1529/1991

Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 1991

Asetus vankeinhoitolaitoksesta annetun asetuksen muuttamisesta

Oikeusministerin esittelystä

kumotaan vankeinhoitolaitoksesta 14 päivänä helmikuuta 1986 annetun asetuksen (134/86) 6 § ja 75 §:n 3 momentti,

näistä 75 §:n 3 momentti sellaisena kuin se on 31 päivänä joulukuuta 1987 annetussa asetuksessa (1230/87), sekä

muutetaan 4 ja 4 a §, 14 §:n 1 momentti, 27 §:n 5 kohta, 35 §:n 1 momentin 15 kohta, 39 §:n 1 momentti, 45 §:n 1 momentin 1 kohta ja 54 §,

sellaisina kuin niistä ovat 4 § 13 päivänä lokakuuta 1989 annetussa asetuksessa (905/89), 4 a § muutettuna viimeksi mainitulla asetuksella ja 23 päivänä helmikuuta 1990 annetulla asetuksella (197/90), 14 §:n 1 momentti ja 39 §:n 1 momentti 17 päivänä helmikuuta 1989 annetussa asetuksessa (173/89), 27 §:n 5 kohta mainitussa 31 päivänä joulukuuta 1987 annetussa asetuksessa sekä 35 §:n 1 momentin 15 kohta ja 45 §:n 1 momentin 1 kohta mainitussa 23 päivänä helmikuuta 1990 annetussa asetuksessa, seuraavasti:

4 §

Hallintotoimiston päällikkö ratkaisee asiat, jotka koskevat luvan myöntämistä muulle kuin elinkaudeksi vankeuteen tuomitulle vangille poistua rangaistuslaitoksesta lyhyeksi ajaksi sekä tuon ajan lukemista rangaistusajaksi.

4 a §

Täytäntöönpanotoimiston päällikkö ratkaisee asiat, jotka koskevat:

1) vankeusrangaistuksen täytäntöönpanon lykkäämistä;

2) esityksen tekemistä rangaistusten yhdistämisestä ja rangaistustuomion oikaisemisesta;

3) sen ajan lukemista rangaistusajaksi, jonka rangaistuksen täytäntöönpanon alkaminen on vangin syyttä viivästynyt tai rangaistuksen täytäntöönpano on keskeytynyt; ja

4) rangaistusaikojen laskemisen oikeellisuutta yksittäistapauksissa.

Täytäntöönpanotoimiston päällikkö ja oikeusministerin määräämä muu toimiston esittelijä ratkaisevat ilman esittelyä asiat, jotka koskevat vankeusrangaistuksen tai yhdyskuntapalvelurangaistuksen toimittamista täytäntöönpantavaksi.

14 §

Johtokuntaan kuuluvat virkansa puolesta johtaja, lääkäri, kaksi apulaisjohtajaa jatalousjohtaja tai talouspäällikkö. Lisäksi johtokuntaan kuuluu vankeinhoito-osaston määräämä sosiaali- ja opetustoimen apulaisjohtaja tai sosiaalipäällikkö taikka sosiaalityöntekijä. Jos vankilassa on useampia edellä mainittuja virkoja, vankeinhoito-osasto määrää johtokunnan jäseniksi kuuluvat. Jollei laitoksessa ole kahta apulaisjohtajaa, toimii johtokunnan jäsenenä notaari. Estyneen virkamiehen tilalla toimii johtokunnan jäsenenä hänen sijaisensa.


27 §

Lääkärin tehtävänä on:


5) vankilassa käydessään antaa mahdollisuuksien mukaan tarvittaessa maksutta sairaanhoitoa myös vankilan henkilökunnalle.

35 §

Vankeinhoitolaitoksessa on seuraavat virat:


15) virastomestari; sekä


39 §

Viran väliaikaisen hoitajan ja viransijaisen ottaa 35 §:n 1 momentin 8-11 ja 14 kohdassa mainittuihin virkoihin vankilan johtaja sekä muihin virkoihin vankilan johtokunta. Oikeusministeriön vankeinhoito-osasto päättää kuitenkin laitoksen johtajan, vankimielisairaalan ylilääkärin ja 42 §:n 5 momentissa mainittujen virkojen hoitamisesta.


45 §

Kelpoisuusvaatimuksena on:

1) vankilan johtajalla virkaan soveltuva korkeakoulututkinto ja rikosoikeudellisen seuraamusjärjestelmän tuntemus tai vankilan johtajan kelpoisuuden tuottava vankeinhoitotutkinto;


54 §

Jos vanki on mielisairauden tai muun vakavan sairauden taikka vaikean vamman vuoksi pitkäaikaisen sairaalahoidon tarpeessa, hänen hoidostaan vastaavan vankeinhoitolaitoksen lääkärin on ilmoitettava asiasta vankeinhoito-osastolle. Vankeinhoito-osasto päättää, jatketaanko hoitoa vankeinhoitolaitoksessa vai siirretäänkö vanki vapaaksi vankilan ulkopuolella hoidettavaksi.

Edellä 1 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa sekä silloin kun sairaalassa tai muussa laitoksessa annettavaa sairaanhoitoa tarvitsevan vangin rangaistusaika on niin pitkälle kulunut, että hänet on vapautettava laitoksesta, hänen hoidostaan vastaavan lääkärin tulee hyvissä ajoin sitä ennen ryhtyä tarpeellisiin toimenpiteisiin hänen siirtämisekseen sairaalaan tai muuhun hoitolaitokseen.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1992.

Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 1991

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Oikeusministeri
Hannele Pokka

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.