1524/1991

Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 1991

Asetus tullilaitoksen suoritteista perittävistä maksuista annetun asetuksen muuttamisesta

Valtiovarainministerin esittelystä

muutetaan tullilaitoksen suoritteista perittävistä maksuista 22 päivänä maaliskuuta 1991 annetun asetuksen (549/91) 2 §:n 1 momentin 3 ja 4 kohta, 3 §:n 1 momentin 1 ja 2 kohta, 4 §:n 1 ja 3 momentti, 6 §:n 1 momentti, 7 §:n 1 momentti, 9 §:n 1 momentin 2 ja 4 kohta ja 10 §:n 1 momentti sekä

lisätään 2 §:n 1 momenttiin uusi 5 kohta, asetukseen uusi 3 a § ja 10 §:ään uusi 2 momentti seuraavasti.

2 §

Maksu kannetaan:


3) laboratorioja arkistotutkimuksesta sekä tilastoja muista tietopalvelusuoritteista, kuten tiedoista, selvityksistä, julkaisuista ja tietokannan käyttämisestä;

4) tulliterminaalin, tullivaraston ja verottomien tavaroiden myymälän toiminnasta johtuvista erityisistä valvontatoimenpiteistä, joihin 1 kohdan säännöstä ei voida soveltaa; sekä

5) oikeaksi todistamattomista jäljennöksistä.

3 §

Laboratoriotutkimuksesta kannetaan maksu kultakin tavaraerältä seuraavasti:

1) elintarvikeasetuksen (408/52) 1 §:ssä tarkoitetut elintarvikkeet 1 350 mk,

2) muut tavarat 1 000 mk


3 a §

Oikeaksi todistamattomista jäljennöksistä ja vakiomuotoisista tulosteista kannetaan maksuja seuraavasti:

Telekopio, kultakin sivulta 7,00 mk,

Atk-tuloste, kultakin tulostetulta tilastonimikkeeltä 1,20 mk,

Mikrofilmikopio, standardikokoa A 6 30,00 mk.


4 §

Tullivarastoon tai verottomien tavaroiden myymälään kohdistuvista erityisistä valvontatoimenpiteistä, kuten tullaamattoman tavaran varastoinnin tarkkailusta, kannetaan maksuja kultakin tavaraerältä seuraavasti:

1) otto yleisestä tullivarastosta 44 mk,

2) otto yksityisestä tullivarastosta 77 mk,

3) toimitus muonitusvarastosta 29 mk,

4) siirto verottomien tavaroiden myymälään 135 mk.


Virka-ajan ulkopuolella annetusta tuontitavaran luovutusmääräyksestä peritään 41 markkaa.


6 §

Tavaranhaltijan omassa varastossa suoritetusta valvontatoimenpiteestä peritään 230 markkaa jokaiselta tarkastuskäynniltä, kun tarkastus aiheutuu siitä, että


7 §

Muusta kuin 3, 3 a, 4 ja 6 §:ssä tarkoitetusta suoritteesta määrätään maksu kunkin suoritteen osalta erikseen sen tuottamisesta valtiolle aiheutuneita kokonaiskustannuksia eli suoritteen omakustannusarvoa vastaavaksi.


9 §

Maksuttomia ovat:


2) hallintomenettelyyn kuuluva tavanomainen ohjaus sekä sellaiset tilastoja muut tietopalvelusuoritteet, joista aiheutuvat kustannukset ovat vähäisiä;


4) tulliviranomaisen aloitteesta tehdyt veroperusteiden selvittämiseen liittyvät laboratoriotutkimukset sekä rikostutkimukseen ja muutoksenhakuun liittyvät tutkimukset ja muut selvitykset.

10 §

Jos suoritteen tilaaja harjoittaa asianomaisen tulliviranomaisen luvalla suoritteen jälleenmyyntiä tai käyttää sitä olennaisesti hyväkseen jälleenmyynnissä, maksu voidaan periä tilaajalta enintään kymmenen kertaa omakustannusarvon suuruisena.

Jos tullilaitoksen suoritteen tuottamisesta aiheutuvat kokonaiskustannukset ovat pienemmät kuin muiden tuottamien samanlaisten suoritteiden markkinahinta, suoritteesta voidaan periä vallitsevaa hintatasoa vastaava markkinahintainen maksu.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1992.

Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 1991

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Valtiovarainministeri
Iiro Viinanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.