1516/1991

Annettu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 1991

Valtioneuvoston päätös eläkkeensaajien asumistukilain mukaisista hoitomenoina hyväksyttävistä keskimääräisistä kustannuksista ja asumiskustannusten enimmäismääristä

Valtioneuvosto on sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä 28 päivänä heinäkuuta 1978 annetun eläkkeensaajien asumistukilain (591/78) 3 §:n 3 momentin ja 13 §:n 2 momentin nojalla, sellaisina kuin ne ovat 8 päivänä maaliskuuta 1991 annetussa laissa (473/91), päättänyt:

1 §

Eläkkeensaajien asumistukilain mukaisen asumistuen suuruutta määrättäessä arvioidaan muussa kuin asunto-osakeyhtiön tai asunto-osuuskunnan omistamassa talossa sijaitsevassa omassa asunnossa asuvan eläkkeensaajan asumiskustannuksiksi asunnon hoitomenot seuraavien keskimääräisten lämmitysja vesikustannusten sekä enintään keskimääräisten kunnossapitokustannusten mukaisesti:

1) jos asunnossa on keskuslämmitystai siihen verrattava muu kiinteä lämmitysjärjestelmä, lämmityskustannuksiksi arvioidaan seuraava asunnon sijainnin mukaan määräytyvä markkamäärä neliömetriltä kerrottuna asunnon pinta-alan neliömetrimäärällä:

Asunnon sijainti mk/m2/kk
Uudenmaan, Turun ja Porin, Ahvenanmaan sekä Kymen lääni 3,35
Hämeen, Mikkelin ja Vaasan lääni 4,10
Keski-Suomen, Kuopion, Pohjois-Karjalan, Oulun ja Lapin lääni 5,00

2) jos asunnossa on muu kuin kohdassa 1 mainittu lämmitysjärjestelmä, lämmityskustannuksiksi arvioidaan seuraava asunnon sijainnin mukaan määräytyvä markkamäärä neliömetriltä kerrottuna asunnon pinta-alan neliömetrimäärällä:

Asunnon sijainti mk/m2/kk
Uudenmaan, Turun ja Porin, Ahvenanmaan sekä Kymen lääni 2,45
Hämeen, Mikkelin ja Vaasan lääni 3,00
Keski-Suomen, Kuopion, Pohjois-Karjalan, Oulun ja Lapin lääni 3,60

3) vesikustannuksiksi arvioidaan 57 markkaa kuukaudessa kultakin perheenjäseneltä, jos asunnossa on vesijohto ja lämmin vesi, sekä muutoin 12 markkaa kuukaudessa kultakin perheenjäseneltä; sekä

4) asunnon kunnossapitokustannuksiksi arvioidaan 175 markkaa kuukaudessa.

Edellä 1 momentin 1, 2 ja 4 kohdassa mainittuja markkamääriä korotetaan 30 prosentilla, jos rakennus on valmistunut tai perusparannettu ennen vuotta 1974.

Yksinäisen henkilön asunnon pinta-alan kohtuullisena neliömetrimääränä otetaan huomioon enintään 70 neliömetriä sovellettaessa 1 momentin 1 ja 2 kohtaa. Kutakin asunnossa asuvaa perheenjäsentä kohden sanottua rajaa korotetaan 15 neliömetrillä.

2 §

Jos vuokraan tai vastikkeeseen ei sisälly lämmityksestä aiheutuvia kustannuksia, lämmityskustannukset arvioidaan siten kuin 1 §:ssä säädetään. Jos vuokraan tai vastikkeeseen ei sisälly vedestä aiheutuvia kustannuksia eikä eläkkeensaaja suorita vuokran tai vastikkeen yhteydessä erillistä kiinteää vesimaksua, vesikustannukset arvioidaan siten kuin 1 §:ssä säädetään.

3 §

Eläkkeensaajien asumistukilain mukaisen asumistuen suuruutta määrättäessä huomioon otettava asumiskustannusten enimmäismäärä on Helsingissä 25 250 markkaa vuodessa, Espoossa, Vantaalla ja Kauniaisissa 24 140 markkaa vuodessa ja muissa kunnissa 21 600 markkaa vuodessa.

4 §

Tämän päätöksen mukaiset markkamäärät vastaavat kansaneläkeindeksin pistelukua 1139, jonka mukaan vuoden 1992 tammikuussa maksettavina olevien kansaneläkkeiden suuruus lasketaan.

5 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1992.

Tällä päätöksellä kumotaan 23 päivänä toukokuuta 1991 annettu valtioneuvoston päätös eläkkeensaajien asumistukilain mukaisista hoitomenoina hyväksyttävistä keskimääräisistä kustannuksista ja asumiskustannusten enimmäismääristä (861/91).

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 1991

sosiaali- ja terveysministeri
Eeva Kuuskoski

Hallitusneuvos, toimistopäällikkönä
Tuulikki Haikarainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.