1494/1991

Annettu Helsingissä 13 päivänä joulukuuta 1991

Asetus Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen suoritteista perittävistä maksuista

Valtiovarainministerin esittelystä säädetään 29 päivänä joulukuuta 1973 annetun valtion maksuperustelain (980/73) 5 §:n nojalla:

1 §

Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen suoritteista peritään maksuja valtiolle tämän asetuksen mukaan.

Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen palveluja tutkimustoimintaan liittyviä maksullisia suoritteita ovat tilaustutkimukset, tutkimusaineistot ja tietopalvelut.

2 §

Tässä asetuksessa tarkoitetut maksut määrää ja perii Valtion taloudellinen tutkimuskeskus suoritteen tilaajalta.

3 §

Tilaustutkimuksista, tutkimusaineistoista ja tietopalveluista maksu määrätään suoritekohtaisesti. Näin määrättävän maksun on vastattava suoritteen tuottamisesta valtiolle aiheutuvien kokonaiskustannusten yhteismäärää eli suoritteen omakustannusarvoa, jollei jäljempänä toisin säädetä. Suoritteen omakustannusarvo muodostuu suoritteen välittömien ja välillisten kustannusten yhteismäärästä.

4 §

Edellä 3 §:ssä tarkoitetut omakustannusarvoon kuuluvat välittömät ja välilliset kustannukset lasketaan seuraavasti:

1) Välittömät palkkakustannukset ja muut henkilökustannukset lasketaan suoritteen tuottamiseen osallistuneiden henkilöiden keskimääräisten tuntipalkkojen ja suoritteen tuottamiseen käytettyjen työtuntien perusteella. Tuntipalkka saadaan jakamalla työhön osallistuneiden henkilöiden keskimääräinen kuukausipalkka säännönmukaisine lisineen luvulla 150. Palkkakustannuksiin liittyvät muut henkilökustannukset saadaan korottamalla palkkakustannusten määrää 68 prosentilla.

2) Muut välittömät kustannukset lasketaan sellaisenaan.

3) Välillisten kustannusten määrä saadaan kertomalla 1 kohdassa laskettujen suoritteiden välittömien palkkakustannusten ja näihin liittyvien muiden henkilökustannusten yhteismäärä luvulla 1,2.

5 §

Milloin Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen suoritteen tuottamisesta aiheutuvat kokonaiskustannukset ovat pienemmät kuin muiden valtion tuottamien vastaavien suoritteiden markkinahinta, suoritteesta voidaan periä vallitsevaa hintatasoa vastaava markkinahintainen maksu.

6 §

Valtion virastolle ja laitokselle tutkimustoimintaan annetun tutkimusaineiston, tilaustutkimuksen tai tietopalvelun osalta maksu voidaan periä omakustannusarvoa pienempänä tai jättää kokonaan perimättä. Liiketoimintaa harjoittavalta valtion virastolta ja laitokselta sekä valtion liikelaitokselta maksu peritään kuitenkin täysimääräisenä, jollei 5 §:stä muuta johdu.

7 §

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus voi tuottaa kansainvälisille järjestöille ja muiden valtioiden viranomaisille suoritteita maksutta, jos maksuttomuus perustuu vastavuoroisuuteen tai yleiseen kansainväliseen käytäntöön.

8 §

Maksun suuruus vahvistetaan Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen asiakkaan niin pyytäessä ennen suoritteen tuottamista, mikäli maksun suuruus on etukäteen täsmällisesti laskettavissa.

9 §

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus voi periä ennakkoja osamaksuja. Lopullinen maksu peritään suoritteen tuottamisen jälkeen tapahtuvana laskutuksena.

Lasku on suoritettava 14 päivän kuluessa siitä, kun se on toimitettu suoritteen tilaajalle. Postitse lähetetty lasku katsotaan toimitetuksi tilaajalle seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun lasku on annettu postin kuljetettavaksi. Erityisestä syystä voidaan maksuaikaa pidentää, jolloin pidennysajalta peritään vuotuista korkoa 12 %.

Jos maksua ei suoriteta viimeistään eräpäivänä, peritään vuotuista viivästyskorkoa 16 %.

10 §

Tämän asetuksen perusteella määrätty maksu korkoineen saadaan periä ilman tuomiota tai päätöstä siinä järjestyksessä kuin verojen ja maksujen perimisestä ulosottotoimin annetussa laissa (367/61) säädetään.

11 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1992.

Helsingissä 13 päivänä joulukuuta 1991

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Valtiovarainministeri
Iiro Viinanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.