1486/1991

Annettu Helsingissä 12 päivänä joulukuuta 1991

Valtioneuvoston päätös energiapolitiikan neuvostosta

Valtioneuvosto on kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä päättänyt:

1 §

Energiapolitiikan neuvosto toimii kauppa- ja teollisuusministeriön yhteydessä neuvoa antavana toimielimenä valtakunnallisen energiapolitiikan kehittämisen kannalta keskeisten valtion viranomaisten ja energia-alalla toimivien yhteisöjen välisen tiedonkulun edistämiseksi sekä energiapoliittisten ja yhteiskunnallisten näkemysten yhteensovittamiseksi.

2 §

Neuvoston tehtävänä on:

1) seurata energia-alalla tapahtuvaa kehitystä;

2) antaa ministeriön pyynnöstä lausuntoja ja avustaa ministeriötä energiapoliittisesti laajakantoisissa ja periaatteellisesti tärkeissä asioissa; sekä

3) tehdä ministeriölle aloitteita tärkeistä energiapolitiikkaan liittyvistä asioista.

3 §

Neuvostossa on enintään 11 jäsentä. Neuvosto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Valtioneuvosto kutsuu jäsenet siten, että neuvostossa ovat edustettuina eduskunnassa olevat keskeiset puolueet.

Neuvosto asetetaan kerrallaan toimikaudeksi, joka alkaa kolme kuukautta sen jälkeen, kun eduskunnan toimikausi on alkanut, ja päättyy kolmen kuukauden kuluttua eduskunnan toimikauden päätyttyä.

4 §

Valtioneuvosto kutsuu neuvostoon sen toimikaudeksi enintään viisi pysyvää asiantuntijaa, joilla on neuvoston kokouksissa läsnäoloja puheoikeus. Pysyvät asiantuntijat kutsutaan energia-asioita käsittelevien viranomaisten sekä tärkeimpien energia-alan järjestöjen tai energiayhtiöiden piiristä.

5 §

Neuvosto kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta taikka milloin vähintään puolet jäsenistä on sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten kirjallisesti pyytänyt.

6 §

Neuvosto voi asettaa keskuudestaan jaostoja ja työryhmiä valmistelemaan ministeriön tai neuvoston antamia tehtäviä neuvoston käsiteltäväksi.

7 §

Kauppaja teollisuusministeriö voi antaa neuvostolle luvan kutsua neuvoston jaostoihin ja työryhmiin jäseniksi, ei kuitenkaan puheenjohtajaksi, enintään seitsemän neuvostoon kuulumatonta henkilöä. Näillä jäsenillä on jaoston kokouksissa sama asema kuin neuvoston jäsenillä.

Jaostojen ja työryhmien jäsenille suoritettavista palkkioista sekä matkakustannusten korvauksesta ja päivärahasta on voimassa, mitä valtion komitean jäsenille suoritettavista palkkioista ja korvauksista on määrätty.

8 §

Neuvoston sivutoimisena yleissihteerinä toimii kauppa- ja teollisuusministeriön määräämä ministeriön energiaosaston virkamies. Ministe-riö voi antaa neuvostolle luvan kutsua neuvostoon, sen jaostoihin ja työryhmiin enintään kaksi sivutoimista sihteeriä.

9 §

Neuvostosta on muutoin voimassa, mitä valtion komiteoista on määrätty.

10 §

Kauppaja teollisuusministeriö antaa tarvittaessa tarkemmat määräykset tämän päätöksen täytäntöönpanosta.

11 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1992 ja sillä kumotaan 3 päivänä marraskuuta 1988 annettu valtioneuvoston päätös energiapolitiikan neuvostosta (926/88).

Tämän päätöksen mukainen neuvosto asetetaan 6.1.1992 alkavaksi toimikaudeksi, joka päättyy kolmen kuukauden kuluttua eduskunnan toimikauden päätyttyä.

Ennen tämän päätöksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 12 päivänä joulukuuta 1991

Ministeri
Pertti Salolainen

Ylitarkastaja
Osmo Haltia

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.