1485/1991

Annettu Helsingissä 12 päivänä joulukuuta 1991

Valtioneuvoston päätös Ilmailulaitoksen viranomaissuoritteista perittävistä maksuista

Valtioneuvosto on liikenneministeriön esittelystä Ilmailulaitoksesta 14 päivänä joulukuuta 1990 annetun asetuksen (1124/90) 5 §:n nojalla päättänyt:

1 §
Soveltamisala

Ilmailulaitoksen viranomaissuoritteista peritään Ilmailulaitokselle tämän päätöksen mukaiset maksut.

2 §
Lentokelpoisuuden valvonta ja tarkastuslentotoiminta

Ilma-alusten lentokelpoisuuden valvonnasta peritään ensikatsastusmaksuja, lentokelpoisuuden valvontamaksuja sekä kustannusten korvauksia siten kuin 3, 4 ja 6 §:ssä määrätään. Tarkastuslentotoiminnasta peritään maksuja ja kustannusten korvauksia siten kuin 5 ja 6 §:ssä määrätään.

Edellä 1 momentissa tarkoitetut maksut ja kustannusten korvaukset peritään riippumatta valvonnan tai tarkastuksen lopputuloksesta.

3 §
Ensikatsastusmaksu

Ilma-aluksen ensikatsastuksesta peritään kertamaksu. Kertamaksun suuruus määräytyy ilma-aluksen suurimman sallitun lentoonlähtömassan mukaan seuraavasti:

Suurin sallittu lentoonlähtömassa kg Maksu mk
enintään 700 200
701- 1 000 400
1 001- 2 000 800
2 001- 3 000 1 200
3 001- 5 700 2 000
5 701-10 000 3 000
10 001-20 000 5 000
yli 20 000 6 000

Sen lisäksi mitä 1 momentissa määrätään, peritään 600 markkaa jokaiselta alkavalta 10 000 kilolta, jolla suurin sallittu lentoonlähtömassa ylittää 30 000 kiloa.

4 §
Lentokelpoisuuden valvontamaksu

Ilma-aluksen lentokelpoisuuden valvonnasta peritään maksu kalenterivuodelta. Maksun suuruus määräytyy 3 §:n mukaan.

5 §
Tarkastuslennosta perittävä maksu

Ilmailulaitoksen tarkastuslentäjän suorittamasta tarkastuslennosta, joka on ilmailulupakirjan tai kelpuutuksen myöntämisen tai uudistamisen edellytyksenä, peritään maksu tarkastuskerralta seuraavasti:

1) ansioja liikennelentäjän lupakirjaan ja kelpuutuksiin liittyvät tarkastuslennot 800 mk
2) yksityislentäjän lupakirjaan ja kelpuutuksiin liittyvät tarkastuslennot 700 mk
6 §
Eräiden kustannusten korvaaminen

Ulkomailla tapahtuvasta katsastuksesta ja tarkastuslennosta peritään hakijalta Ilmailulaitokselle aiheutuneina kustannuksina katsastajalle ja tarkastuslentäjälle maksetut matkustamiskustannukset, päivärahat ja majoittumiskorvaukset.

Milloin hakija hakee uuden ilma-alustyypin hyväksymistä, Ilmailulaitos perii hakijalta tyyppikoulutuksesta aiheutuneet kustannukset. Tyyppikoulutuksesta aiheutuneita kustannuksia ovat katsastajien ja tarkastuslentäjien matkustamiskustannukset, päivärahat ja majoittumiskorvaukset sekä koulutuksen antajan koulutuksesta mahdollisesti perimät erilliskorvaukset.

7 §
Lupakirjoista perittävät maksut

Ilmailulaitoksen myöntämästä lupakirjasta peritään maksu seuraavasti:

1) ansioja liikennelentäjän lupakirja kelpuutuksineen 600 mk
2) muu lupakirja kelpuutuksineen 400 mk
3) lupakirjan uudistaminen sekä kelpuutusten ja mahdollisten muutosten merkitseminen lupakirjaan uudistamisesta erillisenä toimenpiteenä 200 mk
8 §
Luvista perittävät maksut

Ilmailulaitoksen myöntämästä luvasta peritään maksu seuraavasti:

1) Koulutusluvat
a) koulutus ansiotai liikennelentäjäksi 4 000 mk
b) koulutus IFR-kelpuutuksen myöntämiseksi 3 000 mk
c) muu koulutuslupa 500 mk
2) Ansiolentotoimiluvat
a) säännöllinen liikenne ilma-aluksilla, joiden suurin sallittu lentoonlähtömassa on:
enintään 5 700 kg 10 000 mk
5 701-34 000 kg 20 000 mk
yli 34 000 kg 50 000 mk
b) muu ansiolentotoiminta monimoottorisilla ilma-aluksilla, joiden suurin sallittu lentoonlähtömassa on:
enintään 5 700 kg 5 000 mk
5 701-34 000 kg 15 000 mk
yli 34 000 kg 40 000 mk
c) ansiolentotoiminta yksimoottorisilla ilma-aluksilla ja ilma-alusten vuokraustoiminta 3 000 mk
3) Ilmailuvälinekorjaamon toimilupa
a) huollot ja korjaukset lentokoneille, joiden suurin sallittu lentoonlähtömassa on:
enintään 5 700 kg 7 000 mk
5 701-34 000 kg 15 000 mk
yli 34 000 kg 30 000 mk
b) huollot ja korjaukset helikoptereille, joiden suurin sallittu lentoonlähtömassa on:
enintään 2 700 kg 7 000 mk
yli 2 700 kg 15 000 mk
c) muu korjaamolupa 3 000 mk
4) Huoltoyrityksen toimilupa 2 000 mk
5) Lupa lentokoneen tai helikopterin yksittäiseen huoltoja korjaustoimenpiteeseen 500 mk
6) Ilmakuvauslupa 300 mk

Jos 1 momentissa mainittu lupa myönnetään vuotta pidemmäksi ajaksi ja täysiksi vuosiksi, luvasta peritään lisäksi sen ensimmäisen voimassaolovuoden jälkeen vuosittain 1 momentissa mainitun suuruinen maksu.

Jos 1 momentin 1-4 kohdassa tarkoitettu lupa myönnetään vuotta lyhyemmäksi tai pidemmäksi ajaksi mutta ei kuitenkaan täysiksi vuosiksi, 1 momentin mukaan perittävä maksu tai 2 momentin mukaan perittävä maksu luvan voimassaolon viimeiseltä vajaalta vuodelta on 1/12 osa 1 momentissa mainitusta maksusta kerrottuna täysien kuukausien lukumäärällä.

Milloin lupa sisältää oikeuden useampaan kuin yhteen 1 momentin 1, 2 tai 3 kohdassa tarkoitettuun toimintaan, luvasta peritään maksu yksittäisestä toiminnasta määrättävän suurimman maksun mukaan.

9 §
Luvan muuttamisesta perittävä maksu

Edellä 8 §:ssä tarkoitetun luvan tai sen liitteiden muuttamisesta peritään 300 markan maksu. Jos 8 §:n 1, 2 tai 3 kohdassa tarkoitettu lupa muutetaan sen voimassaoloaikaa pidentämättä sellaiseksi samassa kohdassa tarkoitetuksi luvaksi, josta perittävä maksu on suurempi, peritään muutoksesta kuitenkin voimassa olevien maksujen erotus.

10 §
Ilma-aluksen rekisteröinnistä ja ilmaaluskiinnityksestä perittävät maksut

Rekisteröimistodistuksesta ja väliaikaisesta rekisteröimistodistuksesta, kiinnityksen vahvistamisesta, uudistamisesta ja kuolettamisesta ilma-alukseen sekä kiinnitystä koskevasta rasitustodistuksesta peritään maksu seuraavasti:

1) rekisteröimistodistus 300 mk
2) väliaikainen rekisteröimistodistus 100 mk
3) kiinnityksen vahvistaminen 200 mk
4) kiinnityksen uudistaminen ja kuolettaminen 100 mk
5) rasitustodistus 100 mk
11 §
Eräistä suoritteista perittävät maksut

Ilma-alusten tyyppija muutostyöhyväksynnästä, ilmailuvälineiden valmistukseen liittyvästä valvontaja tarkastustoiminnasta sekä lennonvarmistuslaitteiden tarkastustoiminnasta Ilmailulaitos perii suoritteen tuottamisesta aiheutuneet välittömät työ- ja välinekustannukset, matkustamiskustannukset, päivärahat ja majoittumiskorvaukset sekä mahdolliset muut välittömät kustannukset.

Ilmailulaitos voi ilmailun edistämisen tarkoituksessa määrätä harrasteilmailun osalta maksun alhaisemmaksi kuin mitä 1 momentissa määrätään.

12 §
Maksujen määräytyminen ja suoritustavat

Lentokelpoisuuden valvontamaksu peritään suomalaisesta ilma-aluksesta sekä sellaisesta ulkomaisesta ilma-aluksesta, jonka valvontavastuu on siirretty Ilmailulaitokselle ja joka on hyväksytty käytettäväksi suomalaisen ansiolentotoimiluvan mukaisessa toiminnassa.

Lentokelpoisuuden valvontamaksu peritään kalenterivuosittain siltä, joka tammikuun 1 päivänä on ilma-aluksen omistaja tai haltija. Jos ilma-alus hyväksytään käyttöön kalenterivuoden aikana, ensimmäisenä valvontamaksuna peritään 1/12 osa 4 §:ssä tarkoitetusta maksusta kerrottuna hyväksymistä seuraavien täysien kuukausien lukumäärällä. Mikäli 1 momentissa mainittu ulkomainen ilma-alus on suomalaisen ansiolentotoimiluvan mukaisessa lentotoiminnassa enintään kuusi kuukautta, peritään lentokelpoisuuden valvontamaksuna puolet 4 §:ssä tarkoitetusta maksusta.

Ilmailulaitos määrää maksujen tarkemmasta suoritustavasta. Ilmailulaitos voi periä ennakkoja osamaksuja sekä voi vaatia maksun suorittamisesta vakuuden. Ilmailulaitos voi sopia tämän päätöksen mukaisten maksujen perimisestä vuosittain kertakorvauksena.

13 §
Maksusta vapauttaminen

Ilmailulaitos voi hakemuksesta vapauttaa lentokelpoisuuden valvontamaksusta ilma-aluksen, jota ei koko kalenterivuoden aikana käytetä tai ole käytetty lentotoimintaan.

Jos lentokelpoisuuden valvontamaksu on jo maksettu, hakemus maksusta vapauttamiseksi on tehtävä Ilmailulaitokselle viimeistään kuukauden kuluessa sen kalenterivuoden päättymisestä, jona maksu on maksettu.

14 §
Viivästyskorko sekä käsittely- ja perintälisä

Milloin Ilmailulaitoksen viranomaissuoritteesta peritään maksu laskulla ja laskunsaaja ei suorita maksua eräpäivänä, peritään vuotuista viivästyskorkoa 18 prosentia.

Ilmailulaitos perii jokaisesta samaa asiaa koskevasta maksukehotuksesta 50 markan käsittely- ja perintälisän.

15 §
Maksujen periminen ulosottoteitse

Tässä päätöksessä tarkoitettujen maksujen perimisestä ulosottoteitse säädetään Ilmailulaitoksesta annetun asetuksen (1124/90) 12 §:ssä.

16 §
Tarkemmat määräykset

Ilmailulaitos antaa tarvittaessa tarkempia määräyksiä ja ohjeita tämän päätöksen soveltamisesta.

17 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1992.

Tällä päätöksellä kumotaan Ilmailulaitoksen viranomaissuoritteista perittävistä maksuista 27 päivänä joulukuuta 1990 annettu valtioneuvoston päätös (1395/90).

Ennen tämän päätöksen voimaantuloa voidaan ryhtyä päätöksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Tässä päätöksessä tarkoitetut maksut eivät koske sellaisia määräaikaisia lupia, lupakirjoja tai kelpoisuuksia, jotka on myönnetty ennen tämän päätöksen voimaantuloa, lukuun ottamatta 8 §:ssä tarkoitettuja yhtä vuotta pidemmäksi ajaksi myönnettyjä lupia, joista peritään 8 §:n 2 ja 3 momentin mukainen maksu tämän päätöksen voimaantulovuodesta alkaen.

Helsingissä 12 päivänä joulukuuta 1991

Liikenneministeri
Ole Norrback

Hallitusneuvos
Jaakko Pohjola

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.