1449/1991

Annettu Helsingissä 13 päivänä joulukuuta 1991

Asetus puolustusministeriöstä annetun asetuksen muuttamisesta

Puolustusministerin esittelystä

muutetaan puolustusministeriöstä 26 päivänä maaliskuuta 1982 annetun asetuksen (223/82) 7, 8, 16, 20 §, 22 §:n 1 momentti, 23 §:n 1 momentin 3 ja 4 kohta ja 28 §:n 2 ja 3 momentti,

näistä 8 § sellaisena kuin se on osittain muutettuna 14 päivänä helmikuuta 1986 annetulla asetuksella (160/86) sekä 20 § muutettuna 18 päivänä joulukuuta 1987 ja 4 päivänä maaliskuuta 1988 annetuilla asetuksilla (1051/87, 209/88), 22 §:n 1 momentti edellä mainitussa 18 päivänä joulukuuta 1987 annetussa asetuksessa sekä 28 §:n 2 ja 3 momentti 5 päivänä huhtikuuta 1991 annetussa asetuksessa (635/91), sekä

lisätään 23 §:n 1 momentin 2 a kohtaan, sellaisena kuin se on viimeksi mainitussa asetuksessa, uusi d ja e alakohta seuraavasti:

Kiinteistöosasto
7 §

Kiinteistöosasto käsittelee asiat, jotka koskevat:

1) kiinteistö- ja rakennustoimen pitkän aikavälin suunnittelua, toiminta- ja taloussuunnittelua sekä tulo- ja menoarviota;

2) kiinteistöjen hankintaa, hallintaa ja luovutusta;

3) rakennushankepäätöksiä ja rakennushankkeiden perustamisja esisuunnitelmien vahvistamista; sekä

4) metsätaloutta ja ympäristönsuojelua.

Kiinteistöosaston jakamisesta pysyviin toimintayksiköihin määrätään työjärjestyksessä.

Rakennusosasto
8 §

Rakennusosasto käsittelee asiat, jotka koskevat:

1) rakennusten sekä suojaja muiden rakenteiden hankeja esisuunnittelua sekä rakennusja teknistä suunnittelua;

2) edellä 1 kohdassa tarkoitettujen hankkeiden kustannusja ajoitussuunnittelua, toteuttamista ja valvontaa; sekä

3) rakennusten ja suojaja muiden rakenteiden kehittämistä, kunnossapitoa, kiinteistönhoitoa, käytönohjausta sekä muita kiinteistöjen käyttöön ja ylläpitoon kuuluvia tehtäviä.

Rakennusosaston jakamisesta pysyviin toimintayksiköihin määrätään työjärjestyksessä.

16 §

Vastuualueen johtajan ja toimistopäällikön tehtävänä on:

1) huolehtia siitä, että vastuualueelle tai toimistolle kuuluvat asiat käsitellään huolellisesti ja tehokkaasti;

2) valmistella ja esitellä vastuualueelle tai toimistolle kuuluvat tärkeimmät asiat sekä ne muut asiat, jotka eivät kuulu vastuualueen tai toimiston muulle henkilöstölle; sekä

3) tehdä aloitteita toimialaltaan.

20 §

Vastuualueen johtajana tai toimiston päällikkönä toimivat hallitusneuvos ja toimistopäällikkö sekä ministeriön erikseen määräämänä muukin 9 §:ssä tarkoitettu sellaisen viran haltija, johon kelpoisuusvaatimuksena vaaditaan ylempi korkeakoulututkinto.

Vastuualueen johtajaksi tai toimistopäälliköksi määrätyllä insinöörillä on yli-insinöörin, arkkitehdillä yliarkkitehdin ja metsänhoitajalla ylimetsänhoitajan arvonimi.

22 §

Kansliapäällikön oikeudesta ratkaista ministeriössä päätettäviä asioita on voimassa, mitä valtioneuvoston ohjesäännössä on säädetty, mikäli tästä asetuksesta ei muuta johdu. Kansliapäällikkö ratkaisee myös asiat, jotka koskevat 10 §:n 2 momentin 18-24 a kohdassa tarkoitettujen virkamiesten nimittämistä ja työsopimussuhteisen henkilöstön ottamista sekä näiden virkaja työsopimussuhteen irtisanomista, jollei jäljempänä toisin säädetä.


23 §

Muista kuin 22 §:ssä tarkoitetuista ministeriössä päätettävistä asioista ratkaisee:


2 a) järjestelyosaston osastopäällikkö asiat, jotka koskevat:


d) edellä 11 §:ssä tarkoitettujen virkamiesten nimittämistä ja vastaavan työsopimussuhteisen henkilöstön ottamista sekä näiden virkaja työsopimussuhteen irtisanomista; sekä

e) puolustusvoimille hankittavien räjähdystarvikkeiden maahantuontilupia;

3) kiinteistöosaston päällikkönä toimiva hallitusneuvos asiat, jotka koskevat ministeriön tai puolustusvoimien hallinnassa olevien kiinteistöjen ja rakennusten käyttötarkoitusta ja vuokrausta, puutavaran myyntiä sekä sotalaitokselle rauhanaikana annettavista luontaissuorituksista annettuun lakiin (94/20) perustuvia korvauksia;

4) rakennusosaston päällikkönä toimiva rakennusneuvos asiat, jotka koskevat vahvistettujen rakennusja korjaushankkeiden toteuttamista sekä rakennusten, suojaja muiden rakenteiden ylläpitoa;


28 §

Muuta kuin 1 momentissa tarkoitettua virkavapautta tai vastaavaa vapautusta myöntää:

1) tasavallan presidentin nimittämälle virkamiehelle enintään yhdeksi vuodeksi ministeri ja yli yhdeksi vuodeksi valtioneuvosto;

2) valtioneuvoston nimittämälle virkamiehelle ministeri; sekä

3) muulle henkilöstölle enintään kuudeksi kuukaudeksi järjestelyosaston osastopäällikkö ja yli kuudeksi kuukaudeksi kansliapäällikkö.

Viran väliaikaisen hoitajan ottamisesta avoinna olevaan virkaan ja viran hoitamisesta virkavapauden aikana päättää se viranomainen tai virkamies, joka 2 momentin mukaan myöntää siitä virkavapauden.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1992.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin sen täytäntöönpanemiseksi.

Helsingissä 13 päivänä joulukuuta 1991

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Puolustusministeri
Elisabeth Rehn

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.