1443/1991

Annettu Helsingissä 13 päivänä joulukuuta 1991

Asetus verotusasetuksen muuttamisesta

Valtiovarainministerin esittelystä

kumotaan 30 päivänä joulukuuta 1959 annetun verotusasetuksen (530/59) 9 §:n 3, 5 ja 8 kohta, 25 §:n 10 a kohta sekä 41, 45 ja 46 §,

sellaisina kuin niistä ovat 9 §:n 5 kohta 30 päivänä joulukuuta 1961 annetussa asetuksessa (588/61) ja 25 §:n 10 a kohta 18 päivänä joulukuuta 1981 annetussa asetuksessa (902/81), sekä

muutetaan 8 §:n 10 ja 11 kohta, 9 §:n 4 ja 7 kohta, 39 a, 43, 44 ja 48 § sekä 63 §:n 2 momentti,

sellaisina kuin niistä ovat 8 §:n 11 kohta 12 päivänä kesäkuuta 1964 annetussa asetuksessa (322/64), 9 §:n 4 kohta 31 päivänä joulukuuta 1974 annetussa asetuksessa (1058/74), 39 a § 30 päivänä tammikuuta 1987 annetussa asetuksessa (75/87), 43 § 14 päivänä maaliskuuta 1969 annetussa asetuksessa (175/69) ja 48 § 29 päivänä joulukuuta 1988 annetussa asetuksessa (1245/88), seuraavasti:

8 §

Verotoimiston tulee sen lisäksi, mitä verotuslaissa on sen tehtäväksi määrätty:


10) varata verovelvolliselle tilaisuus tutustua verotuksen julkisiin tietoihin ja tarvittaessa antaa hänelle nähtäväksi hänen verotustaan koskevat asiakirjat;

11) tehdä merkintä tutkijalautakunnan käsittelystä verotuksen julkisiin tietoihin;


9 §

Verojohtajan tehtävänä on sen lisäksi, mitä verotuslaissa on määrätty:


4) huolehtia siitä, että verotuksen päätyttyä verotuksen julkiset tiedot ovat nähtävillä;


7) valvoa, etteivät veroilmoitukset ja muut verotusasiakirjat joudu asiattomien nähtäväksi; sekä


39 a §

Verotuslain 72 a §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettu poikkeaminen veroilmoituksesta saa olla enintään 10 000 markkaa.

43 §

Kun verovelvolliselle verotuslain 72 §:n 1 momentin 3 kohdan tai 2 momentin, 73 §:n 1 momentin tai 74 §:n mukaan on annettava tilaisuus selvityksen esittämiseen, on tätä koskeva viranomaisen ilmoitus tarpeellisesti yksilöitynä annettava kirjallisesti ja toimitettava verovelvolliselle siten kuin tiedoksiannosta hallintoasioista säädetään.

Kun henkilöä on verotuslain 89 §:n mukaan kuultava, tiedoksianto toimitetaan joko

1) erikseen säädetyllä tavalla postitse saantitodistusta vastaan tai

2) haastetiedoksiantona tai

3) luovutetaan viranomaisen toimesta asianomaiselle, tämän lähetille tai lähetetään vastaanottotodistusta vastaan lähetin välityksellä asianomaiselle tai

4) toimitetaan yleistiedoksiantona virallisessa lehdessä.

44 §

Verotuksen julkisten tietojen tulee sisältää kunkin kunnan osalta verotusta ja tilastollisia tarkoituksia varten tarpeelliset tiedot verovelvollisista, heidän verotettavasta tulostaan ja varallisuudestaan, maksuunpannusta tuloja varallisuusverosta, veronkorotuksesta ja valtionveron yhteismäärästä, kunnallisverotuksessa kiinteistö-, liikeja ammattisekä henkilökohtaisesta tulosta ja veronkorotuksen johdosta määrätyistä veroäyreistä sekä niiden yhteismäärästä, maksuunpannusta kunnallisverosta, kansaneläkevakuutusmaksusta ja kirkollisverosta samoin kuin mainittujen verojen ja kansaneläkevakuutusmaksun yhteismäärästä. Verotuksen julkisiin tietoihin merkitään lisäksi tiedot verojen ja kansaneläkevakuutusmaksun suoritukseksi käytettävistä ennakoista, veronkannossa maksettavasta ja palautettavasta määrästä ja veron koko määrästä vastuussa olevista henkilöistä. Kun kunnallisvero on verotuslain 62 §:n 1 momentin mukaan suoritettava valtiolle, siitä tehdään merkintä verotuksen julkisiin tietoihin.

Kun verovelvollisen verotus on toimitettu lääninverolautakunnassa, siitä tehdään merkintä verotuksen julkisiin tietoihin.

48 §

Kun toisen puolison ennakoilla on verotuslain 107 §:n mukaisesti lyhennetty toiselle puolisolle maksuunpantuja veroja ja kansaneläkevakuutusmaksua, sitä koskeva tieto merkitään verotuksen julkisiin tietoihin ja asianomaisten verolippuihin. Vastaavat tiedot on toimitettava myös veronkantoviranomaiselle.

63 §

Lääninoikeus lähettää verovalitukseen antamansa päätöksen saatua lainvoiman ja korkein hallinto-oikeus valituksen ratkaistuaan valitusta koskevat asiakirjat verotoimistoon säilytettäväksi.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1992. Asetuksen 39 a §:ää ja 43 §:n 1 momenttia sovelletaan kuitenkin ensimmäisen kerran vuodelta 1991 toimitettavassa verotuksessa.

Helsingissä 13 päivänä joulukuuta 1991

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Valtiovarainministeri
Iiro Viinanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.