1441/1991

Annettu Helsingissä 13 päivänä joulukuuta 1991

Laki vapaakunnan oikeudesta poiketa eräistä säännöksistä ja määräyksistä annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan vapaakunnan oikeudesta poiketa eräistä säännöksistä ja määräyksistä 16 päivänä kesäkuuta 1989 annetun lain (592/89) 2 §:n 1 momentin 2 kohta,

muutetaan 2 §:n 7, 9 ja 10 kohta ja 3 §:n 1 momentti sekä

lisätään lain 3 §:ään uusi 3 ja 4 momentti ja lakiin uusi 3 a-3 c § seuraavasti:

2 §
Päätösvallan siirtäminen valtion viranomaiselta vapaakunnan viranomaiselle

Vapaakunnan kunnanvaltuusto voi päättää, että vapaakunnan viranomainen tekee päätökset, jotka koskevat:


7) luonnonsuojelulain 19 §:n 4 momentissa tarkoitettuja mainostauluja;


9) maastoliikennelain (670/91) 7 §:ssä ja veneliikennelain 3 a §:ssä säädettyjä kieltoja ja rajoituksia; sekä

10) asuntotuotantolain 9 ja 9 a §:ssä säädettyjen vuokratalon laajentamista tai peruskorjausta taikka asunto-osuuskuntatalon peruskorjausta varten myönnettävien lainojen myöntämistä, sekä peruskorjattavaa tai laajennettavaa rakennusta koskevan rakennussuunnitelman, rakennuskustannusten, hankinta-arvon ja rahoitussuunnitelman hyväksymistä, tai asuntojen perusparantamisesta annetun lain 12 §:ssä säädettyjen lainojen myöntämistä sekä perusparannussuunnitelman, perusparannuskustannusten, hankinta-arvon ja rahoitussuunnitelman hyväksymistä.

3 §
Toiminnan järjestämisja menettelytavat

Vapaakunta voi päättää rakennuslain ja rakennusasetuksen (266/59) säännösten estämättä menettelystä, jota noudatetaan haettaessa ja käsiteltäessä rakentamista koskevia lupia. Naapurien kuulemista koskevista säännöksistä sekä rakennusasetuksen 52 §:n 3 momentin ja 124 §:n 3 momentin säännöksistä ei kuitenkaan saa poiketa.


Vapaakunta voi päättää, että kunnassa ei sovelleta terveydenhoitolain 69 §:n 3 momentin säännöstä.

Vapaakunta voi päättää, että kunta voi kunnalle suoritettavasta katumaksusta annetun lain (670/78) 21 §:ssä säädetyn 5 vuoden määräajan estämättä sopia, että edellä mainitussa säännöksessä tarkoitettu kiinteistö on vapaa katumaksun suorittamisesta siihen saakka, kun sen osalle laskettavat katumaksut vastaavat yhteismäärältään mainitussa säännöksessä tarkoitettuja rakentamiskustannuksia.

3 a §
Kunnanvaltuuston tehtävien järjestäminen

Vapaakunnan kunnanvaltuusto voi kunnallislain 11 §:n 1 momentin mukaisesti tai erillisellä päätöksellä pykälän 2 momentin estämättä siirtää päätösvaltaansa kunnan muulle viranomaiselle. Siirtää ei kuitenkaan voida asiaa, jonka taloudellinen tai muu merkitys on sellainen, että asian käsittelemistä kunnanvaltuustossa on pidettävä tarpeellisena ottaen huomioon valtuuston asema kunnan ylimpänä päätöksentekoelimenä. Kunnallislain 11 §:n 2 momentin 2 kohdassa tarkoitettuja asioita koskevan päätösvallan siirtämisestä on päätettävä kunnallislain 50 §:n mukaisella enemmistöllä.

Jos kunnanvaltuusto on päättänyt siirtämisestä 1 momentin mukaisesti, kunnanvaltuusto voi valtuutetun esityksestä kunnallislain 58 §:n 2 momentin estämättä ottaa asian uudelleen käsiteltäväksi.

Jos kunnanvaltuusto on 1 momentin mukaisesti siirtänyt päätösvaltaansa kunnan muulle viranomaiselle kunnallislain 11 §:n 2 momentin 2 kohdassa tarkoitetuissa asioissa, päätöksen tekemiseen näissä asioissa ei tuossa viranomaisessa vaadita määräenemmistöä.

3 b §
Toimivallan edelleen siirtäminen

Vapaakunnan kunnanvaltuusto voi johtosäännöllä tai erillisellä päätöksellä määrätä, että kunnan muu viranomainen voi päätöksellään siirtää käsiteltäväkseen säädetyt tai määrätyt, päätöksessään mainitut asiat edelleen kunnan muulle viranomaiselle. Mitä edellä säädetään, ei kuitenkaan koske kunnanhallitukselle kunnallislaissa säädettyjä tehtäviä.

3 c §
Siirtämisoikeuden laajentaminen

Vapaakunnan kunnanvaltuusto voi päättää, että kunnanhallituksen jaostolla tai lautakunnalla taikka sen puheenjohtajalla on oikeus siirtää sen alaisen viranomaisen päättämä asia jaoston tai lautakunnan käsiteltäväksi kunnanhallituksen asemesta. Tällöin sovelletaan, mitä asian siirtämisestä kunnanhallituksen käsiteltäväksi säädetään kunnallislaissa ja vapaakuntakokeilusta annetussa laissa.

Vapaakunnan kunnanvaltuusto voi päättää, että kunnanhallituksen jaoston tai lautakunnan päätöstä 1 momentissa tarkoitetussa asiassa tai päätöstä asian siirtämättä jättämisestä ei voida edelleen siirtää kunnanhallituksen käsiteltäväksi.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1992.

Hallituksen esitys 131/91
Hallintovaliok. miet. 7/91

Helsingissä 13 päivänä joulukuuta 1991

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Sisäasiainministeri
Mauri Pekkarinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.