Finlex.fi-sivuston kysely
Finlex.fi-sivustoa ollaan uudistamassa. Haluaisimme kuulla mielipiteesi siitä, mikä tällä hetkellä toimii hyvin ja mikä ei. Kyselyyn vastaaminen vie noin 5 minuuttia.
Siirry kyselyyn: https://q.surveypal.com/Finlex.fi-kysely

1438/1991

Annettu Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 1991

Asetus Lammin biologisen aseman luonnonsuojelualueesta

Ympäristöministerin esittelystä säädetään 23 päivänä helmikuuta 1923 annetun luonnonsuojelulain (71/23) 1 §:n 2 ja 3 momentin sekä 2 §:n 2 momentin nojalla, niistä 1 §:n 3 momentti sellaisena kuin se on 28 päivänä elokuuta 1981 annetussa laissa (594/81):

1 §
Luonnonsuojelualueen perustamistarkoitus

Eteläsuomalaisen lehtoja muun metsäluonnon suojelemiseksi sekä luonnontutkimusta ja opetusta varten muodostetaan Lammin kuntaan valtion omistamalle alueelle luonnonsuojelulain (71/23) mukaiseksi erityiseksi suojelualueeksi Lammin biologisen aseman luonnonsuojelualue.

2 §
Luonnonsuojelualueen rajaaminen

Lammin biologisen aseman luonnonsuojelualueen pinta-ala on noin 19 hehtaaria. Sen rajat on merkitty punaisella katkoviivalla tämän asetuksen liitteenä olevaan karttaan.

3 §
Kiellot

Lammin biologisen aseman luonnonsuojelualueella ei saa:

1) rakentaa rakennuksia, rakennelmia tai teitä;

2) ojittaa, ottaa maa-aineksia eikä muutoinkaan vahingoittaa maaja kallioperää;

3) ottaa taikka vahingoittaa puita, pensaita tai muita kasveja tai niiden osia;

4) tappaa, pyydystää tai hätyyttää luonnonvaraisia selkärankaisia eläimiä tai hävittää niiden pesiä eikä pyydystää tai kerätä selkärangattomia eläimiä; eikä

5) leiriytyä tai tehdä avotulta.

Luonnonsuojelualueella on kielletty muutkin toimet, jotka saattavat vaikuttaa epäedullisesti alueen luonnonoloihin, maisemaan taikka eläinja kasvilajien säilymiseen.

4 §
Sallitut toimet

Lammin biologisen aseman luonnonsuojelualueella saa sen perustamistarkoitusta vaarantamatta:

1) rakentaa alueen hoitoa ja tutkimusta sekä opetusta varten tarpeellisia rakennuksia, rakennelmia ja polkuja;

2) poimia marjoja ja ruokasieniä;

3) ryhtyä toimiin alueen kasvija eläinlajiston ja lehtoekosysteemien säilyttämiseksi sekä alueen luontaisen kehityksen palauttamiseksi;

4) tutkimusta ja opetusta varten tappaa tai pyydystää eläimiä ja kerätä kasveja ja niiden osia sekä ottaa maaperänäytteitä Helsingin yliopiston Lammin biologisen aseman luvalla;

5) käyttää ja pitää kunnossa rakennelmia, kulkuväyliä sekä sähkölinjoja ja -laitteita;

6) ryhtyä pelastuspalvelun ja palontorjunnan vaatimiin toimiin; sekä

7) kartoittaa ja tehdä maanmittaustöitä.

5 §
Hoito- ja käyttösuunnitelma

Lammin biologisen aseman luonnonsuojelualueen hoitoa ja käyttöä varten on laadittava hoito- ja käyttösuunnitelma. Sen vahvistaa Hämeen lääninhallitus.

6 §
Erityisiä säännöksiä

Säännökset, joiden nojalla eräät toimet Lammin biologisen aseman luonnonsuojelualueella sallitaan, eivät perusta laajempaa oikeutta kuin asianomaisella muuten on.

Ympäristöministeriö voi sallia muitakin kuin 4 §:ssä mainittuja toimia, jotka eivät ole ristiriidassa luonnonsuojelualueen perustamistarkoituksen kanssa ja joita sen asianmukainen hoito ja käyttö edellyttää.

Lammin biologisen aseman luonnonsuojelualue on merkittävä maastoon selvästi havaittavalla tavalla.

7 §
Luonnonsuojelualueen hallinta

Lammin biologisen aseman luonnonsuojelualue on Helsingin yliopiston hallinnassa ja hoidossa.

8 §
Tarkemmat määräykset ja ohjeet

Tarkemmat määräykset tämän asetuksen täytäntöönpanosta antaa tarvittaessa ympäristöministeriö.

9 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1992.

Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 1991

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Ympäristöministeri
Sirpa Pietikäinen

LIITE LAMMIN BIOLOGISEN ASEMAN LUONNONSUOJELUALUE

Lammi 2134 04

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.