1437/1991

Annettu Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 1991

Asetus Aulangon luonnonsuojelualueesta

Ympäristöministerin esittelystä säädetään 23 päivänä helmikuuta 1923 annetun luonnonsuojelulain (71/23) 2 §:n 2 momentin nojalla:

1 §
Luonnonsuojelualueen perustamistarkoitus

Englantilaistyyppisen kartanopuiston, siihen kuuluvien metsien, Aulangon linnavuoren ja yleisesti tunnetun maisemanähtävyyden suojelemiseksi sekä ulkoilua varten ja luonnonharrastuksen edistämiseksi muodostetaan Hämeenlinnan kaupunkiin valtion Aulangonjärven ja Vanajaveden välisellä kannaksella omistamille alueille luonnonsuojelulain (71/23) mukaiseksi erityiseksi suojelualueeksi Aulangon luonnonsuojelualue.

2 §
Luonnonsuojelualueen rajaaminen

Aulangon luonnonsuojelualueen pinta-ala on noin 152 hehtaaria, mistä maata on noin 148 hehtaaria ja vettä noin 4 hehtaaria. Luonnonsuojelualueen rajat on merkitty punaisella katkoviivalla tämän asetuksen liitteenä olevaan karttaan.

3 §
Kiellot

Aulangon luonnonsuojelualueella ei saa:

1) rakentaa rakennuksia, rakennelmia tai teitä;

2) ojittaa, ottaa maa-aineksia eikä muutoinkaan vahingoittaa maaja kallioperää;

3) ottaa taikka vahingoittaa puita, pensaita tai muita kasveja tai niiden osia,

4) tappaa, pyydystää tai hätyyttää luonnonvaraisia selkärankaisia eläimiä tai hävittää niiden pesiä eikä pyydystää tai kerätä selkärangattomia eläimiä;

5) nousta maihin tai pitää venettä; eikä

6) leiriytyä tai tehdä avotulta.

Luonnonsuojelualueella on kielletty muutkin toimet, jotka saattavat vaikuttaa epäedullisesti alueen luonnonoloihin, maisemaan taikka eläintai kasvilajien säilymiseen.

4 §
Sallitut toimet

Aulangon luonnonsuojelualueella saa sen perustamistarkoituksen mukaisesti:

1) rakentaa alueen hoitoa, valvontaa ja tutkimusta, yleisön opastamista, retkeilyä ja alueeseen tutustumista varten tarpeellisia rakennuksia, rakennelmia ja polkuja;

2) poimia marjoja ja ruokasieniä;

3) hoitaa ja tutkia puistometsää sekä palauttaa alueen luontainen kehitys siten kuin hoito- ja käyttösuunnitelmassa tarkemmin määrätään;

4) entistää ja pitää kunnossa rakennuksia ja rakennelmia;

5) ryhtyä pelastuspalvelun ja palontorjunnan vaatimiin toimiin; sekä

6) kartoittaa ja tehdä maanmittaustöitä.

Paikoissa, jotka on määrätty järjestyssäännössä, saa luonnonsuojelualueella tilapäisesti nousta maihin ja pitää venettä.

Jos 1 momentin 4 kohdassa tarkoitettu rakennus on suojeltu valtion omistamien rakennusten suojelusta annetun asetuksen (480/85) nojalla tai kuuluu rakennushallituksen pitämään varjeltavien rakennusten luetteloon, sen saa entistää tai sitä muuttaa ainoastaan museoviraston hyväksymällä tavalla.

5 §
Metsäntutkimuslaitoksen luvalla sallitut toimet

Aulangon luonnonsuojelualueella saa sen perustamistarkoitusta vaarantamatta Metsäntutkimuslaitoksen luvalla:

1) tutkimusta tai muuta tieteellistä tarkoitusta taikka opetusta varten tappaa tai pyydystää eläimiä ja kerätä kasveja ja niiden osia;

2) vähentää kasvitai eläinlajin yksilöiden lukumäärää, jos laji on lisääntynyt liikaa tai käynyt muuten vahingolliseksi; sekä

3) pitää kunnossa kulkuväyliä, vedenottamoita ja vesijohtoja, kaapeleita, sähkö- ja puhelinlinjoja sekä sähkö- ja puhelinlaitteita.

6 §
Hoito- ja käyttösuunnitelma

Aulangon luonnonsuojelualueen hoitoa ja käyttöä varten on laadittava hoito- ja käyttösuunnitelma.

Hoito- ja käyttösuunnitelman perusteet (runkosuunnitelman) vahvistaa ympäristöministeriö.

7 §
Alueen liittäminen luonnonsuojelualueeseen

Jos luonnonsuojelualueeseen rajoittuva alue siirtyy valtion omistukseen, se voidaan liittää luonnonsuojelualueeseen ympäristöministeriön päätöksellä.

8 §
Erityisiä säännöksiä

Säännökset, joiden nojalla eräät toimet Aulangon luonnonsuojelualueella sallitaan, eivät perusta laajempaa oikeutta kuin asianomaisella muuten on.

Ympäristöministeriö voi sallia muitakin kuin 4 ja 5 §:ssä tarkoitettuja toimia, jotka eivät ole ristiriidassa luonnonsuojelualueen perustamistarkoituksen kanssa ja joita sen asianmukainen hoito tai käyttö edellyttää.

9 §
Luonnonsuojelualueen hallinta

Aulangon luonnonsuojelualue on Metsäntutkimuslaitoksen hallinnassa ja hoidossa.

10 §
Tarkemmat määräykset ja ohjeet

Tarkemmat määräykset tämän asetuksen täytäntöönpanosta antaa tarvittaessa ympäristöministeriö.

Ohjeet Aulangon luonnonsuojelualueen rajojen määräämisestä antaa maanmittaushallitus.

11 §
Voimaantulosäännös

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1992.

Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 1991

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Ympäristöministeri
Sirpa Pietikäinen

LIITE AULANGON LUONNONSUOJELUALUE

Hämeenlinna 2131 09

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.