1434/1991

Annettu Helsingissä 13 päivänä joulukuuta 1991

Laki kasvinsuojelulain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 13 päivänä helmikuuta 1981 annetun kasvinsuojelulain (127/81) 2 §:n 3 momentti, 3 §, 4 §:n 7 kohta, 7 § ja 8 §:n 1 ja 2 momentti sekä

lisätään 4 §:ään uusi 2 ja 3 momentti, lakiin uusi 7 a ja 7 b § sekä 12 §:ään uusi 2 ja 3 momentti, seuraavasti:


Sen estämättä, mitä edellä tässä pykälässä säädetään, maatilahallitus saa, mikäli se kasvintuhoojien torjumiseksi on välttämätöntä, maa- ja metsauml;talousministeriön luvalla väliaikaisesti määrätä 4 §:n mukaisiin toimenpiteisiin ryhtymisestä myös sellaisia kasvintuhoojia vastaan, joita ei ole asetuksessa lueteltu. Määräys on voimassa enintään kolme kuukautta.

Joka tietää 2 §:n 1 ja 2 momentissa tarkoitettua kasvintuhoojaa esiintyvän omistamallaan tai hallinnassaan olevalla maa-alueella, viljelmällä, tavaravarastossa, kuljetusvälineessä tai rakennuksessa, on velvollinen viipymättä ilmoittamaan siitä asianomaiselle maaseutupiirille. Maatilahallitus voi kuitenkin päättää, että jonkin kasvintuhoojan esiintymisestä ei tarvitse tehdä edellä tarkoitettua ilmoitusta.

Kasvintuhoojan torjumiseksi tai sen leviämisen estämiseksi voidaan:


7) määrätä muista kasvintuhoojien torjumiseksi välttämättömistä rajoituksista, kielloista ja toimenpiteistä.

Edellä 1 momentissa tarkoitetuista rajoituksista, kielloista ja toimenpiteistä sekä niitä koskevasta menettelystä säädetään, sikäli kuin 2 §:n 3 momentista ei muuta johdu, tarkemmin asetuksella.

Maatilahallitus antaa tarkemmat määräykset ja ohjeet hävittämisessä, puhdistuksessa ja desinfioinnissa noudatettavasta menettelystä.

Tämän lain nojalla annettujen määräysten aiheuttamat kustannukset ja vahingot korvataan valtion varoista sen mukaan kuin jäljempänä säädetään.

Valtion varoista korvataan lisäksi jäljempänä 8 §:n 3 momentissa tarkoitettujen toimenpiteiden aiheuttamat vahingot.

Korvausta on haettava asianomaiselta maaseutupiiriltä kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun hakija sai tiedon kustannusten tai vahingon ilmenemisestä. Maaseutupiiri päättää kustannusten ja vahinkojen korvaamisesta sekä korvauksen maksamisesta.

7 a§

Edellä 7 §:n 1 momentin mukaan korvattavia kustannuksia ja vahinkoja ovat:

1) annetun määräyksen toteuttamisesta suoranaisesti aiheutuvat desinfioimis-, torjuntaja hävittämiskustannukset sekä hävitetyn tai torjuntatoimenpiteen vuoksi vahingoittuneen tavaran arvo;

2) annettuun määräykseen perustuvan tavaran myymis-, luovutus-, kuljetustai käyttökiellon tai vastaavan rajoituksen vuoksi aiheutunut taloudellinen vahinko tai kustannus; sekä

3) taloudellinen vahinko tai kustannus, joka aiheutuu annettuun määräykseen perustuvasta kasvintuotannon keskeytymisestä.

Maatilahallitus antaa tarkempia määräyksiä 1 momentin 3 kohdassa tarkoitetun taloudellisen vahingon tai kustannuksen arvioimisesta.

7 b§

Korvausta ei kuitenkaan makseta:

1) kasvintuhoojan aiheuttamista vioituksista johtuvista vahingoista ja kustannuksista; eikä

2) kustannuksista ja vahingoista, jotka aiheutuvat maahan tuonnin tai maasta viennin yhteydessä määrätystä kiellosta, tavaran hävittämisestä, eristämisestä tai muusta vastaavasta toimenpiteestä taikka maahan tuonnille tai maasta viennille määrätyistä ehdoista.

Korvausta ei myöskään makseta tai sen määrää voidaan alentaa, jos korvaukseen muutoin oikeutettu on jättänyt noudattamatta tätä lakia tai tämän lain nojalla annettuja säännöksiä, määräyksiä tai viranomaisen päätöksiä tai on muulla tavalla itse vaikuttanut kustannusten tai vahingon syntymiseen.

Tämän lain täytäntöönpanosta ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten noudattamisen valvonnasta huolehtivat maatilahallitus ja maaseutupiirit.

Tämän lain mukaisissa tehtävissä voidaan käyttää apuna maatalouden ja puutarhatalouden neuvontajärjestöjä ja kuntien maatalouslautakuntia siten kuin asetuksella säädetään sekä maa- ja metsauml;talousministeriön erikseen tarvittaessa määräämiä henkilöitä. Maa- ja metsauml;talousministeriö päättää mainituille neuvontajärjestöille sekä määräämilleen henkilöille tämän lain mukaisista tehtävistä suoritettavien palkkioiden ja korvausten perusteista.


12 §

Maatilahallitus antaa tarvittaessa tarkempia määräyksiä, noudatettavaksi säädetyt tai määrätyt kansainväliset kasvinsuojelusopimukset huomioon ottaen, kasvien ja kasvinosien viennissä noudatettavasta kasvien tarkastusmenettelystä.

Kasvinsuojeluviranomaisten tulee seurata kasvintuhoojien esiintymistä. Maatilahallituksen tulee tarvittaessa julkaista kasvintuhoojien esiintymistä koskevia tietoja. Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 1992.

Ennen lain voimaantuloa tehdyistä päätöksistä ja toimenpiteistä aiheutuneiden kustannusten ja vahinkojen korvaamiseen sovelletaan kuitenkin aikaisemmin voimassa olleita säännöksiä.

Hallituksen esitys 26/91
Maa- ja metsauml;talousvaliok. miet. 8/91

Helsingissä 13 päivänä joulukuuta 1991

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Maa- ja metsauml;talousministeri
Martti Pura

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.