1425/1991

Annettu Helsingissä 13 päivänä joulukuuta 1991

Asetus oikeuspoliittisesta tutkimuslaitoksesta

Oikeusministerin esittelystä säädetään oikeuspoliittisesta tutkimuslaitoksesta 18 päivänä tammikuuta 1974 annetun lain (51/74) 1 §:n 2 momentin, 2 §:n 2 momentin ja 5 §:n sekä 24 päivänä lokakuuta 1986 annetun valtion virkamieslain (755/86) 7 §:n 1 momentin ja 10 §:n 1 momentin nojalla:

Yleiset säännökset
1 §

Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen tehtävänä on sen lisäksi mitä oikeuspoliittisesta tutkimuslaitoksesta annetun lain (51/74) 1 §:ssä säädetään:

1) seurata kotija ulkomaista oikeuspoliittisen tutkimuksen kehitystä;

2) ylläpitää ja edistää kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä oikeuspoliittisen tutkimuksen alalla;

3) harjoittaa oikeuspoliittiseen tutkimukseen liittyvää julkaisutoimintaa; sekä

4) suorittaa oikeusministeriön laitokselle antamat sen toimialaan kuuluvat tutkimus- jaselvitystehtävät.

2 §

Oikeuspoliittisessa tutkimuslaitoksessa voi yleisen ja kriminologisen tutkimusyksikön lisäksi olla muita tutkimusyksikköjä sen mukaan kuin työjärjestyksessä määrätään.

Tutkimuslaitoksen tarkemmasta toimintaorganisaatiosta määrätään työjärjestyksessä.

Johtokunta
3 §

Tutkimuslaitoksen johtokuntaan kuuluu tutkimuslaitoksen johtaja sekä vähintään viisi ja enintään kahdeksan valtioneuvoston enintään neljäksi vuodeksi kerrallaan määräämää jäsentä, joista yksi määrätään tutkimuslaitoksen henkilöstön keskuudesta sen tekemän esityksen perusteella.

Valtioneuvosto määrää jäsenten keskuudesta puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Jos johtokunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai muu jäsen eroaa tai kuolee kesken toimikauden, oikeusministeriö määrää hänen tilalleen jäljellä olevaksi toimikaudeksi uuden jäsenen sekä tarvittaessa samalla puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Oikeusministeriö vahvistaa johtokunnan jäsenten palkkiot.

4 §

Johtokunnan tehtävänä on:

1) ohjata, kehittää ja valvoa tutkimuslaitoksen toimintaa;

2) tehdä ehdotukset tutkimuslaitoksen toiminta- ja taloussuunnitelmaksi;

3) edistää tutkimuslaitoksen ja sen palvelujen käyttäjien vuorovaikutusta; sekä

4) käsitellä muut asiat, jotka tämän asetuksen mukaan kuuluvat johtokunnalle tai jotka johtokunta päättää johtajan esityksestä ottaa käsiteltäviksi.

5 §

Johtokunta on päätösvaltainen, kun kokouksen puheenjohtaja ja vähintään kolme muuta jäsentä on läsnä.

Johtokunnan päätökseksi tulee se mielipide, jota enemmistö on kannattanut. Äänten mennessä tasan päätökseksi tulee se mielipide, jota kokouksen puheenjohtaja on kannattanut.

Johtokunta määrää tarkemmin asioiden käsittelystä johtokunnassa.

Henkilöstö ja sen tehtävät
6 §

Tutkimuslaitoksen päällikkönä on johtaja. Laitoksessa olevan yksikön päällikkönä toimii tutkimusjohtaja, jollei työjärjestyksessä toisin määrätä.

Tutkimuslaitoksessa on lisäksi muuta virkasuhteessa ja työsopimussuhteessa olevaa henkilöstöä.

7 §

Tutkimuslaitoksen johtaja johtaa, valvoo ja kehittää tutkimuslaitoksen toimintaa sekä vastaa siitä, että tutkimuslaitokselle kuuluvat tehtävät suoritetaan tehokkaasti ja taloudellisesti.

Tutkimusjohtajat vastaavat heidän johdettavakseen kuuluvan toiminnan kehittämisestä ja tuloksellisuudesta.

Tutkimuslaitoksen muun henkilöstön tehtävistä määrätään tarvittaessa työjärjestyksessä.

Asioiden käsittely
8 §

Tutkimuslaitokselle kuuluvat asiat ratkaisee johtokunta, johtaja tai muu virkamies, jolle sellainen toimivalta on työjärjestyksessä annettu.

9 §

Tutkimuslaitoksen johtaja ratkaisee asiat, joita ei ratkaista johtokunnassa tai joita ei ole siirretty jonkun muun virkamiehen ratkaistavaksi.

Työjärjestyksessä määrätään, mitkä asiat johtaja ratkaisee esittelystä.

Tutkimuslaitoksen johtaja voi ottaa yksittäistapauksessa ratkaistavakseen asian, joka muutoin olisi hänen alaisensa ratkaistava.

Virkojen kelpoisuusvaatimukset ja täyttäminen sekä virkavapaus
10 §

Johtajan ja tutkimusjohtajan kelpoisuusvaatimuksena on virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto sekä perehtyneisyys oikeuspoliittiseen suunnitteluun ja tutkimukseen. Johtajalta vaaditaan lisäksi perehtyneisyyttä hallintotoimiin ja käytännössä osoitettua johtamistaitoa.

Muun henkilöstön kelpoisuusvaatimuksena on virkaan tai tehtävään soveltuva ylempi korkeakoulututkinto taikka muu viran tai tehtävän edellyttämä koulutus.

11 §

Johtajan nimittää tasavallan presidentti valtioneuvoston esityksestä enintään neljän vuoden toimikaudeksi virkaa haettavaksi julistamatta.

Tutkimusjohtajan nimittää valtioneuvosto tutkimuslaitoksen johtokunnan annettua asiasta lausunnon.

Tutkimuslaitoksen muun henkilöstön nimittää tai ottaa tutkimuslaitoksen johtaja, jollei sitä ole työjärjestyksessä annettu muun virkamiehen tehtäväksi.

12 §

Tutkimuslaitoksen johtajalle myöntää virkavapautta oikeusministeriö. Yli vuoden kestävän virkavapauden myöntää kuitenkin valtioneuvosto, jollei virkavapaus perustu lakiin tai virkaehtosopimukseen.

Tutkimusjohtajalle myöntää virkavapauden tutkimuslaitoksen johtaja. Yli vuoden kestävän virkavapauden myöntää kuitenkin oikeusministeriö, jollei virkavapaus perustu lakiin tai virkaehtosopimukseen.

Virkavapauden muille kuin 1 ja 2 momentissa tarkoitetuille virkamiehille myöntää tutkimuslaitoksen johtaja, jollei työjärjestyksessä ole toisin määrätty.

13 §

Viran hoidosta virkavapauden aikana ja avoinna olevan viran väliaikaisen hoitajan ottamisesta päättää se viranomainen, joka myöntää siitä virkavapauden.

Vuosiloman tai tilapäisen esteen ajaksi tarvittavan sijaisen tutkimuslaitoksen johtajalle määrää oikeusministeriö.

Erinäiset säännökset
14 §

Tarkemmat määräykset asioiden käsittelystä ja tutkimuslaitoksen toiminnan muusta järjestelystä annetaan tutkimuslaitoksen johtajan vahvistamassa työjärjestyksessä.

15 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1992.

Tällä asetuksella kumotaan oikeuspoliittisesta tutkimuslaitoksesta 22 päivänä helmikuuta 1974 annettu asetus (170/74) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Tämän asetuksen tullessa voimaan muuttuu tutkimuslaitoksen kahden tutkimusyksikön johtajina toimivien erikoistutkijoiden virkanimi tutkimusjohtajaksi.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

Helsingissä 13 päivänä joulukuuta 1991

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Oikeusministeri
Hannele Pokka

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.