Finlex.fi-sivuston kysely
Finlex.fi-sivustoa ollaan uudistamassa. Haluaisimme kuulla mielipiteesi siitä, mikä tällä hetkellä toimii hyvin ja mikä ei. Kyselyyn vastaaminen vie noin 5 minuuttia.
Siirry kyselyyn: https://q.surveypal.com/Finlex.fi-kysely

1419/1991

Annettu Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 1991

Asetus hyödyllisyysmallioikeudesta

Kauppaja teollisuusministerin esittelystä säädetään hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain (800/91) 47 §:n nojalla:

Hyödyllisyysmallihakemus ja päiväkirja
1 §

Hyödyllisyysmallihakemuksen muodostaa kirjelmä (hakemuskirja) liitteineen.

2 §

Hakemuskirjan on oltava hakijan tai hänen asiamiehensä allekirjoittama ja siinä tulee olla:

1) hakijan nimi, kotipaikka ja osoite sekä, jos hakijaa edustaa asiamies, myös tämän nimi, kotipaikka ja osoite;

2) keksijän nimi ja osoite;

3) hyödyllisyysmallihakemuksessa tarkoitetun keksinnön lyhyt ja asiallinen nimitys;

4) ilmoitus siitä, pyydetäänkö hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain (800/91) 5 §:n mukaista etuoikeutta;

5) milloin useat yhdessä hakevat hyödyllisyysmallin rekisteröintiä, ilmoitus siitä, onko joku heistä oikeutettu kaikkien puolesta vastaanottamaan rekisteriviranomaisen ilmoitukset; sekä

6) ilmoitus hakemuskirjan liitteistä.

3 §

Hakemuskirjaan on liitettävä:

1) keksinnön selitys ja keksinnön havainnollistamista varten kuva tai kuvia sekä suojavaatimus;

2) jos hakijaa edustaa asiamies, tälle annettu valtakirja;

3) milloin joku muu kuin hakija on tehnyt keksinnön, asiakirja, joka näyttää toteen hakijan oikeuden; sekä

4) todistus rekisteröintimaksun suorittamisesta.

4 §

Jollei asiakirjaa ole laadittu hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain 7 §:n 1 momentin mukaisella kielellä, on hakijan annettava rekisteriviranomaiselle myös sen suomentai ruotsinkielinen käännös. Kun on kysymys muusta asiakirjasta kuin selityksestä tai suojavaatimuksesta, rekisteriviranomainen voi kuitenkin olla vaatimatta käännöstä tai hyväksyä käännöksen muulle kielelle kuin suomeksi tai ruotsiksi.

5 §

Kun hyödyllisyysmallihakemus tehdään muuntamalla patenttihakemuksesta, tulee hakemuksen yhteydessä ilmoittaa, milloin hakemuksen perustana oleva patenttihakemus on tehty tai katsotaan tehdyksi ja mikä on sen hakemusnumero. Tällaiseen muuntamalla tehtyyn hyödyllisyysmallihakemukseen siirretään viran puolesta patenttihakemuksesta tarpeelliset asiakirjat, ei kuitenkaan selitystä, suojavaatimusta eikä kuvia.

6 §

Rekisteriviranomainen merkitsee hyödylli-syysmallihakemukseen hakemusnumeron ja saapumispäivän.

7 §

Rekisteriviranomainen pitää päiväkirjaa saapuneista hyödyllisyysmallihakemuksista. Hakemus merkitään päiväkirjaan rekisteröintimaksun tultua maksetuksi. Päiväkirja on julkinen.

Päiväkirjaan merkitään kustakin hakemuksesta:

1) hakemuksen saapumispäivä ja hakemusnumero;

2) luokat, joihin hakemus on luokiteltu;

3) hakijan nimi, kotipaikka ja osoite;

4) jos hakijaa edustaa asiamies, tämän nimi, kotipaikka ja osoite;

5) keksijän nimi ja osoite;

6) keksinnön nimitys;

7) jos hakemus on saatu muuntamalla aiemmin tehdystä patenttihakemuksesta, päivä, jolloin patenttihakemus on tehty tai katsotaan tehdyksi;

8) jos etuoikeutta on pyydetty, missä etuoikeuden perustaksi ilmoitettu aikaisempi hakemus on tehty sekä tämän hakemuksen tekemispäivä ja numero;

9) asiassa saapuneet kirjelmät ja suoritetut maksut; sekä

10) asiassa tehdyt päätökset.

8 §

Jos rekisteriviranomaiselle tehdään ilmoitus, että keksintö, johon on haettu hyödyllisyysmallioikeutta, on siirtynyt toiselle, tämä on merkittävä hakijaksi päiväkirjaan ainoastaan, jos siirto on näytetty toteen.

Etuoikeus
9 §

Saadakseen hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain 5 §:ssä mainitun etuoikeuden on hakijan pyydettävä sitä Suomessa tehdyssä hakemuksessa ja siinä ilmoitettava, missä ja milloin etuoikeuden perustaksi ilmoitettu hakemus on tehty sekä niin pian kuin mahdollista sen numero. Jos hakemus tehdään muuntamalla hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain 8 §:n mukaan, on etuoikeuspyyntö voimassa ilman erillistä pyyntöä myös uuden, muuntamalla saadun hakemuksen osalta.

10 §

Rekisteriviranomainen voi välipäätöksellä kehottaa hakijaa näyttämään toteen pyydetyn etuoikeuden toimittamalla määräajassa viranomaiselle etuoikeuden perustana olevan hakemuksen vastaanottaneen viranomaisen antaman todistuksen hakemuksen saapumispäivästä ja hakijan nimestä sekä saman viranomaisen oikeaksi todistaman jäljennöksen hakemuksesta. Jäljennös on annettava rekisteriviranomaisen määräämässä muodossa.

11 §

Etuoikeus voi perustua ainoastaan ensimmäiseen hakemukseen, jossa keksintö on esitetty.

Jos ensimmäisen hakemuksen tekijä tai hänen oikeudenomistajansa on samalle viranomaiselle myöhemmin tehnyt samaa keksintöä tarkoittavan hakemuksen, voidaan myöhempi hakemus esittää etuoikeuden perustaksi edellytyksellä, että sitä tehtäessä aikaisempi hakemus oli peruutettu, jätetty sillensä tai hylätty sen tulematta julkiseksi ja ettei siitä ollut jäänyt voimaan mitään oikeutta eikä se ollut ollut etuoikeuden perustana. Jos etuoikeus on saavutettu myöhemmän hakemuksen perustella, ei aikaisempaan hakemukseen enää voida vedota etuoikeuden saavuttamiseksi.

12 §

Samalle hakemukselle voidaan pyytää etuoikeutta useiden, myös eri maissa tehtyjen hakemusten perusteella.

Suojavaatimus
13 §

Suojavaatimuksen tulee sisältää:

1) keksinnön nimitys;

2) ilmoitus tekniikasta, johon verrattuna keksintö on uusi (tekniikan taso), jos tällainen ilmoitus on tarpeen; sekä

3) ilmoitus siitä, mikä keksinnössä on uutta ja omalaatuista.

Suojavaatimus saa sisältää ainoastaan yhden keksinnön.

Suojavaatimus ei saa sisältää siinä esitettyyn keksintöön nähden asiaan kuulumatonta tai hakijan pyytämään yksinoikeuteen nähden epäolennaista.

Selitys
14 §

Keksinnön selitys saa sisältää ainoastaan sellaista, mikä on tarpeen keksinnön selventä-miseksi. Jos on tarpeen käyttää uutta tai sellaista ammattisanaa, joka ei ole yleisesti hyväksytty, se on selitettävä. Merkit ja mittayksiköt eivät saa poiketa niistä, joita Suomessa yleensä käytetään.

Kuvat
15 §

Kuvalla tarkoitetaan piirustusta, valokuvaa tai muuta vastaavaa. Kuvien tulee olla niin tarkat, että niistä selvästi käy ilmi se, mitä halutaan suojata. Kuvien tulee olla mustavalkoisia ja toisintamiskelpoisia. Ne eivät saa olla A 4 kokoa isompia.

Hyödyllisyysmallihakemuksen muutokset
16 §

Suojavaatimusta ei saa muuttaa siten, että se tulee sisältämään sellaista, mikä ei ilmene alkuperäisestä hyödyllisyysmallihakemuksesta. Jos vaatimusta muutetaan siten, että se tulee sisältämään uusia määritteitä, hakijan tulee samanaikaisesti ilmoittaa, mistä vastaava seikka on löydettävissä alkuperäisestä hakemuksesta.

Hyödyllisyysmallirekisteri
17 §

Hyödyllisyysmalli merkitään hyödyllisyysmallirekisteriin, mikäli se täyttää lain 1 §:n 2 ja 3 momentin sekä 6-12 §:n vaatimukset.

Rekisteriin merkitään:

1) hyödyllisyysmallihakemuksen päiväkirjanumero sekä hyödyllisyysmallin rekisterinumero ja luokat;

2) hyödyllisyysmallioikeuden haltijan nimi, kotipaikka ja osoite;

3) jos hyödyllisyysmallioikeuden haltijaa edustaa asiamies, asiamiehen nimi, kotipaikka ja osoite;

4) keksijän nimi ja osoite;

5) seuraavat päivämäärät:

a) hakemuksen tekemispäivä;

b) jos hyödyllisyysmallihakemus on saatu hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain 8 §:n mukaisesti muuntamalla patenttihakemuksesta, patenttihakemuksen tekemispäivä;

c) hyödyllisyysmallin rekisteröintipäivä;

6) pyydetty etuoikeus, sekä ilmoitus siitä, missä etuoikeuden perustaksi ilmoitettu hakemus on tehty, sen tekemispäivä ja numero; sekä

7) keksinnön nimitys ja kuva.

18 §

Hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain 17 §:ssä tarkoitetun hyödyllisyysmallin rekisteröintiä koskevan kuulutuksen tulee sisältää hyödyllisyysmallin rekisterinumero ja luokat, keksinnön nimitys ja kuva tai kuvat, hyödyllisyysmallioikeuden haltijan nimi sekä hakemuksen päiväkirjanumero.

19 §

Milloin joku on rekisteriviranomaiselle tehnyt vaatimuksen hyödyllisyysmallin rekisteröinnin julistamisesta mitättömäksi tai milloin joku on rekisteriviranomaiselle ilmoittanut nostaneensa kanteen hyödyllisyysmallioikeuden siirrosta taikka pakkoluvan myöntämisestä, on siitä tehtävä merkintä rekisteriin.

Kun jäljennös tuomioistuimen tuomiosta on toimitettu rekisteriviranomaiselle hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain 45 §:n mukaan tai kun rekisteriviranomainen on 1 momentissa tarkoitetussa asiassa ratkaissut vaatimuksen hyödyllisyysmallin julistamisesta mitättömäksi, tehdään siitä merkintä hyödyllisyysmallirekisteriin. Päätöksen saatua lainvoiman tehdään siitä hyödyllisyysmallirekisteriin merkintä siten, että rekisteristä pääosin ilmenee asian ratkaisu.

20 §

Hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain 28 ja 29 §:ssä tarkoitetun merkinnän tulee sisältää oikeuden haltijan nimi, kotipaikka ja osoite sekä hyödyllisyysmallioikeuden siirtymisen, käyttöluvan luovutuksen tai panttauksen päivämäärä. Käyttöluvan osalta on pyynnöstä merkittävä, onko hyödyllisyysmallioikeuden haltijan oikeutta myöntää muita käyttölupia rajoitettu.

Jollei kysymystä merkinnän tekemisestä välittömästi voida ratkaista, on rekisteriin kuitenkin merkittävä, että merkintää on pyydetty.

Edellä olevia 1 momentin säännöksiä on vastaavasti sovellettava pakkoluvan ja hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain 32 §:n 1 momentissa tarkoitetun oikeuden merkitsemiseen.

21 §

Milloin hyödyllisyysmallioikeus on ulosmitattu, tehdään siitä ilmoituksen perusteella merkintä hyödyllisyysmallirekisteriin.

Rekisteriin merkitään myös ilmoitus asiamiestä koskevasta muutoksesta.

22 §

Jos hyödyllisyysmallioikeuden haltija ilmoittaa hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain 33 §:n 1 momentin mukaan luopuvansa hyödyllisyysmallinsa rekisteröinnistä ja jos tätä mallia koskeva käyttölupa on merkitty rekisteriin, on käyttöluvan haltijalle ilmoitettava siitä ja varattava hänelle kohtuullinen aika oikeutensa valvomiseksi asiassa ennen kuin hyödyllisyysmalli poistetaan rekisteristä.

23 §

Rekisteröinnin uudistamisesta tehdään merkintä hyödyllisyysmallirekisteriin.

Uudistamista koskevassa kuulutuksessa on ilmoitettava hyödyllisyysmallin rekisterinumero, uudistetun suoja-ajan alkamispäivä sekä hyödyllisyysmallioikeuden haltijan nimi ja osoite.

24 §

Kun rekisteröinti on lakannut, on rekisteriviranomaisen poistettava hyödyllisyysmalli rekisteristä.

Kun hyödyllisyysmalli on poistettu rekisteristä tai kun hyödyllisyysmallioikeus on lainvoimaisella tuomioistuimen päätöksellä siirretty toiselle, on rekisteriviranomaisen kuulutettava siitä.

Erinäisiä säännöksiä
25 §

Hyödyllisyysmallihakemus luokitellaan kansainvälisen patenttiluokitusjärjestelmän mukaisesti.

26 §

Kuulutukset hyödyllisyysmalliasioissa julkaistaan rekisteriviranomaisen toimittamassa julkaisussa.

Voimaantulosäännös
27 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1992.

Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 1991

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Kauppaja teollisuusministeri
Kauko Juhantalo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.