1397/1991

Annettu Helsingissä 28 päivänä marraskuuta 1991

Maa- ja metsätalousministeriön päätös metsän hyönteis- ja sienituhojen torjunnasta

Maa- ja metsätalousministeriö on metsän hyönteisja sienituhojen torjunnasta 8 päivänä helmikuuta 1991 annetun lain (263/91) 4 §:n 1 momentin ja 15 §:n nojalla päättänyt:

1 §

Metsän hyönteis- ja sienituhojen torjunnasta annetun lain (263/91) 2 §:n 1 momentin 1 ja 2 kohdassa mainittuina aikoina hakattua havupuutavaraa ei tarvitse kuljettaa pois hakkuupaikalta tai välivarastosta, jos:

1) välivarastosta on sellaiseen metsikköön, jonka puuston tilavuudesta yli 30 prosenttia on samaa puulajia kuin varastossa oleva puutavara, vähintään seuraavat etäisyydet:

Varaston koko Siemen- tai suojuspuumetsikkö taikka nuori kasvatusmetsikkö Muu metsikkö
enintään 100 m3 200 m 100 m
yli 100 m3 400 m 200 m;

2) puutavara peitetään ennen tuhohyönteisten parveilua hyönteisten iskeytymisen estävällä katteella, jonka on peitettävä mäntypino kokonaan ja kuusipinosta päällys sekä sivuja ja päätyjä vähintään yhden metrin korkeudelta pinon yläreunasta mitattuna;

3) puutavarapinon ylimmät kerrokset kuljetetaan pois hyönteisten iskeytymisen jälkeen, mutta ennen metsän hyönteisja sienituhojen torjunnasta annetun lain 2 §:n 1 momentin 1 ja 2 kohdassa puutavaran poiskuljettamiselle säädettyjä määräaikoja, tai kuoritaan viimeistään yhtä kuukautta ennen edellä tarkoitettuja määräaikoja;

4) puutavaraa sadetetaan siten, että mäntypuutavaran sadetus alkaa viimeistään kaksi viikkoa ja kuusipuutavaran viimeistään neljä viikkoa ennen 3 kohdassa puutavaran poiskuljettamiselle määrättyjä määräaikoja ja että sadetus kestää vähintään kahdeksan viikkoa; tai

5) puutavara käsitellään tuhohyönteisten iskeytymistä vastaan tarkoitukseen hyväksytyllä torjunta-aineella.

2 §

Jos hakkuupaikalla on hehtaaria kohden enemmän kuin 10 kuutiometriä metsän hyönteisja sienituhojen torjunnasta annetun lain 2 §:n 1 momentin 1 ja 2 kohdassa tarkoitettuina aikoina suoritetuista hakkuista jääneitä männyn tai kuusen tyveyksiä taikka vastaavia ainespuuksi kelpaamattomia rungonosia, tulee niiden omistajan huolehtia siitä, että tällaiset rungonosat joko kuljetetaan pois hakkuupaikalta ja välivarastosta lain 2 §:ssä säädettyjen määräaikojen kuluessa tai ryhdytään tämän päätöksen 1 §:ssä tarkoitettuihin muihin toimenpiteisiin.

3 §

Milloin taimikkovaiheen ohittaneessa metsässä on myrskyn, lumen, metsäpalon tai muun tuhonaiheuttajan vahingoittamia havupuita hehtaaria kohden enemmän kuin 10 prosenttia puuston runkoluvusta tai yksi taikka useampi vähintään 20 vahingoittuneen havupuun ryhmä, tulee maanomistajan ryhtyä metsän hyönteisja sienituhojen torjunnasta annetun lain 5 §:ssä tarkoitettuihin toimenpiteisiin.

Vahingoittuneeksi katsotaan puu, josta ilmeisesti leviää metsätuhoja aiheuttavia hyönteisiä.

4 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1992. Mitä 2 §:ssä määrätään, ei kuitenkaan sovelleta hakkuupaikkaan, jolta puutavara on kuljetettu pois ennen tämän päätöksen voimaantuloa.

Helsingissä 28 päivänä marraskuuta 1991

Maa- ja metsätalousministeri
Martti Pura

Ylitarkastaja
Hannu Kukkonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.