1391/1991

Annettu Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 1991

Asetus pakolais- ja siirtolaisuusasiain neuvottelukunnasta

Työministerin esittelystä säädetään:

1 §
Tarkoitus

Työministeriön yhteydessä toimii pakolais- ja siirtolaisuusasiain neuvottelukunta.

Neuvottelukunta avustaa työministeriötä ja sosiaali- ja terveysministeriötä pakolais- ja siirtolaisuusasioiden yhteensovittamisessa valtionhallinnossa sekä pakolais- ja siirtolaisuuspolitiikan kehittämisessä, suunnittelussa ja seurannassa.

2 §
Tehtävät

Neuvottelukunnan tehtävänä on:

1) seurata pakolaisuuden ja siirtolaisuuden kehitystä, syitä ja vaikutuksia;

2) seurata pakolaisten ja siirtolaisten taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä olosuhteita;

3) edistää pakolaisuutta ja siirtolaisuutta koskevaa tutkimustoimintaa ja tilastointia sekä tutkimustulosten hyödyntämistä;

4) ohjata ja yhteensovittaa eri viranomaisten tiedotustoimintaa pakolais- ja siirtolaisuusasioissa;

5) antaa lausuntoja pakolais- ja siirtolaisuusasioiden hoidon kannalta laajakantoisista tai muuten periaatteellisesti tärkeistä kysymyksistä;

6) seurata eri viranomaisten ja järjestöjen toimintaa pakolais- ja siirtolaisuusasioissa;

7) seurata alan kansainvälistä kehitystä;

8) tehdä esityksiä ja aloitteita pakolaisuutta ja siirtolaisuutta koskevissa asioissa; sekä

9) suorittaa työministeriön ja sosiaali- ja terveysministeriön määräämät muut tehtävät.

3 §
Kokoonpano

Neuvottelukunnassa on puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä enintään 14 muuta jäsentä, joilla kaikilla on henkilökohtaiset varajäsenet. Valtioneuvosto määrää jäsenet ja varajäsenet kolmeksi vuodeksi kerrallaan.

Neuvottelukunnan jäsenet ja varajäsenet määrätään niin, että puheenjohtaja ja yksi muu jäsen ja heidän varajäsenensä edustavat sosiaali- ja terveydenhuollon viranomaisia sekä varapuheenjohtaja ja yksi muu jäsen työviranomaisia. Muut jäsenet ja vastaavasti heidän varajäsenensä edustavat ainakin ulkoasiainministeriön, sisäasiainministeriön, opetusministeriön ja ympäristöministeriön hallinnonaloja, keskeisiä työmarkkinajärjestöjä ja kunnallisia keskusjärjestöjä.

Jos neuvottelukunnan puheenjohtaja tai muu jäsen taikka varajäsen eroaa tai kuolee kesken toimikauden, työministeriö määrää hänen tilalleen jäljellä olevaksi toimikaudeksi samaa viranomaista tai järjestöä edustavan uuden jäsenen tai varajäsenen.

4 §
Neuvottelukunnan työskentely

Neuvottelukunta voi asettaa jaostoja asioiden valmistelua varten. Jaostoon voi kuulua myös neuvottelukunnan ulkopuolisia jäseniä.

Neuvottelukunnalla on päätoiminen sihteeri, joka on palvelusuhteessa työministeriöön. Neuvottelukunnalla tai sen jaostolla voi olla myös sivutoimisia sihteereitä, jotka nimeää työministeriö tai sosiaali- ja terveysministeriö.

5 §
Komiteamääräysten soveltaminen

Neuvottelukunnasta on muutoin voimassa, mitä valtion komiteoista määrätään.

6 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 11 päivänä joulukuuta 1991.

Tällä asetuksella kumotaan niihin myöhemmin tehtyine muutoksineen:

1) pakolaisasian neuvottelukunnasta 13 päivänä helmikuuta 1981 annettu asetus (136/81); sekä

2) siirtolaisuusasiain neuvottelukunnasta 22 päivänä marraskuuta 1985 annettu asetus (886/85).

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 1991

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Työministeri
Ilkka Kanerva

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.