1331/1991

Annettu Helsingissä 27 päivänä maaliskuuta Merkitty kohta oikaistu (v. 1991), alkuperäinen sanamuoto kuului: marraskuuta 1991

Laki Neuvostoliiton kanssa Saimaan ja Vuoksen juoksutussäännöstä tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä sekä sopimuksen soveltamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Helsingissä 26 päivänä lokakuuta 1989 Suomen Tasavallan ja Sosialististen Neuvostotasavaltojen Liiton välillä Saimaan ja Vuoksen juoksutussäännöstä tehdyn sopimuksen määräykset ovat, mikäli ne kuuluvat lainsäädännön alaan, voimassa niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Vesi- ja ympäristöhallituksen on korvattava sopimuksen täytäntöönpanosta Suomen alueella mahdollisesti aiheutuva vahinko, haitta ja muu edunmenetys. Korvattavana vahinkona ei kuitenkaan pidetä vesivoiman menetyksestä aiheutuvia edunmenetyksiä.

Mikäli korvauksista ei päästä sopimukseen, voidaan korvausasia saattaa hakemuksella Itä-Suomen vesioikeuden ratkaistavaksi.

Korvaushakemuksen käsittelyyn sekä korvausten määräämiseen ja suorittamiseen sovelletaan vesilain ja sen nojalla annettuja säännöksiä.

Korvaushakemus on pantava vireille viimeistään viiden vuoden kuluttua vahingon, haitan tai muun edunmenetyksen syntymisestä.

3 §

Vesi- ja ympäristöhallituksen on tarkkailtava juoksutuksen aikana sen vaikutuksia Saimaan norpan elinoloihin sekä kalastoon ja kalastukseen maa- ja metsauml;talousministeriön hyväksymällä tavalla.

4 §

Sopimuksen ja siihen liittyvän juoksutussäännön tultua voimaanvesija ympäristöhallituksen on saatettava ne julkisesti tiedoksi noudattaen soveltuvin osin vesilain 16 luvun 25 §:n säännöksiä.

Juoksutuksen hoitajien on pidettävä kirjaa normaalista poikkeavien juoksutusten alkamis- ja päättymisajankohdista. Vesija ympäristöhallituksen on tiedotettava niistä 1 momentissa säädetyllä tavalla.

5 §

Tarkempia määräyksiä tämän lain täytäntöönpanosta annetaan tarvittaessa asetuksella.

6 §

Tämä laki tulee voimaan asetuksella säädettävänä ajankohtana.

Hallituksen esitys 273/90
Ulkoasiainvaliok. miet. 27/90
Suuren valiok. miet. 318/90

Helsingissä 27 päivänä maaliskuuta 1991

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Ulkoasiainministeri
Pertti Paasio

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.