1295/1991

Annettu Helsingissä 25 päivänä lokakuuta 1991

Asetus ajoneuvoasetuksen muuttamisesta

Liikenneministerin esittelystä

muutetaan 26 päivänä maaliskuuta 1982 annetun ajoneuvoasetuksen (233/82) 11 c §:n 2 ja 3 momentti, 18 c §:n 1 momentti ja 18 d-18 g §,

sellaisina kuin niistä ovat 11 c §:n 2 ja 3 momentti, 18 c §:n 1 momentti, 18 d ja 18 f § 28 päivänä lokakuuta 1988 annetussa asetuksessa (912/88), 18 e § sellaisena kuin se on mainitussa 28 päivänä lokakuuta 1988 annetussa asetuksessa ja osittain muutettuna 22 päivänä joulukuuta 1989 annetulla asetuksella (1280/89), 18 g § sellaisena kuin se on mainitussa 28 päivänä lokakuuta 1988 annetussa asetuksessa ja osittain muutettuna mainitulla 22 päivänä joulukuuta 1989 annetulla asetuksella, 9 päivänä maaliskuuta 1990 annetulla asetuksella (245/90) ja 17 päivänä elokuuta 1990 annetulla asetuksella (706/90), sekä

lisätään asetukseen uusi 18 h-18 j §, jolloin nykyiset 18 h-18 k § siirtyvät 18 k-18 n §:ksi, seuraavasti:

1 luku

Yleisiä säännöksiä

Määritelmiä
11 c §

2. Päästötestillä tarkoitetaan 18 g §:ssä tarkoitettujen ohjeiden mukaista pakokaasu-, haihtumisja hiukkaspäästöjen mittausta.

3. Vähäpäästöisellä autolla tarkoitetaan autoa, joka täyttää jäljempänä 18 a §:ssä ja lisäksi 18 b tai 18 c §:ssä taikka vaihtoehtoisesti 18 d §:ssä ja lisäksi 18 e tai 18 f §:ssä asetetut vaatimukset.

2 luku

Rakenne ja varusteet

Hiukkaspäästöt
18 c §

1. Dieselmoottorilla varustetun henkilöauton pakokaasujen hiukkaspäästöt eivät saa auton käytön ensimmäisen 80 000 km:n tai viiden vuoden aikana, ensin ylittyvän ollessa määräävä, ylittää päästötestissä 0,124 g/km.


Pakettiauton pakokaasupäästöt
18 d §

1. Pakettiauton ottoja dieselmoottorin pakokaasupäästöt eivät saa auton käytön ensimmäisten 200 000 km:n tai yhdentoista vuoden aikana, ensin ylittyvän ollessa määräävä, ylittää päästötestissä seuraavia arvoja:hiilimonoksidi 6,2 g/km hiilivedyt 0,5 g/km typen oksidit 1,1 g/km

2. Pakettiauton katsotaan täyttävän nämä vaatimukset, jos päästötestissä mitatut pakokaasupäästöt kerrottuina kestävyysvaatimuksen huomioon ottavilla, 18 g §:ssä tarkoitetuilla huononemiskertoimilla eivät ylitä sanottuja arvoja.

3. Käytettynä maahan tuodun ja yksittäiskappaleena rakennetun pakettiauton katsotaan kuitenkin täyttävän nämä vaatimukset, jos autoa koskevassa päästötestissä mitatut pakokaasupäästöt huononemiskertoimia huomioon ottamatta eivät ylitä 1 momentin mukaisia arvoja.

Pakettiauton haihtumispäästöt
18 e §

1. Pakettiauton ottomoottorin kampikammion ja sen tuuletusjärjestelmän tulee olla siten suunniteltu ja rakennettu sekä siten kunnossa pidettävissä, ettei kampikammiosta pääse haitallisia kaasuja ulkoilmaan.

2. Ottomoottorilla varustetun pakettiauton polttoainejärjestelmästä haihtuvien hiilivetyjen määrä ei saa auton käytön ensimmäisten 200 000 km:n tai yhdentoista vuoden aikana, ensin ylittyvän ollessa määräävä, päästötestissä ylittää 2,0 g.

3. Pakettiauton katsotaan täyttävän 2 momentin vaatimuksen, jos päästötestissä mitattu hiilivetyjen haihtunut määrä lisättynä kestävyysvaatimuksen huomioon ottavalla 18 g §:ssä tarkoitetulla huononemisarvolla ei ylitä sanottua arvoa.

4. Käytettynä maahan tuodun ja yksittäiskappaleena rakennetun pakettiauton katsotaan kuitenkin täyttävän nämä vaatimukset, jos autoa koskevassa päästötestissä mitattu haihtumispäästö huononemisarvoa huomioon ottamatta ei ylitä 2 momentin mukaista arvoa.

Pakettiauton hiukkaspäästöt
18 f §

1. Dieselmoottorilla varustetun pakettiauton pakokaasujen hiukkaspäästöt eivät saa auton käytön ensimmäisten 200 000 km:n tai yhdentoista vuoden aikana, ensin ylittyvän ollessa määräävä, ylittää päästötestissä 0,162 g/km.

2. Pakettiauton katsotaan täyttävän tämän vaatimuksen, jos päästötestissä mitattu hiukkaspäästö kerrottuna kestävyysvaatimuksen huomioon ottavalla 18 g §:ssä tarkoitetulla huononemiskertoimella ei ylitä sanottua arvoa.

3. Käytettynä maahan tuodun ja yksittäiskappaleena rakennetun pakettiauton katsotaan kuitenkin täyttävän tämän vaatimuksen, jos autoa koskevassa päästötestissä mitattu hiukkaspäästö huononemiskerrointa huomioon ottamatta ei ylitä 1 momentin mukaista arvoa.

Testit ja huononemiskertoimet
18 g §

1. Pakokaasu-, haihtumisja hiukkaspäästöt mitataan Yhdysvaltojen liittovaltion ympäristönsuojeluviraston (EPA) laatimien testausohjeiden Federal Test Procedure (FTP 75) tai 18 i §:n 1 momentissa tarkoitettuihin määräyksiin sisältyvien testausohjeiden mukaisesti.

2. Pakokaasuja hiukkaspäästöjen rajoitusjärjestelmän huononemiskerroin saadaan jakamalla henkilöauton pakokaasuja hiukkaspäästöt 80 000 kilometrin ajon jälkeen ja pakettiauton pakokaasuja hiukkaspäästöt 200 000 kilometrin ajon jälkeen vastaavilla päästöillä 6 400 kilometrin ajon jälkeen. Huononemiskerroin määrätään 1 momentissa tarkoitettujen mittausohjeiden mukaisesti. Huononemiskerroin ei kuitenkaan missään tapauksessa ole lukua 1 pienempi.

3. Hiilivetyjen haihtumisen rajoitusjärjestelmän huononemisarvona henkilöautoille käytetään hiilivetyjen haihtumispäästöjen erotusta 80 000 ja 6 400 kilometrin ajon jälkeen sekä vastaavasti pakettiautoille erotusta 200 000 ja 6 400 kilometrin ajon jälkeen. Huononemisarvo määrätään 1 momentissa tarkoitettujen mittausohjeiden mukaisesti. Huononemisarvo ei kuitenkaan ole missään tapauksessa negatiivinen.

4. Edellä 2 ja 3 momentissa tarkoitetulla vanhentamistestillä mitattujen huononemiskertoimien ja -arvon sijasta saadaan ajoneuvon valmistajan tai maahantuojan vaatimuksesta käyttää seuraavan taulukon mukaisia huononemiskertoimia ja -arvoja:

Moottorityyppi tai päästörajoitusmenetelmä Huononemiskertoimet henkilö-/pakettiauto Huononemisarvo
CO HC NOx hiukkaspäästö haihtumispäästö
Ottomoottori+hapettava katalysaattori 1,2/1,5 1,3/1,7 1,0/1,0 - 0/0,4
Ottomoottori ilman katalysaattoria 1,2/1,5 1,3/1,7 1,0/1,0 - 0/0,4
Ottomoottori+kolmitoimikatalysaattori 1,2/1,5 1,3/1,7 1,1/1,2 - 0/0,4
Dieselmoottori 1,1/1,2 1,0/1,0 1,0/1,0 1,2/1,5 -
Auton merkitseminen, käyttöohjeet, lyijytön bensiini
18 h §

1. Vähäpäästöisen auton moottoritilaan on kiinnitettävä selvästi näkyvä pysyvä tarra, johon on merkitty auton valmistajan vakuutus siitä, että henkilöauto täyttää 18 a §:ssä ja lisäksi 18 b tai 18 c §:ssä asetetut vaatimukset ja että pakettiauto täyttää 18 d §:ssä ja lisäksi 18 e tai 18 f §:ssä asetetut vaatimukset. Tarrassa on lisäksi oltava merkintä moottorityypistä ja moottorin tärkeimmät säätöarvot. Tarran on oltava sellainen, että se rikkoutuu irrotettaessa ja se on kiinnitettävä sellaiseen osaan, joka ei ole helposti irrotettavissa. Milloin tarrassa on tekstiä, sen tulee olla suomen, ruotsin tai englannin kielellä.

2. Vähäpäästöisen auton valmistajan tai maahantuojan on annettava jokaisen uuden auton mukana käyttäjälle tarkoitetut suomentai ruotsinkieliset pakokaasunpuhdistusjärjestelmän käyttö- ja huolto-ohjeet. Niiden tulee sisältää ohjeet auton ja pakokaasunpuhdistukseen liittyvien laitteiden, varusteiden ja rakenteiden asianmukaisesta käytöstä ja huollosta siten, että päästöt pysyvät säädetyissä rajoissa.

3. Vähäpäästöisen auton ottomoottorin tulee olla käytettävissä lyijyttömällä bensiinillä. Tämä vaatimus katsotaan täytetyksi, jos polttoainesäiliön täyttöaukko on siten suunniteltu, ettei polttoainesäiliötä voida täyttää täyttöpistoolilla, jonka suuttimen halkaisija on 23,6 mm tai suurempi.

4. Ottomoottorilla varustetun vähäpäästöisen auton polttoainesäiliön täyttöaukon läheisyydessä tulee olla helposti havaittava kilpi tai tarra, johon on suomen, ruotsin, englannin tai saksan kielellä merkitty lyijyttömän bensiinin käyttöön kehottava teksti.

5. Muun kuin ajoneuvovalmistajan edustajan maahan tuomassa autossa saavat 1 ja 2 momentissa tarkoitetut tekstit ja ohjeet olla suomen tai ruotsin kielen sijasta englannin, saksan tai ranskan kielellä.

Vaatimusten täyttämisen osoittaminen
18 i §

1. Henkilöauton katsotaan täyttävän 18 a ja lisäksi 18 b tai 18 c §:n ja pakettiauton 18 d ja lisäksi 18 e tai 18 f §:n vaatimukset, jos se on mallia, joka on

a) testattu auton tai pakokaasunpuhdistuslaitteiston valmistajan käytettävissä olevassa laboratoriossa 18 g §:ssä tarkoitettujen mittausohjeiden mukaisesti ja jonka auton valmistaja näiden testien perusteella vakuuttaa olevan vähäpäästöisen;

b) testattu suomalaisessa tai ulkomaisessa riippumattomassa tutkimuslaitoksessa 18 g §:ssä tarkoitettujen mittausohjeiden mukaisesti tai tutkittu tällaisessa laitoksessa ja jolle automallille autorekisterikeskus on näiden testien tai tutkimuslaitoksen antaman lausunnon perusteella myöntänyt todistuksen vähäpäästöisyydestä;

c) asianomaisen viranomaisen antaman todistuksen mukaan Yhdysvaltojen liittovaltion vuonna 1987 tai myöhemmin käyttöön otetuille henkilöautoille voimaan tulleiden vaatimusten (Code of Federal Regulations, § 86.087-8) mukainen;

d) asianomaisen viranomaisen antaman todistuksen mukaan Sveitsissä henkilöautoille 1 päivänä lokakuuta 1988 voimaan tulleiden määräysten mukainen;

e) asianomaisen viranomaisen antaman todistuksen mukaan Itävallassa henkilöautoille 1 päivänä tammikuuta ja 1 päivänä lokakuuta 1987 voimaan tulleiden määräysten mukainen;

f) asianomaisen viranomaisen antaman todistuksen mukaan Ruotsissa henkilöautoille mallivuodesta 1989 voimaan tulleiden tai pakettiautoille mallivuodesta 1992 voimaan tulevien määräysten mukainen;

g) asianomaisen viranomaisen antaman todistuksen mukaan Norjassa ottomoottorilla varustetuille henkilöautoille 1 päivänä tammikuuta 1989 tai dieselmoottorilla varustetuille henkilöautoille 1 päivänä lokakuuta 1990 voimaan tulleiden tai pakettiautoille 1 päivänä lokakuuta 1991 voimaan tulevien määräysten mukainen;

h) asianomaisen viranomaisen antaman todistuksen mukaan Saksan liittotasavallan 24 päivänä kesäkuuta 1985 antamien määräysten (StVZO § 47, Anlage XXIII) mukainen;

i) E-hyväksytty säännön n:o 83 liitteen 4 A mukaisesti; tai

j) e-hyväksytty ohjesäännön n:o 88/76 liitteen III a mukaisesti.

2. Edellä 1 momentissa tarkoitettu hyväksyminen voidaan laajentaa koskemaan uusia automalleja, joissa käytetään samaan, 11 b §:n 3 momentissa määriteltyyn moottoriperheeseen kuuluvaa moottoria. Hyväksyminen voidaan laajentaa vain siinä tapauksessa, että uuden automallin päästöjen voidaan arvioida olevan alemmat tai enintään yhtä suuret kuin sen automallin, jolle hyväksyminen on alunperin myönnetty.

3. Edellä 1 momentissa tarkoitettu todistus ja valmistajan vakuutuksen tai ulkomaisen todistuksen perusteella myönnetty hyväksyminen voidaan peruuttaa, jos autorekisterikeskus suorittamiensa pistokokeiden tai c-j kohdassa tarkoitetuilta viranomaisilta saadun tiedon perusteella toteaa, etteivät todistuksen tarkoittamaa mallia olevat autot enää täytä hyväksymisen edellytyksiä.

4. Ministeriö voi määrätä, että edellä 1 momentin c-j kohdassa tarkoitetut todistukset hyväksytään ainoastaan siinä tapauksessa, että asianomaisessa maassa vastavuoroisesti hyväksytään Suomessa suoritetut testit ja asianomaisen viranomaisen myöntämä hyväksyminen.

Eräiden henkilöautoryhmien ja muiden autojen päästörajoitukset
18 j §

1. Ellei maastohenkilöauto tai sellainen muu henkilöauto, jonka kantavuus on suurempi kuin 760 kg tai joka on muutettu kantavuudeltaan yli 760 kg:n pakettiautosta, täytä 18 a ja lisäksi 18 b tai 18 c §:n määräyksiä, siihen sovelletaan 18 d-18 f §:n määräyksiä.

2. Edellä 18 a-18 i §:ssä tarkoitettuja määräyksiä ei sovelleta:

a) muuttotavarana tullattuun henkilöautoon;

b) vientirekisteröitävään autoon;

c) ulkovallan edustuston tai diplomaattikunnan jäsenen hallinnasssa olevaan henkilöautoon;

d) nopeuskilpailussa käytettävään henkilöautoon, jonka moottoria nopeuskilpailusääntöjen mukaan saa virittää, autoa kilpailussa käytettäessä, kilpailuun mentäessä ja sieltä palattaessa;

e) autoon, jonka valmistusvuoden päättymisestä on kulunut vähintään 25 vuotta;

f) perintönä tai testamentilla saatuun autoon; eikä

g) tullitai muusta valtion järjestämästä huutokaupasta hankittuun autoon.

3. Ottotai dieselmoottorilla varustetun 2 momentissa tarkoitetun auton, e kohdassa tarkoitettua vähintään 25 vuoden ikäistä autoa lukuun ottamatta, ja kokonaispainoltaan enintään 3 500 kg:n erikoisauton tulee pakokaasujen osalta täyttää:

a) 18 a-18 i §:ssä säädetyt vaatimukset;

b) E-säännön n:o 15/04 tai n:o 83 taikka vastaavan myöhemmän E-säännön vaatimukset;

c) e-ohjesäännön n:o 70/220 vaatimukset, sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna ohjesäännöllä 83/351/EEC tai vastaavalla myöhemmällä ohjesäännöllä; tai

d) Yhdysvaltojen liittovaltion mallivuoden 1975 tai myöhemmän mallivuoden kevyille kuorma-autoille asettamat vaatimukset (Code of Federal Regulations, § 86.075-9).

4. Dieselmoottorilla varustetun kuormaja linja-auton sekä kokonaispainoltaan yli 3 500 kg:n erikoisauton dieselmoottorin tulee pakokaasujen osalta täyttää:

a) E-säännön n:o 49/01 tai vastaavan myöhemmän vaatimukset;

b) e-ohjesäännön n:o 88/77/EEC tai vastaavan myöhemmän vaatimukset; tai

c) Yhdysvaltojen liittovaltion mallivuoden 1985 tai myöhemmän mallivuoden raskaille dieselkäyttöisille autoille asettamat vaatimukset (Code of Federal Regulations, § 86.085-11).

5. Dieselmoottorilla varustetun 3 ja 4 momentissa tarkoitetun auton tai sen moottorin tulee moottorin savutuksen suhteen täyttää E-säännön n:o 24/03 tai vastaavan myöhemmän E-säännön vaatimukset, ellei auto täytä edellä 18 a ja 18 c §:ssä tai 18 d ja 18 f §:ssä säädettyjä tai tämän pykälän 3 momentin d kohdassa taikka 4 momentin c kohdassa tarkoitettuja vaatimuksia.


1. Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1992.

2. Uutta automallia olevan pakettiauton tulee täyttää tämän asetuksen vaatimukset, jos se tyyppikatsastetaan 1 päivänä tammikuuta 1992 tai sen jälkeen.

3. Muun kuin 2 momentissa tarkoitetun pakettiauton ja dieselmoottorilla varustetun henkilöauton tulee täyttää tämän asetuksen vaatimukset, jos se otetaan Suomessa ensi kertaa käyttöön 1 päivänä tammikuuta 1993 tai sen jälkeen.

Helsingissä 25 päivänä lokakuuta 1991

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Liikenneministeri
Ole Norrback

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.