1279/1991

Annettu Helsingissä 25 päivänä lokakuuta 1991

Asetus filosofian tohtorin tutkinnosta

Helsingin yliopiston konsistorin annettua Helsingin yliopiston osalta lausuntonsa säädetään opetusministerin esittelystä:

1 §

Tämä asetus koskee seuraavia korkeakouluja:

Helsingin yliopisto;

Jyväskylän yliopisto;

Oulun yliopisto;

Joensuun yliopisto;

Kuopion yliopisto;

Turun yliopisto;

Tampereen yliopisto;

Åbo Akademi;

Vaasan yliopisto;

Lapin yliopisto;

Eläinlääketieteellinen korkeakoulu;

Teknillinen korkeakoulu;

Tampereen teknillinen korkeakoulu;

Lappeenrannan teknillinen korkeakoulu;

Helsingin kauppakorkeakoulu;

Svenska handelshögskolan; sekä

Turun kauppakorkeakoulu.

2 §

Sen lisäksi, mitä humanistisista tutkinnoista annetussa asetuksessa (1080/78) ja luonnontieteellisistä tutkinnoista annetussa asetuksessa (1081/78) säädetään filosofian tohtorin tutkinnosta, voidaan filosofian tohtorin tutkinto suorittaa myös siten kuin tässä asetuksessa säädetään.

3 §

Filosofian tohtorin tutkinto voidaan suorittaa 1 §:ssä mainitussa korkeakoulussa tai korkeakoulun tiedekunnassa tai osastossa siten kuin tohtorin tutkinnon suorittamisesta asianomaisessa korkeakoulussa erikseen säädetään. Korkeakoulua tai sen yksikköä, jossa tutkinto suoritetaan, nimitetään tässä asetuksessa koulutusyksiköksi.

4 §

Filosofian tohtorin tutkintoa suorittamaan koulutusyksikkö voi hyväksyä henkilön:

1) joka on suorittanut suomalaisessa korkeakoulussa ylemmän korkeakoulututkinnon;

2) joka on suorittanut ulkomaisessa korkeakoulussa tasoltaan 1 kohdassa tarkoitettua tutkintoa vastaavan tutkinnon; tai

3) jolla koulutusyksikkö muuten toteaa olevan 1 tai 2 kohdassa tarkoitettua tutkintoa vastaavat tiedot ja valmiudet.

5 §

Opinnoissa filosofian tohtorin tutkintoa varten opiskelijan tulee saavuttaa:

1) syvällinen perehtyneisyys omaan tutkimusalaansa ja sen merkitykseen sekä kyky sen piirissä itsenäisesti ja kriittisesti soveltaa tieteellisen tutkimuksen menetelmiä ja luoda uutta tieteellistä tietoa;

2) perehtyneisyys omaan tutkimusalaansa liittyvien tieteenalojen perusongelmiin, tutkimusmenetelmiin ja historialliseen kehitykseen; sekä

3) riittävä perehtyneisyys tieteenteoriaan.

6 §

Filosofian tohtorin tutkinnon suorittamiseksi opiskelijan on suoritettava koulutusyksikön määräämät, noin 40 opintoviikon laajuiset opinnot sekä laadittava väitöskirja ja puolustettava sitä julkisesti.

7 §

Väitöskirjaksi voidaan hyväksyä myös useita samaa ongelmakokonaisuutta käsitteleviä tieteellisiä julkaisuja ja niistä laadittu yhteenveto, jossa esitetään tutkimuksen tavoitteet, menetelmät ja tulokset. Julkaisuihin voi kuulua myös yhteisjulkaisuja, jos tekijän itsenäinen osuus on niissä osoitettavissa.

8 §

Tarkemmat määräykset tämän asetuksen soveltamisesta annetaan asianomaisen korkeakoulun johtosäännössä.

9 §

Tämän asetuksen mukainen filosofian tohtorin tutkinto tuottaa saman kelpoisuuden kuin 2 §:ssä mainittujen asetusten mukaan suoritetut filosofian tohtorin tutkinnot.

10 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 1991.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanemiseksi tarpeellisiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 25 päivänä lokakuuta 1991

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Opetusministeri
Riitta Uosukainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.