1237/1991

Annettu Helsingissä 3 päivänä lokakuuta 1991

Sosiaali- ja terveysministeriön päätös perusteista, joiden mukaan eläkelaitokset vastaavat työntekijäin eläkelain 12 §:n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitetuista kuluista

Sosiaali- ja terveysministeriö on 8 päivänä heinäkuuta 1961 annetun työntekijäin eläkelain (395/61) 12 §:n, sellaisena kuin se on muutettuna 16 päivänä joulukuuta 1966 sekä 29 päivänä kesäkuuta ja 28 päivänä joulukuuta 1990 annetuilla laeilla (639/66 sekä 599 ja 1347/90), nojalla päättänyt:

1 §

Työntekijäin eläkelain 12 §:n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitetuista kuluista vastaavat työntekijäin eläkelain, lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain, eräiden työsuhteessa olevien taiteilijoiden ja toimittajien eläkelain sekä merimieseläkelain mukaista toimintaa harjoittavat eläkelaitokset seuraavasti:

1) työntekijäin eläkelain mukaista vähimmäiseläketurvaa vastaavista työntekijäin vanhuuseläkkeistä, lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain ja eräiden työsuhteessa olevien taiteilijoiden ja toimittajien eläkelain mukaisista vanhuuseläkkeistä sekä merimieseläkelain 3 a §:n 4 momentin mukaisista vanhuuseläkkeistä, siltä osin kuin eläke ylittää sosiaali- ja terveysministeriön vahvistamien perusteiden mukaan laitokselle suoritettuja eläkevakuutusmaksuja tai laskettavaa eläkevastuuta vastaavan eläkkeen määrän, eläkelaitokset vastaavat työntekijäin eläkelain vähimmäiseläketurvaa vastaavien vakuutusmaksujensa tasausosien sekä lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain ja eräiden työsuhteessa olevien taiteilijoiden ja toimittajien eläkelain mukaista eläketurvaa sekä merimieseläkelain 3 a §:n 4 momentin mukaista eläke-turvaa vastaavien vuosimaksujensa tasausosien ja tasausosista muodostuneen rahaston yhteismäärän suhteessa; sekä

2) muista edellä tarkoitetuista kuluista siltä osin kuin niitä ei saada katetuiksi muusta työntekijäin eläkelain mukaisesta eläketurvasta kuin vähimmäiseläketurvasta saatavalla vakuutusmaksujen tasausosien ja 2 §:n 4 momentissa tarkoitetun rahastoille laskettavan korkotuoton osan yhteismäärällä, eläkelaitokset vastaavat työntekijäin eläkelain vähimmäiseläketurvaa vastaavien vakuutusmaksujensa sekä lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain ja eräiden työsuhteessa olevien taiteilijoiden ja toimittajien eläkelain mukaista eläketurvaa sekä merimieseläkelain 3 a §:n 4 momentin mukaista eläketurvaa vastaavien vuosimaksujensa yhteismäärän suhteessa.

2 §

Työntekijäin eläkelain vähimmäiseläketurvaa vastaava vakuutusmaksu sekä lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain ja eräiden työsuhteessa olevien taiteilijoiden ja toimittajien eläkelain mukaista eläketurvaa sekä merimieseläkelain 3 a §:n 4 momentin mukaista eläketurvaa vastaava vuosimaksu lasketaan käyttäen vakuutusmaksuprosenttia, jonka voidaan arvioida vastaavan työntekijäin eläkelain vähimmäisehtojen mukaisen vakuutuksen keskimääräistä vakuutusmaksua prosentteina palkoista. Vakuutusmaksuna tai vuosimaksuna otetaan huomioon myös eläkeiän alentamisesta sekä perhe-eläkkeen saamisen ehtojen lieventämisestä johtuva vakuutusmaksun tai vuosimaksun korotus.

Vakuutusmaksun tasausosalla ja vuosimaksun tasausosalla tarkoitetaan vakuutusmaksun ja vuosimaksun sitä osaa, joka on tarkoitettu työntekijäin eläkelain 12 §:n 1 momentin 4 kohdan mukaisten kulujen kustantamiseen.

Vakuutusmaksu, vuosimaksu, vakuutusmaksun ja vuosimaksun tasausosa sekä tasausosista muodostunut rahasto lasketaan sosiaali- ja terveysministeriön vahvistamien tai antamien perusteiden mukaisesti.

Edellä 1 §:n 2 kohdassa rahastoille laskettavan korkotuoton osalla tarkoitetaan korkotuoton sitä osaa, joka sosiaali- ja teveysministeriön vahvistamien tai antamien perusteiden mukaan käytetään työntekijäin eläkelain 12 §:n 1 momentin 4 kohdan mukaisten kulujen kustantamiseen.

Työntekijäin eläkelain mukaista toimintaa harjoittaville eläkekassoille ja eläkesäätiöille käytetään vakuutusmaksun ja sen tasausosan asemesta sosiaali- ja terveysministeriön vahvistamien tai antamien perusteiden mukaista vuosimaksua ja sen tasausosaa.

3 §

Tämä päätös tulee voimaan 10 päivänä lokakuuta 1991.

Tätä päätöstä sovelletaan ensimmäisen kerran vuoteen 1991 kohdistuviin kuluihin niihin luettuina myös sanottuna vuotena tai myöhemmin maksetut eläke-erät aikaisemmilta vuosilta.

Tällä päätöksellä kumotaan sosiaali- ja terveysministeriön 4 päivänä lokakuuta 1985 antama päätös perusteista, joiden mukaan eläkelaitokset vastaavat työntekijäin eläkelain 12 §:n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitetuista kuluista (791/85). Sanottua päätöstä sovelletaan kuitenkin 2 momentissa tarkoitettuja aikaisempiin kuluihin.

Helsingissä 3 päivänä lokakuuta 1991

Sosiaali- ja terveysministeri
Eeva Kuuskoski

Esittelijä
Maritta Hirvi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.