1222/1991

Annettu Helsingissä 20 päivänä syyskuuta 1991

Verohallituksen päätös ennakonpidätyksen toimittamistavoista ja määrästä annetun päätöksen muuttamisesta

Verohallitus on muuttanut ennakonpidätyksen toimittamistavoista ja määrästä 30 päivänä toukokuuta 1991 antamansa päätöksen (911/91) 8 pykälän 1, 3, 5 ja 6 momentit sekä lisännyt päätökseen uuden 9 a §:n seuraavasti:

3 luku

Ennakonpidätys kuntoutusrahasta, vakuutus- ja vahingonkorvauksista sekä vakuutusmaksujen palautuksesta

8 §

Vakuutetulle suoritettavasta sairausvakuutuslain mukaisesta päivärahasta ja erityishoitorahasta sekä kuntoutusrahalain (611/91) 14, 15 ja 17 §:n mukaisesta ja muusta kuin eläkkeen lisäksi maksettavasta kuntoutusrahasta ennakonpidätys on toimitettava 1 §:n 1 ja 2 momentissa määrätyllä tavalla palkkaa varten määrättyjen pidätysprosenttien mukaan alennettuna 2 prosenttiyksiköllä sekä äitiys-, erityisäitiys-, isyysja vanhempainrahasta 4 prosenttiyksiköllä alennettuna. Pidätysprosentteja ei kuitenkaan alenneta, jos verokortissa on määräys, jonka mukaan pidätysprosentti nousee tulojen kasvaessa (ns. portaikkoverokortti) tai jos verokortissa on verotoimiston ennakkoperintälain 16 §:n nojalla antama määräys ennakonpidätyksen suuruudesta. Muusta sairausvakuutuslain tai kansaneläkelain nojalla tulojen tai elatuksen vähentymisestä maksettavasta korvauksesta ennakonpidätys on toimitettava 1 §:n 1 ja 2 momentissa määrätyllä tavalla alentamattomana.


Ennakonpidätys sairausvakuutuslain tai kansaneläkelain nojalla maksettavasta vähimmäismääräisestä päivärahasta on toimitettava 1 ja 2 momentista poiketen 20 %:n suuruisena. Ansiotyössä olevalle verovelvolliselle vähimmäismääräisenä maksetusta vanhempainrahasta ennakonpidätys on kuitenkin toimitettava 40 %:n suuruisena. Ennakonpidätystä ei kuitenkaan toimiteta edellä tässä momentissa tarkoitetuista suorituksista, jos suoritus on enintään 20 markkaa päivää kohti.


Eläkkeensaajan saadessa lisäksi kuntoutusrahaa, toimitetaan kuntoutusrahasta ennakonpidätys 40 %:n suuruisena. Jos eläke, jonka lisäksi kuntoutusrahaa maksetaan, on enintään kansaneläkkeen pohjaosan suuruinen, eikä siitä ole 7 §:n 3 momentin nojalla toimitettava ennakonpidätystä, ei ennakonpidätystä ole toimitettava myöskään kuntoutusrahasta, ellei maksajalle ole annettu ennakonpidätyksen toimittamiseen velvoittavaa määräystä erikseen verotoimistosta.

Kun edellä 1, 3 ja 4 momentissa tarkoitettuja korvauksia maksetaan aikaisemmin maksettujen korvausten lisäksi tai kertasuorituksena tahi useammalta kaudelta yhdellä kertaa taikka muulta ajalta kuin verovuodelta, ennakonpidätys toimitetaan 2 momentissa olevan taulukon osoittaman pidätysprosentin suuruisena. Ennakonpidätys toimitetaan tämän taulukon mukaan myös harkinnanvaraisesta kuntoutusavustuksesta ja sairausvakuutuslain mukaisen omavastuuajan korvaamisesta maatalousyrittäjille annetun lain (118/91) mukaisista päivärahoista.

9 a §

Tapaturmavakuutuslain perusteella korvattavasta kuntoutuksesta annetun lain (625/91) ja liikennevakuutuslain perusteella korvattavasta kuntoutuksesta annetun lain (626/91) nojalla kuntoutusajalta maksettavista ansionmenetyskorvauksista ennakonpidätys toimitetaan siten kuin 6 §:ssä ja 9 §:n 1 ja 3 momentissa on määrätty.


Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 1991.

Helsingissä 20 päivänä syyskuuta 1991

Pääjohtaja
Jukka Tammi

Ylitarkastaja
Merja Hartikka-Simula

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.