1208/1991

Annettu Helsingissä 20 päivänä syyskuuta 1991

Metsäveroasetus

Valtiovarainministerin esittelystä säädetään 15 päivänä joulukuuta 1967 annetun maatilatalouden tuloverolain (543/67) nojalla:

Tilakohtaiset arviointiperusteet
1 §

Maatilojen veroluokituksessa erotetaan seuraavat maankäyttölajit:

1) maatalousmaa;

2) metsämaa;

3) rakennusmaa; ja

4) muu maatilatalouden maa.

2 §

Maatalousmaaksi luetaan pysyväisluonteisesti maatalouskäytössä oleva maa. Maatalousmaan tiluslajeina veroluokituksessa erotetaan pelto, puutarha sekä luonnonniitty ja -laidun. Pysyväisluonteisen maatalouskäytön katsotaan alueella päättyneen, jollei muuta näytetä, silloin kun alue on ollut käyttämättömänä kymmenen vuotta.

Metsittämättömän maatalousmaan, josta on tehty valtion kanssa pellon käytön rajoittamisesta annetun lain (216/69), maataloustuotannon ohjaamisesta annetun lain (446/77) tai maataloustuotannon ohjaamisesta ja tasapainottamisesta annetun lain (81/83) mukainen taikka muu vastaava pellon käytön rajoittamista määräajan koskeva sopimus, katsotaan olevan maatalouskäytössä sopimuksen voimassaoloajan. Jos maatalouskäytöstä on jollakin alueella edellä tarkoitetulla sopimuksella koko naan luovuttu, alueen maankäyttölajia voidaan muuttaa sen jälkeen, kun alue on otettu muuhun käyttöön tai kun sopimuksen teosta on kulunut vähintään kymmenen vuotta.

3 §

Metsämaaksi luetaan puun kasvattamiseen käytetty tai tarkoitettu maa, jolla kasvupaikalle sopivan täysitiheän puuston keskimääräinen kasvu on korkeimpaan keskimääräiseen tuotokseen johtavana kiertoaikana vähintään 1 kuutiometri hehtaaria kohti kuorellista runkopuuta vuodessa. Tuottokyvyltään tätä huonompi maa luetaan joutomaahan.

4 §

Rakennusmaaksi luetaan asuinkäyttöön, muuhun yksityiskäyttöön tai elinkeinotoimintaan tarvittava tonttimaa sekä maatilatalouden talousrakennuksia varten tarvittava rakennuspaikka.

5 §

Muuhun maatilatalouden maahan luetaan sellaiset alueet, joista ei säännöllisesti saada veronalaista tuottoa. Tällaisia alueita ovat maa- ja metsätalouden joutomaat, vähintään kymmenen metriä leveät voimansiirtolinjojen johtoaukeat ja puolet johtoaukean reunavyöhykkeestä, vähintään viisi metriä leveiden ojien, putkistojen ja tarpeellisella ojituksella varustet tujen rakennettujen teiden alueet sekä maa-aineksen ottoalueet ja muut erityisalueet. Yksityistien tiealueeseen luetaan todellista maankäyttöä vastaavat alueet, kuten ajorata, pientareet, sivuojat sekä metsämaahan rajoittuvan tien sivuojan ulkoreunasta mitatut 0,5 metrin levyiset reunavyöhykkeet.

Veroluokat
6 §

Verotusta varten metsämaiden kasvupaikat luetaan eri veroluokkiin seuraavasti:

1) Enontekiön, Inarin, Kittilän, Kolarin, Muonion, Pelkosenniemen, Sallan, Savukosken, Sodankylän ja Utsjoen kunnissa luetaan

II luokkaan lehdot, lehtomaiset kankaat, tuoreet kankaat ja kuivahkot kankaat sekä ruoho-, mustikka- ja puolukkaturvekankaat;

III luokkaan kuivat kankaat, karukkokankaat ja metsämaan korvet sekä varputurvekankaat;

IV luokkaan metsämaan rämeet.

2) Muualla maassa luetaan

I luokkaan lehdot, lehtomaiset kankaat, tuoreet kankaat sekä ruoho- ja mustikkaturvekankaat;

II luokkaan kuivahkot kankaat sekä puolukkaturvekankaat;

III luokkaan kuivat kankaat ja karukkokankaat sekä metsämaan korvet ja varputurvekankaat;

IV luokkaan metsämaan rämeet.

Veroluokkaa muuttavat tekijät
7 §

Edellä 6 §:ssä esitetyn lisäksi kasvupaikkatyypin keskimääräistä tuottokykyä olennaisesti muuttavat kasvupaikan erityisominaisuudet ja käyttörajoitukset otetaan veroluokituksessa huomioon siten, että metsämaa luetaan siihen veroluokkaan, jota sen tuottokyky lähinnä vastaa, tai joutomaahan.

Veroluokkaa alentavina tekijöinä otetaan huomioon muun ohella seuraavat kasvupaikan ominaisuudet:

1) kallioperän läheisyys;

2) metsämaan soistuneisuus, vetisyys, kunttaisuus tai poikkeuksellinen kivisyys;

3) kasvupaikan poikkeuksellisen alhainen lämpösumma;

4) aavaa selkävettä vastassa olevien rantaalueiden tuulisuus;

5) vaaramailla toistuvat lumituhot;

6) metsäpalon vaikutus;

7) turvemaan kasvupaikan keskimääräistä olennaisesti heikompi ravinnetila; tai

8) muu kasvupaikan tai sen ympäristön ominaisuus, joka olennaisesti alentaa kasvupaikan tuottokykyä.

Veroluokkaa korottavina tekijöinä otetaan huomioon sellaiset ojitusten vaikutukset, joiden voidaan todeta parantaneen pysyväisluontoisesti kasvupaikan tuottokykyä.

Veroluokitusasiakirjat
8 §

Veroluokituksen yhteydessä laaditaan kunnan alueesta veroluokituskartta. Veroluokituskartan pohjana käytetään luotettavinta alueella käytettävissä olevaa karttaa sen mukaan kuin verohallitus tarkemmin määrää. Taajamaalueilla luokitus toimitetaan mittakaavassa 1:2000 ja haja-asutusalueilla käytettävissä oleva kartta-aineisto, tilakoko ja maaston vaihtelevuus huomioon ottaen mittakaavassa 1:4000, 1:5000 tai 1:10000.

9 §

Veroluokituskartan kiinteistöjaotus selvitetään rekisterikartan ja maanmittaustoimituksissa laadittujen karttojen sekä tarvittaessa muidenkin luotettavien karttojen avulla suorittamalla tarpeen mukaan tarkistuksia maastossa. Rekisterinumerot on tarkistettava kiinteistörekisterin perusteella.

10 §

Veroluokituskartalle merkitään tilus- ja luokituskuviot suorittamalla tarpeen mukaan maastomittauksia. Kartalla esitettävän metsämaan kuvion vähimmäiskoko on 0,3 hehtaaria. Karttakuviot mitataan rakennusmaa-alueella 0,01 hehtaarin ja muilla maankäyttölajeilla 0,1 hehtaarin tarkkuudella.

Karttapohja täydennetään ja selvennetään maastossa, jolloin erityistä huomiota on kiinnitettävä tilojen rajojen ja määräalojen sijaintiin, tilus- ja luokituskuvioiden reunoihin, joutomaihin, tonttimaihin ja tiealueisiin sekä vesistöihin.

11 §

Eri numerolla kiinteistörekisteriin merkitystä tilasta, erottamattomasta määräalasta sekä yhteisesti tai sovintojaon perusteella hallittavasta sekä muusta erillisestä alueesta laaditaan veroluokituksen yhteydessä erityinen pinta-alan laskulista.

Verohallitus pitää maatiloista rekisteriä.

Kelpoisuusvaatimukset
12 §

Metsämaan luokituksen välittömänä johtajana ja valvojana tulee olla sellainen metsänhoitaja, jonka suorittaman tutkinnon aineyhdistelmän katsotaan tuottavan pätevyyden tähän tehtävään (veroluokituksen valvoja).

Työn suorittajana kentällä tulee käyttää, jollei verohallitus yksityistapauksittain muuta hyväksy, metsäteknikoita ja metsä- tai puutalousinsinöörejä taikka muita henkilöitä, joilla on vastaava pätevyys(veroluokittaja).

Kunnittaiset arviointiperusteet
13 §

Metsäveroluvut ovat eri veroluokissa seuraavat:


 Lääni ja kunta            Veroluokat
                 I   II   III  IV
 Uudenmaan lääni

 Artjärvi            5,5  4,0  2,6  1,4
 Askola             5,7  4,0  2,8  1,4
 Espoo             5,2  3,8  2,4  1,3
 Hanko             5,0  3,6  2,4  1,2
 Helsinki            5,2  3,8  2,4  1,3
 Hyvinkää            5,7  4,0  2,8  1,4
 Inkoo             5,0  3,6  2,4  1,2
 Järvenpää           5,7  4,0  2,8  1,4
 Karjaa             5,2  3,8  2,4  1,3
 Karjalohja           5,2  3,7  2,6  1,3
 Karkkila            5,7  4,0  2,8  1,4
 Kauniainen           5,2  3,8  2,4  1,3
 Kerava             5,7  4,0  2,8  1,4
 Kirkkonummi          5,2  3,8  2,4  1,3
 Lapinjärvi           5,0  3,7  2,3  1,3
 Liljendal           5,0  3,7  2,3  1,3
 Lohja             5,2  3,7  2,6  1,3
 Lohjan kunta          5,2  3,7  2,6  1,3
 Loviisa            5,0  3,6  2,4  1,2
 Myrskylä            5,6  4,0  2,6  1,4
 Mäntsälä            5,7  4,0  2,8  1,4
 Nummi-Pusula          5,7  4,0  2,8  1,4
 Nurmijärvi           5,7  4,0  2,8  1,4
 Orimattila           5,6  4,0  2,6  1,4
 Pernaja            5,0  3,6  2,4  1,2
 Pohja             5,2  3,8  2,4  1,3
 Pornainen           5,7  4,0  2,8  1,4
 Porvoo             5,0  3,6  2,4  1,2
 Porvoon mlk          5,0  3,6  2,4  1,2
 Pukkila            5,7  4,0  2,8  1,4
 Ruotsinpyhtää         4,7  3,4  2,2  1,1
 Sammatti            5,2  3,7  2,6  1,3
 Sipoo             5,2  3,8  2,4  1,3
 Siuntio            5,2  3,8  2,4  1,3
 Tammisaari           5,0  3,6  2,4  1,2
 Tenhola            5,2  3,8  2,4  1,3
 Tuusula            5,7  4,0  2,8  1,4
 Vantaa             5,2  3,8  2,4  1,3
 Vihti             5,7  4,0  2,8  1,4

Turun ja Porin lääni

 Alastaro            5,6  4,0  2,5  1,3
 Askainen            4,5  3,3  2,4  1,3
 Aura              5,2  3,9  2,5  1,2
 Dragsfjärd           4,5  3,3  2,3  1,2
 Eura              5,2  3,9  2,4  1,3
 Eurajoki            4,7  3,5  2,2  1,2
 Halikko            5,7  4,2  2,6  1,3
 Harjavalta           5,2  3,9  2,4  1,3
 Honkajoki           5,0  3,4  2,1  1,1
 Houtskari           3,9  2,9  2,1  1,1
 Huittinen           5,2  3,9  2,4  1,3
 Hämeenkyrö           5,4  3,7  2,6  1,4
 Ikaalinen           5,2  3,5  2,5  1,3
 Iniö              3,9  2,9  2,1  1,1
 Jämijärvi           5,0  3,4  2,1  1,1
 Kaarina            5,2  3,7  2,5  1,2
 Kalanti            5,2  3,8  2,6  1,2
 Kankaanpää           5,0  3,4  2,1  1,1
 Karinainen           5,7  4,2  2,6  1,3
 Karvia             4,8  3,3  2,2  1,1
 Kemiö             5,0  3,6  2,4  1,2
 Kihniö             4,8  3,3  2,8  1,7
 Kiikala            5,6  3,9  2,6  1,3
 Kiikoinen           5,0  3,4  2,2  1,2
 Kisko             5,7  4,2  2,6  1,3
 Kiukainen           5,2  3,9  2,4  1,3
 Kodisjoki           5,0  3,7  2,3  1,2
 Kokemäki            5,2  3,9  2,4  1,3
 Korppoo            3,9  2,9  2,1  1,1
 Koski             5,7  4,2  2,6  1,3
 Kullaa             5,0  3,5  2,2  1,2
 Kustavi            4,0  3,0  2,2  1,2
 Kuusjoki            5,6  3,9  2,6  1,3
 Köyliö             5,2  3,9  2,4  1,3
 Laitila            5,2  3,9  2,5  1,2
 Lappi             5,0  3,7  2,3  1,2
 Lavia             5,0  3,4  2,2  1,2
 Lemu              5,2  3,7  2,5  1,2
 Lieto             5,2  3,9  2,5  1,2
 Loimaa             5,7  4,2  2,6  1,3
 Loimaan kunta         5,7  4,2  2,6  1,3
 Luvia             4,6  3,4  2,2  1,2
 Marttila            5,7  4,2  2,6  1,3
 Masku             5,2  3,7  2,5  1,2
 Mellilä            5,7  4,2  2,6  1,3
 Merikarvia           4,5  3,3  2,1  1,1
 Merimasku           4,5  3,3  2,2  1,2
 Mietoinen           5,2  3,9  2,5  1,2
 Mouhijärvi           5,4  3,7  2,6  1,4
 Muurla             5,7  4,2  2,6  1,3
 Mynämäki            5,2  3,9  2,5  1,2
 Naantali            4,5  3,3  2,2  1,2
 Nakkila            5,0  3,5  2,2  1,2
 Nauvo             3,9  2,9  2,1  1,1
 Noormarkku           5,0  3,4  2,2  1,2
 Nousiainen           5,2  3,9  2,5  1,2
 Oripää             5,6  4,0  2,5  1,3
 Paimio             5,7  4,2  2,6  1,3
 Parainen            4,5  3,3  2,3  1,2
 Parkano            4,8  3,3  2,9  1,8
 Perniö             5,7  4,2  2,6  1,3
 Pertteli            5,6  3,9  2,6  1,3
 Piikkiö            5,2  3,9  2,5  1,2
 Pomarkku            4,6  3,1  2,0  1,1
 Pori              4,6  3,4  2,2  1,2
 Punkalaidun          5,2  3,9  2,4  1,3
 Pyhäranta           4,9  3,5  2,3  1,2
 Pöytyä             5,6  4,0  2,5  1,3
 Raisio             5,2  3,7  2,5  1,2
 Rauma             4,7  3,5  2,2  1,2
 Rauman mlk           4,7  3,5  2,2  1,2
 Rusko             5,2  3,7  2,5  1,2
 Rymättylä           4,5  3,3  2,2  1,2
 Salo              5,7  4,2  2,6  1,3
 Sauvo             5,7  4,2  2,6  1,3
 Siikainen           5,0  3,4  2,3  1,3
 Somero             5,6  3,9  2,6  1,3
 Suodenniemi          5,0  3,4  2,2  1,2
 Suomusjärvi          5,2  3,6  2,4  1,2
 Säkylä             5,2  3,9  2,4  1,3
 Särkisalo           5,1  3,7  2,4  1,2
 Taivassalo           4,5  3,3  2,4  1,3
 Tarvasjoki           5,7  4,2  2,6  1,3
 Turku             5,2  3,9  2,5  1,2
 Ulvila             5,0  3,5  2,2  1,2
 Uusikaupunki          5,0  3,6  2,7  1,4
 Vahto             5,2  3,9  2,5  1,2
 Vammala            5,2  3,9  2,4  1,3
 Vampula            5,2  3,9  2,4  1,3
 Vehmaa             5,2  3,8  2,6  1,2
 Velkua             4,0  3,0  2,2  1,2
 Viljakkala           5,4  3,7  2,6  1,4
 Västanfjärd          4,5  3,3  2,3  1,2
 Yläne             5,6  4,0  2,5  1,3
 Äetsä             5,2  3,9  2,4  1,3

Hämeen lääni

 Asikkala            5,8  4,1  2,6  1,4
 Forssa             5,7  4,0  2,8  1,4
 Hattula            5,9  4,1  2,8  1,4
 Hauho             5,5  3,9  2,6  1,3
 Hausjärvi           5,9  4,1  2,8  1,4
 Hollola            5,8  4,1  2,6  1,4
 Humppila            5,7  4,2  2,6  1,3
 Hämeenlinna          5,9  4,1  2,8  1,4
 Janakkala           5,9  4,1  2,8  1,4
 Jokioinen           5,6  3,9  2,6  1,3
 Juupajoki           5,2  3,6  2,4  1,3
 Kalvola            5,7  4,0  2,8  1,4
 Kangasala           5,6  4,0  2,7  1,4
 Koski             5,8  4,1  2,6  1,4
 Kuhmalahti           5,6  4,0  2,7  1,4
 Kuorevesi           5,2  3,6  2,4  1,3
 Kuru              5,0  3,4  2,3  1,2
 Kylmäkoski           5,2  3,9  2,7  1,4
 Kärkölä            5,8  4,1  2,6  1,4
 Lahti             5,8  4,1  2,6  1,4
 Lammi             5,8  4,1  2,6  1,4
 Lempäälä            5,2  3,9  2,7  1,4
 Loppi             5,5  3,8  2,7  1,3
 Luopioinen           5,6  4,0  2,7  1,4
 Längelmäki           5,5  3,9  2,7  1,4
 Mänttä             5,1  3,5  2,4  1,3
 Nastola            5,6  4,0  2,6  1,4
 Nokia             5,3  3,8  2,6  1,4
 Orivesi            5,5  3,9  2,7  1,4
 Padasjoki           5,3  3,8  2,5  1,4
 Pirkkala            5,3  3,8  2,6  1,4
 Pälkäne            5,6  4,0  2,7  1,4
 Renko             5,7  4,0  2,8  1,4
 Riihimäki           5,9  4,1  2,8  1,4
 Ruovesi            5,2  3,6  2,4  1,3
 Sahalahti           5,6  4,0  2,7  1,4
 Tammela            5,7  4,0  2,8  1,4
 Tampere            5,3  3,8  2,6  1,4
 Toijala            5,2  3,9  2,7  1,4
 Tuulos             5,9  4,1  2,8  1,4
 Urjala             5,2  3,9  2,7  1,4
 Valkeakoski          5,2  3,9  2,7  1,4
 Vesilahti           5,2  3,9  2,7  1,4
 Viiala             5,2  3,9  2,7  1,4
 Vilppula            5,1  3,5  2,4  1,3
 Virrat             4,8  3,4  2,3  1,1
 Ylöjärvi            5,3  3,8  2,6  1,4

 Ypäjä             5,7  4,2  2,6  1,3

 Kymen lääni
 Anjalankoski          5,6  4,2  2,6  1,4
 Elimäki            5,6  4,0  2,6  1,4
 Hamina             5,4  4,0  2,4  1,4
 Iitti             5,6  4,0  2,6  1,4
 Imatra             5,6  4,2  2,6  1,4
 Jaala             5,6  4,0  2,6  1,4
 Joutseno            5,6  4,2  2,6  1,4
 Kotka             5,4  4,0  2,4  1,4
 Kouvola            5,6  4,2  2,6  1,4
 Kuusankoski          5,6  4,0  2,6  1,4
 Lappeenranta          5,6  4,2  2,6  1,4
 Lemi              5,1  3,9  2,4  1,3
 Luumäki            5,6  4,2  2,6  1,4
 Miehikkälä           5,6  4,2  2,6  1,4
 Parikkala           5,3  4,1  2,6  1,4
 Pyhtää             5,4  4,0  2,4  1,4
 Rautjärvi           5,5  4,1  2,5  1,4
 Ruokolahti           5,5  4,1  2,5  1,4
 Saari             5,3  4,1  2,6  1,4
 Savitaipale          5,6  4,2  2,6  1,4
 Suomenniemi          5,6  4,2  2,6  1,4
 Taipalsaari          5,6  4,2  2,6  1,4
 Uukuniemi           4,7  3,7  2,3  1,3
 Valkeala            5,6  4,2  2,6  1,4
 Vehkalahti           5,6  4,2  2,6  1,4
 Virolahti           5,6  4,2  2,6  1,4
 Ylämaa             5,6  4,2  2,6  1,4

 Mikkelin lääni

 Anttola            5,6  4,2  2,7  1,4
 Enonkoski           5,3  4,1  2,6  1,4
 Hartola            5,6  4,0  2,6  1,4
 Haukivuori           5,5  4,1  2,6  1,4
 Heinola            5,6  4,0  2,6  1,4
 Heinolan mlk          5,6  4,0  2,6  1,4
 Heinävesi           5,1  3,9  2,5  1,4
 Hirvensalmi          5,2  3,9  2,5  1,3
 Joroinen            5,5  4,1  2,6  1,4
 Juva              5,4  4,1  2,7  1,4
 Jäppilä            5,4  4,0  2,6  1,4
 Kangaslampi          5,3  4,1  2,6  1,4
 Kangasniemi          5,5  4,1  2,6  1,4
 Kerimäki            5,3  4,1  2,6  1,4
 Mikkeli            5,6  4,2  2,7  1,4
 Mikkelin mlk          5,6  4,2  2,7  1,4
 Mäntyharju           5,6  4,2  2,7  1,4
 Pertunmaa           5,6  4,2  2,7  1,4
 Pieksämäki           5,4  4,0  2,6  1,4
 Pieksämäen mlk         5,4  4,0  2,6  1,4
 Punkaharju           5,5  4,2  2,6  1,4
 Puumala            5,6  4,2  2,7  1,4
 Rantasalmi           5,5  4,2  2,6  1,4
 Ristiina            5,6  4,2  2,7  1,4
 Savonlinna           5,5  4,2  2,6  1,4
 Savonranta           5,2  4,0  2,5  1,4
 Sulkava            5,5  4,2  2,6  1,4
 Sysmä             5,6  4,0  2,6  1,4
 Virtasalmi           5,5  4,1  2,6  1,4
 Kuopion lääni
 Iisalmi            4,7  3,2  2,2  1,0
 Juankoski           4,4  3,1  2,1  1,1
 Kaavi             4,3  3,0  2,1  1,1
 Karttula            5,4  3,8  2,3  1,2
 Keitele            4,9  3,3  2,8  1,4
 Kiuruvesi           4,2  2,9  2,2  1,3
 Kuopio             5,4  3,8  2,3  1,2
 Lapinlahti           4,7  3,2  2,5  1,2
 Leppävirta           5,4  4,0  2,5  1,3
 Maaninka            5,3  3,6  2,2  1,1
 Nilsiä             4,4  3,1  2,1  1,1
 Pielavesi           4,9  3,3  2,2  1,0
 Rautalampi           5,4  3,8  2,3  1,2
 Rautavaara           4,2  2,9  1,8  1,0
 Siilinjärvi          5,3  3,6  2,2  1,1
 Sonkajärvi           4,2  2,9  1,8  1,0
 Suonenjoki           5,4  3,8  2,3  1,2
 Tervo             5,3  3,6  2,2  1,1
 Tuusniemi           4,6  3,4  2,1  1,1
 Varkaus            5,4  4,0  2,5  1,3
 Varpaisjärvi          4,7  3,2  2,2  1,0
 Vehmersalmi          5,4  3,8  2,3  1,2
 Vesanto            4,9  3,3  2,2  1,0
 Vieremä            4,2  2,9  1,8  1,0

 Pohjois-Karjalan lääni

 Eno              4,3  2,9  1,8  1,0
 Ilomantsi           4,0  2,7  1,6  0,9
 Joensuu            4,6  3,4  2,0  1,1
 Juuka             4,1  2,8  1,7  0,9
 Kesälahti           4,7  3,7  2,3  1,3
 Kiihtelysvaara         4,0  2,9  1,7  1,0
 Kitee             5,0  3,8  2,2  1,2
 Kontiolahti          4,4  3,2  1,9  1,1
 Like sa            4,0  2,7  1,6  0,9
 Liperi             4,7  3,5  2,1  1,2
 Nurmes             3,7  2,6  1,5  0,8
 Outokumpu           4,6  3,4  2,0  1,1
 Polvijärvi           4,4  3,2  1,9  1,1
 Pyhäselkä           4,6  3,4  2,0  1,1
 Rääkkylä            5,0  3,8  2,2  1,2
 Tohmajärvi           4,7  3,5  2,1  1,2
 Tuupovaara           4,1  2,8  1,7  0,9
 Valtimo            3,7  2,6  1,5  0,8
 Värtsilä            4,7  3,5  2,1  1,2

 Vaasan lääni

 Alahärmä            4,8  3,2  2,1  0,9
 Alajärvi            5,0  3,3  2,2  1,0
 Alavus             5,0  3,5  2,4  1,1
 Evijärvi            4,8  3,2  3,0  1,5
 Halsua             4,0  2,8  2,5  1,6
 Himanka            4,2  3,0  1,8  0,9
 Ilmajoki            5,0  3,4  2,2  1,0
 Isojoki            4,9  3,2  3,2  1,7
 Isokyrö            4,8  3,2  2,1  0,9
 Jalasjärvi           5,2  3,6  3,4  1,8
 Jurva             4,8  3,3  2,7  1,4
 Kannus             4,2  3,1  1,9  0,9
 Karijoki            4,9  3,2  3,2  1,7
 Kaskinen            4,8  3,5  2,2  1,0
 Kauhajoki           5,0  3,5  2,9  1,4
 Kauhava            5,0  3,3  3,3  1,7
 Kaustinen           4,3  2,9  2,3  1,2
 Kokkola            4,6  3,3  2,0  0,9
 Korsnäs            4,6  3,4  2,1  0,9
 Kortesjärvi          4,8  3,2  3,0  1,5
 Kristiinankaupunki       4,8  3,5  2,2  1,0
 Kruunupyy           4,8  3,3  2,9  1,5
 Kuortane            5,0  3,3  2,2  1,0
 Kurikka            5,2  3,6  2,6  1,5
 Kälviä             4,3  2,9  2,5  1,6
 Laihia             4,8  3,3  2,7  1,4
 Lappajärvi           4,8  3,2  3,0  1,5
 Lapua             5,0  3,3  2,6  1,5
 Lehtimäki           4,8  3,4  2,2  1,0
 Lestijärvi           4,0  2,8  1,9  1,0
 Lohtaja            4,2  3,0  1,8  0,9
 Luoto             4,6  3,3  2,0  0,9
 Maalahti            4,6  3,4  2,1  0,9
 Maksamaa            4,6  3,4  2,8  1,5
 Mustasaari           4,6  3,4  2,8  1,5
 Nurmo             5,2  3,6  2,3  1,1
 Närpiö             4,8  3,5  3,0  1,7
 Oravainen           4,7  3,4  2,0  0,9
 Pedersören kunta        4,6  3,3  2,2  1,0
 Perho             4,0  2,8  2,2  1,4
 Peräseinäjoki         5,2  3,6  2,5  1,2
 Pietarsaari          4,6  3,3  2,0  0,9
 Seinäjoki           5,2  3,6  2,3  1,1
 Soini             4,8  3,4  2,2  1,0
 Teuva             4,9  3,2  2,2  1,0
 Toholampi           4,2  3,1  2,5  1,6
 Töysä             5,0  3,5  2,2  1,0
 Ullava             4,3  2,9  2,5  1,6
 Uusikaarlepyy         4,8  3,3  2,3  1,1
 Vaasa             4,6  3,4  2,8  1,5
 Veteli             4,0  2,8  2,5  1,6
 Vimpeli            4,8  3,2  3,0  1,5
 Vähäkyrö            4,8  3,2  2,1  0,9
 Vöyri             4,7  3,4  2,8  1,5
 Ylihärmä            4,8  3,2  2,1  0,9
 Ylistaro            4,8  3,2  2,1  0,9
 Ähtäri             5,0  3,5  2,2  1,0
 Keski-Suomen lääni
 Hankasalmi           5,5  3,8  2,4  1,2
 Joutsa             5,6  4,2  2,7  1,4
 Jyväskylä           5,7  3,9  2,5  1,3
 Jyväskylän mlk         5,7  3,9  2,5  1,3
 Jämsä             5,8  4,1  2,5  1,4
 Jämsänkoski          5,7  3,9  2,5  1,3
 Kannonkoski          4,4  2,8  1,9  1,0
 Karstula            4,8  3,2  2,5  1,7
 Keuruu             4,9  3,3  2,2  1,2
 Kinnula            4,4  2,9  2,1  1,3
 Kivijärvi           4,7  3,1  2,0  1,1
 Konginkangas          5,1  3,4  2,3  1,2
 Konnevesi           4,9  3,3  2,2  1,1
 Korpilahti           5,8  4,1  2,5  1,4
 Kuhmoinen           5,6  4,0  2,6  1,4
 Kyyjärvi            4,7  3,1  2,5  1,7
 Laukaa             5,7  3,9  2,5  1,3
 Leivonmäki           5,8  4,1  2,5  1,4
 Luhanka            5,8  4,1  2,5  1,4
 Multia             5,1  3,4  2,3  1,2
 Muurame            5,8  4,1  2,5  1,4
 Petäjävesi           5,7  3,9  2,5  1,3
 Pihtipudas           4,4  2,9  2,2  1,4
 Pylkönmäki           4,8  3,2  2,4  1,5
 Saarijärvi           5,1  3,4  2,3  1,2
 Sumiainen           4,9  3,3  2,2  1,2
 Suolahti            5,5  3,7  2,5  1,3
 Säynätsalo           5,8  4,1  2,5  1,4
 Toivakka            5,8  4,1  2,5  1,4
 Uurainen            5,5  3,7  2,5  1,3
 Viitasaari           4,9  3,2  2,1  1,1
 Äänekoski           5,5  3,7  2,5  1,3

 Oulun lääni

 Alavieska           4,2  3,0  2,5  1,6
 Haapajärvi           3,9  2,8  2,5  1,4
 Haapavesi           3,3  2.4  2,2  1,3
 Hailuoto            3,2  2,3  1,6  0,7
 Haukipudas           3,0  2,3  1,7  0,7
 Hyrynsalmi           2,5  1,8  1,2  0,5
 Ii               3,0  2,1  2,1  1,3
 Kajaani            2,9  2,2  1,3  0,6
 Kalajoki            4,2  3,0  2,5  1,6
 Kempele            3,4  2,8  2,4  1,4
 Kestilä            3,3  2,4  2.2  1,3
 Kiiminki            3,0  2,3  1,7  0,7
 Kuhmo             2,6  1,8  1,3  0,5
 Kuivaniemi           2,7  2,0  1,8  1,1
 Kuusamo            1,5  1,3  0,9  0,6
 Kärsämäki           3,9  2,8  2,5  1,5
 Liminka            3,4  2,8  2,0  1,1
 Lumijoki            3,4  2,8  2,4  1,4
 Merijärvi           3,5  2,8  2,3  1,4
 Muhos             3,2  2,5  2,2  1,4
 Nivala             3,9  2,8  2.5  1,6
 Oulainen            3,5  2,8  2,4  1,4
 Oulu              3,2  2,5  1,6  0,8
 Oulunsalo           3,4  2,8  2,4  1,4
 Paltamo            2,9  2,2  1,3  0,6
 Pattijoki           3,4  2,8  1,7  0,8
 Piippola            3,3  2,4  2,2  1,3
 Pudasjärvi           2,1  1,6  1,2  0,5
 Pulkkila            3,3  2,4  2,2  1,3
 Puolanka            2,5  1,8  1,2  0,5
 Pyhäjoki            3,5  2,8  2,3  1,4
 Pyhäjärvi           3,9  2,8  2.5  1,6
 Pyhäntä            3,3  2,4  1,8  1,0
 Raahe             3,4  2,8  1,7  0,8
 Rantsila            3,5  2,8  2,4  1,4
 Reisjärvi           3,9  2,8  1,8  0,9
 Ristijärvi           2,6  2,0  1,3  0,5
 Ruukki             3,5  2,8  2,4  1,4
 Sievi             4,2  3,1  2,4  1,6
 Siikajoki           3,4  2,8  2,4  1,4
 Sotkamo            2,9  2,2  1,3  0,6
 Suomussalmi          2,3  1,7  1,1  0,5
 Taivalkoski          1,8  1,4  1,1  0,5
 Temmes             3,4  2,8  2,0  1,1
 Tyrnävä            3,4  2,8  1,7  0,8
 Utajärvi            2,6  2,1  1,9  1,1
 Vaala             3,1  2,4  1,6  1,1
 Vihanti            3,5  2,8  2,4  1,4
 Vuolijoki           3,1  2,4  1,3  0,6
 Yli-li             3,0  2,1  2,1  1,3
 Ylikiiminki          3,0  2,3  2,2  1,3
 Ylivieska           3,9  2,8  2,5  1,6

Lapin lääni

 Enontekiö            -   0,8  0,6  0,3
 Inari              -   0,8  0,6  0,3
 Kemi              2,2  1,9  1,6  1,2
 Kemijärvi           1,4  1,3  0,8  0,6
 Keminmaa            2,2  1,9  1,6  1,2
 Kittilä             -   1,0  0,8  0,6
 Kolari             -   1,2  0,9  0,6
 Muonio             -   1,0  0,8  0,5
 Pelkosenniemi          -   1,2  0,9  0,5
 Pello             1,8  1,5  1,0  0,7
 Posio             1,5  1,3  0,9  0,6
 Ranua             1,9  1,5  1,0  0,7
 Rovaniemi           1,8  1,5  1,0  0,7
 Rovaniemen mlk         1,8  1,5  1,0  0,7
 Salla              -   1,1  0,8  0,5
 Savukoski            -   1,1  0,8  0,5
 Simo              2,2  1,9  1,2  0,8
 Sodankylä            -   1,1  0,8  0,6
 Tervola            2,2  1,9  1,6  1,2
 Tornio             2,2  1,9  1,6  1,2
 Utsjoki             -   0,8  0,6  0,3
 Ylitornio           1,9  1,5  1,0  0,7

Ahvenanmaan maakunta

 Brändö             3,6  2,7  1,7  1,0
 Eckerö             3,9  2,9  1,8  1,0
 Finström            3,9  2,9  1,8  1,0
 Föglö             3,6  2,7  1,7  1,0
 Geta              3,9  2,9  1,8  1,0
 Hammarland           3,9  2,9  1,8  1,0
 Jomala             3,9  2,9  1,8  1,0
 Kumlinge            3,6  2,7  1,7  1,0
 Kökar             3,6  2,7  1,7  1,0
 Lemland            3,9  2,9  1,8  1,0
 Lumparland           3,9  2,9  1,8  1,0
 Maarianhamina         3,9  2,9  1,8  1,0
 Saltvik            3,9  2,9  1,8  1,0
 Sottunga            3,6  2,7  1,7  1,0
 Sund              3,9  2,9  1,8  1,0
 Värdö             3,6  2,7  1,7  1,0
14 §

Verokuutiometriin katsotaan sisältyvän eri puutavaralajeja ja hukkapuuta seuraavatmäärät:

Lääni ja kunta Mänty Kuusi Lehti Mänty Kuusi Lehti Hukkapuu
kuitupuu tukkipuu
%
Uudenmaan lääni
Artjärvi 15 34 3 13 25 5 5
Askola 13 30 4 11 27 9 6
Espoo 18 24 4 16 20 11 7
Hanko 15 6 2 38 16 15 8
Helsinki 15 25 4 16 22 11 7
Hyvinkää 13 32 4 12 26 8 5
Inkoo 18 23 3 17 23 8 8
Järvenpää 13 32 4 12 26 8 5
Karjaa 18 23 3 17 23 8 8
Karjalohja 17 29 3 16 23 6 6
Karkkila 16 31 3 13 24 8 5
Kauniainen 18 24 4 16 20 11 7
Kerava 13 32 4 12 26 8 5
Kirkkonummi 18 23 3 17 23 8 8
Lapinjärvi 15 29 3 12 27 8 6
Liljendal 15 29 3 12 27 8 6
Lohja 17 29 3 16 23 6 6
Lohjan kunta 17 29 3 16 23 6 6
Loviisa 15 24 4 15 26 9 7
Myrskylä 13 34 4 10 27 7 5
Mäntsälä 13 32 4 12 26 8 5
Nummi-Pusula 16 31 3 13 24 8 5
Nurmijärvi 13 32 4 12 26 8 5
Orimattila 13 34 4 10 27 7 5
Pernaja 15 24 4 15 26 9 7
Pohja 20 18 3 22 21 8 8
Pornainen 13 30 4 11 27 9 6
Porvoo 15 24 4 15 26 9 7
Porvoon mlk 15 24 4 15 26 9 7
Pukkila 13 32 4 12 26 8 5
Ruotsinpyhtää 16 23 2 18 25 8 8
Sammatti 17 29 3 16 23 6 6
Sipoo 14 26 4 15 25 9 7
Siuntio 18 23 3 17 23 8 8
Tammisaari 20 18 3 22 21 8 8
Tenhola 20 18 3 22 21 8 8
Tuusula 13 32 4 12 26 8 5
Vantaa 15 25 4 16 22 11 7
Vihti 16 31 3 13 24 8 5
Lääni ja kunta Mänty Kuusi Lehti Mänty Kuusi Lehti Hukkapuu
tukkipuu kuitupuu
%
Turun ja Porin lääni
Alastaro 18 28 2 15 25 6 6
Askainen 30 11 1 34 12 6 6
Aura 26 18 1 23 20 6 6
Dragsfjärd 21 10 1 30 19 11 8
Eura 21 23 1 24 18 7 6
Eurajoki 18 19 1 23 23 8 8
Halikko 23 16 2 24 21 7 7
Harjavalta 19 27 1 17 23 7 6
Honkajoki 23 12 2 32 12 11 8
Houtskari 27 10 1 33 12 10 7
Huittinen 18 28 2 15 24 7 6
Hämeenkyrö 14 35 2 11 24 8 6
Ikaalinen 17 30 2 16 21 8 6
Iniö 27 10 1 33 12 10 7
Jämijärvi 21 18 2 23 17 11 8
Kaarina 30 14 1 27 17 5 6
Kalanti 29 13 1 32 13 6 6
Kankaanpää 21 18 2 23 17 11 8
Karinainen 21 24 2 19 22 6 6
Karvia 21 13 2 33 13 10 8
Kemiö 21 13 2 27 19 11 7
Kihniö 21 13 2 33 13 10 8
Kiikala 21 24 2 19 22 6 6
Kiikoinen 17 28 1 15 24 8 7
Kisko 21 24 2 19 22 6 6
Kiukainen 20 24 1 22 21 6 6
Kodisjoki 22 18 1 26 19 7 7
Kokemäki 19 27 1 17 23 7 6
Korppoo 27 10 1 33 12 10 7
Koski 21 24 2 19 22 6 6
Kullaa 17 26 2 17 22 9 7
Kustavi 27 10 1 33 12 10 7
Kuusjoki 21 24 2 19 22 6 6
Köyliö 20 24 1 22 21 6 6
Laitila 22 20 1 25 20 6 6
Lappi 22 18 1 26 19 7 7
Lavia 17 28 1 15 24 8 7
Lemu 29 14 1 28 16 6 6
Lieto 26 18 1 23 20 6 6
Loimaa 18 28 2 15 25 6 6
Loimaan kunta 18 28 2 15 25 6 6
Luvia 15 23 2 19 23 10 8
Marttila 21 24 2 19 22 6 6
Masku 29 14 1 28 16 6 6
Mellilä 21 24 2 19 22 6 6
Merikarvia 14 21 2 18 22 14 9
Merimasku 30 11 1 34 12 6 6
Mietoinen 29 14 1 28 16 6 6
Mouhijärvi 14 35 2 11 24 8 6
Muurla 21 24 2 19 22 6 6
Mynämäki 26 18 1 23 20 6 6
Naantali 30 11 1 34 12 6 6
Nakkila 17 26 2 17 22 9 7
Nauvo 27 10 1 33 12 10 7
Noormarkku 20 21 2 19 20 11 7
Nousiainen 26 18 1 23 20 6 6
Oripää 21 24 2 19 22 6 6
Paimio 23 16 2 24 21 7 7
Parainen 27 10 1 33 12 10 7
Parkano 19 16 2 28 17 10 8
Perniö 23 16 2 24 21 7 7
Pertteli 21 24 2 19 22 6 6
Piikkiö 30 14 1 27 17 5 6
Pomarkku 20 21 2 19 20 11 7
Pori 15 23 2 19 23 10 8
Punkalaidun 16 29 2 14 26 7 6
Pyhäranta 22 15 1 29 18 8 7
Pöytyä 21 24 2 19 22 6 6
Raisio 29 14 1 28 16 6 6
Rauma 20 15 1 28 20 8 8
Rauman mlk 20 15 1 28 20 8 8
Rusko 26 18 1 23 20 6 6
Rymättylä 30 11 1 34 12 6 6
Salo 23 16 2 24 21 7 7
Sauvo 23 16 2 24 21 7 7
Siikainen 21 18 2 23 17 11 8
Somero 14 29 2 13 29 7 6
Suodenniemi 17 28 1 15 24 8 7
Suomusjärvi 21 24 2 19 22 6 6
Säkylä 21 23 1 24 18 7 6
Särkisalo 20 16 2 24 21 10 7
Taivassalo 30 11 1 34 12 6 6
Tarvasjoki 21 24 2 19 22 6 6
Turku 30 14 1 27 17 5 6
Ulvila 17 26 2 17 22 9 7
Uusikaupunki 27 12 1 32 14 7 7
Vahto 26 18 1 23 20 6 6
Vammala 16 29 2 14 26 7 6
Vampula 18 28 2 15 24 7 6
Vehmaa 29 13 1 32 13 6 6
Velkua 27 10 1 33 12 10 7
Viljakkala 14 35 2 11 24 8 6
Västanfjärd 21 10 1 30 19 11 8
Yläne 21 24 2 19 22 6 6
Äetsä 19 27 1 17 23 7 6
Lääni ja kunta
Mänty Kuusi Lehti Mänty Kuusi Lehti Hukkapuu
tukkipuu kuitupuu
%
Hämeen lääni
Asikkala 20 28 6 13 20 8 5
Forssa 14 31 3 12 25 9 6
Hattula 16 31 3 12 24 8 6
Hauho 16 31 3 12 24 8 6
Hausjärvi 13 34 3 11 25 8 6
Hollola 11 41 3 9 26 5
Humppila 14 29 2 13 29 7 6
Hämeenlinna 16 31 3 12 24 8 6
Janakkala 13 34 3 11 25 8 6
Jokioinen 14 29 2 13 29 7 6
Juupajoki 17 32 3 12 22 8 6
Kalvola 14 31 3 12 25 9 6
Kangasala 19 29 3 11 24 8 6
Koski 11 41 3 9 26 5 5
Kuhmalahti 20 28 3 11 24 8 6
Kuorevesi 17 32 3 12 22 8 6
Kuru 18 28 2 17 20 8 7
Kylmäkoski 15 31 2 11 26 9 6
Kärkölä 11 41 3 9 26 5 5
Lahti 11 41 3 9 26 5 5
Lammi 13 37 3 11 25 6 5
Lempäälä 15 31 2 11 26 9 6
Loppi 17 29 3 14 23 8 6
Luopioinen 19 29 3 11 24 8 6
Längelmäki 19 31 3 11 22 8 6
Mänttä 17 32 3 12 22 8 6
Nastola 19 30 4 13 21 8 5
Nokia 14 33 3 10 26 8 6
Orivesi 19 29 3 11 24 8 6
Padasjoki 20 28 6 13 20 8 5
Pirkkala 14 33 3 10 26 8 6
Pälkäne 19 29 3 11 24 8 6
Renko 17 29 3 14 23 8 6
Riihimäki 13 34 3 11 25 8 6
Ruovesi 17 32 3 12 22 8 6
Sahalahti 20 28 3 11 24 8 6
Tammela 17 29 3 14 23 8 6
Tampere 14 33 3 10 26 8 6
Toijala 16 30 3 11 24 10 6
Tuulos 16 31 3 12 24 8 6
Urjala 15 31 2 11 26 9 6
Valkeakoski 16 30 3 11 24 10 6
Vesilahti 15 31 2 11 26 9 6
Viiala 15 31 2 11 26 9 6
Vilppula 17 32 3 12 22 8 6
Virrat 22 21 1 24 17 7 8
Ylöjärvi 14 33 3 10 26 8 6
Ypäjä 14 29 2 13 29 7 6
Lääni ja kunta
Mänty Kuusi Lehti Mänty Kuusi Lehti Hukkapuu
tukkipuu kuitupuu
%
Kymen lääni
Anjalankoski 21 23 3 19 21 7 6
Elimäki 15 34 3 13 25 5 5
Hamina 18 24 2 19 24 6 7
Iitti 19 30 4 13 21 8 5
Imatra 23 18 5 22 15 11 6
Jaala 25 17 9 17 14 12 6
Joutseno 23 18 5 22 15 11 6
Kotka 18 24 2 19 24 6 7
Kouvola 23 23 3 18 19 8 6
Kuusankoski 23 27 3 17 18 7 5
Lappeenranta 21 26 2 17 23 5 6
Lemi 30 13 3 27 12 9 6
Luumäki 23 23 31 8 19 8 6
Miehikkälä 18 29 2 15 25 5 6
Parikkala 36 9 6 24 8 11 6
Pyhtää 14 23 3 19 25 8 8
Rautjärvi 28 16 5 20 13 12 6
Ruokolahti 28 16 5 20 13 12 6
Saari 36 9 6 24 8 11 6
Savitaipale 30 13 3 27 12 9 6
Suomenniemi 31 11 4 27 10 11 6
Taipalsaari 30 13 3 27 12 9 6
Uukuniemi 33 10 6 23 9 13 6
Valkeala 23 23 3 18 19 8 6
Vehkalahti 18 24 2 19 24 6 7
Virolahti 18 24 2 19 24 6 7
Ylämaa 21 26 2 17 23 5 6
Lääni ja kunta
Mänty Kuusi Lehti Mänty Kuusi Lehti Hukkapuu
tukkipuu kuitupuu
%
Mikkelin lääni
Anttola 32 10 6 25 10 12 5
Enonkoski 27 19 6 18 15 10 5
Hartola 21 18 10 14 16 15 6
Haukivuori 22 22 6 16 18 11 5
Heinola 25 17 9 17 14 12 6
Heinolan mlk 25 17 9 17 14 12 6
Heinävesi 21 26 5 16 18 9 5
Hirvensalmi 24 15 9 18 13 15 6
Joroinen 16 32 4 11 23 9 5
Juva 21 23 5 18 18 10 5
Jäppilä 18 30 4 13 20 9 6
Kangaslampi 21 26 5 16 18 9 5
Kangasniemi 22 23 6 14 19 11 5
Kerimäki 27 19 6 18 15 10 5
Mikkeli 24 22 5 16 16 11 6
Mikkelin mlk 24 22 5 16 11 6
Mäntyharju 27 13 8 20 11 15 6
Pertunmaa 23 15 10 15 14 17 6
Pieksämäki 21 25 5 15 19 9 6
Pieksämäen mlk 21 25 5 15 19 9 6
Punkaharju 36 12 5 24 9 9 5
Puumala 34 7 6 29 7 12 5
Rantasalmi 21 26 5 16 18 9 5
Ristiina 32 10 6 25 10 12 5
Savonlinna 36 12 5 24 9 9 5
Savonranta 23 23 6 16 17 10 5
Sulkava 32 13 6 23 11 10 5
Sysmä 21 18 10 14 16 15 6
Virtasalmi 18 29 4 14 21 9 5
Lääni ja kunta
Mänty Kuusi Lehti Mänty Kuusi Lehti Hukkapuu
tukkipuu kuitupuu
%
Kuopion lääni
Iisalmi 8 33 2 11 29 10 7
Juankoski 12 31 3 14 24 10 6
Kaavi 16 21 4 18 24 11 6
Karttula 17 30 4 12 22 9 6
Keitele 16 24 4 17 23 9 7
Kiuruvesi 9 20 2 20 24 15 10
Kuopio 17 31 4 11 21 10 6
Lapinlahti 8 33 2 11 29 10 7
Leppävirta 17 30 4 12 21 10 6
Maaninka 11 34 3 10 26 10 6
Nilsiä 12 31 3 14 24 10 6
Pielavesi 11 29 2 13 28 10 7
Rautalampi 22 22 6 15 18 11 6
Rautavaara 18 19 2 22 24 7 8
Siilinjärvi 14 34 4 10 22 10 6
Sonkajärvi 15 23 2 19 22 11 8
Suonenjoki 19 26 4 15 21 9 6
Tervo 16 28 4 13 23 10 6
Tuusniemi 18 26 5 13 21 11 6
Varkaus 17 30 4 12 21 10 6
Varpaisjärvi 10 31 2 13 28 9 7
Vehmersalmi 17 31 4 11 21 10 6
Vesanto 16 24 4 17 23 9 7
Vieremä 9 17 2 23 22 16 11
Lääni ja kunta
Mänty Kuusi Lehti Mänty Kuusi Lehti Hukkapuu
tukkipuu kuitupuu
%
Pohjois-Karjalan
lääni
Eno 20 18 6 18 18 13 7
Ilomantsi 25 13 3 27 15 9 8
Joensuu 22 18 6 19 17 12 6
Juuka 18 19 2 23 21 9 8
Kesälahti 30 12 6 22 11 13 6
Kiihtelysvaara 22 18 6 19 17 12 6
Kitee 20 17 5 20 17 15 6
Kontiolahti 23 17 5 21 15 13 6
Lieksa 25 13 3 27 15 9 8
Liperi 24 16 4 22 14 14 6
Nurmes 20 19 2 21 21 10 7
Outokumpu 21 18 4 21 17 13 6
Polvijärvi 20 15 4 24 17 13 7
Pyhäselkä 22 18 6 19 17 12 6
Rääkkylä 20 17 5 20 17 15 6
Tohmajärvi 19 23 5 16 19 12 6
Tuupovaara 17 25 6 13 22 11 6
Valtimo 20 19 2 21 21 10 7
Värtsilä 19 23 5 16 19 12 6
Lääni ja kunta
Mänty Kuusi Lehti Mänty Kuusi Lehti Hukkapuu
tukkipuu kuitupuu
%
Vaasan lääni
Alahärmä 17 14 1 27 20 12 9
Alajärvi 24 11 1 35 12 8 9
Alavus 26 11 1 34 12 7 9
Evijärvi 17 13 1 31 20 9 9
Halsua 20 7 1 38 8 14 12
Himanka 17 8 1 30 17 14 13
Ilmajoki 18 16 1 27 18 11 9
Isojoki 16 18 1 23 22 11 9
Isokyrö 13 22 1 16 24 15 9
Jalasjärvi 18 16 1 27 18 11 9
Jurva 15 22 1 18 23 13 8
Kannus 18 8 1 34 11 15 13
Karijoki 16 18 1 23 22 11 9
Kaskinen 12 19 1 19 28 13 8
Kauhajoki 20 15 1 30 17 8 9
Kauhava 19 14 1 29 18 10 9
Kaustinen 20 9 1 34 10 14 12
Kokkola 12 15 1 23 24 16 9
Korsnäs 11 20 2 16 28 15 8
Kortesjärvi 17 13 1 31 20 9 9
Kristiinankaupunki 12 19 1 19 28 13 8
Kruunupyy 15 13 1 27 21 14 9
Kuortane 24 11 1 35 12 8 9
Kurikka 18 16 1 27 18 11 9
Kälviä 19 9 1 34 11 14 12
Laihia 15 22 1 18 23 13 8
Lappajärvi 18 11 1 34 16 11 9
Lapua 18 16 1 27 20 9 9
Lehtimäki 24 11 1 35 12 8 9
Lestijärvi 20 7 1 38 8 14 12
Lohtaja 17 8 1 30 17 14 13
Luoto 12 15 1 23 24 16 9
Maalahti 11 20 2 16 28 15 8
Maksamaa 8 22 2 11 30 19 8
Mustasaari 8 22 2 11 30 19 8
Nurmo 18 16 1 27 18 11 9
Närpiö 12 19 1 19 28 13 8
Oravainen 11 17 2 16 27 18 9
Pedersören kunta 15 13 1 27 21 14 9
Perho 20 7 1 39 9 12 12
Peräseinäjoki 24 10 1 35 12 9 9
Pietarsaari 12 15 1 23 24 16 9
Seinäjoki 18 16 1 27 18 11 9
Soini 24 11 1 35 12 8 9
Teuva 16 18 1 23 22 11 9
Toholampi 18 8 1 34 11 15 13
Töysä 26 13 1 32 13 6 9
Ullava 20 9 1 34 10 14 12
Uusikaarlepyy 15 13 1 27 21 14 9
Vaasa 8 22 2 11 30 19 8
Veteli 17 8 1 36 13 13 12
Vimpeli 18 11 1 34 16 11 9
Vähäkyrö 13 22 1 16 24 15 9
Vöyri 11 17 2 16 27 18 9
Ylihärmä 17 14 1 27 20 12 9
Ylistaro 13 22 1 16 24 15 9
Ähtäri 26 13 1 32 13 6 9
Lääni ja kunta
Mänty Kuusi Lehti Mänty Kuusi Lehti Hukkapuu
tukkipuu kuitupuu
%
Keski-Suomenlääni Hankasalmi 20 26 5 13 21 10 5
Joutsa 22 18 9 15 15 15 6
Jyväskylä 17 31 4 12 22 9 5
Jyväskylän mlk 17 31 4 12 22 9 5
Jämsä 20 30 4 11 20 10 5
Jämsänkoski 17 34 3 11 22 8 5
Kannonkoski 22 20 2 20 19 9 8
Karstula 22 15 2 26 15 11 9
Keuruu 18 26 2 18 21 8 7
Kinnula 19 15 2 29 17 9 9
Kivijärvi 19 19 2 23 17 11 9
Konginkangas 17 25 3 15 24 9 7
Konnevesi 18 25 5 12 23 10 7
Korpilahti 21 26 6 12 19 11 5
Kuhmoinen 20 28 6 13 20 8 5
Kyyjärvi 21 13 2 31 13 11 9
Laukaa 20 26 5 13 21 10 5
Leivonmäki 21 26 6 12 19 11 5
Luhanka 21 26 6 12 19 11 5
Multia 20 20 1 23 21 8 7
Muurame 20 30 4 11 20 10 5
Petäjävesi 14 31 3 15 23 8 6
Pihtipudas 18 16 2 27 19 9 9
Pylkönmäki 23 14 1 28 16 10 8
Saarijärvi 20 19 2 21 21 9 8
Sumiainen 18 25 5 12 23 10 7
Suolahti 19 24 4 14 23 9 7
Säynätsalo 20 30 4 11 20 10 5
Toivakka 21 26 6 12 19 11 5
Uurainen 14 31 3 15 23 8 6
Viitasaari 19 23 3 17 21 9 8
Äänekoski 19 24 4 14 23 9 7
Lääni ja kunta
Mänty Kuusi Lehti Mänty Kuusi Lehti Hukkapuu
tukkipuu kuitupuu
%
Oulun lääni Alavieska 13 10 1 29 15 18 14
Haapajärvi 14 11 1 28 14 18 14
Haapavesi 12 8 - 28 17 21 14
Hailuoto 25 2 - 46 4 12 11
Haukipudas 16 5 - 31 19 15 14
Hyrynsalmi 24 14 - 23 19 11 9
Ii 16 5 - 31 19 15 14
Kajaani 20 17 - 24 17 13 9
Kalajoki 13 10 1 29 15 18 14
Kempele 17 4 - 35 10 18 16
Kestilä 15 3 - 44 6 16 16
Kiiminki 16 5 - 31 19 15 14
Kuhmo 30 10 - 27 16 9 8
Kuivaniemi 16 4 - 36 15 15 14
Kuusamo 22 12 - 29 18 11 8
Kärsämäki 14 11 1 28 14 18 14
Liminka 14 4 - 41 7 18 16
Lumijoki 15 5 - 36 11 17 16
Merijärvi 12 8 - 28 17 21 14
Muhos 16 4 - 41 7 16 16
Nivala 15 12 1 29 14 16 13
Oulainen 12 8 - 28 17 21 14
Oulu 17 4 - 35 10 18 16
Oulunsalo 17 4 - 35 10 18 16
Paltamo 18 14 - 27 17 15 9
Pattijoki 15 5 - 36 11 17 16
Piippola 15 3 - 44 6 16 16
Pudasjärvi 17 6 - 38 16 11 12
Pulkkila 15 3 - 44 6 16 16
Puolanka 20 13 - 29 18 11 9
Pyhäjoki 12 8 - 28 17 21 14
Pyhäjärvi 14 11 1 28 14 18 14
Pyhäntä 15 3 - 44 6 16 16
Raahe 15 5 - 36 11 17 16
Rantsila 14 4 - 41 7 18 16
Reisjärvi 15 12 1 29 14 16 13
Ristijärvi 22 6 - 23 19 11 9
Ruukki 14 6 - 33 13 19 15
Sievi 15 12 1 29 14 16 13
Siikajoki 15 5 - 36 11 17 16
Sotkamo 17 19 - 23 20 12 9
Suomussalmi 29 11 - 24 18 10 8
Taivalkoski 17 12 - 23 25 11 12
Temmes 14 4 - 41 7 18 16
Tyrnävä 16 4 - 41 7 16 16
Utajärvi 17 3 - 46 7 12 15
Vaala 22 2 - 45 4 14 13
Vihanti 14 6 - 33 13 19 15
Vuolijoki 20 4 - 41 8 16 11
Yli-Ii 15 4 - 37 16 14 14
Ylikiiminki 15 4 - 37 16 14 14
Ylivieska 15 12 1 29 14 16 13
Lääni ja kunta
Mänty Kuusi Lehti Mänty Kuusi Lehti Hukkapuu
tukkipuu kuitupuu
%
Lapin lääni Enontekiö 17 - - 57 1 10 15
Inari 17 - - 57 1 10 15
Kemi 7 15 - 13 29 23 13
Kemijärvi 20 4 - 46 9 12 9
Keminmaa 7 15 - 13 29 23 13
Kittilä 16 7 - 34 18 14 11
Kolari 21 4 - 38 11 14 12
Muonio 20 4 - 42 11 11 12
Pelkosenniemi 15 9 - 28 19 18 11
Pello 19 6 - 29 18 17 11
Posio 20 12 - 31 17 12 8
Ranua 14 5 - 39 16 13 13
Rovaniemi 22 4 - 35 13 15 11
Rovaniemen mlk 22 4 - 35 13 15 11
Salla 14 15 - 25 23 13 10
Savukoski 20 10 - 31 18 11 10
Simo 13 8 - 25 22 18 14
Sodankylä 21 6 - 37 13 12 11
Tervola 13 8 - 25 22 18 14
Tornio 7 15 - 13 29 23 13
Utsjoki 17 - - 57 1 10 15
Ylitornio 19 6 - 29 18 17 11
Lääni ja kunta
Mänty Kuusi Lehti Mänty Kuusi Lehti Hukkapuu
tukkipuu kuitupuu
%
Ahvenanmaan maakunta Brändö 15 - - 25 10 40 10
Eckerö 25 13 - 32 16 8 6
Finström 25 13 - 32 16 8 6
Fögiö 22 5 - 33 17 15 8
Geta 25 13 - 32 16 8 6
Hammarland 25 13 - 32 16 8 6
Jomala 25 13 - 32 16 8 6
Kumlinge 25 - - 45 - 20 10
Kökar - - - - 10 30 60
Lemland 25 13 - 32 16 8 6
Lumparland 25 13 - 32 16 8 6
Maarianhamina 25 13 - 32 16 8 6
Saltvik 25 13 - 32 16 8 6
Sottunga 20 2 - 38 10 20 10
Sund 25 13 - 32 16 8 6
Värdö 22 5 - 33 17 15 8
15 §

Verokuutiometrin raha-arvon laskennassa käytettävät keskimääräiset suhteelliset vähennykset ovat keskusmetsälautakunnista ja metsälautakunnista 29 päivänä huhtikuuta 1987 annetussa valtioneuvoston päätöksessä (439/ 87) mainittujen metsälautakuntien toimintapiireihin kuuluvissa kunnissa sekä Ahvenanmaan maakunnassa seuraavat:

Metsälautakunnan toimintapiiri %
Ahvenanmaa 5
Helsinki 5
Lounais-Suomi 4
Satakunta 7
Uusimaa-Häme 6
Pirkka-Häme 8
Itä-Häme 6
Etelä-Savo 5
Etelä-Karjala 5
Itä-Savo 7
Pohjois-Karjala 9
Pohjois-Savo 8
Keski-Suomi 8
Etelä-Pohjanmaa 8
Pohjanmaa 6
Keski-Pohjanmaa 11
Kainuu 15
Pohjois-Pohjanmaa 14
Koillis-Suomi 13
Lappi 14
Määritelmät
16 §

Maatilatalouden tuloverolain 11 §:n 1 momentin 2 kohdassa mainitulla runkopuulla tarkoitetaan sellaisia puun runkoja, jotka ovat myyntikelpoista käyttöpuuta tai joiden voidaan arvioida kehittyvän sellaiseksi.

17 §

Suurimmalla kestävällä hakkuumahdollisuudella tarkoitetaan sitä suurinta puumäärää, joka kunnassa tai kuntaryhmässä voidaan hakata keskimäärin vuodessa 10 vuoden aikana metsätaloudessa yleisesti käytettävien metsänhoito-ohjeiden mukaan ja alentamatta kasvavan puuston määrää laskentajakson kuluessa enemmän kuin 5 prosentilla. Hakkuumahdollisuutta vähentävänä tekijänä otetaan huomioon myös runkopuun luontainen poistuma.

18 §

Laskettaessa maatilatalouden tuloverolain 11 §:n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitettuja hankintahinnoista johdettuja kantohintoja hankinnasta aiheutuvat menot arvioidaan rahana siihen määrään, joka puutavaran valmistamisesta ja kuljettamisesta olisi ulkopuoliselle työnsuorittajalle maksettava puutavaran hankinta- ja käteiskauppojen keskimääräisissä leimikko-olosuhteissa.

19 §

Maatilatalouden tuloverolain 11 §:n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitettuna kotitarvepuuna pidetään maatilan metsästä verovelvollisen yksityiskäyttöön otettua tai maataloudessa käytettyä puutavaraa. Kotitarvepuuna ei pidetä maatilan metsästä otetun ja maatilalla myytäväksi valmistetun puutavaran jalosteen raaka-ainetta.

20 §

Maatilatalouden tuloverolain 11 §:n 1 momentin 5 kohdassa tarkoitettuihin puun kasvatuksen kuluihin luetaan muun ohessa seuraavista metsänhoitotoimista ja metsätalouden hallinnosta aiheutuneet metsänomistajan maksamat menot ja käyttöomaisuuden poistot:

1) pystykarsinta;

2) metsänlannoitus;

3) metsätuhojen torjunta;

4) pysyvien metsäteiden kunnossapito;

5) talviteiden pohjanteko;

6) alle 0,5 hehtaarin suuruisten metsänuudistusalojen uudistaminen;

7) metsän uudistamisen, taimikonhoidon, ojituksen ja metsäteiden rakentamisen suunnittelu- ja työnjohto;

8) metsätaloussuunnitelman laatiminen;

9) metsälautakuntien ja metsänhoitoyhdistysten toimitusmaksut;

10) ammattiavusta maksetut palkkiot;

11) maatalousyrittäjien eläkelaitokselle maksetut vakuutusmaksut sekä metsävakuutusmaksut;

12) metsänomistajien matkakustannukset;

13) ammattilehtien tilausmaksut ja ammattikirjallisuuden hankkimismenot;

14) työmarkkinajärjestön jäsenmaksut;

15) metsätalouteen otetuista lainoista maksetut leimaverot ja luotonvarausprovisiot;

16) hallinnosta ja puun myynnistä aiheutuneet yleiskulut.

Puun kasvatuksen kuluihin ei lueta metsänomistajan oman työn arvoa.

21 §

Maatilatalouden tuloverolain 14 a §:n 4 momentissa tarkoitetussa vakiintuneessa taimikossa on oltava kasvupaikalle sopivien puulajien

kehityskelpoisia taimia alueelle säännöllisesti jakaantuneena seuraavat vähimmäismäärät:

Alue Mänty Pääpuulaji Kuusi kpl/hehtaari Muu puulaji
Enontekiön, Inarin ja Utsjoen kunnissa 1 000 1 000 1000
Kittilän, Kolarin, Kuusamon, Muonion, Pelkosenniemen, Posion, Sallan, Savukosken ja Sodankylän kunnissa 1 200 1 000 1 000
Kemijärven, Pellon, Rovaniemen, Rovaniemen mlk:n, Suomussalmen, Taivalkosken ja Ylitornion kunnissa 1 400 1 200 1 200
Muissa kunnissa 1 600 1 400 1 200

Edellä 1 momentissa mainittu taimien vähimmäismäärä voidaan alittaa poikkeuksellisissa kasvupaikkaolosuhteissa enintään 200 kappaleella hehtaarilla.

Vakiintuneessa taimikossa on myös tehty taimien kehityksen turvaamiseksi tarpeelliset vesakon ja heinän torjuntatoimenpiteet, joiden seurauksena taimikossa ei ole 1 momentissa tarkoitettujen taimien kehitystä vaarantavaa muuta puustoa tai pintakasvillisuutta.

22 §

Ensiharvennusvähennyksen edellytyksenä olevalla puuston keskiläpimitalla tarkoitetaan metsikön vallitsevan jakson elävien puiden pohjapinta-alan jakauman mediaanipuun läpimittaa.

Erinäisiä säännöksiä
23 §

Metsäntutkimuslaitos antaa valtiovarainministeriölle ja verohallitukselle lausuntoja ja ehdotuksia metsätaloustulojen verotusperusteita koskevissa asioissa.

Verohallituksen tulee metsäntutkimuslaitosta kuultuaan tehdä valtiovarainministeriölle ehdotus 13–15 §:ssä säädettyjen arviointiperusteiden muuttamisesta silloin, kun todetaan, että perusteissa on tapahtunut muutos, joka aiheuttaa tuoton lisääntymisen tai vähentymisen ainakin viidellä prosentilla.

24 §

Valtiovarainministeriö antaa tarvittaessa tarkempia määräyksiä tämän asetuksen soveltamisesta.

25 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 1991.

Asetusta sovelletaan ensimmäisen kerran vuodelta 1991 toimirerravassa verotuksessa. Asetuksen 17§:ää sovelletan ensimmäisen kerran, kun valtakunnan metsien kahdeksannen inventoinnin tiedot otetaan metsäverotuksen perusteiksi.

Tällä asetuksella kumotaan 18 päivänä maaliskuuta 1988 annettu maatilaatalouden tuloveroastesus (233/88) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen sekä 22 päivänä maaliskuuta 1991 annettu asetus eräistä metsäverotuksessa käytettävistä määritelmistä (550/91).

Helsigissä 20 päivänä syyskuuta 1991

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Valtiovarainministeri
Iro Viinanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.