1194/1991

Annettu Helsingissä 13 päivänä syyskuuta 1991

Asetus maatalousyrittäjien eläkeasetuksen 17 ja 20 §:n muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä

muutetaan 7 päivänä marraskuuta 1969 annetun maatalousyrittäjien eläkeasetuksen (667/69) 17 §:n 2-5 momentti ja 20 §,

sellaisina kuin niistä ovat 17 §:n 2 momentti 31 päivänä joulukuuta 1985 annetussa asetuksessa (1133/85) ja 20 § muutettuna 21 päivänä toukokuuta 1982 ja 13 päivänä maaliskuuta 1987 annetuilla asetuksilla (378/82 ja 302/87), seuraavasti:

17 §

Jos maatalousyrittäjän kalenterivuodelta suoritettavat maatalousyrittäjien eläkelain 10 §:n 1 momentin, 10 a §:n ja 11 §:n 2 ja 3 momentin sekä maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain (1026/81) 17 §:n mukaiset vakuutusmaksut yhteensä:

1) ylittävät 450 markkaa, maksupäivät ovat helmi-, toukoja elokuun viimeinen päivä;

2) ovat vähintään 150 markkaa ja enintään 450 markkaa, maksupäivät ovat helmija elokuun viimeinen päivä; ja

3) ovat alle 150 markkaa, maksupäivä on toukokuun viimeinen päivä.

Edellä 2 momentissa säädetystä poiketen vakuutusta otettaessa maatalousyrittäjien eläkelaitos määrää kulumassa olevalta vuodelta ja sitä edeltäneeltä ajalta suoritettavan vakuutusmaksun maksupäivät. Samoin menetellään eläketurvaa maatalousyrittäjien eläkelain 12 §:n 1 momentin mukaisesti järjestettäessä. Vakuutuksen päättyessä vakuutusmaksu erääntyy heti maksettavaksi.

Työtulon muutoksesta johtuva vakuutusmaksun tarkistus tehdään työtulon muuttumista seuraavan kalenterivuoden ensimmäisen vakuutusmaksun maksupäivän yhteydessä, jollei muuhun menettelyyn ole perusteltua syytä.

Edellä 2 momentissa mainitut markkamäärät tarkistetaan kalenterivuosittain työntekijäin eläkelain 9 §:ssä tarkoitetun indeksiluvun mukaan käyttäen peruslukuna vuodelle 1970 vahvistettua indeksilukua.

20 §

Sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa viimeistään kunkin vuoden marraskuun 25 päivänä maatalousyrittäjien eläkelain 13 §:n 3 momentissa tarkoitetun valtion osuuden ennakon määrän seuraavalle kalenterivuodelle. Viimeistään kunkin vuoden kesäkuun 25 päivänä ministeriö vahvistaa mainitun pykälän 1 momentissa tarkoitetun valtion osuuden lopullisen määrän edelliseltä kalenterivuodelta ja samalla tarkistaa ennakkoerien määrät vuoden jälkimmäiseltä puoliskolta. Lisäksi ministeriö tarkistaa joulukuulta suoritettavan ennakkoerän määrän viimeistään kunkin vuoden marraskuun 25 päivänä.

Ennakko suoritetaan kahtenatoista kuukausittaisena eränä. Ennakon määrästä maksetaan:

tammikuulta 13 prosenttia
helmikuulta 10 ,,
maaliskuulta 4 ,,
huhtikuulta 8 ,,
toukokuulta 10 ,,
kesäkuulta 5 ,,
heinäkuulta 10 ,,
elokuulta 10 ,,
syyskuulta 4 ,,
lokakuulta 8 ,,
marraskuulta 10 ,,
joulukuulta 8 ,,

Ennakkoa 1 momentin mukaan tarkistettaessa jaetaan kuluneelle ajalle kohdistuva korotus tai vähennys kuitenkin tasan jäljellä oleville ennakkoerille. Ennakon on oltava maatalousyrittäjien eläkelaitoksen käytettävissä kunkin kuukauden ensimmäisenä sellaisena arkipäivänä, jona Postipankki Oy suorittaa postisiirtotilien kirjauksen. Maksetun ennakon ja samalle vuodelle vahvistetun valtion osuuden lopullisen määrän erotus otetaan huomioon osuuden vahvistamista seuraavan ennakkoerän maksamisen yhteydessä.

Jos kuitenkin joulukuun ennakkoerää 1 momentin mukaan tarkistettaessa ilmenee, että ennakkona on jo ennen tarkistusta suoritettu valtion osuudeksi arvioitua määrää enemmän, on maksetun ennakon ja arvioidun valtion osuuden määrän erotus palautettava valtiolle tarkistusta seuraavan kuukauden ensimmäisenä arkipäivänä noudattaen vastaavasti, mitä 3 momentissa on säädetty.

Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen on toimitettava 1 momentissa mainittuja toimenpiteitä varten Sosiaali- ja terveysministeriölle tämän määräämä selvitys toimenpidettä edeltävän kuukauden 20 päivään mennessä.

Sosiaali- ja terveysministeriö voi pankkilakon tai muun siihen rinnastettavan syyn vuoksi maatalousyrittäjien eläkelaitoksen esityksestä maksaa ennakkoa 3 momentissa tarkoitetusta määräajasta poiketen, jos eläkelaitoksen valmius maksaa maatalousyrittäjien eläkelaissa tarkoitetut etuudet muutoin vaarantuisi.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1992.

Tämän asetuksen 20 §:n 1, 2 ja 5 momenttia sovelletaan kuitenkin jo vahvistettaessa maatalousyrittäjien eläkelain 13 §:n 3 momentissa tarkoitettua valtion osuuden ennakkoa vuodelle 1992.

Helsingissä 13 päivänä syyskuuta 1991

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Sosiaali- ja terveysministeri
Eeva Kuuskoski

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.