1189/1991

Annettu Helsingissä 12 päivänä syyskuuta 1991

Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös sähkötöiden johtamisesta annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen muuttamisesta

Kauppa- ja teollisuusministeriö on

kumonnut sähkötöiden johtamisesta 21 päivänä joulukuuta 1988 annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen (1098/88) 21 §:n 2 ja 4 momentin sekä 22 §:n,

muuttanut 2 §:n ja 21 §:n 1 momentin, ja

lisännyt päätökseen uuden 2 a §:n seuraavasti:

2 §

Sen, joka suorittaa 1 §:ssä mainittuja töitä, on pidettävä palveluksessaan sähkötöiden johtaja tai hänen on itse johdettava näitä töitä.

Sähkölain (1067/90) 8 a §:ssä tarkoitetut riittäviksi katsotut muut edellytykset huolehtia sähköturvallisuudesta täyttyvät, jos sähkötöiden johtaja valvoo sähköturvallisuuteen vaikuttavia valvontaja johtotoimia ja hänellä on siihen tarvittavat toimivaltuudet ja jos hän on normaalisti tavoitettavissa yrityksessä, jossa hän toimii sähkötöiden johtajana.

Henkilö voi toimia sähkötöiden johtajana vain yhdessä yrityksessä tai laitoksessa kerrallaan. Jos voidaan kuitenkin osoittaa, että sähkötöiden turvallisuusvalvonta täyttää kaikki asetetut vaatimukset, vaikka sähkötöiden johtaja toimii useammassa kuin yhdessä yrityksessä tai laitoksessa, voidaan hakijalle antaa sähkölain 8 §:ssä tarkoitettu lupa.

2 a §

Sähkölaitteiston rakentajan, korjaajan ja huoltajan ja sähkölaitteiden korjaajan (sähköurakoitsijan) sähkötöiden johtajan on huolehdittava siitä, että:

1) sähkölaitteistot ja -laitteet ovat sähkölain ja sähköasetuksen nojalla annettujen määräysten mukaisessa kunnossa ennen käyttöönottoa tai toiselle luovuttamista;

2) tämän päätöksen 1 §:ssä määriteltyjä töitä suorittavat henkilöt on sähköturvallisuusmääräysten mukaisesti riittävästi opastettu tehtäviinsä;

3) sähköurakoitsijan käytettävissä olevat tilat ja työvälineet täyttävät niistä sähkölain nojalla annetut määräykset ja soveltuvat harjoitettuun luvanvaraiseen toimintaan; sekä

4) sähkölain ja sähköasetuksen ja niiden nojalla annettujen määräysten mukaiset ilmoitukset tehdään ajallaan.

Sähkölaitteiston suunnittelijan (sähkösuunnittelijan) sähkötöiden johtajan on huolehdittava siitä, että sähkölaitteistojen suunnitelmat on tehty sähkölain ja sähköasetuksen nojalla annettujen määräysten mukaisesti.

Sähkötöiden johtajan on huolehdittava siitä, että luvan haltijalla on käytettävissä toiminnan kannalta tarpeelliset voimassa olevat sähköturvallisuutta koskevat säännökset.

Sähköasetuksen (925/79) 5 §:ssä tarkoitettuun kertaluonteiseen toimintaan ei tarvitse hakea sähkölain 8 §:ssä tarkoitettua lupaa.

21 §

Jos Sähkötarkastuskeskus toteaa, että sähkötöiden johtaja ei ole antanut tyydyttävää selvitystä tai on antanut harhaanjohtavia tietoja tämän päätöksen 2 a §:ssä annettujen velvoitteiden noudattamisesta, tai että tässä päätöksessä tarkoitettuja töitä on muutoin johdettu puutteellisesti taikka virheellisesti, voi Sähkötarkastuskeskus peruuttaa määräajaksi tai toistaiseksi oikeuden toimia sähkötöiden johtajana (toimintakielto). Toimintakiellosta on välittömästi ilmoitettava sille, jonka palveluksessa sähkötöiden johtaja on.Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1992 ja on voimassa toistaiseksi.

Helsingissä 12 päivänä syyskuuta 1991

Kauppa- ja teollisuusministeri
Kauko Juhantalo

Vt. ylitarkastaja
Pentti Puhakka

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.