1188/1991

Annettu Helsingissä 12 päivänä syyskuuta 1991

Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös sähkölaitteiston käytön johtamisesta

Kauppa- ja teollisuusministeriö on 16 päivänä maaliskuuta 1979 annetun sähkölain (319/79) 6 ja 7 §:n, sellaisina kuin ne ovat 10 päivänä joulukuuta 1990 annetussa laissa (1067/90), sekä 14 päivänä joulukuuta 1979 annetun sähköasetuksen (925/79) 36 §:n nojalla päättänyt:

1 §

Tässä päätöksessä määrätään sähkölaitteiston käyttö- ja huoltotöitä johtavan henkilön tai yrityksen (käytön johtajan) nimeämisestä, tehtävistä ja kelpoisuusehdoista.

Tätä päätöstä sovelletaan myös sähkölaitoksen käyttö- ja huoltotöiden johtajaan, lukuunottamatta 2-6 §:ä, joiden asemasta on voimassa, mitä sähköasetuksessa (925/79, muut. 1178/90) säädetään.

Tämä päätös ei koske pienjännitteellä syötettäviä erillisiä suurjännitelaitteistoja, yhteisantennilaitteistoja, hissejä, nostureita eikä maa-,vesitai ilmakulkuneuvojen sähkölaitteistoja.

2 §

Sähkölaitteiston haltijan on nimettävä käytön johtaja sähkölaitteistolle, jos sähkölaitteistoon kuuluu yli 1 000 voltin nimellisjännitteellisiä osia tai jos sähkölaitteiston liittymisteho on yhteensä yli 1 600 kilovolttiamppeeria.

3 §

Käytön johtajana voi toimia vain luonnollinen henkilö, joka on sähkölaitteiston haltijan palveluksessa tai haltija itse, lukuunottamatta 4 ja 5 §:ssä erikseen mainittuja tapauksia.

Ellei 4 tai 5 §:stä muuta johdu, henkilö voi toimia vain sellaisten sähkölaitteistojen käytön johtajana, joilla on sama haltija.

Käytön johtajan on oltava sähkölaitteiston haltijan käytettävissä siten, että sähkölaitteiston käytön ja huoltotöiden valvonta on turvallisuuden varmistamiseksi riittävää.

4 §

Käytön johtajana voi toimia henkilö, joka ei ole kyseisen sähkölaitteiston haltijan palveluksessa, tai yritys, jos:

1) kyseessä on nimellisjännitteeltään enintään 1 000 voltin sähkölaitteisto; tai

2) sähkölaitteistoon kuuluu:

a) yksi nimellisjännitteeltään enintään 20 kilovoltin muuntamo; tai

b) kaksi tai kolme nimellisjännitteeltään enintään 20 kilovoltin muuntamoa ja laitteiston haltija ja sähköasetuksen 30 §:ssä tarkoitettu sähkölaitos ovat sopineet, että laitteiston enintään 1 000 voltin osien laajennustöiden tarkastamisesta huolehtii sähkölaitos.

Toimiessaan 1 momentin nojalla useamman kuin yhden sähkölaitteiston käytön johtajana, luonnollinen henkilö ei kuitenkaan voi toimia samanaikaisesti useamman kuin kolmen 1 momentin 2 b kohdassa tarkoitetun sähkölaitteiston eikä yhteensä useamman kuin kuuden 1 momentissa tarkoitetun laitteiston käytön johtajana.

5 §

Mikäli voidaan osoittaa, että 8 §:ssä määrätyt tehtävät hoidetaan, vaikka henkilö toimii useamman kuin yhden haltijan sähkölaitteiston käytön johtajana, voi Sähkötarkastuskeskus näitä haltijoita kuultuaan antaa erityisestä syystä luvan poiketa 3 §:n 1 ja 2 momentin tai 4 §:n 2 momentin määräyksistä.

6 §

Henkilöllä, joka toimii käytön johtajana, on oltava sellainen sähkötöiden johtamisesta annetun kauppa-ja teollisuusministeriön päätöksen (1098/88) mukainen pätevyystodistus, joka vaaditaan kyseisen laitteiston haltijan omaan käyttöön jäävien sähkölaitteistojen sähkötöiden johtajalta.

Yrityksellä, joka toimii sähkölaitteiston käytön johtajana, on oltava sähkölain 8 §:n nojalla annettu lupa suunnitella, rakentaa, korjata ja huoltaa vastaavanlaisia laitteistoja.

7 §

Sähkölaitteiston haltijan on annettava käytön johtajalle riittävät mahdollisuudet johtaa ja valvoa sähkölaitteiston käyttöä ja huoltotöitä.

8 §

Käytön johtajan on huolehdittava siitä, että:

1) sähkölaitteisto, jonka käytön johtajana hän toimii, on kaikilta osiltaan sähkölain ja sähköasetuksen säännösten ja niiden nojalla annettujen määräysten mukaisessa kunnossa;

2) laitteiston käyttö- ja huoltotöitä tekevät henkilöt on riittävästi opastettu tehtäviinsä;

3) laitteistoon kohdistuvat sähkötyöt tekee yritys tai henkilö, jolla on asianmukainen lupa;

4) sähkölain (319/79) ja sähköasetuksen (925/79) ja niiden nojalla annettujen määräysten mukaiset laitteistoa koskevat ilmoitukset annetaan ajallaan.

Käytön johtajan on osallistuttava Sähkötarkastuskeskuksen suorittamiin sähkölaitteistojen tarkastuksiin itse tai nimettävä niihin edustaja.

9 §

Käytön johtajan ollessa estyneenä hoitamasta tehtäväänsä muuten kuin vuosiloman tai siihen verrattavan lyhytaikaisen poissaolon vuoksi on sähkölaitteiston haltijan viipymättä nimettävä hänen sijaansa säädetyn pätevyyden omaava uusi käytön johtaja.

10 §

Edellä 2 §:ssä tarkoitetun sähkölaitteiston haltijan on ilmoitettava laitteiston käytön johtajana toimiva henkilö tai yritys sille, joka huolehtii sähkölaitteistojen tarkastamisesta annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen (1187/91) mukaan laitteiston ensitarkastuksesta. Sähkötarkastuskeskuksen tarkastuskohteiden osalta ilmoitus on tehtävä myös sähkölaitokselle, jonka jakeluverkkoon laitteisto liittyy.

11 §

Sähkötarkastuskeskuksen on pidettävä luetteloa 10 §:n nojalla saamistaan ilmoituksista ja 5 §:n nojalla myöntämistään poikkeusluvista. Sähkölaitoksen on pidettävä luetteloa saamistaan ilmoituksista.

Sähkölaitoksen on toimitettava vuosittain Sähkötarkastuskeskukselle luettelo niiden laitteistojen käytön johtajista, joiden tarkastamisesta se sähkölaitteistojen tarkastamisesta annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen mukaan huolehtii.

12 §

Jos Sähkötarkastuskeskus toteaa käytön johtajan tehtäviä hoidettavan puutteellisesti tai virheellisesti, se voi kieltää määräajaksi tai toistaiseksi kysymyksessä olevaa henkilöä tai yritystä toimimasta minkään sähkölaitteiston käytön johtajana tai rajoittaa hänen oikeuttaan toimia käytön johtajana. Sähkötarkastuskeskuksen on välittömästi ilmoitettava kiellosta tai rajoituksesta sille, jonka sähkölaitteiston käytön johtajana kyseinen henkilö tai yritys toimii.

13 §

Sähkötarkastuskeskus antaa täydentävät ohjeet tämän päätöksen soveltamisesta.

14 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1992 ja on voimassa toistaiseksi.

Tällä päätöksellä kumotaan 20 päivänä joulukuuta 1979 sähkölaitteistojen käytön johtajasta annettu kauppa- ja teollisuusministeriön päätös (991/79) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen. Sen nojalla annetut erivapaudet ja poikkeusluvat jäävät kuitenkin edelleen voimaan annetussa laajuudessa.

Sähkölaitteiston haltijan, jonka ei ole aikaisemmin tarvinnut nimetä sähkölaitteiston käytön johtajaa, on nimettävä sähkölaitteiston käytön johtaja viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 1992.

Se, joka tämän päätöksen voimaan tullessa toimii käytön johtajana, voi edelleen toimia kyseisen laitteiston käytön johtajana.

Helsingissä 12 päivänä syyskuuta 1991

Kauppa- ja teollisuusministeri
Kauko Juhantalo

Vt. ylitarkastaja
Pentti Puhakka

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.