1145/1991

Annettu Helsingissä 16 päivänä elokuuta 1991

Laki Ahvenanmaan maakunnassa olevan kiinteän omaisuuden hankkimista ja hallintaa koskevan oikeuden rajoittamisesta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiopäiväjärjestyksen 67 §:ssä säädetyllä tavalla,

muutetaan Ahvenanmaan maakuntapäivien suostumuksella Ahvenanmaan maakunnassa olevan kiinteän omaisuuden hankkimista ja hallintaa koskevan oikeuden rajoittamisesta 3 päivänä tammikuuta 1975 annetun lain (3/75) nimike sekä 2 ja 3 § seuraavasti:

Ahvenanmaan maanhankintalaki

2 §

Ne, joilla ei ole Ahvenanmaan kotiseutuoikeutta, sekä yhtiöt, osuuskunnat, yhdistykset, muut yhteisöt, laitokset, säätiöt tai yhtymät eivät saa ilman maakuntahallituksen lupaa omistusoikeuksin hankkia taikka vuokrasopimuksen tai muun sopimuksen nojalla hallita kiinteää omaisuutta maakunnassa. Maakuntalailla voidaan säätää tästä poikkeuksia.

Mitä tässä laissa säädetään kiinteän omaisuuden hankkimisesta, koskee myös kiinteistön määräalaa sekä luovutuksella hankittua osuutta kuolinpesästä, joka omistaa tai hallitsee kiinteää omaisuutta.

Henkilö, joka menettää kotiseutuoikeutensa, ei tämän johdosta tarvitse lupaa hallitakseen kiinteää omaisuutta jo solmitun vuokrasopimuksen tai muun sopimuksen nojalla niin kauan kuin sopimus on voimassa. Sopimuksen pidentämiseen sovelletaan, mitä 1 momentissa on säädetty.

3 §

Rintaperillinen ja puoliso saavat tämän lain säännösten estämättä periä 2 §:ssä tarkoitettua omaisuutta sekä hankkia osuuksia kuolinpesästä, joka omistaa tai hallitsee kiinteää omaisuutta, jos he ovat kuolinpesän osakkaita. Puolison kuoleman jälkeen toimitettavassa osituksessa saa eloonjäänyt puoliso tämän lain estämättä hankkia omaisuutta avio-oikeuden nojalla. Maakuntalailla säädetään, millä edellytyksillä rintaperillinen ja puoliso saavat tämän lain estämättä testamentin nojalla hankkia 2 §:ssä tarkoitettua omaisuutta. Samoin maakuntalailla säädetään, millä edellytyksillä puoliso yhdessä toisen puolison kanssa, jolla on kotiseutuoikeus, sekä puoliso puolisoiden yhteiselämän päättyessä tai avioeron jälkeen voi omistaa tai hallita sanotunlaista omaisuutta.

Jos muu kuin rintaperillinen tai eloonjäänyt puoliso on osakkaana kuolinpesässä, jolla on omistuksessaan tai hallinnassaan kiinteää omaisuutta, eikä tällaisella osakkaalla ole kotiseutuoikeutta, maakuntahallitus voi, jollei perinnönjakoa ole toimitettu kahden vuoden kuluessa perittävän kuolemasta eikä kuolinpesän osakkaalle ole myönnetty 2 §:n 1 momentissa tarkoitettua lupaa, vaatia jaon toimittamista kuten pesän osakas. Sanotun kuolinpesän osakkaan oikeuteen hallita hänen osalleen jaossa tullutta kiinteää omaisuutta sovelletaan muutoin, mitä tässä laissa säädetään kiinteän omaisuuden hankkimisesta.

Pankki voi ilman lupaa enintään viiden vuoden ajaksi hankkia omistusoikeuden 2 §:ssä tarkoitettuun omaisuuteen, joka on maksamattoman velan panttina tai vakuutena. Sanotun ajan kuluttua umpeen omaisuuden saantoon on sovellettava, mitä muutoin tässä laissa säädetään.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1993.

Tässä laissa tarkoitetun omaisuuden saantoon, joka on tapahtunut ennen lain voimaantuloa, sovelletaan aikaisemman lain säännöksiä.

Pidennettäessä ennen tämän lain voimaantuloa tehdyn vuokrasopimuksen tai muun sopimuksen voimassaoloaikaa sovelletaan tämän lain säännöksiä.

Hallituksen esitys 73/90
Perustuslakivaliok. miet. 15/90 ja 3/91
Suuren valiok. miet. 332/90

Helsingissä 16 päivänä elokuuta 1991

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Oikeusministeri
Hannele Pokka

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.