1105/1991

Annettu Helsingissä 22 päivänä heinäkuuta 1991

Asetus taiteen edistämisen järjestelystä

Opetusministerin esittelystä säädetään taiteen edistämisen järjestelystä 14 päivänä heinäkuuta 1967 annetun lain (328/67) 2 ja 6 §:n nojalla:

1 luku

Taiteen keskustoimikunta

1 §

Taiteen keskustoimikunnan tehtävänä on:

1) tehdä aloitteita ja esityksiä sekä laatia suunnitelmia taiteen edistämiseksi tarpeellisista toimenpiteistä erityisesti kahta tai useampaa taiteen alaa koskevissa asioissa;

2) antaa opetusministeriölle ja muille valtion viranomaisille lausuntoja ja selvityksiä taidetta koskevissa asioissa;

3) huolehtia taiteen eri alojen yhteistoiminnan kehittämisestä ja toimia yhdyssiteenä toisaalta valtion eri taidetoimikuntien sekä toisaalta niiden ja opetusministeriön välillä asioissa, jotka koskevat kahden tai useamman toimikunnan työalaa;

4) ratkaista tarvittaessa, minkä toimikunnan alaan valtion taidetoimikuntien käsiteltävä asia kuuluu, ja valvoa muutoinkin toimikuntien työnjaon asianmukaisuutta;

5) laatia, valtion taidetoimikuntien ehdotukset saatuaan, opetusministeriölle sen antamien yleisohjeiden mukaisesti perusteltu ehdotus valtion tulo- ja menoarvioesitykseen taiteen edistämiseksi otettavista määrärahoista;

6) jakaa keskustoimikunnan käytettäväksi taidetta edistäviin tarkoituksiin osoitetut varat;

7) edistää Suomen taiteen tunnetuksi tekemistä ulkomailla sekä kansainvälistä vuorovaikutusta taiteen alalla;

8) edistää taiteen tutkimus- jajulkaisutoimintaa;

9) valvoa osaltaan taiteen edistämiseksi myönnettyjen varojen käyttöä;

10) antaa tarpeelliset ohjeet taiteen keskustoimikunnan ja valtion taidetoimikuntien sisäisen toiminnan järjestelyistä; sekä

11) suorittaa ne muut taiteen edistämistä koskevat tehtävät, jotka valtioneuvosto tai opetusministeriö taiteen keskustoimikunnalle antaa.

2 §

Taiteen keskustoimikunnan puheenjohtaja on keskustoimikunnan esimies, joka johtaa, valvoo ja kehittää keskustoimikunnan toimintaa sekä käsittelee ja ratkaisee työjärjestyksessä puheenjohtajalle määrätyt asiat.

Taiteen keskustoimikunnan puheenjohtaja voi hoitaa tehtäväänsä sivutoimisesti tai päätoimisesti tilapäisenä virkamiehenä.

Taiteen keskustoimikunnan puheenjohtajan ollessa estynyt hoitaa hänen tehtäviään varapuheenjohtaja.

Taiteen keskustoimikunnan puheenjohtajalle myöntää virkavapauden opetusministeriö, joka myös määrää viranhoidosta virkavapauden aikana.

3 §

Taiteen keskustoimikunnan toimikausi on kolme kalenterivuotta. Sama henkilö voidaan nimittää enintään kahdeksi peräkkäiseksi toimikaudeksi ja sen jälkeen aikaisintaan kolmen vuoden kuluttua uudelleen. Keskustoimikunnan jäsenen paikan tullessa avoimeksi kesken toimikauden määrää opetusministeriö uuden jäsenen toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi.

2 luku

Valtion taidetoimikunnat

4 §

Valtion taidetoimikunnan tehtävänä on omalla taiteen alalla:

1) seurata taiteen yleistä kehitystä sekä maan taidejärjestöjen, taidelaitosten ja taiteen oppilaitosten toimintaa;

2) tehdä aloitteita ja esityksiä sekä laatia suunnitelmia taiteen edistämiseksi tarpeellisista toimenpiteistä;

3) antaa opetusministeriölle ja muille valtion viranomaisille lausuntoja ja selvityksiä taidetta koskevissa asioissa;

4) laatia ja toimittaa taiteen keskustoimikunnalle vuosittain perusteltu ehdotus valtion tulo- ja menoarvioesitykseen taiteen edistämiseksi otettavista määrärahoista;

5) jakaa toimikunnan käytettäväksi taidetta edistäviin tarkoituksiin osoitetut varat;

6) tukea taiteen kehitykselle tärkeiden tai muuten yleiseltä kannalta merkittävien taideteosten valmistamista sekä tehdä aloitteita sellaisten töiden aikaansaamiseksi;

7) edistää Suomen taiteen tunnetuksi tekemistä ulkomailla sekä kansainvälistä vuorovaikutusta;

8) edistää taiteen julkaisutoimintaa;

9) edistää taiteen harrastustoimintaa;

10) valvoa taiteen edistämiseksi jakamiensa varojen käyttöä; sekä

11) suorittaa ne muut taiteen edistämistä koskevat tehtävät, jotka opetusministeriö tai taiteen keskustoimikunta toimikunnalle antaa.

5 §

Valtion taidetoimikunnasta on voimassa, mitä 3 §:ssä taiteen keskustoimikunnasta säädetään.

Valtion taidetoimikunnan puheenjohtajan ollessa estyneenä osallistuu varapuheenjohtaja hänen sijastaan äänivaltaisena jäsenenä taiteen keskustoimikunnan kokoukseen.

6 §

Valtion taidetoimikuntaan kuuluu enintään yksitoista jäsentä. Toimikunnassa tulee olla edustettuna asianomaisen taiteen alan eri alojen ja koulutuksen asiantuntemus.

7 §

Kullakin valtion taidetoimikunnalla on sihteeri, jonka ottaa toimikunta.

Sihteeri voi olla sivutoiminen. Sihteerin tehtävistä määrätään tarkemmin työjärjestyksessä.

3 luku

Läänin taidetoimikunta

8 §

Läänin taidetoimikunnan tehtävänä on:

1) seurata taiteen yleistä kehitystä sekä kuntien kulttuuritoimen, taidejärjestöjen, taidelaitosten ja taiteen oppilaitosten toimintaa erityisesti läänin alueella;

2) antaa opetusministeriölle, lääninhallitukselle, valtion taidetoimikunnille ja taiteen keskustoimikunnalle lausuntoja ja selvityksiä taidetta koskevissa asioissa erityisesti läänin alueen osalta;

3) edistää taiteen harjoittamista ja harrastamista läänin alueella sekä tähän liittyvää kansainvälistä tomintaa;

4) ottaa työsopimussuhteinen ohjaava läänintaiteilija;

5) huolehtia tiedotustoiminnasta;

6) suorittaa muut opetusministeriön, lääninhallituksen, valtion taidetoimikuntien tai taiteen keskustoimikunnan toimikunnalle antamat, taiteen edistämistä koskevat tehtävät.

9 §

Läänin taidetoimikuntaan kuuluu yksitoista jäsentä. Läänin taidetoimikunnan ja jäsenen toimikaudesta on voimassa, mitä 3 §:ssä säädetään taiteen keskustoimikunnasta.

10 §

Läänin taidetoimikunnan henkilökunta toimii palvelussuhteessa lääninhallitukseen siten kuin siitä erikseen säädetään. Läänin taidetoimikunnan henkilökunnan ottaa läähinhallitus taidetoimikunnan esityksestä. Työsopimussuhteinen ohjaava läänintaiteilija on kuitenkin palvelussuhteessa taidetoimikuntaan.

Pääsihteerin kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto ja hallinnollinen kokemus.

Läänin taidetoimikunnan toimisto- ja tilinpitotehtävät hoidetaan lääninhallituksessa.

4 luku

Taiteen keskustoimikunnan ja valtion taidetoimikuntien hallintotoimisto

11 §

Taiteen keskustoimikunnan ja valtion taidetoimikuntien hallintotoimiston tehtävänä on:

1) hoitaa taiteen keskustoimikunnan ja valtion taidetoimikuntien yleistä hallintoa ja tehdä aloitteita näiden toiminnan kehittämiseksi;

2) huolehtia keskustoimikunnassa käsiteltävien asioiden valmistelusta ja päätösten täytäntöönpanosta;

3) hoitaa työjärjestyksessä määrätyt muut tehtävät.

Keskustoimikunta voi ottaa käsiteltäväkseen hallintotoimistolle kuuluvan asian, jos asia on laajakantoinen tai periaatteellisesti tärkeä.

12 §

Hallintotoimistossa on pääsihteerin virka, muita virkoja ja työsopimussuhteessa olevaa henkilökuntaa.

Hallintotoimiston päällikkönä on pääsihteeri. Hallintotoimiston organisaatiosta määrätään työjärjestyksessä.

13 §

Pääsihteerin kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto ja hallinnollinen kokemus.

Pääsihteerin nimittää opetusministeriö taiteen keskustoimikunnan annettua hakijoista lausuntonsa.

Muun virkasuhteisen ja työsopimussuhteisen henkilökunnan nimittämisestä tai ottamisesta määrätään työjärjestyksessä.

5 luku

Asioiden käsittely taiteen keskustoimikunnassa ja taidetoimikunnissa

14 §

Taiteen keskustoimikunta sekä valtion ja läänin taidetoimikunnat kokoontuvat puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta.

Toimikunta on kutsuttava kokoukseen, milloin kaksi jäsentä sitä ilmoittamaansa asiaa varten kirjallisesti pyytää.

Toimikunta on päätösvaltainen, kun vähintään puolet jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja heihin luettuna, on kokouksessa paikalla.

15 §

Toimikunnan kokouksessa asiat ratkaistaan erimielisyyden sattuessa yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan tulee päätökseksi se mielipide, jota kokouksen puheenjohtaja on kannattanut. Vaalissa tällöin kuitenkin ratkaisee arpa.

16 §

Toimikunnat voivat asettaa keskuudestaan jaostoja asioiden valmistelua varten. Jaoston kokouksista on soveltuvin osin voimassa, mitä toimikunnan kokouksista säädetään.

Toimikunnilla ja niiden jaostoilla on oikeus kuulla asiantuntijoita.

6 luku

Erinäisiä säännöksiä

17 §

Opetusministeriön tehtävänä on taiteen keskustoimikuntaa tarvittaessa kuultuaan vahvistaa ne yleiset perusteet, joiden mukaan taidetoimikunnat myöntävät niiden jaettaviksi osoitettuja varoja taiteen edistämiseen.

18 §

Valtion taidetoimikuntien sivutoimisille sihteereille suoritetaan tehtävästään opetusministeriön vahvistama kuukausipalkkio.

19 §

Taiteen keskustoimikunnan sekä valtion ja läänin taidetoimikuntien sekä niiden jaostojen kokousten matkakustannusten ja kokouspalkkioiden osalta noudatetaan, mitä valtion komiteoista määrätään, kuitenkin niin, ettei sovelleta määräyksiä kokouspalkkioiden suorittamisesta määrältään pienempinä kokouksista, jotka pidetään osaksi tai kokonaan viraston työaikana. Taidetoimikunnan päätoimiselle sihteerille suoritetaan kokouspalkkiota vain, mikäli kokous on ainakin osittain pidetty virka-ajan ulkopuolella.

20 §

Taidetoimikuntien tulee vuosittain ennen maaliskuun loppua antaa opetusministeriölle kertomus toiminnastaan.

21 §

Taiteen keskustoimikunnan ja taidetoimikunnan päätökseen, joka koskee palkinnon, apurahan tai avustuksen myöntämistä, ei saa hakea muutosta valittamalla.

22 §

Tarkemmat määräykset taiteen keskustoimikunnan ja valtion taidetoimikuntien henkilökunnan tehtävistä, asioiden valmistelusta, esittelystä ja ratkaisemisesta, asiakirjojen allekirjoittamisesta sekä toiminnan ja hallinnon muusta järjestelystä annetaan taiteen keskustoimikunnan vahvistamassa työjärjestyksessä.

23 §

Tarkemmat määräykset tämän asetuksen täytäntöönpanosta antaa tarvittaessa opetusministeriö.

24 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1991.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa läänin taidetoimikunnan pääsihteerin virkaan nimitetty henkilö, joka ei täytä 10 §:ssä säädettyjä kelpoisuusvaatimuksia, on edelleen kelpoinen mainittuun virkaan. Tällä asetuksella kumotaan taiteen edistämisen järjestelystä 24 päivänä marraskuuta 1967 annettu asetus (513/67) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Helsingissä 22 päivänä heinäkuuta 1991.

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Opetusministeri
Riitta Uosukainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.