1055/1991

Annettu Helsingissä 22 päivänä heinäkuuta 1991

Laki ulosottolain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan 3 päivänä joulukuuta 1895 annetun ulosottolain 2 luku siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen,

muutetaan 3 luvun 23 § sekä 4 luvun 23 §:n 1 momentti, 24 §:n 2 momentti, 28 §:n 4 momentti ja 30 §:n 2 momentti,

sellaisina kuin niistä ovat 3 luvun 23 § muutettuna 18 päivänä toukokuuta 1973 ja 28 päivänä joulukuuta 1979 annetuilla laeilla (389/73 ja 1075/79), 4 luvun 23 §:n 1 momentti 14 päivänä joulukuuta 1984 annetussa laissa (867/84) ja 4 luvun 28 §:n 4 momentti mainitussa 18 päivänä toukokuuta 1973 annetussa laissa sekä

lisätään mainitulla 14 päivänä joulukuuta 1984 annetulla lailla kumotun 4 luvun 22 §:n tilalle uusi 22 § seuraavasti:

3 luku

Yleisiä säännöksiä tuomioiden ja päätösten täytäntöönpanosta

23 §

Täytäntöönpano riita-asiassa tapahtuu 01- keudenkäymiskaaren 24 luvun 4 a §:n 2 momentissa säädetyn käräjäoikeuden toimituskirjan tai pöytäkirjan jäljennöksen nojalla.

Jos rikosasian tuomiossa on määrätty, että täytäntöönpano saa tapahtua jäljennöksen nojalla, taikka jos täytäntöönpantavana on todistajalle tai asiantuntijalle maksettava palkkio tai korvaus, virallisen syyttäjän ajamassa rikosasiassa asianomistajalle tuleva korvaus vahingosta tai kuluista taikka oikeudenkäyntikulujen korvaus, joka on tuomittu muulle kuin kantajalle tai muutoksenhakijalle taikka joka rikosasiassa asianomistaja on velvoitettu suorittamaan vastapuolelleen, ulosottomies saa panna jäljennöksen nojalla tuomion täytäntöön, niin kuin edellä tässä luvussa on säädetty, ja samalla ulosottaa täytäntöönpanoasiakirjasta maksetun maksun.

Muussa kuin 1 ja 2 momentissa mainitussa tapauksessa ulosottomies ei saa panna tuomiota täytäntöön jäljennöksen nojalla, ellei ulosotonhaltija ole antanut siitä määräystä.

Jäljennöksen, jota tässä pykälässä tarkoitetaan, pitää olla tuomion antaneen viranomatsen luona tähän tehtävään määrätyn virkamiehen oikeaksi todistama.

4 luku

Ulosmittauksesta

22 §

Jos tuomiossa määrätään saaminen maksettavaksi sen vakuutena olevasta kiinteästä omatsuudesta, katsotaan omaisuus välittömästi ulosmitatuksi.

Tuomioistuimen on viipymättä ilmoitettava 1 momentissa tarkoitetusta tuomiosta asianomaiselle ulosottomiehelle ja kirjaamisviranomaiselle.

Jos 1 momentissa tarkoitetun omaisuuden myyntiä ei pyydetä ulosottomieheltä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun 1 momentissa tarkoitettu tuomio on tullut lainvoimaiseksi, ulosmittaus raukeaa. Omaisuuden myyntiä koskeva pyyntö tehdään sille ulosottomiehelle, joka 3 luvun 21 §:n perusteella on toimivaltainen.

23 §

Kun ulosottomies ulosmittaa kiinteää omaisuutta, hänen on samalla tarvittaessa vaadittava velalliselta ne asiakirjat, jotka todistavat tämän omistusoikeuden taikka antavat selvitystä rasitteesta (servituutista), nautintaoikeudesta tai oikeudesta tuloon tai muuhun etuun, mikä omaisuudesta on suoritettava. Hänen on otettava haltuunsa velallisen hallussa mahdollisesti olevat, ulosmitattuun omaisuuteen kiinnitetyt velkakirjat.


24 §

Kun tuomioistuin on määrännyt saamisen maksettavaksi kiinteästä omaisuudesta, ulosottomiehen on asetettava, jos velkoja vaatii, toimitsija tuloja kantamaan ja julistettava kielto, niinkuin tässä edellä on sanottu.


28 §

Jos ulosmittaus kumotaan tai peruutetaan tai jos ulosmittaus raukeaa 22 §:n 3 momentin perusteella, on siitäkin ilmoitettava edellä mainitulle viranomaiselle.

30 §

Kun tuomioistuin on määrännyt saamisen maksettavaksi kiinteästä omaisuudesta, on tämän omaisuuden osalta soveltuvin osin noudatettava, mitä kiinteän omaisuuden takavarikosta on 7 luvun 3 §:n 2 momentissa säädetty.Tämän lain voimaantulosta säädetään erikseen lailla.

Hallituksen esitys 15/90
Lakivaliok. miet. 16/90
Suuren valiok. miet. 335/90

Helsingissä 22 päivänä heinäkuuta 1991

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Oikeusministeri
Hannele Pokka

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.