1054/1991

Annettu Helsingissä 22 päivänä heinäkuuta 1991

Laki hakemusasioiden käsittelystä yleisessä alioikeudessa annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan hakemusasioiden käsittelystä yleisessä alioikeudessa 30 päivänä huhtikuuta 1986 annetun lain (307/86) 3 §:n 2 momentti, 5 §, 11 §:n 1 momentti ja 13 § sekä

lisätään 3 §:ään uusi 3 momentti ja 12 §:ään uusi 1 momentti, jolloin nykyinen 1 ja 2 momentti siirtyvät 2 ja 3 momentiksi, seuraavasti:

3 §
Hakemusasian käsittely

Hakemusasia on kuitenkin aina käsiteltävä istunnossa, jos asiassa on kuultava todistajaa tai muuta henkilöä henkilökohtaisesti.

Silloin kun istunto pidetään 4 §:n 1 momentissa tarkoitetussa kokoonpanossa, istunto voidaan pitää tuomioistuimen kansliapaikkakunnalla silloinkin, kun sen kanslia sijaitsee tuomiopiirin ulkopuolella.

5 §
Hakemusasian käsittely täysilukuisessa alioikeudessa

Riitainen hakemusasia on käsiteltävä täysilukuisen alioikeuden istunnossa. Jos asiaan osalliset sitä pyytävät tai tuomioistuin pitää asiaa selvänä, riitainenkin hakemusasia voidaan käsitellä 4 §:n 1 momentissa tarkoitetussa kokoonpanossa.

Hakemusasia on kuitenkin aina käsiteltävä täysilukuisen alioikeuden istunnossa, kun on kysymys asiasta, jossa lain tai asetuksen nojalla päätös saatetaan tuomioistuimen tutkittavaksi tai siihen haetaan muutosta tuomioistuimessa.

11 §
Valmistavat toimenpiteet

Milloin hakemusasiassa on varattava asiaan osalliselle, joka ei ole saapuvilla, tilaisuus tulla kuulluksi, tuomioistuimen on varattava asiaan osalliselle tilaisuus antaa kirjallinen lausuma tai kutsuttava hänet istuntoon.


12 §
Kehotuksen noudattamisen laiminlyönti

Jos hakija ei jatka hakemustaan tai jää pois hakemusasian käsittelystä, asia jää sillensä. Jos muu asiaan osallinen ei toimita häneltä 11 §:n 1 momentin nojalla pyydettyä kirjallista lausumaa tai jää pois käsittelystä, johon häntä ei ole velvoitettu 13 §:n nojalla saapumaan henkilökohtaisesti, asia voidaan käsitellä ja ratkaista hänen laiminlyönnistään tai poissaolostaan huolimatta.


13 §
Asiaan osallisen henkilökohtainen läsnäolo

Jos hakemusasian selvittämiseksi on tarpeellista, että hakijaa tai muuta asiaan osallista kuullaan henkilökohtaisesti, häneen sovelletaan, mitä oikeudenkäymiskaaren 12 ja 16 luvussa on säädetty asianosaisen velvoittamisesta saapumaan riita-asian jatkokäsittelyyn.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 1991.

Hallituksen esitys 15/90
Lakivaliok. miet. 16/90
Suuren valiok. miet. 335/90

Helsingissä 22 päivänä heinäkuuta 1991

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Oikeusministeri
Hannele Pokka

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.