1046/1991

Annettu Helsingissä 22 päivänä heinäkuuta 1991

Asetus metsän hyönteis ja sienituhojen torjunnasta

Maa- ja metsätalousministerin esittelystä säädetään metsän hyönteis- ja sienituhojen torjunnasta 8 päivänä helmikuuta 1991 annetun lain (263/91)14 §:n 1 momentin nojalla:

Toimenpiteet metsätuhon syntymisen tai leviämisen ehkäisemiseksi
1 §

Metsän hyönteis- ja sienituhojen torjunnasta annetun lain (263/91) 6 §:n 2 momentissa tarkoitetun metsälautakunnan esityksen tulee sisältää seuraavat tiedot:

1) tuho- tai vaara-alue;

2) alueen kullakin tilalla tarvittavat torjuntatoimenpiteet ja niiden suorittamisajankohta sekä niiden maanomistajien nimet ja osoitteet, joiden suoritettavaksi toimenpiteitä esitetään; sekä

3) arvio toimenpiteistä aiheutuvista kustannuksista ja siitä, miltä osin kustannukset tulisivat valtion korvattaviksi.

2 §

Metsälautakunnan tulee ilmoittaa 1 §:ssä tarkoitetusta esityksestä maanomistajille siten kuin hallintomenettelylaissa (598/82) säädetään.

Maanomistajan on 14 vuorokauden kuluessa esityksen tiedoksisaannista annettava huomautuksensa esityksen johdosta metsälautakunnalle, jonka tulee lähettää huomautukset lausuntoineen edelleen maa- ja metsätalousministeriölle.

3 §

Jos maa- ja metsätalousministeriön päätös ei merkittävästi poikkea metsälautakunnan esityksestä, se voidaan antaa kuulematta asianosaisia uudelleen.

Päätöksen tiedoksiannon ministeriö voi antaa metsälautakunnan tehtäväksi.

Korvausten ja avustusten hakeminen
4 §

Metsän hyönteis- ja sienituhojen torjunnasta annetun lain 7 §:n 1 momentissa tarkoitettua korvausta ja 2 momentissa tarkoitettua avustusta maanomistajan on haettava maa- ja metsätalousministeriölle osoitetulla hakemuksella, joka on jätettävä asianomaiselle metsälautakunnalle kuukauden kuluessa siitä, kun määräyksessä edellytetyt toimenpiteet on loppuunsuoritettu. Metsälautakunnan tulee toimittaa hakemusasiakirjat maa- ja metsätalousministeriölle korvauksen ja avustuksen suuruutta ja myöntämisen edellytyksiä koskevalla lausunnollaan täydennettynä.

Haettaessa metsän hyönteis- ja sienituhojen torjunnasta annetun lain 13 §:n 3 momentissa tarkoitettua vahingon korvausta noudatetaan soveltuvin osin edellä 1 momentissa säädettyä menettelyä.

Teettämiskustannusten takaisinperintä
5 §

Metsän hyönteis- ja sienituhojen torjunnasta annetun lain 9 §:n mukaisten toimenpiteiden teettämiskustannusten takaisinperinnän valtiolle suorittaa asianomainen metsälautakunta.

Takaisinperittäviä välittömiä kustannuksia ovat toimenpiteiden teettämisestä aiheutuneet työ-, aine- ja tarvikekustannukset. Välillisinä kustannuksina saadaan periä metsälautakunnalle aiheutuneiden ylimääräisten hallintokulujen peittämiseksi enintään 75 prosenttia välittömistä kustannuksista.

Voimaantulo
6 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1991.

Helsingissä 22 päivänä heinäkuuta 1991

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Maa- ja metsätalousministeri
Martti Pura

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.