1005/1991

Annettu Naantalissa 28 päivänä kesäkuuta 1991

Asetus ajoneuvojen rekisteröinnistä annetun asetuksen muuttamisesta

Liikenneministerin esittelystä

muutetaan ajoneuvojen rekisteröinnistä 22 päivänä syyskuuta 1989 annetun asetuksen (842/89) 9 §:n 1 momentti, 35 §:n 1 momentti ja 3 momentin e kohta ja 42 §:n 4 momentti sekä

lisätään 22 §:ään uusi 3 momentti, asetukseen uusi 9 a luku, 39 §:ään uusi 3 momentti, 47 §:ään uusi 3 a momentti ja asetukseen uusi 53 a § seuraavasti:

9 §
Poikkeukset rekisteröintivelvollisuudesta

1. Rekisteröintivelvollisuus ei koske:

a) maastoajoneuvoa;

b) sadonkorjuuseen tai tienpitoon tarkoitettua moottorityökonetta eikä kävellen ohjattavaksi tarkoitettua traktoria ja vastaavaa moottorityökonetta;

c) mopoa;

d) perävaunua, joka on tarkoitettu kytkettäväksi moottoripyörään, mopoon, traktoriin tai moottorityökoneeseen;

e) hinattavaa laitetta; eikä

f) rekeä.


22 §
Rekisteriotteen antaminen

3. Sellaista ajoneuvoa varten, jonka omistajaksi merkitään suorarekisteröintiluvan saanut ajoneuvon myyntivarastoonsa ostanut autoliike, ei toimiteta uutta rekisteriotetta.

35 §
Rekisteri- ilmoitusten ja -kilpien vastaanottopaikat

1. Rekisteri-ilmoitus on jätettävä posti toimipaikkaan, jollei 3 momentista muuta johdu, tai rekisteriviranomaiselle. Ilmoituksen vastaanottaneen virkailijan rekisteriotteen tai ennakkoilmoitustodistuksen tekniseen osaan tekemä merkintä rekisteri-ilmoituksen jättämisestä oikeuttaa, jollei muuta estettä ole, käyttämään ajoneuvoa liikenteessä uuden rekisteriotteen saapumiseen saakka, kuitenkin enintään 30 päivää. Rekisteriviranomainen voi pyynnöstä pidentää määräaikaa. Rekisteriviranomainen voi antaa ajoneuvoa varten väliaikaistodistuksen, joka oikeuttaa käyttämään ajoneuvoa liikenteessä todistuksessa määrätyn ajan.


3. Ainoastaan rekisteriviranomaiselle voidaan jättää ilmoitus, joka koskee:


e) ajoneuvon omistusoikeuden siirtymistä perinnön tai testamentin kautta, konkurssin tai fuusion yhteydessä taikka muulla vastaavalla tavalla ja muulloinkin, kun ilmoituksen liitteenä on esitettävä erillinen selvitys, jollaisena ei kuitenkaan pidetä valtakirjaa.

9 a luku

Suorarekisteröinti

38 a §
Suorarekisteröintiin liittyminen

1. Autorekisterikeskus voi antaa tieliikenteen tietojärjestelmästä annetun lain 9 §:n 3 momentissa tarkoitetulle yritykselle hakemuksesta luvan suorarekisteröintiin. Lupa voidaan antaa autoliikkeelle, vakuutusyhtiölle ja rahoitusyhtiölle, joka on riittävän luotettava, jolla on käytettävissään ilmoituksen mahdollistava tietojärjestelmä ja jolla muutoin harkitaan olevan edellytykset asianmukaisesti tehdä rekisteri-ilmoitukset suorarekisteröintimenettelyssä. Autoliikkeeltä edellytetään lisäksi, että sillä on liikennevakuutuksena voimassa kaikki liikkeen myyntivarastossa olevat ajoneuvot kattava ryhmäliikennevakuutus.

2. Suorarekisteröintiluvan hakijaa ei ole pidettävä riittävän luotettavana, jos hakija on aiemmalla toiminnallaan osoittanut olevansa ilmeisen sopimaton suorarekisteröinnin toimittajaksi tai hakija on syyllistynyt ajoneuvojen rekisteröintiä tai ajoneuvojen verotusta koskevien säädösten tai määräysten rikkomiseen.

3. Autorekisterikeskus voi peruuttaa suorarekisteröintiluvan, jos siihen väärinkäytösten vuoksi harkitaan olevan syytä.

38 b §
Suorarekisteröinti-ilmoituksen edellytykset

1. Toimeksianto suorarekisteröintiä varten tehdään autorekisterikeskuksen vahvistamalla lomakkeella, josta on annettava jäljennös toimeksiantajalle. Luvan saanut voi suorarekisteröidä ilman toimeksiantoa omistukseensa tulleet ajoneuvot.

2. Suorarekisteröinti-ilmoitus voidaan tehdä vain sellaisesta ajoneuvosta, jonka rekisteri-ilmoituksen voisi vaihtoehtoisesti jättää postiin ja jonka ennakkoilmoitustodistuksen tai rekisteriotteen molemmat osat ovat suorarekisteröintiä tekevän hallussa.

3. Jos ajoneuvo on vakuuttamisvelvollisuuden alainen, suorarekisteröinnin edellytyksenä on, että uusi omistaja tai haltija on ottanut ajoneuvoa varten voimassaolevan liikennevakuutuksen.

38 c §
Ilmoitusvelvollisuuden täyttäminen

1. Suorarekisteröinnissä ilmoitetaan ajoneuvorekisteriin merkittäväksi vastaavat tiedot kuin rekisteri-ilmoituslomakkeella. Toimeksiannon vastaanotettuaan suorarekisteröijä vastaa omistajan tai haltijan sijasta rekisteri-ilmoituksen jättämisestä.

2. Rekisteri-ilmoituksen jättämisessä noudatetaan 36 §:ssä sanottua määräaikaa. Rekisteri-ilmoitus katsotaan jätetyksi, kun ajoneuvorekisteriin siirrettävät tiedot ovat rekisterinpitäjän käytettävissä.

38 d §
Luvan ehdot ja määräykset

Autorekisterikeskus antaa tarkemmat suorarekisteröintiä koskevat määräykset ja ohjeet.

10 luku

Vientirekisteröinti

39 §
Vientirekisteröinnin edellytykset

3. Ennakkoilmoittamaton ajoneuvo on hyväksyttävä rekisteröintikatsastuksessa ennen vientirekisteröintiä, ellei autorekisterikeskus yksittäistapauksessa toisin määrää.

42 §
Vientirekisteröinnin voimassaolo

4. Vientirekisteröityä ajoneuvoa saa tilapäisesti käyttää Suomessa enintään kahden kuukauden ajan, ei kuitenkaan vientirekisteröinnin voimassaoloajan kahden viimeisen kuukauden aikana. Käyttämisen edellytyksenä on, että asiakirjoissa on tulliviranomaisen tekemä merkintä maahantulo- ja maastapoistumispäivästä.

47 §
Koenumerokilvet

3 a. Lupa uudistetaan vuosittain ilman eri hakemusta, jollei luvanhaltija ole tehnyt luopumisilmoitusta koenumerotodistuksen voimassaoloaikana tai sitä ei ole peruutettu tai autorekisterikeskus muun erityisen syyn nojalla jätä koenumerotodistusta uusimatta. Edellytyksenä uusimiselle on, että ajoneuvon liikennevakuutusmaksu on suoritettu.

53 a §
Ulkomailla rekisteröidyn auton käyttö suomalaiseen perävaunuun kytkettynä

1. Ulkomailla tai Ahvenanmaan maakunnassa rekisteröityä autoa, jonka rekisteriin merkitty kokonaispaino on enintään 3 500 kg, saa matkailu- tai esittelytarkoituksessa käyttää Suomessa rekisteröidyn perävaunun vetoon.

2. Käytön edellytyksenä on, että:

a) autossa on rekisteröintivaltion tai Ahvenanmaan maakunnan rekisterikilpi tai kansallisuustunnus;

b) auton kuljettajalla on mukanaan auton ja perävaunun rekisteriote; perävaunun rekisteriotteen sijasta hyväksytään sen enintään kuusi kuukautta aikaisemmin oikeaksi todistettu jäljennös;

c) perävaunu on hyväksytty ristiinkytkentään ja myös auto soveltuu siihen.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1991.

Naantalissa 28 päivänä kesäkuuta 1991

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Liikenneministeri
Ole Norrback

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.