946/1991

Annettu Helsingissä 14 päivänä kesäkuuta 1991

Asetus yksinoikeudesta integroidun piirin piirimalliin

Kauppa- ja teollisuusministerin esittelystä säädetään yksinoikeudesta integroidun piirin piirimalliin 11 päivänä tammikuuta 1991 annetun lain (32/91) 14 ja 46 §:n nojalla:

Rekisteröintihakemus
1 §

Piirimallin rekisteröintiä haetaan patentti- ja rekisterihallitukselta, jäljempänä rekisteriviranomainen.

2 §

Rekisteröintihakemuksen muodostaa hakemuskirje liitteineen.

Hakemuskirjeen on oltava hakijan tai hänen asiamiehensä allekirjoittama ja sen tulee sisältää:

1) hakijan nimi, kotipaikka, osoite sekä, jos hakijaa edustaa asiamies, myös tämän nimi ja osoite;

2) piirimallin luomisvuosi sekä luojan nimi ja osoite sekä, jos hän ei ole Suomen kansalainen tai hänellä ei ole vakinaista asuinpaikkaa Suomessa, myös hänen kansalaisuutensa ja vakinainen asuinpaikkansa;

3) jos piirimalli on levitetty yleisölle ennen rekisteröintihakemuksen tekemistä, selvitys ensimmäisen kerran yleisölle tapahtuneen levittämisen ajankohdasta;

4) rekisteröintihakemuksessa tarkoitetun piirimallin lyhyt nimi;

5) vakuutus siitä, että piirimalli on luovan ja omaperäisen henkisen työn tulos ja että sitä ei ole suoraan kopioitu jostain toisesta piirimallista; sekä

6) ilmoitus hakemuskirjeen liitteistä.

Hakemuskirjeeseen on liitettävä:

1) piirimallin yksilöimiseksi tarvittava aineisto;

2) jos hakijaa edustaa asiamies, tälle annettu valtakirja; sekä

3) jos joku muu kuin hakija on luonut piirimallin, selvitys, joka osoittaa hakijan oikeuden.

Hakemuskirjeeseen on liitettävä todistus rekisteröintimaksun suorittamisesta.

3 §

Hakemus on laadittava suomeksi tai ruotsiksi voimassa olevan kielilainsäädännön mukaan. Piirimallin nimi on ilmoitettava sekä suomeksi että ruotsiksi. Hakemukseen liitetystä vieraskielisestä asiakirjasta on rekisteriviranomaiselle annettava käännös suomeksi tai ruotsiksi, jos rekisteriviranomainen sitä vaatii.

4 §

Hakemuksen tulee koskea piirimallia sellaisena kuin se on hakemuksen tekemispäivänä tai, jos piirimalli on levitetty yleisölle ennen rekisteröintihakemuksen jättämistä, sellaisena kuin se oli ensimmäisen kerran yleisölle tapahtuneen levittämisen ajankohtana.

Piirimallin yksilöimiseksi tarvittava aineisto
5 §

Piirimallin yksilöimiseksi tarvittavan aineiston tulee sisältää piirustukset tai valokuvat:

1) piirimallista;

2) maskista tai sen osasta, josta on valmistettu tai voidaan valmistaa integroitu piiri; sekä

3) integroidun piirin eri kerroksista.

Lisäksi piirimallin yksilöimiseksi voidaan antaa tietovälineitä, joille on tallennettu piirimallia koskevia tietoja tietokoneella luettavassa muodossa, tällaisten tiedostojen tulosteita, lisäselvityksiä ja piirimallin perusteella valmistettuja integroituja piirejä.

Jos rekisteröitävä piirimalli on vain osa kokonaisuutta, jonka perusteella on valmistettu tai voidaan valmistaa integroitu piiri, on annettava selvitys siitä, mitä osaa kokonaisuuden pinta-alasta rekisteröitävä piirimalli vastaa.

Piirimallin sellaisesta osasta, joka liittyy integroidun piirin valmistustapaan, ei tarvitse antaa piirustusta tai muuta selvitystä, jos hakemukseen sisällytetyt osat riittävät piirimallin yksilöimiseksi.

6 §

Piirimallin yksilöimiseksi tarvittava aineisto tulee antaa kahtena kappaleena. Piirustusten ja muun kirjallisen aineiston tulee olla A4-kokoa (210 mm x 297 mm).

Julkisuus
7 §

Piirimallin yksilöimiseksi tarvittava aineisto on pidettävä salassa, jos hakija sitä liikesalaisuuden suojaamiseksi vaatii. Enintään puolet integroidun piirin kerrosten määrästä voidaan vaatia pidettäväksi salassa.

Vaatimus, jota tarkoitetaan 1 momentissa, voi koskea piirimallin kerroksen osaa.

8 §

Jos hakemusta koskeva asiakirja tai muu aineisto sisältää liikesalaisuuden ja jollei asiakirja tai aineisto ole välttämätön piirimallin yksilöimiseksi tai 2 §:n 2 momentin 2 ja 3 kohdassa tarkoitetun ajankohdan määrittämiseksi, voi rekisteriviranomainen hakijan vaatimuksesta määrätä, että asiakirja tai muu aineisto pidetään kokonaan tai osittain salassa. Jos sellainen vaatimus on tehty, asiakirja tai muu aineisto ei ole julkinen, ennen kuin vaatimus on hylätty lainvoiman saaneella päätöksellä.

9 §

Vaatimuksesta, jota tarkoitetaan 7 ja 8 §:ssä, tulee selvästi käydä ilmi, mihin hakemuskirjeen liitteisiin vaatimus kohdistuu.

Ne liitteet, joihin salassapitovaatimus kohdistuu, tulee jättää erillään muista liitteistä tai jättää yhdessä muiden liitteiden kanssa kahtena sarjana siten, että ne liitteet, joihin salassapitovaatimus kohdistuu, sisältyvät vain toiseen sarjaan.

Päiväkirja
10 §

Rekisteriviranomainen merkitsee rekisteröintihakemukseen hakemusnumeron ja saapumispäivän.

Rekisteröintihakemus katsotaan saapuneeksi vasta kun 2 §:n 2 momentin 1–5 kohdassa tarkoitetut tiedot sisältävä hakemuskirje, todistus rekisteröintimaksun suorittamisesta ja 5 §:n 1 momentissa tarkoitettu aineisto on saapunut rekisteriviranomaiselle. Rekisteriviranomaisen tulee ilmoittaa hakijalle vahvistettu hakemuksen saapumispäivä.

11 §

Rekisteriviranomainen pitää päiväkirjaa saapuneista rekisteröintihakemuksista. Päiväkirja on julkinen.

Päiväkirjaan merkitään kustakin hakemuksesta:

1) hakemuksen saapumispäivä ja hakemusnumero;

2) hakijan nimi, kotipaikka ja osoite;

3) jos hakijaa edustaa asiamies, tämän nimi ja osoite;

4) piirimallin nimi;

5) asiassa saapuneet kirjelmät ja suoritetut maksut; sekä

6) asiassa tehdyt päätökset.

Rekisteröintihakemuksen käsittely
12 §

Piirimalli merkitään piirimallirekisteriin, jos:

1) hakemus koskee integroidun piirin piirimallia; ja

2) annettujen tietojen perusteella hakemus täyttää yksinoikeudesta integroidun piirin piirimalliin annetun lain (32/91) 4 ja 5 §:n, 6 §:n 3 momentin sekä 14 ja 15 §:n vaatimukset.

Piirimallirekisteriin merkittävälle piirimallille annetaan rekisterinumero. Hakijalle on annettava rekisteröinnistä rekisteröintitodistus.

Rekisteröinnin julkisuus
13 §

Kun piirimalli on rekisteröity, ovat hakemusta koskevat asiakirjat julkisia, jollei 7 tai 8 §:stä muuta johdu. Edellä 5 §:ssä tarkoitetusta aineistosta ei kuitenkaan saa valmistaa tai luovuttaa kopioita muuten kuin rekisteriviranomaisen tehtävien hoitoa varten.

Piirimallirekisteri
14 §

Rekisteröidyistä piirimalleista pidetään piirimallirekisteriä.

Piirimallirekisteriin merkitään:

1) rekisteröintihakemuksen numero ja piirimallin rekisterinumero;

2) rekisteröinnin haltijan nimi, kotipaikka ja osoite sekä, jos rekisteröinnin haltijaa edustaa asiamies, tämän nimi ja osoite;

3) piirimallin nimi; sekä

4) hakemuksen saapumispäivä, suojan alkamisajankohta ja rekisteröintipäivä.

15 §

Jos joku on rekisteriviranomaiselle tehnyt vaatimuksen piirimallin rekisteröinnin julistamisesta mitättömäksi tai ilmoittanut nostaneensa kanteen rekisteröinnin siirtämisestä on siitä tehtävä merkintä rekisteriin.

Kun rekisteriviranomainen on 1 momentissa tarkoitetussa asiassa ratkaissut vaatimuksen piirimallin rekisteröinnin julistamisesta mitättömäksi tai kun jäljennös tuomioistuimen tuomiosta on toimitettu rekisteriviranomaiselle yksinoikeudesta integroidun piirin piirimalliin annetun lain 44 §:n mukaan, tehdään siitä merkintä rekisteriin. Päätöksen saatua lainvoiman tehdään siitä piirimallirekisteriin merkintä siten, että rekisteristä pääosin ilmenee asian ratkaisu.

16 §

Yksinoikeudesta integroidun piirin piirimalliin annetun lain 23 §:ssä tarkoitetusta yksinoikeuden siirrosta tehtävän merkinnän tulee sisältää oikeudenhaltijan nimi, kotipaikka ja osoite sekä siirron päivämäärä. Käyttöoikeuden osalta on pyynnöstä merkittävä, onko yksinoikeuden haltijan oikeus myöntää muita käyttöoikeuksia rajoitettu.

Jollei kysymystä merkinnän tekemisestä välittömästi voida ratkaista, on rekisteriin kuitenkin merkittävä, että merkintää on pyydetty.

Edellä olevia 1 ja 2 momentin säännöksiä sovelletaan vastaavasti yksinoikeudesta integroidun piirin piirimalliin annetun lain 30 §:n 3 momentissa tarkoitetun oikeuden merkitsemiseen.

17 §

Jos yksinoikeus piirimalliin on ulosmitattu, tehdään siitä ilmoituksen perusteella merkintä piirimallirekisteriin.

Rekisteriin merkitään myös ilmoitus asiamiestä koskevasta muutoksesta.

18 §

Jos piirimallin yksinoikeuden haltija ilmoittaa yksinoikeudesta integroidun piirin piirimalliin annetun lain 31 §:n 1 momentin mukaan luopuvansa rekisteröinnistä ja jos tätä yksinoikeutta koskeva käyttöoikeuden luovutus on merkitty rekisteriin, on sille, jolle käyttöoikeus on luovutettu, ilmoitettava rekisteröinnistä luopumisesta ja varattava hänelle kohtuullinen aika oikeutensa valvomiseksi asiassa ennen kuin piirimalli poistetaan rekisteristä.

19 §

Kun rekisteröinti on lakannut, on rekisteriviranomaisen poistettava piirimalli rekisteristä.

Kun piirimalli on poistettu rekisteristä tai kun piirimallin yksinoikeus on lainvoimaisella tuomioistuimen päätöksellä siirretty toiselle, on rekisteriviranomaisen kuulutettava siitä.

Kuuluttaminen
20 §

Kuulutukset yksinoikeutta piirimalliin koskevissa asioissa julkaistaan rekisteriviranomaisen toimittamassa julkaisussa.

Voimaantulo
21 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1991.

Helsingissä 14 päivänä kesäkuuta 1991

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Kauppa- ja teollisuusministeri
Kauko Juhantalo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.