933/1991

Annettu Helsingissä 14 päivänä kesäkuuta 1991

Asetus peruskouluasetuksen muuttamisesta

Opetusministerin esittelystä

kumotaan 12 päivänä lokakuuta 1984 annetun peruskouluasetuksen (718/84) 35 §:n 4 momentti ja 37 §,

sellaisena kuin näistä on 35 §:n 4 momentti 1 päivänä heinäkuuta 1988 annetussa asetuksessa (631/88),

muutetaan 21 §:n 2 momentti, 34 §, 35 §:n 3 momentti ja 81 §,

sellaisina kuin niistä ovat 35 §:n 3 momentti ja 81 § 25 päivänä tammikuuta 1991 annetussa asetuksessa (176/91), sekä

lisätään 43 §:ään, sellaisena kuin se on muutettuna mainitulla 25 päivänä tammikuuta 1991 annetulla asetuksella, uusi 6 momentti, 45 §:ään, sellaisena kuin se on osittain muutettuna mainituilla 1 päivänä heinäkuuta 1988 ja 25 päivänä tammikuuta 1991 annetuilla asetuksilla, siitä viimeksi mainitulla asetuksella kumotun 6 momentin tilalle uusi 6 momentti, mainittuun pykälään uusi 7 ja 8 momentti sekä 82 §:ään, sellaisena kuin se on osittain muutettuna mainitulla 25 päivänä tammikuuta 1991 annetulla asetuksella, uusi 7 ja 8 momentti seuraavasti:

21 §

Jos oppilas osallistuu ala-asteella vapaaehtoisen aineen tai seitsemännellä vuosiluokalla opetettavan valinnaisen aineen opetukseen, voi oppilaan viikkotuntimäärä olla kahta tuntia suurempi kuin 1 momentissa säädetään, tukiopetusta lukuun ottamatta.


34 §

Peruskoulun ala-asteella voidaan viidenneltä vuosiluokalta alkaen opettaa vapaaehtoisena aineena englannin kieltä ja ruotsinkielisessä peruskoulussa myös suomen kieltä.

Peruskoulun ala-asteen kaikilla vuosiluokilla voidaan opettaa vapaaehtoisena aineena suomen kieltä ja saamen kieltä tai pelkästään saamen kieltä.

35 §

Yhteisten aineiden lisäksi kahdeksannella ja yhdeksännellä vuosiluokalla tarjotaan valinnaisia aineita. Valinnaisaineena opetussuunnitelmaan tulee kuulua vierasta kieltä, teknistä työtä, tekstiilityötä, kotitaloutta, maa- ja metsätaloutta sekä puutarhanhoitoa, kaupallisia aineita, tietotekniikkaa, musiikkia, kuvaamataitoa ja konekirjoitusta. Lisäksi koulussa, jossa on saamelaisten kotiseutualueella asuvia oppilaita, tulee valinnaisaineena olla saamen kieli. Englannin kieltä ja saamen kieltä voidaan opettaa yläasteen kaikilla vuosiluokilla niille oppilaille, jotka ovat aloittaneet mainitun kielen opiskelun vapaaehtoisena aineena ala-asteella. Myös latinan kieltä opetetaan valinnaisaineena yläasteen kaikilla vuosiluokilla.


43 §

Peruskoululain 25 §:n 2 momentissa tarkoitetussa erillisessä opetusryhmässä muulla kuin peruskoulun opetuskielellä annettavaan opetukseen osallistuvia ala-asteen oppilaita ei lasketa 1 ja 2 momentissa säädettyjen perusopetusryhmien oppilasmääriin. Mainituista oppilaista muodostettavasta perusopetusryhmästä on muutoin voimassa, mitä edellä tässä pykälässä säädetään.

45 §

Peruskoulussa, jossa annetaan peruskoululain 25 §:n 2 momentissa tarkoitettua opetusta muulla kuin peruskoulun opetuskielellä erillisessä opetusryhmässä, saadaan oppiaineiden opetukseen koulussa käytettävää tuntimäärää korottaa yläasteella enintään viidellä tunnilla viikossa kutakin sellaista vuosiluokkaa kohti, jolla mainittua opetusta annetaan.

Jos peruskoulun perusopetusryhmässä on vähintään viisi oppilasta, joille annetaan äidinkielen tai toisen kotimaisen kielen opetusta kaksikielisiä oppilaita varten hyväksytyn oppimäärän mukaisesti, saadaan oppiaineiden opettamiseen käytettävää tuntimäärää korottaa koulussa enintään yhdellä tunnilla viikossa kutakin tällaista perusopetusryhmää kohti.

Milloin saamelaisten kotiseutualueella asuville oppilaille opetetaan peruskoulun yläasteella valinnaisena aineena saamen kieltä, saadaan opetusta järjestävän koulun oppiaineiden opetukseen käytettävää tuntimäärää korottaa enintään kahdella tunnilla viikossa kutakin vuosiluokkaa kohti, jolla asianomaista opetusta annetaan.

81 §

Peruskoulun opettajanvirat on järjestettävä siten, että ala-asteella opetustyön hoitavat pääosin luokanopettajat ja yläasteella pääosin lehtorit.

82 §

Milloin peruskoulun ala-asteen koulussa annetaan peruskoululain 25 §:n 2 momentissa tarkoitettua opetusta muulla kuin peruskoulun opetuskielellä erillisessä opetusryhmässä, ei mainittuun opetukseen osallistuvia oppilaita lueta mukaan edellä tässä pykälässä säädettyihin oppilasmääriin. Luokanopettajan viran perustamisesta näiden oppilaiden opetuksen järjestämistä varten sekä viran lakkauttamisesta on muutoin voimassa, mitä 1–3 momentissa säädetään.

Kouluun, jossa on saamelaisten kotiseutualueella asuvia saamenkieliseen taikka saamen kielen opetukseen osallistuvia oppilaita, saadaan perustaa yksi tarpeellisena pidettävä luokanopettajan virka enemmän kuin 1 ja 2 momentin mukaan on mahdollista.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1991.

Helsingissä 14 päivänä kesäkuuta 1991

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Opetusministeri
Riitta Uosukainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.