915/1991

Annettu Helsingissä 14 päivänä kesäkuuta 1991

Asetus valtion siementarkastuslaitoksen tarkastusmaksuista annetun asetuksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministerin esittelystä

kumotaan valtion siementarkastuslaitoksen tarkastusmaksuista 28 päivänä kesäkuuta 1985 annetun asetuksen (514/85) 2 §:n 4 momentti, sekä

muutetaan 2 §:n 1, 2 ja 3 momentti, 3–6 § ja 8 §:n 3 kohta, sellaisina kuin ne ovat, 2 §:n 1 ja 2 momentti ja 3–6 § 15 päivänä kesäkuuta 1990 annetussa asetuksessa (519/90) sekä 8 §:n 3 kohta 15 päivänä heinäkuuta 1988 annetussa asetuksessa (659/88), seuraavasti:

2 §

Maksut laboratoriossa suoritettavista siementavaranäytteiden puhtaus- ja itävyystarkastuksista ovat:

Puhtaus mk
Viljat, herne, juurikkaat ja ristikukkaiset 98,–
Nurmipalkokasvit, timotei ja rölli 173,–
Muut nurmi- ja nurmikkokasvit 325,–
Öljytavara 140,–
Muiden lajien siemenet kpl/kg 146,–
Itävyys mk
Viljat, herne, ristikukkaiset, nurmipalkokasvit, timotei, vihannes- ja koristekasvit 141,–
Viljat peitattuna 151,–
Viljat ilman peittausta ja peitattuna 237,–
Juurikkaat 164,–
Nurmiheinät ja nurmikkokasvit 189,–

Maksut muista laboratoriotarkastuksista ovat:

mk
Orastuminen 148,–
Aitous, viljat ja herne 151,–
Aitous, peruna 236,–
1000 siemenen paino 61,–
Kosteus 105,–
Kuoriutuneet siemenet 80,–
Hehtolitran paino 75,–
Hukkakauramääritys 120,–
Ohran viirutauti 158,–
Lentonoen alkiomääritys 232,–
Perunan mukuloiden taudit ja vioitukset, silmävarainen tarkastus 142,–
Perunan X, S ja Y -virustestaus 436,–
Perunan lajitteluaste 107,–

Jos samasta näytteestä suoritetaan kaksi tai useampia maksullisia tarkastuksia, voidaan kustakin tarkastuksesta periä työn määrä ja laatu huomioon ottaen enintään 10 prosenttia 1 ja 2 momentissa säädettyä pienempi maksu.

3 §

Maksut kenttäkoeviljelyksin suoritettavista tarkastuksista ovat:

mk
Viljat ja herne 1 142,–
Nurmi-, öljy- ja vihanneskasvit 521,–
Peruna, ilman virustestausta 386,–
Peruna, virustestauksen kanssa 788,–
Lajikkeen itsenäisyys, yhtenäisyys ja pysyvyys/vuosi 1 500,–
4 §

Siemenviljelyksen tarkastuksesta peritään perusmaksuna 290 markkaa tarkastettua viljelystä kohti ja lisämaksuna 32 markkaa tarkastetun viljelyksen kultakin täydeltä hehtaarilta.

Maanäytteen ottamisesta peruna- ja pikkuistukassipuliviljelyksiltä sekä lehtinäytteen ottamisesta perunaviljelyksiltä peritään perusmaksua 290 markkaa tilakäynniltä ja lisämaksuna 29 markkaa viljelyksen kultakin täydeltä hehtaarilta. Jos sanottu näytteenotto tapahtuu edellä 1 momentissa tarkoitetun tarkastuksen yhteydessä, peritään siitä kuitenkin 29 markkaa hehtaarilta.

Siemenperunan ja pikkuistukassipulin varastotarkastuksesta peritään 444 markkaa tarkastettavaa näytettä kohden.

Viljelystarkastustodistuksesta ja varastotarkastustodistuksesta peritään 63 markkaa.

5 §

Siementavaran tarkastusta varten suoritettavasta näytteenotosta, lukuunottamatta siemenperunaa, peritään näytteenottomaksuna 1 markka siementavaraerän kultakin alkavalta sadalta kilolta, kuitenkin vähintään 64 markkaa siemennäytettä kohden ja vähintään 290 markkaa näytteenottokerralta. Jos näytteenotto on suoritettava kiireellisenä, siitä peritään 30 prosentilla korotettu maksu.

Siemenperunan näytteenotosta peritään 173 markkaa näytteeltä, kuitenkin vähintään 290 markkaa näytteenottokerralta. Jos näytteenotto on suoritettava kiireellisenä, siitä peritään 30 prosentilla korotettu maksu.

Siementavaran varustamisesta vakuustodistuksella sekä virallisella lyijykkeellä tai merkillä peritään 115 penniä säkiltä tai pakkaukselta, kuitenkin vähintään 290 markkaa toimituskerralta.

Jokaisesta kiinnitettävästä näytteenottotodistuksesta, vakuustodistuksesta tai lyijykkeestä peritään tarvikkeen hankintahinta lisättynä 8 §:n 3 kohdan mukaisella välillisten kustannusten määrällä. Näytteenottotodistuksista ja vakuustodistuksista peritään kuitenkin vähintään 73 markkaa kauppaerältä.

6 §

Muita maksuja peritään seuraavasti:

mk
Siemenseosilmoitusten hyväksymistarkastuksesta 111,–
Kansainvälisestä tarkastustodistuksesta 91,–
Kansainvälisen todistuksen hyväksymistarkastuksesta 171,–
Kansainvälisen todistuksen hyväksymistarkastuksesta, vain itävyys 85,–
8 §

Milloin maksua ei voida määrätä 2–6 §:n nojalla, se määrätään laskemalla kunkin suoritteen osalta erikseen sen tuottamisesta valtiolle aiheutuvat kokonaiskustannukset eli suoritteen omakustannusarvo. Omakustannusarvoon kuuluvat kustannukset, jotka jäljempänä jaetaan työ-, kone- ja laite- sekä muihin kustannuksiin, lasketaan seuraavasti:


3)Muut kustannukset. Laitoksen suorittamat maksut muilta ostamistaan, suoritteen tuottamiseen kuuluvista palveluksista ja suoritetta varten tekemistään hankinnoista sekä henkilökunnan matkakustannuksista otetaan huomioon erikseen täysimääräisinä. Valtion maksuperustelain (980/73) 2 §:n 1 momentissa tarkoitettuina välillisinä kustannuksina veloitetaan määrä, joka on 62 prosenttia 1 kohdan mukaan lasketuista työkustannuksista.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1991. Ennen sanottua ajankohtaa valtion siementarkastuslaitokseen toimitettujen näytteiden tarkastuksista perittäviin maksuihin sovelletaan kuitenkin aikaisempia säännöksiä.

Helsingissä 14 päivänä kesäkuuta 1991

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Maa- ja metsätalousministeri
Martti Pura

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.