911/1991

Annettu Helsingissä 30 päivänä toukokuuta 1991

Verohallituksen päätös ennakonpidätyksen toimittamistavoista ja määrästä

Verohallitus on 28 päivänä marraskuuta 1959 annetun ennakkoperintälain (418/59) 11 ja 12 §:n nojalla, sellaisina kuin ne ovat 17 päivänä joulukuuta 1982 annetussa laissa (946/82) sekä 13 §:n nojalla, sellaisena kuin se on 28 päivänä toukokuuta 1990 annetussa laissa (1338/90), sekä ennakkoperintäasetuksen (904/78) 38 §:n 2 momentin nojalla, sellaisena kuin se on 4 päivänä tammikuuta 1991 annetussa asetuksessa (3/91), määrännyt:

1 luku

Ennakonpidätys palkasta

1 §

Ennakonpidätys on toimitettava palkansaajalle päätoimesta maksettavasta palkasta verokorttiin merkityn henkilökohtaisen perus- ja lisäprosentin mukaan tai verokorttiin palkkaa varten merkityn muun henkilökohtaisen pidätysprosentin mukaan.

Ennakonpidätys toimitetaan 1 momentissa tarkoitetun perus- ja lisäprosentin mukaan siten, että kunakin palkkakautena maksettavasta palkasta ennakonpidätys lasketaan perusprosentin mukaan verokorttiin merkittyyn palkkakausikohtaiseen tulorajaan asti ja tulorajan ylittävästä tulon osasta lisäprosentin mukaan.

Jos palkkaa maksetaan aikaisemmin maksetun palkan lisäksi tai useamman kuin yhden palkkakauden ajalta, ennakonpidätys voidaan toimittaa joko 2 momentissa tarkoitetulla tavalla tai siten, että kuhunkin maksua edeltäneeseen saman kalenterivuoden palkkakauden palkkaan lisätään siihen kohdistuva osa maksettavasta suorituksesta, ja näin saaduista yhteismääristä lasketuista ennakonpidätyksistä vähennetään aikaisemmin samalta ajalta toimitettujen ennakonpidätysten määrä. Ennakonpidätysten erotus on maksettavasta suorituksesta toimitettava ennakonpidätys.

Edellä 2 ja 3 momentista poiketen työnantaja voi laskea ennakonpidätyksen määrän seuraavasti:

Maksettava palkka lisätään työnantajan palkansaajalle aikaisemmin samana verovuonna verokortin voimaantulon tai työsuhteen alkamisen jälkeen maksamien palkkojen yhteismäärään, jota verrataan samojen palkkakausien tulorajojen yhteismäärään. Ennakonpidätys lasketaan maksettujen palkkojen yhteismäärästä samalta ajalta laskettujen tulorajojen yhteismäärään asti perusprosentin mukaan ja ylimenevästä osasta lisäprosentin mukaan. Jos aikaisemmin maksetuista palkoista on jo toimitettu ennakonpidätys, vähennetään palkkojen yhteismäärästä lasketusta ennakonpidätyksestä aikaisemmin toimitettujen ennakonpidätysten yhteismäärä, jolloin erotus on toimitettava ennakonpidätys (kumulatiivinen ennakonpidätys).

Jos palkkana pidettäviä suorituksia maksetaan erikseen muuhun maksettavaan palkkaan lisäämättä varsinaisen palkanlaskennan ulkopuolella, ennakonpidätys on toimitettava verokortista ilmenevän henkilökohtaisen lisäprosentin tai 18 §:ssä määrätyn suuruisena.

Palkasta tai palkkiosta, joka maksetaan kahdelle tai useammalle palkansaajalle yhteisesti, ennakonpidätys on toimitettava 50%:n suuruisena.

2 §

Päätoimesta maksettavasta lomaltapaluurahasta, lomarahasta ja muusta vastaavasta loma-ajan palkan lisäksi suoritettavasta loman pituuden mukaan määräytyvästä korvauksesta ennakonpidätys on toimitettava päätoimen verokorttiin merkityn perusprosentin tai verokortista ilmenevän muun vastaavan henkilökohtaisen pidätysprosentin mukaan.

Toimitettaessa ennakonpidätystä 1 §:n 4 momentissa tarkoitetulla tavalla lomaraha ja muu edellä 1 momentissa mainittu suoritus lisätään aikaisemmin maksettuihin palkkoihin ja ennakonpidätys toimitetaan näin saaduista palkkojen yhteismäärästä siten kuin 1 §:n 4 momentissa on määrätty.

3 §

Rakennustoiminnan aloilla, joilla työnantaja valtakunnallisen työehtosopimuksen mukaisesti tilittää lomapalkan ja lomakorvauksen sekä lomaltapaluurahan Postipankkiin työnantajajärjestön erityiselle postisiirtotilille, ennakonpidätys toimitetaan 1 ja 2 §:stä poiketen 32%:n mukaan.

4 §

Sivutoimesta maksettavasta palkasta ennakonpidätys on toimitettava verovelvolliselle sivutuloverokorttiin merkityn henkilökohtaisen prosenttiluvun mukaan tai muuhun verokorttiin merkityn henkilökohtaista pidätysprosenttia koskevan määräyksen mukaan.

5 §

Tulo- ja varallisuusverolain 93 ja 94 §:ssä tarkoitetusta merityötulosta ennakonpidätys toimitetaan merityötuloa varten verokorttiin merkittyjen pidätysprosenttien mukaan siten kuin 1, 2 ja 4 §:ssä on määrätty. Merityötuloa varten määrättyjen pidätysprosenttien puuttuessa ennakonpidätys toimitetaan muuta palkkatuloa kuin merityötuloa varten määrättyjen pidätysprosenttien mukaan 7 prosenttiyksiköllä alennettuna. Jos verokorttiin on merkitty 1 §:n 1 momentissa tarkoitetut perus- ja lisäprosentti, alennetaan edellä tarkoitetulla tavalla vain perusprosenttia. Näin saadusta ennakonpidätyksen määrästä vähennetään 200 mk jokaiselta kalenterikuukaudelta, jolta palkansaaja on oikeutettu tulo- ja varallisuusverolain 95 §:n 3 momentissa tarkoitettuun vähennykseen (crosstrade -vähennys).

2 luku

Ennakonpidätys eläkkeestä ja elinkorosta

6 §

Eläkkeestä ja elinkorosta ennakonpidätys on toimitettava verovelvolliselle eläkettä varten määrätyn henkilökohtaisen prosenttiluvun mukaan, jos verovelvollinen esittää verokortin tai muun määräyksen henkilökohtaisesta pidätysprosentista, tai maksaja on saanut tiedon eläkkeestä toimitettavasta pidätysprosentista 20 §:ssä tarkoitetulla tavalla tahi erikseen verotoimistosta.

Jos verovelvolliselle ei ole määrätty eläkkeestä toimitettavaa ennakonpidätystä varten henkilökohtaista pidätysprosenttia, ennakonpidätys eläkkeestä ja elinkorosta on toimitettava siten kuin palkasta on 1 ja 4 §:ssä määrätty.

Maksettaessa eläkettä tai elinkorkoa aikaisemmin maksetun eläkkeen tai elinkoron lisäksi tahi kertasuorituksena taikka taannehtivasti useammalta maksukaudelta ennakonpidätys toimitetaan 50 %:n suuruisena. Ennakonpidätystä ei kuitenkaan toimiteta, jos tässä tarkoitettu suoritus on enintään 50 markkaa.

7 §

Kansaneläkkeestä ja perhe-eläkelain mukaisesta perhe-eläkkeestä ennakonpidätys on toimitettava jäljempänä esitetyin rajoituksin siten kuin 6 §:ssä on määrätty.

Perhe-eläkelain mukaisesta lesken alkueläkkeestä ennakonpidätys toimitetaan 30 %:n suuruisena, ellei maksajalla ole 6 §:ssä tarkoitettuja verovelvollisen ennakonpidätystietoja.

Jos kansaneläke tai perhe-eläkelain mukainen muu eläke kuin lesken alkueläke on enintään kansaneläkkeen pohjaosan suuruinen tai verovelvollinen saa perhe-eläkelain mukaista ennen 1.7.1990 alkanutta lapsen eläkettä tahi pelkästään perhe-eläkelain mukaista muuta eläkettä kuin lesken alkueläkettä, eläkkeestä ei ole toimitettava ennakonpidätystä, ellei kansaneläkelaitokselle ole annettu ennakonpidätyksen toimittamiseen velvoittavaa määräystä 20 §:ssä määrätyllä tavalla tai erikseen verotoimistosta. Ennakonpidätystä ei myöskään toimiteta pelkkää kansaneläkettä tai ennen 1.7.1990 alkanutta perhe-eläkelain mukaista lapsen eläkettä tahi pelkkää perhe-eläkelain mukaista muuta eläkettä kuin lesken alkueläkettä saavalle maksettavasta 6 §:n 3 momentissa tarkoitetusta kansaneläkkeestä tai perhe-eläkkeestä, joka on kertynyt vain maksuvuodelta.

Kansaneläkelaitoksen maksaessa takautuvasti muulta kuin maksuvuodelta veronalaista eläkettä samalta ajalta, jolta verovelvollinen on saanut kansaneläkelaitoksen maksamaa verovapaata eläkettä, ennakonpidätys toimitetaan eläkkeiden erotuksesta 15 %:n suuruisena. Maksuvuodelta takautuvasti maksettavasta eläkkeestä ennakonpidätys on 15 % koko takautuvan eläkkeen määrästä kuitenkin enintään eläkkeiden erotus. Jos aikaisemmin maksettu eläke on ollut veronalaista, ennakonpidätys eläkkeiden erotuksesta toimitetaan siten kuin 6 §:n 3 momentissa on määrätty.

3 luku

Ennakonpidätys kuntoutusrahasta, vakuutus- ja vahingonkorvauksista sekä vakuutusmaksujen palautuksesta

8 §

Vakuutetulle suoritettavasta sairausvakuutuslain mukaisesta päivärahasta ja erityishoitorahasta sekä kuntoutusrahalain (611/91) 14, 15 ja 17 §:n mukaisesta kuntoutusrahasta ennakonpidätys on toimitettava 1 §:n 1 ja 2 momentissa määrätyllä tavalla palkkaa varten määrättyjen pidätysprosenttien mukaan alennettuna 2 prosenttiyksiköllä sekä äitiys-, erityisäitiys-, isyys- ja vanhempainrahasta 4 prosenttiyksiköllä alennettuna. Pidätysprosentteja ei kuitenkaan alenneta, jos verokortissa on määräys, jonka mukaan pidätysprosentti nousee tulojen kasvaessa (ns. portaikkoverokortti) tai jos verokortissa on verotoimiston ennakkoperintälain 16 §:n nojalla antama määräys ennakonpidätyksen suuruudesta. Muusta sairausvakuutuslain tai kansaneläkelain nojalla tulojen tai elatuksen vähentymisestä maksettavasta korvauksesta ennakonpidätys on toimitettava 1 §:n 1 ja 2 momentissa määrätyllä tavalla alentamattomana.

Jos suorituksen maksaja ei ole saanut 20 §:ssä tarkoitetulla tavalla pidätyksen toimittamista varten tarvittavia tietoja eikä verovelvollinen esitä suorituksen maksajalle verokorttia, ennakonpidätys toimitetaan prosenttimääräisenä seuraavasti:

Sairausvakuutuslain mukainen korvaus mk/päivä Ennakonpidätysprosentti
1,00–140,00 20
140,01–192,00 25
192,01–245,00 30
245,01–340,00 35
340,01–565,00 40
565,01–834,00 45
834,01– 50

Ennakonpidätys sairausvakuutuslain tai kansaneläkelain nojalla maksettavasta vähimmäismääräisestä päivärahasta on toimitettava 1 ja 2 momentista poiketen 20%:n suuruisena. Ansiotyössä olevalle verovelvolliselle vähimmäismääräisenä maksetusta äitiyspäivärahasta ennakonpidätys on kuitenkin toimitettava 40%:n suuruisena. Ennakonpidätystä ei kuitenkaan toimiteta edellä tässä momentissa tarkoitetuista suorituksista, jos suoritus on enintään 20 markkaa päivää kohti.

Tartuntatautilain (583/86) nojalla maksettavasta päivärahasta ja ansionmenetyskorvauksesta ennakonpidätys toimitetaan edellä 1–3 momentin mukaan palkkaa varten määrättyjä pidätysprosentteja alentamatta.

Eläkkeensaajan saadessa lisäksi kuntoutusrahalain (611/91) 16 §:ssä tarkoitettua kuntoutusrahaa, toimitetaan kuntoutusrahasta ennakonpidätys 40%:n suuruisena. Jos eläke, jonka lisäksi kuntoutusrahaa maksetaan, on enintään kansaneläkkeen pohjaosan suuruinen, eikä siitä ole 7 §:n 3 momentin nojalla toimitettava ennakonpidätystä, ei ennakonpidätystä ole toimitettava myöskään kuntoutusrahasta.

Kun edellä 1, 3 ja 4 momentissa tarkoitettuja korvauksia maksetaan aikaisemmin maksettujen korvausten lisäksi tai kertasuorituksena tahi useammalta kaudelta yhdellä kertaa taikka muulta ajalta kuin verovuodelta, ennakonpidätys toimitetaan 2 momentissa olevan taulukon osoittaman pidätysprosentin suuruisena. Ennakonpidätys toimitetaan tämän taulukon mukaan myös kuntoutusrahalain (611/91) mukaisesta harkinnanvaraisesta kuntoutusavustuksesta ja sairausvakuutuslain mukaisen omavastuuajan korvaamisesta maatalousyrittäjille annetun lain (118/91) mukaisista päivärahoista.

9 §

Kun vahingoittuneelle suoritetaan pakollisen tapaturma- tai liikennevakuutuksen, potilasvakuutuksen tai rikosvahinkojen korvaamisesta valtion varoista annetun lain (935/73) nojalla muuta korvausta kuin eläkettä tai elinkorkoa, ennakonpidätys toimitetaan siten kuin 1 §:n 1 ja 2 momentissa on määrätty.

Muista kuin 1 momentissa tarkoitetuista ennakkoperintälain 5 §:n mukaisista vakuutussuorituksista ennakonpidätys toimitetaan 50%:n suuruisena tai siten kuin 4 §:ssä on sivutuloista määrätty.

Kun maksetaan 1 ja 2 momentissa tarkoitettuja suorituksia aikaisemmin maksettujen korvausten lisäksi tai kertasuorituksena tahi useammalta kaudelta yhdellä kertaa taikka taannehtivasti muulta ajalta kuin verovuodelta, ennakonpidätys toimitetaan 50%:n suuruisena.

Tulo- ja varallisuusverolain 58 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitetusta vakuutusmaksujen palautuksesta ja takaisinostolla saadusta määrästä ennakonpidätys on toimitettava 50%:n suuruisena.

4 luku

Ennakonpidätys työttömyysturvaetuuksista

10 §

Työttömyysturvalain (602/84) nojalla maksettavista etuuksista ja työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa (763/90) tarkoitetusta koulutustuesta ja erityistuesta ennakonpidätys toimitetaan 1 §:n 1 ja 2 momentissa määrätyllä tavalla palkkaa varten määrättyjen pidätysprosenttien mukaan alennettuna 2 prosenttiyksiköllä. Pidätysprosentteja ei kuitenkaan alenneta, jos verokortissa on määräys, jonka mukaan pidätysprosentti nousee tulojen kasvaessa (ns. portaikkoverokortti) tai jos verokortissa on verotoimiston ennakkoperintälain 16 §:n nojalla antama määräys ennakonpidätyksen suuruudesta. Työllisyysasetuksen (737/87) nojalla yrittäjäksi ryhtyvälle työttömälle ja työttömän henkilön työllistämisestä muulle kuin liike- tai ammattitoimintaa tahi maataloutta harjoittavalle luonnolliselle henkilölle maksettavasta työllistämistuesta ennakonpidätys toimitetaan 1 §:n 1 ja 2 momentissa tai 4 §:ssä määrätyllä tavalla alentamattomana.

Työttömyysturvalain nojalla maksettavasta peruspäivärahasta ja määrältään sitä vastaavasta työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa (763/90) tarkoitetusta koulutustuesta ja erityistuesta ennakonpidätys toimitetaan kuitenkin 20%:n suuruisena. Työllisyysasetuksen (737/87) nojalla työelämään harjaantumassa olevalle työttömälle tai vajaakuntoiselle maksettavasta työllistämistuesta tai ammatinvalinnanohjauksessa olevalle ammatinvalinnan ohjauksesta annetun lain (43/60) nojalla maksettavasta vastaavasta tuesta ennakonpidätys toimitetaan 20%:n suuruisena. Ennakonpidätystä ei kuitenkaan toimiteta edellä tässä momentissa tarkoitetuista suorituksista, jos suoritus on enintään 20 markkaa päivää kohti.

Kun 1 tai 2 momentissa tarkoitettuja suorituksia maksetaan aikaisemmin maksettujen lisäksi tai muulta ajalta kuin verovuodelta, ennakonpidätys toimitetaan 1 ja 2 momentista poiketen seuraavan taulukon osoittaman prosenttiluvun suuruisena:

Työttömyysturvalain mukainen korvaus mk/päivä Ennakonpidätysprosentti
1,00–156,00 20
156,01–230,00 25
230,01–270,00 30
270,01–376,00 35
376,01–597,00 40
597,01–926,00 45
926,01– 50

Jos suorituksen maksaja ei ole saanut 20 §:ssä tarkoitetulla tavalla pidätyksen toimittamista varten tarvittavia tietoja eikä verovelvollinen esitä maksajalle verokorttia, ennakonpidätys toimitetaan edellä 3 momentissa olevan taulukon mukaan myös 1 momentissa tarkoitetuista suorituksista.

5 luku

Ennakonpidätys lapsen kotihoidon tuesta

11 §

Lapsen kotihoidon tuesta ennakonpidätys toimitetaan siten kuin 1 §:n 1 ja 2 momentissa on määrätty. Jos verovelvollinen saa samanaikaisesti muuta ennakonpidätyksen alaista tuloa, josta ennakonpidätys toimitetaan 1 §:ssä tarkoitetun päätoimen tuloa varten määrätyn pidätysprosentin mukaan, ennakonpidätys toimitetaan kotihoidontuesta siten kuin 4 §:ssä on sivutuloista määrätty.

6 luku

Ennakonpidätys aikuisopintorahasta

12 §

Opintotukilain 1 a §:ssä (684/90) tarkoitetusta aikuisopintorahana myönnettävästä ansionmenetyskorvauksesta ennakonpidätys on toimitettava 15 prosentin suuruisena.

7 luku

Ennakonpidätys palkkaturvalain ja valtion virkamieslain nojalla maksettavasta suorituksesta

13 §

Palkkaturvalain (649/73) nojalla työntekijälle palkkaturvana maksettavasta suorituksesta ennakonpidätys toimitetaan prosenttimääräisenä seuraavasti:

Jos suoritus on vähintään 20 markkaa ja enintään 7 500 markkaa, ennakonpidätys on 30 prosenttia. Suorituksen siitä osasta, joka ylittää 7 500 markkaa, ennakonpidätys on 50 prosenttia.

Valtion virkamieslain (755/86) nojalla maksettavasta toistuvasta korvauksesta ennakonpidätys toimitetaan siten kuin palkasta on 1 ja 4 §:ssä määrätty.

8 luku

Ennakonpidätys ennakkoperintälain 6 §:ssä tarkoitetuista suorituksista

14 §

Ennakkoperintälain 6 §:ssä tarkoitetuista suorituksista ennakonpidätys on toimitettava siten kuin palkasta toimitettavasta ennakonpidätyksestä on tässä päätöksessä määrätty.

9 luku

Ennakonpidätys henkilöstörahaston maksamasta rahasto-osuudesta ja ylijäämästä

15 §

Ennakonpidätys henkilöstörahaston maksamasta rahasto-osuudesta ja ylijäämästä toimitetaan siten kuin 4 §:ssä on sivutulosta määrätty.

10 luku

Muut ennakonpidätyksen toimittamista koskevat määräykset

16 §

Kaikista tässä päätöksessä tarkoitetuista suorituksista ennakonpidätys on toimitettava siten, että pidätyksestä jätetään täysien markkojen ylimenevä osuus lukuunottamatta.

17 §

Jos verovelvollinen saa sellaista tässä päätöksessä tarkoitettua eläkettä tai muuta korvausta kuin palkkaa, josta on toimitettava 1 §:n mukainen ennakonpidätys, verovelvollisen ei tarvitse esittää verokorttia korvauksen maksajalle, jos korvauksen maksaja on saanut verokorttiin merkityt pidätystiedot 20 §:ssä tarkoitetulla tavalla verohallitukselta tai korvauksensaajan työnantajalta tapaturmavakuutuslain 39 §:ssä tarkoitetulla tapaturmailmoituksella tai liikennevahingossa työnantajalta saadulla vahinkoilmoituksella.

18 §

Jos verovelvollinen ei esitä suorituksenmaksajalle verokorttia eikä maksaja saa 17 tai 20 §:ssä tarkoitetulla tavalla pidätyksen toimittamista varten tarvittavia tietoja eikä ennakonpidätystä toimitettaessa ole sovellettava muita tässä päätöksessä ennakonpidätyksen suuruudesta annettuja määräyksiä, ennakonpidätys on toimitettava 60 prosentin suuruisena. Ennakonpidätystä ei kuitenkaan toimiteta, jos yksittäisen, satunnaisesti maksettavan suorituksen yhteismäärä on enintään 50 markkaa.

19 §

Ennakonpidätys on toimitettava pienempänä kuin tässä päätöksessä on määrätty, jos verovelvollinen hyvissä ajoin ennen suorituksen maksua esittää tätä osoittavan verokortin tai verotoimiston antaman muun vastaavan määräyksen.

Verovelvollisen pyynnöstä ennakonpidätys on toimitettava suurempana kuin tässä päätöksessä on määrätty.

20 §

Automaattista tietojenkäsittelyä eläkkeiden maksamisessa käyttävä eläkkeenmaksaja saa pyynnöstä verohallitukselta eläkkeestä ja elinkorosta toimitettavaa ennakonpidätystä koskevan eläkkeensaajan ennakonpidätysprosentin. Eläkkeenmaksajan on esitettävä pyyntö konekielisessä muodossa.

Päätöksen 8 §:ssä tarkoitettujen suoritusten ennakonpidätyksen toimittamista varten kansaneläkelaitos saa tarvittavat tiedot konekielisessä muodossa verohallitukselta. Vastaavat tiedot verohallitus luovuttaa työttömyyskassoille ja liikennevakuutusyhdistykselle, joka voi antaa tiedot edelleen lakisääteistä vakuutustoimintaa harjoittavalle vakuutuslaitokselle 9 §:ssä tarkoitettujen suoritusten ennakonpidätyksen toimittamista varten.

21 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1991. Päätöksellä kumotaan verohallituksen 21 päivänä joulukuuta 1989 antama päätös (1296/89) siihen 4 päivänä kesäkuuta 1990 ja 20 päivänä joulukuuta 1990 tehtyine muutoksineen (554/90 ja 1255/90).

Helsingissä 30 päivänä toukokuuta 1991

Pääjohtaja
Jukka Tammi

Va. ylitarkastaja
Merja Hartikka-Simula

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.