908/1991

Annettu Helsingissä 14 päivänä kesäkuuta 1991

Asetus sotilasopetuslaitoksista ja niissä suoritettavista tutkinnoista annetun asetuksen muuttamisesta

Puolustusministerin esittelystä

muutetaan sotilasopetuslaitoksista ja niissä suoritettavista tutkinnoista 14 päivänä kesäkuuta 1974 annetun asetuksen (479/74) 1 a §:n 3 momentti, 9 §:n 2 momentti sekä 12, 15, 16 ja 18 §, sellaisina kuin niistä ovat 1 a §:n 3 momentti ja 12 § 29 päivänä joulukuuta 1989 annetussa asetuksessa (1320/89) ja 15, 16 ja 18 § osittain muutettuina 27 päivänä syyskuuta 1979 annetulla asetuksella (739/79), seuraavasti:

1 a §

Opistoupseerin tutkintoon johtava opistotason koulutus järjestetään kaksi ja puoli vuotta kestävänä kurssina. Kurssiin voi sisältyä enintään kuusi kuukautta kestävä harjoittelujakso.

9 §

Päällystöopistossa voidaan toimeenpanna myös jatko- ja täydennyskursseja opistoupseereille.


12 §

Päällystöopiston oppilaalle annetaan opiskelun ajaksi korvauksetta opetus, majoitus, muonitus, vaatetus sekä opinto- ja harjoitusvälineet.

Sellaisen oppilaan, joka ei ole virka- tai työsuhteessa valtioon, terveydenhuollosta, päivärahasta, matkakustannusten korvauksesta sekä erinäisten palvelustehtävien aiheuttamasta vastuusta ja vaarasta maksettavista palkkioista määrää puolustusministeriö.

15 §

Opiskelijaksi kadettikouluun voidaan hyväksyä hakija, joka on:

1) suorittanut ylioppilastutkinnon tai saanut vastaavan koulutuksen ulkomailla, niin kuin siitä erikseen säädetään, tai suorittanut opistoasteen tutkinnon ja saanut reservin upseerin koulutuksen taikka suorittanut opistoupseerin tutkinnon tai toimiupseerin ylemmän virkatutkinnon;

2) henkisen ja fyysisen kuntonsa ja terveytensä sekä elämäntapojensa puolesta upseerin ammattiin sekä johtamis- ja kouluttamistehtäviin sopiva; sekä

3) suorittanut hyväksytysti pääesikunnan määräämät soveltuvuustestit ja kokeet.

Opiskelijat valitaan pääesikunnan määräämän valintajärjestelmän perusteella.

Kadettikoulussa opiskelevaa kutsutaan jäljempänä kadetiksi.

16 §

Upseerin tutkinto on ylempi korkeakoulututkinto. Upseerin tutkinnon koulutusohjelma suunnitellaan ja järjestetään siten, että sen laajuus on vähintään 160 opintoviikkoa.

Upseerin tutkintoa varten kadetin tulee kadettikoulun johtosäännön mukaisesti:

1) osoittaa saavuttaneensa tutkinnon tavoitteiden mukaiset tiedot ja suorittaneensa vaadittavan käytännön harjoittelun ainakin seuraavissa oppiaineissa: johtamisoppi, taktiikka, kasvatus- ja opetusoppi, puolustushaaraoppi sekä liikuntakasvatus;

2) osoittaa saavuttaneensa tutkinnon tavoitteiden mukaiset tiedot ainakin matemaattisluonnontieteellisissä aineissa, tekniikassa, turvallisuuspolitiikassa ja strategiassa, historiassa, äidinkielessä, toisessa kotimaisessa kielessä ja yhdessä vieraassa kielessä; sekä

3) laatia tutkimus jossakin tutkintoon kuuluvassa oppiaineessa.

Upseeriksi merivoimiin koulutettavalta vaaditaan lisäksi merikapteenin tutkintoon edellytettävät tiedot merenkulkuaineissa, merioikeudessa ja merimiestaidossa.

Upseeriksi ilmavoimiin koulutettavalta vaaditaan lisäksi mitä sotilasilmailuasetuksessa (643/68) säädetään.

18 §

Merisotakoulussa ja ilmasotakoulussa voidaan suorittaa upseerin tutkinto, opistoupseerin tutkinto ja toimiupseerin ylempi virkatutkinto sekä antaa reservin upseerin koulutus.

Edellä 1 momentissa mainituissa kouluissa voidaan toimeenpanna myös kursseja, joiden tarkoituksena on jatkokoulutuksen, täydentävän ammattiopetuksen tai erikoiskoulutuksen antaminen eri puolustushaarojen henkilöstölle.

Tarkempia määräyksiä 2 momentissa tarkoitetuista kursseista antaa pääesikunta.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1991.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 14 päivänä kesäkuuta 1991

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Puolustusministeri
Elisabeth Rehn

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.