898/1991

Annettu Helsingissä 7 päivänä kesäkuuta 1991

Asetus työterveyslaitoksen toiminnasta ja rahoituksesta annetun asetulesen muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä

kumotaan työterveyslaitoksen toiminnasta ja rahoituksesta 29 päivänä kesäkuuta 1978 annetun asetuksen (501/78) 22 § ja

muutetaan 2, 5, 8, 9, 11, 13 ja 14 §, sellaisina kuin niistä ovat 2 § osittain muutettuna 23 päivänä toukokuuta 1980 annetulla asetuksella (375/80) sekä 8 ja 11 § osittain muutettuina 12 päivänä kesäkuuta 1987 annetulla asetuksella (566/87), seuraavasti:

Laitoksen toimintayksiköt
2 §

Laitoksessa on keskuslaitos ja Kuopion, Lappeenrannan, Oulun, Tampereen, Turun ja Uudenmaan aluelaitokset, jotka toimivat laitoksen osastoina.

Keskuslaitoksessa voi olla osastoja siten kuin työjärjestyksellä tarkemmin määrätään.

Osastoissa voi olla pienempiä toimintayksikköjä ja lisäksi laitoksen tehtäviä voidaan suorittaa erillisissä toimintayksiköissä ja projektiryhmissä.

Tarkemmat määräykset osastoista ja muista toimintayksiköistä sekä niiden tehtävistä annetaan tarvittaessa työjärjestyksellä.

5 §

Valtuuskunnan tehtävänä on kehittää ja seurata laitoksen toimintaa sekä ylläpitää ja edistää yhteistoimintaa laitoksen ja sen tutkimus- ja muita palveluja tarvitsevien viranomaisten, työmarkkinajärjestöjen ja muiden työsuojelu- ja työterveysalan kehittämisen kannalta keskeisten yhteisöjen välillä.

Valtuuskunta käsittelee ja ratkaisee johtokunnan esityksestä asiat, jotka koskevat:

1) vuosikertomuksen hyväksymistä,

2) tilinpäätöstä ja tilintarkastajien lausuntoa,

3) edellisen vuoden tilinpäätöksen vahvistamista ja tilivelvollisille vastuuvapauden myöntämistä,

4) aluelaitosten neuvottelukuntien asettamista,

5) valitusta, joka koskee johtokunnan laitokselle erikseen vahvistetun eläkesäännön nojalla tekemää eläkepäätöstä, sekä

6) muita periaatteellisia ja laajakantoisia asioita.

8 §

Johtokunnan tehtävänä on johtaa, kehittää ja valvoa laitoksen toimintaa.

Johtokunta käsittelee ja ratkaisee asiat, jotka koskevat:

1) esityksen tekemistä valtuuskunnalle,

2) laitoksen toimintalinjoja ja tulostavoitteita sekä muita laitoksen toiminnan kehittämiseen liittyviä kysymyksiä,

3) taloudenhoidon ohjesäännön vahvistamista,

4) hankintaohjesäännön vahvistamista,

5) esitystä toiminta- ja taloussuunnitelmaksi,

6) ehdotusta vuosittaiseksi talousarvioksi,

7) työjärjestyksen vahvistamista,

8) kiinteistöjen hankintaa ja luovutusta,

9) laitoksen ylimpien toimihenkilöiden ja laitoksen osastonjohtajien sekä 2 §:ssä tarkoitettujen erillisten toimintayksiköiden päälliköiden ja tutkimusprofessorien toimeen ottamista ja toimesta vapauttamista,

10) pääjohtajan eläkettä, eroamisikää ja sivutoimioikeutta,

11) laitoksen suoritteista perittäviä maksuja,

12) laitoksen julkaiseman työsuojelualan aikakauslehden toimitusneuvoston asettamista ja lehden johtosääntöä, sekä

13) muita periaatteellisia ja laajakantoisia laitoksen toimintaan ja kehittämiseen liittyviä kysymyksiä.

9 §

Tarkemmat määräykset valtuuskunnan ja johtokunnan kokoontumisesta, kokouksista, niiden sihteereistä ja kokousten pöytäkirjaamisesta sekä pöytäkirjan tarkastamisesta annetaan tarvittaessa työjärjestyksellä.

11 §

Pääjohtajan tehävänä on:

1) johtaa, kehittää ja valvoa laitoksen toimintaa, seurata laitoksen toimialan yleistä kehitystä ja vastata siitä, että laitos toimii taloudellisesti ja tehokkaasti,

2) valmistella johtokunnalle esitettävät asiat sekä huolehtia valtuuskunnan ja johtokunnan päätösten toteuttamisesta,

3) huolehtia laitoksen toimintayksiköiden välisestä yhteistyöstä ja pitää yhteyttä työsuojelun ja terveydenhuollon alalla toimiviin viranomaisiin ja laitoksiin,

4) ratkaista laitoksen edustuksen oikeusasioissa,

5) ottaa toimeen ja siitä vapauttaa muut kuin laitoksen ylimmät toimihenkilöt, osastonjohtajat, erillisten toimintayksiköiden päälliköt ja tutkimusprofessorit,

6) johtaa laitoksen kansainvälistä yhteistyötä, sekä

7) käsitellä ja ratkaista muut laitokselle kuuluvat asiat, joita ei ole määrätty valtuuskunnalle tai johtokunnalle.

Pääjohtajalle kuuluvia tehtäviä voidaan siten kuin työjärjestyksessä tarkemmin määrätään siirtää muun henkilökunnan suoritettavaksi ja ratkaistavaksi.

13 §

Tarkemmat määräykset pääjohtajan, tutkimusjohtajan ja hallintojohtajan tehtävistä annetaan tarvittaessa työjärjestyksessä, jossa voidaan määrätä myös muun henkilökunnan tehtävistä.

14 §

Työjärjestyksessä annetaan tarvittaessa tarkemmat määräykset laitoksen toimien kelpoisuusvaatimuksista, laitoksen toimintayksiköistä, asioiden käsittelymenettelystä sekä siitä, kenelle asioiden ratkaisu kuuluu.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1991.

Tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa oleva työterveyslaitoksen taloudenhoidon ohjesääntö ja hankintaohjesääntö ovat edelleen voimassa niin kauan kunnes laitoksen johtokunta vahvistaa laitokselle uudet vastaavat säännöt.

Helsingissä 7 päivänä kesäkuuta 1991

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Sosiaali- ja terveysministeri
Eeva Kuuskoski

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.