848/1991

Annettu Helsingissä 24 päivänä toukokuuta 1991

Asetus kansanterveyetetslaitoksesta

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä säädetään kansanterveyslaitoksesta 4 päivänä joulukuuta 1981 annetun lain (828/81) 2 ja 6 §:n nojalla:

Kansanterveyslaitoksen tehtävät
1 §

Kansanterveyslaitoksen tulee kansanterveyslaitoksesta annetun lain 1 §:ssä säädettyjen tehtävien suorittamiseksi:

1) tehdä tutkimustyötä väestön terveyden edistämiseksi;

2) tutkia ja seurata väestön terveyteen vaikuttavia seikkoja keräämällä ja käsittelemällä tietoja väestön terveydestä, tautien levinneisyydestä ja sairauksien syistä;

3) huolehtia rokotteiden ja vastaavien valmisteiden hankinnasta, jakelusta ja valmistuksesta sekä tuotekehittelystä;

4) kehittää ja suorittaa sairauden ehkäisemisessa, määrittelemisessä ja hoitamisessa sekä terveysolojen valvonnassa tarvittavia laboratoriotutkimuksia sekä

5) kehittää ja suorittaa laitoksen toimialaan kuuluvia oikeuslääketieteellisiä laboratoriotutkimuksia.

Kansanterveyslaitoksen tulee lisäksi suorittaa muut tehtävät, jotka laitokselle on muualla laissa tai asetuksessa annettu tai jotka Sosiaali- ja terveysministeriö sen toimialaan soveltuvina sille määrää.

2 §

Kansanterveyslaitoksen tulee valvoa maassa käytettävien rokotteiden ja vastaavien valmisteiden laatua.

Laitoksessa on 1 momentissa tarkoitettuja tehtäviä varten rokotteiden laadunvalvontayksikkö, joka näiden tehtävien osalta on välittömästi sosiaali- ja terveyshallituksen alainen.

Johtokunta
3 §
Kansanterveyslaitoksen johtokuntaan kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja neljä muuta jäsentä, jotka samoin kuin heidän henkilökohtaiset varamiehensä valtioneuvosto määrää kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Lisäksi johtokuntaan kuuluvat kansanterveyslaitoksen ylijohtaja sekä henkilöstön keskuudestaan kerrallaan enintään kolmeksi vuodeksi valitsema edustaja.

Sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa johtokunnan jäsenten palkkiot.

4 §
Johtokunnan tehtävänä on johtaa ja valvoa kansanterveyslaitoksen toimintaa ja antaa sitä varten tarpeellisia ohjeita sekä:

1) päättää laitoksen toiminta- ja taloussuunnitelmasta sekä tulo- ja menoarvioesityksestä,

2) käsitellä toimintakertomus ja tilinpäätös, sekä

3) päättää muut erityisen laajakantoiset ja tärkeät asiat.

5 §

Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai tämän estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta.

Johtokunta on päätösvaltainen, kun kokouksen puheenjohtaja ja vähintään kolme muuta jäsentä on läsnä.

Jos johtokunnan kokouksessa on eriäviä mielipiteitä, tulee johtokunnan päätökseksi mielipide, jota enemmistö on kannattanut. Äänten mennessä tasan tulee kokouksen puheenjohtajan kannattama mielipide johtokunnan päätökseksi.

Virat ja niiden kelpoisuusvaatimukset
6 §

Kansanterveyslaitoksen päällikkönä on ylijohtaja. Ylijohtajalla ja muulla kuin yleisen osaston päällikkönä toimivalla osastonjohtajalla on professorin arvonimi. Aluelaitoksen päällikkönä toimivalla ylilääkärillä on professorin arvonimi, jos hänellä on korkeakoulussa todettu dosentin pätevyys.

7 §

Kelpoisuusvaatimuksena kansanterveyslaitoksen virkoihin on:

1) ylijohtajalla, muulla kuin yleisen osaston päällikkönä toimivalla osastonjohtajalla ja tutkimusprofessorilla, että hänellä on hyväksytty tohtorin väitöskirja sekä tieteellinen ja käytännöllinen perehtyneisyys toimialaansa sekä perehtyneisyys hallinnollisiin tehtäviin

2) yleisen osaston päällikkönä toimivalla osastonjohtajalla, että hänellä on virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto sekä hyvä perehtyneisyys hallinto- ja talousasioihin;

3) ylilääkärillä ja apulaislääkärillä että hän on laillistettu lääkäri;

4) toimistopäälliköllä, laboratorionjohtajalla sekä kamreerilla, että hänellä on ylempi korkeakoulututkinto; sekä

5) muilla virkamiehillä virkaan soveltuva tutkinto, koulutus tai kokemus.

Virkojen täyttäminen ja virka vapaus sekä viran hoito
8 §

Ylijohtajan nimittää tasavallan presidentti valtioneuvoston esityksestä virkaa haettavaksi julistamatta.

Osastonjohtajan, ylilääkärin ja tutkimusprofessorin nimittää johtokunta.

Muun henkilökunnan nimittää tai ottaa ylijohtaja, jollei työjärjestyksessä toisin määrätä.

9 §

Ylijohtajalle myöntää virkavapautta Sosiaali- ja terveysministeriö ja muille virkamiehille ylijohtaja, jollei jäljempänä tai työjärjestyksessä toisin säädetä tai määrätä. Yli vuoden kestävän muun kuin sellaisen virkavapauden, johon virkamiehellä on lain tai virkaehtosopimuksen nojalla oikeus, myöntää kuitenkin ylijohtajalle valtioneuvosto.

Avoinna olevan viran väliaikaisen hoitajan ottamisesta päättää se, jolle virkavapauden myöntäminen kuuluu.

10 §

Ylijohtajan ollessa estynyt toimii hänen sijaisenaan johtokunnan määräämä kansanterveyslaitoksen virkamies. Muiden virkamiesten sijaiset määrää ylijohtaja.

Virkamiesten tehtävät
ll §

Ylijohtajan tehtävänä on johtaa, valvoa ja kehittää kansanterveyslaitoksen toimintaa sekä huolehtia johtokunnalle esiteltävien asioiden valmistelusta ja johtokunnan päätösten täytäntöönpanosta.

12 §

Muiden virkamiesten tehtävistä määrätään työjärjestyksessä.

Erinäisiä säännöksiä
13 §

Tarkemmat määräykset kansanterveyslaitoksen organisaatiosta, toiminnasta ja hallinnosta, toimintayksiköistä ja niiden tehtävistä, henkilökunnan tehtävistä sekä asiain käsittelystä ja ratkaisemisesta annetaan työjärjestyksessä.

Työjärjestyksen vahvistaa ylijohtaja.

14 §

Ylijohtajaa syytetään virkavirheestä Helsingin hovioikeudessa.

15 §

Kansanterveyslaitoksen on kultakin kalenterivuodelta annettava toiminnastaan sosiaali- ja terveysministeriölle kertomus seuraavan vuoden toukokuun loppuun mennessä.

16 §

Kansanterveyslaitokseen voidaan ottaa ylijohtajan suostumuksella ulkopuolisia tutkijoita ja harjoittelijoita, jotka kansanterveyslaitokselta palkkiota saamatta tekevät tutkimustyötä tai ja saavat siinä käyttää laitoksen laitteita ja tarvikkeita.

17 §

Jokaisen kansanterveyslaitoksessa työskentelevän tai 16 §:ssä tarkoitettua tutkimustyötä tai työharjoittelua tekevän on kirjallisesti vakuutettava olevansa sivulliselle ilmaisematta, mitä hän laitoksessa tutkittavana olevista, yksityistä henkilöä koskevista asioista, liike- tai ammattisalaisuuksista tai muista asian luonteen vuoksi salassapidettävistä asioista on saanut tietoonsa.

18 §

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä kesäkuuta 1991.

Tällä asetuksella kumotaan kansanterveyslaitoksesta 5 päivänä helmikuuta 1982 annettu asetus (116/82) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen sekä kansanterveyslaitoksen osastojen, toimistojen ja aluelaitosten sijaintipaikkakunnista 18 päivänä helmikuuta 1982 annettu valtioneuvoston päätös (145/82).

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä voimaantulon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 24 päivänä toukokuuta 1991

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Sosiaali- ja terveysministeri
Eeva Kuuskoski

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.