846/1991

Annettu Helsingissä 24 päivänä toukokuuta 1991

Asetus sotilaskurinpitoasetuksen muuttamisesta

Puolustusministerin esittelystä

muutetaan 16 päivänä joulukuuta 1983 annetun sotilaskurinpitoasetuksen (969/83) 7 §, 22 §:n 2 ja 4 momentti, 24 §:n 1 ja 2 momentti, 27 §:n 3 momentti ja 31 §,

näistä 22 §:n 2 ja 4 momentti sekä 24 §:n 2 momentti sellaisina kuin ne ovat 27 päivänä huhtikuuta 1990 annetussa asetuksessa (377/90), sekä

lisätään asetukseen uusi 32 a § seuraavasti:

7 §

Rikoksesta epäillylle ja asianomistajalle on heidän pyynnöstään ennen kurinpitoasian ratkaisemista varattava tilaisuus tutustua esitutkintapöytäkirjaan ja muuhun tutkinnassa kertyneeseen aineistoon ja antaa sen johdosta selityksensä. Kurinpito-ojennusta koskeva asia saadaan kuitenkin ratkaista heti, jos kurin, järjestyksen tai turvallisuuden säilyttäminen tai palauttaminen asian käsittelyn pitkittymisen vuoksi saattaisi vaarantua.

Milloin asiasta on hankittu sotilaslakimiehen lausunto, se on liitettävä tai siitä on tehtävä merkintä asiakirjoihin. Jos syylliseksi epäiltyä ei ole henkilökohtaisesti kuultu ennen kurinpitorangaistuksen määräämistä, on siitä tehtävä perusteltu merkintä asiakirjoihin.

22 §

Jos arestin, poistumisrangaistuksen, varoituksen tai kurinpito-ojennuksen täytäntöönpano ei kuulu sen määränneelle kurinpitoesimiehelle, hänen on viipymättä toimitettava jäljennös päätöksestä täytäntöönpanoa varten siitä huolehtivalle esimiehelle.


Mitä tässä pykälässä on säädetty kurinpitosakosta, koskee soveltuvin osin myös sotilaskurinpitolain 44 §:n 2 momentissa ja 45 b §:ssä tarkoitettua maksua.

24 §

Jos aresti, poistumisrangaistus tai varoitus on tuomittu tuomioistuimen päätöksellä, joukko-osaston komentajan on, hankittuaan selvityksen päätöksen täytäntöönpanokelpoisuudesta, lähetettävä täytäntöönpanokirja 21 §:n 1 momentissa tarkoitetulle täytäntöönpanosta huolehtivalle esimiehelle. Jos arestirangaistuksen kanssa on samanaikaisesti pantava täytäntöön ehdoton vankeusrangaistus, on tuomittu toimitettava yleiseen rangaistuslaitokseen suorittamaan rangaistuksiaan siten kuin vankeusrangaistuksen täytäntöönpanosta säädetään.

Jos se, jolle on tuomittu tai määrätty arestirangaistus tai poistumisrangaistus, haluaa ryhtyä rangaistusta suorittamaan, vaikka määräaika tyytymättömyyden ilmoittamiselle taikka valituksen tai kurinpitovalituksen tekemiselle ei ole vielä päättynyt, hänen on ilmoitettava siitä kirjallisesti 21 §:n 1 momentissa tarkoitetulle täytäntöönpanosta vastaavalle esimiehelle. Ilmoituksena tällaisesta täytäntöönpanoa koskevasta suostumuksesta voi kurinpitomenettelyssä määrätyn arestirangaistuksen tai poistumisrangaistuksen osalta olla myös merkintä täytäntöönpanoasiakirjana olevaan rangaistuskortin kappaleeseen. Tuomioistuimen tuomitseman arestin tai poistumisrangaistuksen täytäntöönpanoa koskevasta suostumuksesta on joukko-osaston komentajan ilmoitettava asian ratkaisseelle tuomioistuimelle.


27 §

Arestirangaistuksen täytäntöönpanon aloittaminen voidaan siirtää tai sen suorittaminen keskeyttää, jos rangaistun terveydentila niin vaatii. Tästä päättää lääkärin esityksestä joukko-osaston komentaja.

31 §

Yleismääräykset arestirangaistuksen suorittamisesta sekä henkilöiden säilyttämisestä päävartiossa samoin kuin päävartion sisäisestä järjestyksestä antaa puolustusministeriö ja niitä täydentävät yksityiskohtaiset määräykset pääesikunta.

32a§

Poistumisrangaistuksen aikana ei rangaistu saa täytäntöönpanosta huolehtivan esimiehen luvatta poistua joukko-osaston komentajan poistumisrangaistusalueeksi määräämältä kasarmi-, majoitus- tai niihin rinnastettavalta alueelta.

Sotilaskurinpitolain 45 b §:ssä tarkoitetun poistumisrangaistuksen muuntamisen maksuksi suorittaa joukko-osaston komentaja noudattaen sotilaskurinpitolain 2 §:n 4 momentissa ja 45 a §:n 1 momentissa säädettyjä perusteita.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 1991.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Tätä asetusta sovelletaan myös ennen asetuksen voimaantuloa tehtyihin tekoihin, joista seuraamus tuomitaan tai määrätään tämän asetuksen voimaantulon jälkeen.

Helsingissä 24 päivänä toukokuuta 1991

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Puolustusministeri
Elisabeth Rehn

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.