829/1991

Annettu Helsingissä 17 päivänä toukokuuta 1991

Laki ulosottolain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 3 päivänä joulukuuta 1895 annetun ulosottolain 4 luvun 30§:n 1 momentti sekä 5 luvun 3§, niistä viimeksi mainittu lainkohta sellaisena kuin se on 13 päivänä kesäkuuta 1986 annetussa laissa (470/86), ja

lisätään lain 4 lukuun siitä 18 päivänä toukokuuta 1973 annetulla lailla (389/73) kumotun 18 a§:n tilalle uusi 18 a§ seuraavasti:

4 luku

Ulosmittauksesta

18 a §
Arvo-osuus tai arvo-osuuteen perustuva tai kohdistuva oikeus ulosmitataan ilmoittamalla ulosmittauksesta kirjallisesti sille arvo-osuusrekisterille, jolla pidettävälle arvo-osuustilille ulosmitattava osuus tai oikeus on kirjattu.

Edellä 1 momentissa mainitussa ulosmittausilmoituksessa on mainittava velallinen ja velkoja, heidän henkilötunnuksensa tai heistä arvo-osuusjärjestelmässä käytettävät yksilöintitunnukset, sen saatavan määrä, josta ulosmittaus on tehty, sekä täytäntöönpanon peruste. Ilmoituksessa on samaten yksilöitävä ulosmittauksen kohde. Jos ulosmitattavaa osuutta tai oikeutta ei ole kirjattu velallisen nimiin, on velallisen saantomiehestä tai oikeuden haltijasta ilmoitettava vastaavat tiedot kuin velallisesta. Ulosmittauksen peruutus ja kumoaminen on vastaavasti ilmoitettava.

Asetuksella voidaan säätää, että 1 ja 2 momentissa tarkoitettu ilmoitus voidaan toimittaa arvo-osuusrekisterin pitäjälle automaattisen tietojenkäsittelyn avulla.

30 §
Kun irtaimen omaisuuden ulosmittaus on toimitettu niin kuin 14 §:ssä ja 16-18, 18 a, 19 tai 20 §:ssä on säädetty, velkoja saa panttioikeuden siihen mitä on ulosmitattu, samoin myös etuoikeuden sen mukaan kuin siitä on erikseen säädetty. Jos ulosmittaus peräytyy, raukeaa pantti- ja etuoikeus.

5 luku

Ulosmitatun omaisuuden rahaksi muuttamisesta

3 §

Julkisen kaupankäynnin kohteena olevat arvopaperit ja arvo-osuudet saadaan myydä arvopaperinvälittäjän välityksin arvopaperipörssissä tai arvopaperimarkkinalain (495/89) 3 luvun 13§:ssä tarkoitetussa menettelyssä. Huutokaupalla myytäessä ei niitä saa myydä alle myyntipäivää lähinnä edeltäneen julkistetun ostonoteerauksen.


Tämän lain voimaantulosta säädetään lailla.

Hallituksen esitys 104/90
Pankkivaliok. miet. 11/90
Suuren valiok. miet. 240/90

Helsingissä 17 päivänä toukokuuta 1991

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Oikeusministeri
Hannele Pokka

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.