827/1991

Annettu Helsingissä 17 päivänä toukokuuta 1991

Laki arvo-osuustileistä

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

Soveltamisala
1 §

Arvo-osuusjärjestelmään kuuluvista arvo-osuustileistä ja niille tehtyjen merkintöjen oikeusvaikutuksista sekä tilejä pitävien korvausvastuusta on voimassa, mitä tässä laissa säädetään.

Hallintarekisteröityjen arvo-osuuksien osalta voidaan asetuksella säätää poikkeuksia tämän lain 2-25§:stä.

Arvo-osuustilin tietosisältö
2 §

Arvo-osuustilille on merkittävä tieto:

1) tilinhaltijasta sekä muista tilille kirjattuihin arvo-osuuksiin kohdistuvien oikeuksien haltijoista;

2) tilille kirjattujen arvo-osuuksien lajista ja lukumäärästä; sekä

3) tiliin ja sille kirjattuihin arvo-osuuksiin kohdistuvista oikeuksista ja rajoituksista.

Jos 1 momentin 3 kohdassa tarkoitetut oikeudet ja rajoitukset koskevat vain osaa tilille kirjatuista arvo-osuuksista, on oikeuden tai rajoituksen kohteena olevat arvo-osuudet yksilöitävä arvo-osuusyhdistyksen määräämällä tavalla. Oikeudet ja rajoitukset voidaan ilmaista käyttämällä arvo-osuusyhdistyksen vahvistamia lyhenteitä.

Oikeudenhaltijaluettelo
3 §

Arvo-osuustileille kirjattuihin arvo-osuuksiin kohdistuvien oikeuksien haltijoista on pidettävä luetteloa arvo-osuusrekisterissä.

Oikeudenhaltijasta on merkittävä luetteloon nimi, kansalaisuus, kotipaikka ja postiosoite sekä, milloin se on tarpeen, maksuosoite. Oikeudenhaltijasta on lisäksi merkittävä luetteloon suomalainen henkilötunnus tai, jos sellaista ei ole, arvo-osuusyhdistyksen vahvistama yksilöintitunnus, josta luonnollisten henkilöiden osalta on ilmettävä syntymäaika. Suomalaisesta oikeushenkilöstä on myös mainittava, onko sen oikeus omistaa suomalaisia osakkeita rajoitettu ulkomaalaisten sekä eräiden yhteisöjen oikeudesta omistaa ja hallita kiinteätä omaisuutta ja osakkeita annetun lain (219/39) nojalla.

Arvo-osuuslajiluettelo
4 §

Arvo-osuusrekisterissä on pidettävä luetteloa arvo-osuuksista, joita on kirjattu arvo-osuusrekisterissä pidettäville arvo-osuustileille.

Arvo-osuuksista pidettävään luetteloon on merkittävä arvo-osuusjärjestelmästä annetun lain 27§:n nojalla arvo-osuudesta liikkeeseenlaskutilille rekisteröitävät seikat lukuun ottamatta arvo-osuuksien lukumäärää.

Arvo-osuudet merkitään luetteloon arvo-osuuslajeittain. Optio- ja merkintäoikeudet merkitään itsenäisiksi arvo-osuuksiksi, kun ne ovat irtautuneet osakkeesta, osuudesta tai pääsitoumuksesta erillisiksi siirtokelpoisiksi oikeuksiksi.

Valtuus ja tilinkäyttöoikeus
5 §

Arvo-osuustilille voidaan kirjata:

1) rajoittamaton oikeus siirtää arvo-osuuksia tililtä tai muuten vallita tilille kirjattuja arvo-osuuksia (omaisuudenhoitovaltuus);

2) oikeus siirtää määrätyt arvo-osuudet tililtä;

3) oikeus saada tietoja tilin sisällöstä; ja

4) oikeus saada tilille kirjatuille arvo-osuuksille tuleva tuotto, optio- tai merkintäoikeus taikka pääomanlyhennys tai muu suoritus.

Sen estämättä, mitä 1 momentin 1-3 kohdassa mainitun oikeuden voimassaoloajasta on sovittu, on sen kirjaus tilinhaltijan hakemuksesta poistettava, jos tilinhaltija osoittaa antaneensa oikeuden saajalle tiedoksi kirjauksen poistamista koskevan hakemuksensa.

Panttaus ja ulosmittaus
6 §

Arvo-osuustilille voidaan kirjata arvo-osuuden panttaus, ei kuitenkaan yrityskiinnitystä, sekä ulosmittaus ja arvo-osuuksiin kohdistuva turvaamistoimenpide. Tällaisen kirjauksen kohteena on koko arvo-osuustili. Jos kirjaus halutaan kohdistaa vain osaan arvo-osuustilille kirjatuista arvo-osuuksista, on näitä varten avattava erillinen tili.

Edellä 1 momentissa mainitun oikeuden, rajoituksen tai toimenpiteen kirjauksessa on mainittava sen saatavan määrä ja peruste, josta arvo-osuudet ovat vastuussa, sekä se, onko arvo-osuuksille tuleva tuotto tai pääoma suoritettava tilinhaltijalle vai pantinhaltijalle tai asianomaiselle ulosottoviranomaiselle. Jollei toisin ole sovittu tai määrätty, suoritetaan osinko, korko tai muu sellainen tuotto tilinhaltijalle ja lyhennykset, merkintä- ja optio-oikeudet, oikeus saada uusi osake ja muut sellaiset pantattujen arvo-osuuksien pääomana pidettävät suoritukset pantinhaltijalle tai asianomaiselle ulosottoviranomaiselle.

Arvo-osuustilille kirjattuun panttioikeuteen ei voida kirjata panttausta. Pantattuun arvo-osuuteen ei myöskään saa kirjata panttioikeutta toisesta saatavasta.

7 §

Arvo-osuusrekisterin pitäjän lukuun arvo-osuustilille kirjattu panttioikeus tulee voimaan siitä hetkestä, jolloin sitä koskeva ilmoitus on saapunut arvo-osuusyhdistykseen. Yhdistyksen on ilmoitettava tämä saapumishetki arvo-osuusrekisterin pitäjälle ja se on merkittävä arvo-osuustilille oikeuden kirjaamishetkeksi. Arvo-osuusrekisterin pitäjän on oma-aloitteisesti poistettava panttioikeutensa kirjaus välittömästi panttioikeuden lakattua.

Arvo-osuusrekisterin pitäjällä on 26§:n estämättä oikeus saada arvo-osuustilille kirjattujen arvo-osuuksien arvosta suoritus niille asianomaisen arvo-osuustilin pitämisestä johtuville saatavilleen, joiden erääntymisestä ei ole kulunut yli kahtatoista kuukautta. Arvo-osuuksien myymisessä on tällöin noudatettava, mitä kauppakaaren 10 luvun 2§:ssä on säädetty.

Yhteisomistus
8 §

Arvo-osuudet, jotka kuuluvat yhteisesti kahdelle tai useammalle henkilölle, on kirjattava tilille, jonka tilinhaltijoiksi merkitään kaikki yhteisomistajat.

Luovutusrajoitus
9 §

Arvo-osuustilille voidaan kirjata, että arvo-osuus on luovutettu, mutta luovutus ei omistuksen pidätysehdon tai muun sellaisen seikan johdosta vielä ole käynyt lopulliseksi.

10 §

Arvo-osuutta ei ilman asianomaisen oikeudenhaltijan suostumusta saa siirtää pois arvo-osuustililtä, jos luovutus loukkaisi tilille kirjattuja oikeuksia tai rajoituksia. Pantattua arvo-osuutta ei saa siirtää tililtä ilman pantinhaltijan suostumusta.

Kelpoisuus kirjaamishakemuksen esittämiseen
11 §

Arvo-osuustiliä koskevan kirjaamishakemuksen on kelpoinen esittämään tilinhaltija, tämän lakimääräinen edustaja tai kuolinpesä ja se, jolle tilille kirjattu arvo-osuus, oikeus tai rajoitus on siirtynyt. Yhteisomistajilla on oikeus vain yhdessä esittää tiliä koskevia kirjaamishakemuksia, jollei toisin ole sovittu.

Arvo-osuustilille kirjatun oikeuden haltija ja hänen seuraajansa voi esittää hakemuksia tilille kirjatun oikeutensa rajoissa.

12 §

Panttaus kirjataan pantinsaajan hakemuksesta. Kirjauksen edellytyksenä on tilinhaltijan antama kirjallinen suostumus.

13 §

Ulosmittaus ja turvaamistoimenpide kirjataan asianomaisen viranomaisen ilmoituksesta. Kirjaus voidaan suorittaa myös arvo-osuuden omistajan saantomiehen arvo-osuustilille, jos arvo-osuutta ei ole kirjattu omistajan arvo-osuustilille.

Konkurssi kirjataan konkurssipesän ilmoituksesta. Jollei velallisen arvo-osuutta ole kirjattu hänen arvo-osuustililleen, voidaan konkurssipesän oikeus kirjata velallisen saantomiehen arvo-osuustilille.

14 §

Holhous kirjataan holhouslautakunnan tai holhoojan ilmoituksesta. Uskotun miehen määrääminen kirjataan holhouslautakunnan, uskotun miehen tai tilinhaltijan ilmoituksesta.

15 §

Asetuksella voidaan säätää oikeudenhaltijan kuolema, konkurssi, holhous ja uskotun miehen määrääminen kirjattavaksi myös rekisteriviranomaisen tai tuomioistuimen arvo-osuusrekisterin pitäjälle tai arvo-osuusyhdistykselle tekemän ilmoituksen nojalla.

Kaupintatili
16 §

Arvopaperimarkkinalain (495/89) 1 luvun 4§:n 3 momentissa mainitun arvopaperinvälittäjän lukuun voidaan arvopaperinvälittäjän ja tämän asiakkaiden arvo-osuuksista pitää erityistä arvo-osuustiliä (kaupintatili), jolle saadaan kirjata myytäväksi annettu arvo-osuus. Luovutettu arvo-osuus siirretään kaupintatililtä luovutuksen saajan arvo-osuustilille tai hänen arvopaperinvälittäjänsä kaupintatilille arvo-osuuden maksua vastaan.

Arvopaperinvälittäjä saa arvopaperimarkkinalain 4 luvun 5§:n 1 momentin estämättä pantata kaupintatilin, jos järjestely perustuu arvo-osuusyhdistyksen hyväksymään arvo-osuuksien kauppojen selvittämisen ja tilittämisen rahoitusjärjestelyyn.

Kirjaamismenettely
17 §

Kirjaamishakemuksen esittäjän on selvitettävä hakemuksensa oikeusperuste.

Päätös kirjaamisesta tehdään merkitsemällä ratkaisu asianomaiselle arvo-osuustilille. Merkintä on tehtävä viivyttelemättä. Päätöksen kellonaika on merkittävä tilille arvo-osuusyhdistyksen määräämällä tavalla. Jos hakemus kokonaan tai osaksi hylätään tai jätetään tutkimatta, siitä on kuitenkin annettava erillinen päätös, jonka yhteydessä on mainittava päätöksen peruste ja ilmoitettava mahdollisuudesta hakea oikaisua.

18 §

Jos kirjaamishakemuksen perusteeksi esitetty selvitys on puutteellinen eikä hakemusta ole heti jätettävä tutkimatta tai hylättävä, rekisterin pitäjän on tehtävä väliaikainen kirjaus ja kehotettava hakijaa esittämään riittävä lisäselvitys. Hakijalle on ilmoitettava, millä tavoin hakemus on puutteellinen, minä päivänä hänen on viimeistään täydennettävä hakemustaan ja mitkä ovat täydennyskehotuksen noudattamatta jättämisen seuraukset. Tarvittaessa voidaan antaa uusi täydennyskehotus.

Jollei hakija viimeistään 1 momentissa tarkoitettuna määräpäivänä täydennä hakemustaan tarpeellisella tavalla, hakemus jätetään tutkimatta tai hylätään.

Jos hakija asetetussa määräajassa esittää vaaditun selvityksen, kirjaus katsotaan tehdyksi väliaikaisen kirjauksen tekohetkellä. Muussa tapauksessa väliaikainen kirjaus jää vaille vaikutuksia.

19 §

Jokaisesta kirjaamispäätöksestä on valmistettava arvo-osuusyhdistyksen antamien määräysten mukaisesti tallenne, jota ei voida jälkikäteen muuttaa. Varmistustallenteet sekä päätöksen perusteita koskevien asiakirjojen jäljennökset on säilytettävä arvo-osuusyhdistyksen määräämällä tavalla.

Arvo-osuusrekisterin pitäjän on arvo-osuusyhdistyksen antamien määräysten mukaisesti pidettävä luetteloa tutkimatta jätetyistä ja hylätyistä kirjaamishakemuksista.

20 §

Arvo-osuusrekisterin pitäjä ei saa periä maksua 13-15§:ssä mainitusta kirjaamisesta.

Osakekeskusrekisterin arvo-osuusrekisterin kustannuksista säädetään arvo-osuusjärjestelmästä annetun lain 10§:ssä.

Merkinnän korjaaminen
21 §

Arvo-osuusrekisterin pitäjä voi poistaa kirjauksen, joka perustuu selvästi virheelliseen tai puutteelliseen selvitykseen taikka ilmeisen väärään lain soveltamiseen, ja ratkaista asian uudelleen.

Edellytyksenä asiavirheen korjaamiselle on, että kaikkia niitä, joiden oikeutta asia koskee, on kuultu ja että ne, joiden oikeus korjaamisen vuoksi heikkenee, ovat antaneet korjaamiseen suostumuksensa.

22 §

Jos arvo-osuustilin tiedoissa on ilmeinen kirjoitus- tai laskuvirhe, teknisestä viasta aiheutunut virhe taikka muu näihin verrattava virhe tai puute, on arvo-osuusrekisterin pitäjän tehtävä tarpeelliset korjaukset merkintöihin.

23 §

Virheen korjaamisasiassa noudatetaan soveltuvin osin, mitä 17-19§:ssä on säädetty.

Jos kirjaamista koskeva asia on vireillä oikaisulautakunnassa tai tuomioistuimessa, sille on ilmoitettava korjaamisasian vireilletulosta ja toimitettava asiassa tehty ratkaisu.

Tili-ilmoitukset
24 §

Arvo-osuusrekisterin pitäjän on toimitettava välittömästi ilmoitus tilinhaltijalle jokaisesta tilille tehdystä kirjauksesta ja 21§:ssä tarkoitetusta ratkaisusta. Muille tilille kirjattujen oikeuksien haltijoille on toimitettava vastaava ilmoitus, jos päätös koskee heidän oikeuttaan. Ilmoituksessa on mainittava päätöksen peruste ja ilmoitettava mahdollisuudesta hakea oikaisua.

Arvo-osuusrekisterin pitäjän on joka vuosi hyvissä ajoin ennen tammikuun loppua toimitettava tilinhaltijalle tiliote, josta ilmenevät edellisen vuoden lopussa voimassa olleet kirjaukset.

25 §

Arvo-osuusrekisterin pitäjän on ilmoitettava arvo-osuusyhdistykselle rekisteripäivinä muutokset arvo-osuustileille kirjattujen arvo-osuuksien yhteissaldoissa lajeittain. Ilmoitus on toimitettava automaattiseen tietojenkäsittelyyn soveltuvassa muodossa.

Arvo-osuusrekisterin pitäjän on välittömästi ilmoitettava arvo-osuusjärjestelmästä annetun lain 4§:n 1 momentissa ja 2 momentin jälkimmäisessä virkkeessä tarkoitetun luettelon pitäjälle arvo-osuuksien siirtämisestä toiseen arvo-osuusrekisteriin ja arvo-osuuden vastaanottamisesta toisesta arvo-osuusrekisteristä. Luettelon pitäjälle on myös ilmoitettava tilinhaltija, jonka tililtä arvo-osuusjärjestelmästä annetun lain 4§:n 1 momentissa tarkoitetut arvo-osuudet on siirretty toiseen arvo-osuusrekisteriin tai toisen tilinhaltijan tilille samassa arvo-osuusrekisterissä ja vastaavasti tilinhaltija, jonka tilille toisesta arvo-osuusrekisteristä vastaanotettu tai samassa arvo-osuusrekisterissä siirretty arvo-osuus on kirjattu.

Kirjauksen oikeusvaikutukset
26 §

Arvo-osuustilille kirjattu saanto ja arvo-osuuteen kohdistuva arvo-osuustilille kirjattu oikeus saa etusijan suhteessa saantoon ja oikeuteen, jota ei ole kirjattu tilille. Jos samaan arvo-osuuteen kohdistuu keskenään ristiriidassa olevia oikeuksia, saa aikaisemmin arvo-osuustilille kirjattu oikeus etusijan myöhemmin kirjattuun nähden.

Aiemmin syntynyt saanto tai oikeus saa 1 momentin estämättä etusijan myöhempään nähden, jos:

1) myöhempi saanto tai oikeus perustuu ositukseen tai perintöön taikka sulautumiseen, oikeushenkilön purkautumiseen tai yhteisen omaisuuden jakoon; tai

2) myöhempään saantoon tai oikeuteen vetoava saannon hetkellä tai oikeuden saadessaan tiesi tai hänen piti tietää aikaisemmasta saannosta tai oikeudesta.

27 §

Jos arvo-osuuden tai siihen kohdistuvan oikeuden on luovuttanut joku, jolla arvo-osuustilin kirjausten mukaan oli siihen oikeus, ei saajan oikeutta estä se, ettei luovuttajalla ollut oikeutta määrätä arvo-osuudesta, paitsi jos saaja saannon hetkellä tai oikeuden saadessaan tiesi tai hänen piti tietää siitä.

28 §

Arvo-osuuden tai siihen kohdistuvan oikeuden saajaa kohtaan ei voida vedota sellaiseen 4§:n 2 momentissa tarkoitettua seikkaa koskevaan väitteeseen, joka ei ilmennyt sen arvo-osuusrekisterin tiedoista, jossa pidettävälle arvo-osuustilille hänen hankkimansa arvo-osuus oli luovutushetkellä kirjattu, jos saaja ei tiennyt eikä hänen pitänyt tietää seikasta.

Arvo-osuuden liikkeeseenlaskija ei voi 1 momentissa mainittua saajaa kohtaan vedota velkakirjalain (622/47) 15§:n 1 momentissa tarkoitettuun seikkaan. Hän voi kuitenkin vedota siihen, että arvo-osuus tai siihen perustuva oikeus on pätemätön tai menetetty velkakirjalain 16 ja 17§:ssä tarkoitetun perusteen nojalla.

29 §

Jos arvo-osuuteen perustuva suoritus on maksettu sille, jolla arvo-osuustilin tai, sen mukaan kuin siitä on erikseen säädetty, arvo-osuusjärjestelmästä annetun lain 4§:n 1 momentissa tarkoitetun luettelon tietojen mukaan oli oikeus ottaa vastaan suoritus, mutta sitten käy ilmi ettei hänellä ollutkaan oikeutta ottaa vastaan suoritusta, on suoritus kuitenkin pätevä, paitsi jos suoritusvelvollinen tiesi tai hänen piti tietää maksun joutuvan väärälle henkilölle.

Mitä 1 momentissa on säädetty, sovelletaan vastaavasti uuden arvo-osuuden sekä merkintä- tai muun sellaisen oikeuden antamiseen sille, jolla arvo-osuustilin tai, sen mukaan kuin siitä on erikseen säädetty, arvo-osuusjärjestelmästä annetun lain 4§:n 1 momentissa tarkoitetun luettelon tietojen mukaan oli oikeus saada osuus tai oikeus.

Vahingonkorvausvelvollisuus
30 §

Arvo-osuusrekisterin pitäjä on huolimattomuudestaan riippumatta velvollinen korvaamaan vahingon, joka aiheutuu:

1) virheellisestä kirjaamista tai korjaamista koskevasta ratkaisusta, arvo-osuustilille tehdystä merkinnästä tai tili-ilmoituksesta taikka muusta sellaisesta virheellisyydestä tai puutteellisuudesta arvo-osuusrekisterin hoidossa tai arvo-osuustilin pitämisessä;

2) teknisestä virheestä tai toiminnan keskeytyksestä arvo-osuusrekisterin tiedostojen käsittelyssä, ylläpidossa tai tiedonsiirrossa toiseen arvo-osuusrekisteriin, osakekeskusrekisteriin tai arvo-osuusyhdistykseen; tai

3) siitä, että arvo-osuusrekisterin tietoja on luvattomasti luovutettu, paljastettu tai käytetty hyväksi.

Muusta kuin 1 momentista mainitusta syystä tätä lakia rikkomalla aiheuttamansa vahingon arvo-osuusrekisterin pitäjä on velvollinen korvaamaan vain, jos vahinko on aiheutettu tahallisesti tai huolimattomuudesta.

31 §

Vahingon, joka johtuu siitä, ettei osakkeeseen tai muuhun arvo-osuuteen perustuvaa äänivaltaa ole voitu käyttää tai arvo-osuutta tietystä hinnasta myydä tiettynä ajankohtana, arvo-osuusrekisterin pitäjä on velvollinen korvaamaan vain, jos hänen viakseen jää lievää törkeämpi huolimattomuus.

32 §

Arvo-osuusyhdistyksen vastuusta 30§:ssä tarkoitetusta vahingosta säädetään arvo-osuusjärjestelmästä annetun lain 17§:ssä.

Ennen vahingon syntymistä tehty sopimus, jolla alennetaan tässä laissa säädettyä arvo-osuusrekisterin pitäjän korvausvastuuta, on tehoton.

Tietojen antaminen arvo-osuustilistä
33 §

Arvo-osuustilin haltijalla, tilinhaltijan lakimääräisellä edustajalla, tilinhaltijan kuolinpesällä ja sen pesänselvittäjällä ja pesänjakajalla, uskotulla miehellä, joka on avioliittolain (234/29) 60§:n nojalla määrätty laatimaan luettelo tilinhaltijan omaisuudesta, ja pesänjakajalla, joka on määrätty toimittamaan ositus tilinhaltijan ja tilinhaltijan puolison tai tämän kuolinpesän välillä, on oikeus saada tietoonsa tilille kirjatut arvo-osuudet ja muut tilille kirjatut seikat.

Henkilöllä, jolle oikeus arvo-osuustilille kirjattuihin arvo-osuuksiin on siirtynyt tai jolla on pantti- tai muu rajoitettu oikeus tilille kirjattuihin arvo-osuuksiin, on oikeus saada tietoja tilin sisällöstä, siltä osin kuin tiedot koskevat hänen oikeuttaan.

Ulosottoviranomaisella on oikeus saada tietoja arvo-osuustileistä, siltä osin kuin se on tarpeen ulosmittauksen tai turvaamistoimenpiteen toteuttamiseksi. Syyttäjä- ja poliisiviranomaisella on oikeus saada tietoja arvo-osuustileistä rikoksen selvittämiseksi. Arvo-osuusrekisterin pitäjän velvollisuudesta antaa tietoja tuomioistuimelle säädetään oikeudenkäymiskaaren 17 luvussa. Arvo-osuustilejä koskevien tietojen antamisesta verotuksen toimittamista varten on voimassa, mitä siitä on erikseen säädetty.

34 §

Osakekeskusrekisteriä hoitavalla osuuskunnalla ja arvo-osuuden liikkeeseenlaskijalla on oikeus saada arvo-osuusrekisterin pitäjältä jäljennökset niistä asiakirjoista ja selostukset muista selvityksistä, joiden nojalla arvo-osuuden saanto on kirjattu arvo-osuustilille.

35 §

Tämä laki ei rajoita henkilörekisterilaissa (471/87) säädettyä oikeutta tutustua henkilörekisteriin ja vaatia sen tietojen oikaisemista.

Oikaisumenettely ja muutoksenhaku
36 §

Arvo-osuusrekisterin pitäjän päätökseen kirjaamisen tai korjaamisen suorittamisesta muussa kuin 18§:n 1 momentissa tarkoitetussa tapauksessa taikka tietojen antamisesta arvo-osuustilistä muussa kuin 33§:n 3 momentissa tarkoitetussa tapauksessa sekä päätökseen, jolla kirjaamis- tai korjaamishakemus tai hakemus saada tietoja arvo-osuustilistä on hylätty tai jätetty tutkimatta, saa jokainen, jonka oikeutta päätös koskee, hakea muutosta oikaisulautakunnalta 14 päivän kuluessa siitä kun päätös on annettu asianomaiselle tiedoksi tai, jos päätöstä ei ole annettu asianomaiselle tiedoksi, 14 päivän kuluessa siitä kun hän sai päätöksestä tiedon. Osakekeskusrekisteriä hoitavalla osuuskunnalla, jos kyse on arvo-osuusjärjestelmästä annetun lain 4§:n 1 momentissa tarkoitetusta arvo-osuudesta, sekä asianomaisen arvo-osuuden liikkeeseenlaskijalla on samassa määräajassa oikeus hakea muutosta päätökseen, jolla arvo-osuus on kirjattu arvo-osuustilille.

Oikaisulautakunnassa ei voida ottaa ratkaistavaksi kysymystä paremmasta oikeudesta arvo-osuuteen.

Asian käsittely lautakunnassa on asianosaisille maksutonta. Jos vaatimus hyväksytään, on oikaisun hakijalla oikeus saada arvoosuusyhdistykseltä korvaus asiasta aiheutuneista kuluistaan.

37 §

Asianosainen ja asianomaisen arvo-osuusrekisterin pitäjä voivat valittaa oikaisulautakunnan päätöksestä Turun hovioikeuteen.

Määräaika valituksen tekemiseen on 14 päivää siitä päivästä, jona päätös annettiin muutoksenhakijalle tiedoksi. Viimeistään valitusajan päättymispäivänä on muutoksenhakijan puhevallan menettämisen uhalla toimitettava valituskirjelmä oikaisulautakunnalle.

Muutoksenhaussa noudatetaan tässä laissa säädetyn lisäksi soveltuvin osin, mitä oikeudenkäymiskaaren 25 luvussa on säädetty. Mitä mainitussa luvussa on sanottu alioikeudesta tai sen kansliasta, koskee tätä lakia sovellettaessa oikaisulautakuntaa.

38 §

Muutosta hovioikeuden päätökseen tässä laissa tarkoitetussa asiassa haetaan korkeimmalta oikeudelta siten kuin oikeudenkäymiskaaren 30 luvussa on säädetty.

39 §

Arvo-osuusrekisterin pitäjällä ja asianomaisen tilin haltijalla on oikeus hakea muutosta 33§:n 3 momentissa tarkoitettuun viranomaisen päätökseen siinä järjestyksessä kuin asianomaisen viranomaisen päätökseen kohdistuvasta muutoksenhausta on säädetty.

40 §

Tässä laissa tarkoitetut valitusasiat on käsiteltävä kiireellisinä.

41 §

Jos tili-ilmoitus arvo-osuusrekisterin pitäjän päätöksestä tai päätöksen sisältävä asiakirja on lähetetty asianosaiselle tai hänen valtuuttamalleen asiamiehelle postitse tai lähetin välityksellä, katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä, jollei muuta näytetä, seitsemäntenä päivänä sen päivän jälkeen, jona tili-ilmoitus tai asiakirja asianosaisen ilmoittamalla osoitteella varustettuna on annettu postin kuljetettavaksi saantitodistusta vaatimatta, tai sinä päivänä, jona asiakirja on annettu lähetille.

Oikaisulautakunnan päätöksen tiedoksiannosta asianosaiselle on voimassa, mitä tiedoksiannosta hallintoasioissa on säädetty.

42 §

Jos oikaisulautakunta tai tuomioistuin hyväksyy 36§:ssä tarkoitetun hakemuksen, on arvo-osuusrekisterin pitäjän oikaistava kirjaus päätöksen mukaiseksi, sen jälkeen kun se on tullut lainvoimaiseksi.

Tarkemmat säännökset
43 §

Tarkemmat säännökset tämän lain täytäntöönpanosta annetaan tarvittaessa asetuksella.

Voimaantulo
44 §

Tämän lain voimaantulosta säädetään lailla.

Hallituksen esitys 104/90
Pankkivaliok. miet. 11/90
Suuren valiok. miet. 240/90

Helsingissä 17 päivänä toukokuuta 1991

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Oikeusministeri
Hannele Pokka

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.