815/1991

Annettu Helsingissä 17 päivänä toukokuuta 1991

Asetus lääninhallitusten suoritteista perittävistä maksuista

Sisäasiainministerin esittelystä säädetään 29 päivänä joulukuuta 1973 annetun valtion maksuperustelain (980/73) 5 ja 7§:n nojalla:

1 §
Soveltamisala

Lääninhallitus perii tuottamistaan suoritteista maksun tämän asetuksen mukaan, jollei jonkin suoritteen osalta toisin säädetä.

2 §
Todistukset

Lääninhallituksen antamista seuraavista todistuksista peritään maksuna:

1)lainvoimaisuustodistus 30 markkaa; ja

2)moottoriveneen rekisteritodistus 70 markkaa.

3 §
Lainanhoitoon liittyvät toimenpiteet

Lainanhoitoon liittyvistä toimenpiteistä peritään seuraavat maksut:

mk
Lainojen perimisestä 12
Velkakirjan laatimisesta 12
Takauksen uudistamisesta 140
Kiinnityksen uudistamisesta 140
Jälkipanttaussitoumuksen antamisesta 120
Saldotodistuksesta 30

Mikäli lääninhallitus muutoin kuin lainanhoitoon liittyvänä toimenpiteenä uudistaa takauksen tai kiinnityksen, peritään siitä 1 momentin mukainen maksu.

4 §
Toimitilojen käyttö

Lääninhallituksen hallinnassa olevien toimitilojen käytöstä peritään seuraavat maksut:

mk/päivä
Uudenmaan lääninhallituksen auditorio 3000
Muut auditoriot 1000
Kokoushuoneet 51-100 henkilöä 600
Kokoushuoneet 20-50 henkilöä 350
Muut kokoushuoneet 250
Atk-luokka/työasema 120
5 §
Valtion edun valvominen

Valtion viranomaisen pyynnöstä suoritetusta valtion edun ja oikeuden valvomisesta tuomioistuimessa taikka muussa viranomaisessa tai toimituksessa peritään 720 markkaa käsittelykerralta.

6 §
Muut suoritteet

Tilauksesta tai sopimuksesta tuotetun selvityksen, tutkimuksen, koulutuspalvelun, tietopalvelun ja muun niihin verrattavan palvelun maksu määrätään suoritekohtaisesti. Näin määrättävän maksun on vastattava suoritteen tuottamisesta valtiolle aiheutuvien kokonaiskustannusten yhteismäärää eli suoritteen omakustannusarvoa, jollei jäljempänä toisin säädetä.

Omakustannusarvoon kuuluvat kustannukset lasketaan seuraavasti:

1. Välittömät työkustannukset

Välittömät työkustannukset lasketaan ottamalla huomioon suoritteen tuottamiseen käytettyjen työtuntien määrä ja työn laatu. Työkustannukset tuntia kohti saadaan jakamalla työtä suorittavien henkilöiden keskimääräinen kuukausipalkkaus säännönmukaisine lisineen luvulla 150 ja korottamalla näin saatava määrä 68 prosentilla.

2. Välittömät konekustannukset

Välittömät konekustannukset lasketaan kertomalla koneen tuntihinta kysymyksessä olevan suoritteen tuottamiseen kuluneella koneen käyttöajalla. Koneen tuntihinta saadaan jakamalla vuokratun koneen kuukausivuokra tai oman koneen laskennallinen kuukausivuokra luvulla 130. Oman koneen laskennallinen kuukausivuokra on 2 prosenttia koneen hankintakinnasta, jolleivät tarkemmat selvitykset muuta aiheuta. Jos koneen tehollinen kuukausikäyttö poikkeaa merkittävästi 130 tunnista, jakajana käytetään koneen todettua, tai hankittavan koneen todennäköistä, keskimääräistä kuukausittaista käyttötuntimäärää.

3. Muut välittömät kustannukset

Lääninhallituksen suorittamat maksut muilta ostamistaan suoritteen tuottamiseen kuuluvista palveluista ja suoritteita varten tekemistään hankinnoista otetaan huomioon täysimääräisinä.

4. Välilliset kustannukset

Valtion maksuperustelain (980/73) 2§:n 1 momentissa tarkoitettujen välillisten kustannusten määrä saadaan kertomalla kohdassa 1 lasketut välittömät työkustannukset luvulla 0,85.

7 §
Omakustannusarvosta poikkeamiset

Jos lääninhallituksen suoritteen tuottamisesta aiheutuvat kokonaiskustannukset ovat pienemmät muiden kuin valtion viranomaisten tuottamien vastaavien suoritteiden markkinahinta, suoritteesta voidaan periä vallitsevaa hintatasoa vastaava markkinahintainen maksu.

Jos suoritetta käytetään tilastolliseen tai tieteelliseen tutkimukseen, opinnäytteeseen taikka opetustarkoituksiin, voidaan maksu periä omakustannusarvoa pienempänä siten, että perittävään maksuun ei sisällytetä muille valtion viranomaisille lääninhallituksen toiminnasta aiheutuvia kustannuksia eikä 6§:n 2 momentin 4 kohdassa tarkoitettuja kustannuksia.

Koulutustoimintaan annetun koulutusaineiston sekä viraston ulkopuolisten järjestäjien kanssa järjestämien yhteisten koulutustilaisuuksien osalta voidaan maksu periä erityisestä syystä omakustannusarvoa pienempänä. Maksun tulee kuitenkin kattaa suoritteen tuottamisesta aiheutuvat välittömät kustannukset, jotka lasketaan 6§:ssä mainituin perustein.

8 §
Maksuvelvollisuus

Maksuvelvollisia ovat:

1)todistuksen, jäljennöksen, otteen tai erillisen toimenpiteen osalta sen tilaaja;

2)lainanhoitoon liittyvissä toimenpiteissä lainanottaja, toimenpiteen pyytäjä tai se, jonka eduksi toimenpide suoritetaan; sekä

3)toimitilojen käytön ja muiden suoritteiden osalta toimenpiteen pyytäjä, suoritteen tilaaja tai, milloin suoritteen tuottaminen perustuu sopimukseen, sopimuksessa tarkemmin määritelty taho.

Jos saman maksun suorittamiseen on useita maksuvelvollisia, vastaavat he siitä yhteisvastuullisesti.

9 §
Maksusta vapautukset

Tämän asetuksen 2-3§:ssä säädettyjen maksujen suorittamisesta ovat vapaat:

1) valtion viranomaiset, lukuun ottamatta liiketoimintaa harjoittavia valtion virastoja ja laitoksia sekä valtion liikelaitoksia; sekä

2) vieraan valtion tuomioistuin, viranomainen ja kansalainen sekä kansainvälinen elin asioissa, joita käsitellään soveltaen kansainvälistä oikeusapua tai täytäntöönpanoa koskevia sopimuksia tai säännöksiä.

Tietopalvelusta perittävistä maksuista ovat vapaat:

1) sisäasiainministeriö;

2) muut ministeriöt ja keskusvirastot niiden tietojen osalta, jotka lääninhallitus toimittaa edellä mainituille viranomaisille hoitaessaan näiden toimialaan kuuluvia tehtäviä;

3) muut viranomaiset ja yhteisöt sellaisten tietojen osalta, jotka lääninhallituksen on toimitettava viranomaiselle ja yhteisölle lain tai asetuksen perusteella; sekä

4) tilaajan omaan käyttöön tarkoitettujen tietojen osalta sellainen viranomainen, laitos tai yhteisö, jonka toimittamista tiedoista lääninhallituksen rekisteri tai oleellinen osa rekisteriä on muodostettu.

10 §
Maksujen perintä

Maksuvelvollisen suoritettavaksi asetettu maksu peritään suoritteen valmistumisen jälkeen postiennakolla taikka erillisellä laskulla. Maksua laskulla perittäessä se on suoritettava viimeistään 14 päivän kuluessa siitä, kun lasku on toimitettu maksuvelvolliselle. Postitse lähetetty lasku katsotaan toimitetuksi maksuvelvolliselle seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun lasku on annettu postin kuljetettavaksi. Eräpäivä ja viivästymisseuraamukset on merkittävä laskuun.

Maksuvelvollinen voi suorittaa suoritteesta valtiolle tulevan maksun myös etukäteen.

11 §
Viivästysseuraamukset

Jos maksuvelvollinen ei suorita hänen maksettavakseen asetettua maksua 10§:ssä säädetyssä määräajassa tai jättää postiennakon lunastamatta, peritään häneltä 16 prosentin vuotuinen viivästyskorko eräpäivästä lukien, kuitenkin vähintään 25 markkaa.

12 §
Ulosottokelpoisuus

Tässä asetuksessa tarkoitetut maksut saadaan periä ilman tuomiota tai päätöstä siinä järjestyksessä kuin verojen ja maksujen perimisestä ulosottotoimin annetussa laissa (367/61) säädetään.

13 §
Tarkemmat määräykset

Sisäasiainministeriö antaa tarvittaessa tarkempia määräyksiä tämän asetuksen soveltamisesta.

14 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 1991.

Helsingissä 17 päivänä toukokuuta 1991

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Sisäasiainministeri
Mauri Pekkarinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.