813/1991

Annettu Helsingissä 10 päivänä toukokuuta 1991

Asetus teatterikorkeakoulusta annetun asetuksen muuttamisesta

Opetusministerin esittelystä

kumotaan teatterikorkeakoulusta 10 päivänä heinäkuuta 1979 annetun asetuksen (631/79) 56§,

muutetaan 1§, 4§:n 1 momentti, 5§:n 1 momentti, 6§:n 3 momentti, 7§:n 2 momentti, 16§:n 1 momentti, 17§:n 1 momentti, 18§:n 3 momentti, 19§:n 1 momentti, 21§, 22§:n 1 momentti, 23§:n 1 momentti, 24§, 26§:n 2 momentti, 41-43§, 46§:n 1 momentti, 55 ja 85§,

näistä 41§ sellaisena kuin se on osittain muutettuna 10 päivänä heinäkuuta 1987 annetulla asetuksella (674/87), sekä

lisätään asetukseen uusi 20 a, 20 b, 21 a ja 24 a§ seuraavasti:

1 §

Teatterikorkeakoulun hallintoa hoitavat hallitus, rehtori ja hallintovirasto, laitosten johtoryhmät ja johtajat sekä erillisten laitosten johtokunnat ja johtajat.

4 §

Korkeakoulun henkilökuntaan kuuluvaksi katsotaan:

1) korkeakoulun vakinainen virkamies;

2) henkilö, joka on otettu hoitamaan enemmän kuin puolet viran edellyttämistä tehtävistä;

3) korkeakouluun päätoimisessa työsopimussuhteessa oleva henkilö;

4) päätoiminen tuntiopettaja ja muu tilapäinen virkamies; sekä

5) henkilö, joka korkeakoulun suostumuksella päätoimisesti harjoittaa taiteellista työtä tai tutkimustyötä korkeakoulussa taikka avustaa sellaisen työn tekemisessä.


5 §

Hallitukseen kuuluvat rehtori puheenjohtajana ja vararehtori varapuheenjohtajana sekä koulutuskeskuksen johtaja. Heidän lisäkseen hallitukseen valitaan kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan kaksitoista muuta jäsentä ja vastaava määrä varajäseniä. Muista jäsenistä valitsevat ryhmittäin 4§:n 1 momentissa mainitut, korkeakouluun kuuluvat henkilöt kuusi ja opiskelijat kuusi jäsentä sekä vastaavan määrän varajäseniä välittömillä, suhteellisilla ja salaisilla vaaleilla.


6 §

Hallituksen vaalissa vaalikelpoinen on omassa ryhmässään jokainen teatterikorkeakoulusta annetun lain 5§:n 2 momentissa säädetyt edellytykset täyttävä vaalioikeutettu. Rehtori, vararehtori ja koulutuskeskuksen johtaja eivät kuitenkaan voi olla vaalissa ehdokkaina.

7 §

Vaalilautakunnan puheenjohtajana on korkeakoulun hallintojohtaja sekä muina jäseninä kolme henkilöä kummastakin 6§:ssä mainitusta ryhmästä. Vaalilautakunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Sihteerinä toimii hallituksen määräämä korkeakoulun virkamies.

16 §

Hallituksen tehtävänä on:

1) hoitaa korkeakoulun yleistä hallintoa ja johtaa korkeakoulun suunnittelutoimintaa sekä seurata ja kehittää korkeakoulussa annettavaa opetusta ja siellä tehtävää taiteellista työtä ja tutkimusta;

2) tehdä ehdotuksia korkeakoulua koskeviksi laeiksi ja asetuksiksi sekä korkeakoulun kehittämiseksi ja antaa näitä asioita koskevia lausuntoja;

3) hyväksyä korkeakoulua koskevat ohje-, johto- ja järjestyssäännöt, tutkintosääntö sekä tehdä ehdotus tiliohjesäännöksi;

4) hyväksyä korkeakoulun toiminta- ja taloussuunnitelma ja muut laajakantoiset suunnitelmat sekä tehdä ehdotus korkeakoulun tulo- ja menoarvioksi;

5) päättää avoinna olevan viran opetusalan täsmentämisestä;

6) valita professorin ja apulaisprofessorin viran täyttämisessä käytettävät asiantuntijat sekä ratkaista näiden virkojen hakijoiden pätevyys;

7) tehdä professorin ja apulaisprofessorin viran täyttämistä koskeva virkaehdotus;

8) päättää teatterikorkeakoulusta annetun lain 10§:ssa tarkoitettuun kutsumismenettelyyn ryhtymisestä asianomaista laitosta kuultuaan;

9) tehdä esitys professorin virkaan kutsumisesta;

10) tehdä esitys hallintojohtajan viran täyttämisestä;

11) nimittää ne korkeakoulun vakinaiset virkamiehet, jotka ovat hallituksen nimitettäviä sekä ottaa päätoimiset tuntiopettajat;

12) jakaa korkeakoululle jakamattomina myönnetyt määrärahat ja tehdä ehdotus erityismenoarvioksi;

13) määrätä laitosten johtoryhmien jäsenet sekä laitosten johtajat ja heidän sijaisensa samoin kuin erillisten laitosten johtokuntien jäsenet ja erillisten laitosten johtajat, jollei toisin säädetä;

14) tehdä opetusministeriölle esitys opetuksen ja tutkimuksen laitosjaoksi sekä uuden hallintoyksikön perustamisesta;

15) päättää korkeakoululle lahjoitettujen ja testamentattujen varojen vastaanottamisesta, antaa määräykset niiden hoitamisesta ja käyttämisestä, valita tilintarkastajat tarkastamaan rahastojen tilejä sekä päättää niistä toimenpiteistä, joihin tilintarkastajien lausunto antaa aihetta;

16) jakaa apurahat ja avustukset, jollei toisin säädetä tai määrätä;

17) määrätä tutkintolautakunnan puheenjohtaja ja jäsenet;

18) määrätä arvostelulautakuntien jäsenet ja varajäsenet;

19) hyväksyä korkeakoulun opetussuunnitelmat siten kuin 59§:ssä säädetään;

20) päättää korkeakouluun vuosittain otettavien opiskelijoiden määrästä ja valintaperusteista;

21) ratkaista ne rehtorille, vararehtorille tai hallintovirastolle kuuluvat asiat, jotka rehtori, vararehtori tai hallintovirasto niiden tärkeyden vuoksi saattaa hallituksen ratkaistaviksi; sekä

22) käsitellä ja ratkaista ne muut asiat, jotka säädetään tai määrätään hallituksen käsiteltäviksi ja ratkaistaviksi.


17 §

Hallitus kokoontuu, milloin rehtori tai hänen ollessaan estynyt vararehtori katsoo sen tarpeelliseksi tai milloin vähintään kolme hallituksen jäsentä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten kirjallisesti pyytää.


18 §

Korkeakoulun hallintojohtajalla on puhe- ja läsnäolo-oikeus hallituksen kokouksissa.

19 §

Rehtori johtaa ja valvoo korkeakoulun toimintaa.


20 a §

Rehtorin sekä vararehtorin valitsee kolmeksi lukuvuodeksi kerrallaan vaalikollegio, johon kuuluvat hallituksen jäsenet, laitosten johtajat ja heidän sijaisensa, erillisten laitosten johtajat, vakinaiset professorit ja apulaisprofessorit, hallintojohtaja sekä johtosäännössä määrättyjen hallintoviraston yksiköiden esimiehet.

Vaalikollegion puheenjohtajana toimii hallintojohtaja.

Rehtorin ja vararehtorin tulee olla korkeakoulun vakinainen opettaja.

Sillä, joka on ollut rehtorina viimeiset kolme vuotta, on oikeus kieltäytyä vastaanottamasta rehtorin tai vararehtorin tehtävää. Vaalikollegio voi hyväksyä muunkin syyn kieltäytymiseen.

20 b §

Rehtorin ja vararehtorin vaali toimitetaan erikseen umpilipuin. Jollei ensimmäisessä äänestyksessä kukaan saa ehdotonta äänten enemmistöä, toimitetaan uusi äänestys kahden eniten ääniä saaneen kesken.

Äänten mennessä tasan ratkaisee vaalin tuloksen arpa.

21 §

Rehtorin ollessa estynyt hoitaa hänen tehtäviään vararehtori.

21 a §

Rehtori on vapautettu hänen varsinaiseen virkaansa kuuluvista tehtävistä, samoin vararehtori rehtorin tehtäviä hoitaessaan.

Rehtori voi myöntää vararehtorille hänelle vararehtorina kuuluvien hallintotehtävien vuoksi vapautuksen opetusvelvollisuudesta enintään sen puoleen määrään saakka.

22 §

Hallintoviraston päällikkönä on hallintojohtaja.


23 §

Hallintoviraston tehtävänä on:

1) valvoa, että korkeakoulun omaisuutta hoidetaan ja käytetään asianmukaisesti sekä taloudellisesti;

2) myöntää virkavapaus, jollei toisin säädetä;

3) huolehtia virkojen julistamisesta haettaviksi;

4) huolehtia korkeakoulun monijäsenisten hallintoelinten ja rehtorin käsiteltävien asioiden valmistelusta ja esittelystä sekä päätösten toimeenpanosta;

5) myöntää ikälisät ja muut vastaavat edut, jollei toisin säädetä, sekä hoitaa muut korkeakoulun henkilöstöhallintoon liittyvät asiat;

6) päättää valtion tai kunnan viranomaisten sekä yksityisten ja yhteisöjen tilaamia taiteellisia tai muita palvelutehtäviä koskevista sopimuksista;

7) nimittää ja ottaa ne vakinaiset ja tilapäiset virkamiehet sekä työsopimussuhteessa olevat henkilöt, joiden nimittäminen ei kuulu muulle viranomaiselle tai korkeakoulun muulle hallintoelimelle;

8) julkaista korkeakoulun opetussuunnitelma;

9) pitää luetteloa korkeakouluun kuuluvista henkilöistä ja opiskelijoiden opintosuorituksista sekä muita rekistereitä, jotka määrätään korkeakoulussa pidettäviksi tai katsotaan tarpeellisiksi;

10) hoitaa korkeakoulun sisäistä ja ulkoista tiedotustoimintaa;

11) huolehtia korkeakoulun tilinpidosta sekä valvoa tulo- ja menoarvion noudattamista;

12) hoitaa korkeakoulun hankinnat, jollei toisin säädetä tai määrätä; sekä

13) hoitaa, käsitellä ja ratkaista muut korkeakoululle kuuluvat asiat, joista ei toisin säädetä tai määrätä.


24 §

Hallintojohtajan tehtävänä on:

1) toimia rehtorin lähimpänä apuna sekä valvoa, että korkeakoulun hallintohenkilökunta täyttää tehtävänsä;

2) tehdä tarpeelliseksi katsomiaan aloitteita korkeakoulun toimintaa, erityisesti sen hallintoa koskeviksi uudistuksiksi; sekä

3) ratkaista 23§:n 1 momentissa tarkoitetut asiat.

24 a §

Rehtori voi yksittäistapauksessa ottaa ratkaistavakseen sellaisenkin asian, joka muutoin olisi hallintojohtajan tai hallintoviraston muun virkamiehen ratkaistava.

Hallintoviraston järjestysmuodosta ja tehtävistä annetaan tarkempia määräyksiä johtosäännössä. Hallintojohtajan ratkaistavaksi kuuluva asia voidaan johtosäännössä siirtää muun virkamiehen ratkaistavaksi.

26 §

Johtoryhmän muista jäsenistä ja heidän varajäsenistään määrätään puolet laitokseen kuuluvista opettajista sekä puolet laitokseen kuuluvista opiskelijoista. Ennen jäsenten ja varajäsenten määräämistä on asianomaisille ryhmille varattava tilaisuus tehdä esityksensä asiasta. Hallitus voi antaa tarkempia määräyksiä siitä, miten esitykset tehdään.


41 §

Professorin ja hallintojohtajan nimittää tasavallan presidentti sekä apulaisprofessorin valtioneuvosto.

Muut kuin 1 momentissa mainitut vakinaiset virkamiehet, joilta vaaditaan korkeakoulututkinto, nimittää sekä päätoimiset tuntiopettajat ottaa korkeakoulun hallitus.

42 §

Muun kuin 41§:ssä tarkoitetun henkilökunnan nimittää tai ottaa hallintovirasto.

Lehtorin virka voidaan täyttää määräajaksi, vähintään kahdeksi ja enintään viideksi vuodeksi.

43 §

Avoinna olevan viran väliaikaisen hoitajan ottamisesta ja viran hoitamisesta virkavapauden aikana päättää hallintovirasto.

Hallitus päättää kuitenkin virkaa toimittavan professorin, apulaisprofessorin ja hallintojohtajan ottamisesta vuotta pitemmäksi ajaksi.

46 §

Professorin virka täytetään joko viran oltua haettavana tai kutsusta.


55 §

Virkavapauden tai sitä vastaavan vapautuksen työsopimussuhteiselle henkilökunnalle myöntää hallintovirasto.

Vuotta pitemmän virkavapauden myöntää tasavallan presidentin ja valtioneuvoston nimitettävälle virkamiehelle korkeakoulun hallitus sekä muille virkamiehille nimittävä viranomainen.

85 §

Virkarikoksesta syytetään korkeakoulun rehtoria, vararehtoria, professoria ja hallintojohtajaa Helsingin hovioikeudessa.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1991.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanemiseksi tarvittaviin toimenpiteisiin.

Korkeakoulun hallitus valitaan ja laitosten johtoryhmät määrätään tämän asetuksen mukaisesti ensimmäisen kerran toimikaudeksi, joka alkaa 1 päivänä tammikuuta 1992.

Rehtori ja vararehtori valitaan tämän asetuksen mukaisesti ennen asetuksen voimaantuloa toimikaudeksi, joka alkaa 1 päivänä elokuuta 1991.

Helsingissä 10 päivänä toukokuuta 1991

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Opetusministeri
Riitta Uosukainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.