803/1991

Annettu Helsingissä 10 päivänä toukokuuta 1991

Laki patentti- ja rekisterihallituksesta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan patentti- ja rekisterihallituksesta 30 päivänä joulukuuta 1965 annetun lain (749/65) 1§:n 1 momentti ja 10§, sellaisina kuin ne ovat 11 päivänä tammikuuta 1991 annetussa laissa (33/91), sekä

lisätään 4§:n 1 momenttiin, sellaisena kuin se on muutettuna viimeksi mainitulla lailla ja 22 päivänä huhtikuuta 1988 annetulla lailla (359/88), uusi 1 a kohta seuraavasti:

Patenttia, hyödyllisyysmallioikeutta, mallioikeutta, integroidun piirin piirimallia, tavaramerkkiä, kaupparekisteriä ja toiminimeä koskevien asiain käsittelyä varten on kauppa- ja teollisuusministeriön alainen patentti- ja rekisterihallitus. Sen käsiteltäväksi voidaan asetuksella säätää myös muita teollisoikeudellisia tai niihin verrattavia asioita.


Patentti- ja rekisterihallituksen päätökseen asiassa, jonka virkamies on ratkaissut, saa hakea muutosta patentti- ja rekisterihallituksen valitusosastolta 60 päivän kuluessa siitä päivästä, jona valittaja on saanut tiedon päätöksestä, milloin:


1 a) päätöksellä on ratkaistu hakemus hyödyllisyysmallin rekisteröimisestä tai muu hyödyllisyysmallia koskeva asia;


10§

Kun patenttia, hyödyllisyysmallia tai integroidun piirin piirimallia koskevia asioita käsitellään korkeimmassa hallinto-oikeudessa, on niiden käsittelyssä osallisena, laissa säädetyn tuomionvoivan jäsenmäärän lisäksi, kaksi tasavallan presidentin kolmeksi vuodeksi kerrallaan määräämää yli-insinöörineuvosta, joiden tulee olla teknillisen korkeakoulun loppututkinnon suorittaneita ja näihin asioihin perehtyneitä.


Tämä laki tulee voimaan asetuksella säädettävänä päivänä.

Hallituksen esitys 232/90
Toisen lakivaliok. miet. 20/90
Suuren valiok. miet. 330/90

Helsingissä 10 päivänä toukokuuta 1991

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Kauppa- ja teollisuusministeri
Kauko Juhantalo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.