773/1991

Annettu Helsingissä 26 päivänä huhtikuuta 1991

Laki oikeudesta entiseen tiealueeseen annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti,

muutetaan oikeudesta entiseen tiealueeseen 21 päivänä toukokuuta 1954 annetun lain (245/54) 1, 4, 5 ja 8§ näin kuuluviksi:

1 §

Kun yleisistä teistä annetussa laissa (243/54) tarkoitettu tieoikeus tiealueeseen on lakannut sanotun lain 33§:n nojalla, tiealue siirtyy tienpitäjältä, mikäli saman lain 34§:stä tai jäljempänä olevista säännöksistä ei muuta johdu, asema- ja rakennuskaava-alueella ja alueella, jolle kunnanvaltuusto on päättänyt laadittavaksi sanotun kaavan, kunnan sekä muulla alueella viereisen kiinteistön omistajan hallintaan. Jollei alueen omistusoikeus kuulunut ennestään kunnalle tai viereisen kiinteistön omistajalle, tämä saa sen myös omistukseensa.

Viereisen kiinteistön omistajan omistukseen 1 momentin nojalla siirtynyt tiealue luetaan tähän kiinteistöön kuuluvaksi. Tiealue siirtyy siihen rajoittuviin kiinteistöihin tien ajoradan tai ajoratojen muodostaman alueen keskiviivaa myöten. Toisiinsa rajoittuvien kiinteistöjen välinen raja jatkuu tiealueella sen rajasta kohtisuoraan sanottua keskiviivaa vastaan. Rajaa tiealueelle käytäessä voidaan suorittaa sellaisia rajan sovituksia, joissa vähäisiä alueita siirretään tilusvaihtoa toimittamatta kiinteistöstä toiseen siten, että kunkin kiinteistön luovutettavan ja sille tulevan alueen harkitaan vastaavan toisiaan.

Yleisistä teistä annetun lain mukaisessa tietoimituksessa todetaan kiinteistöön tai kunnan omistukseen siirtynyt tiealue ja sen pinta-ala sekä merkitään alue karttaan ja tarvittaessa maastoon. Kunnan omistukseen siirtyneet alueet muodostetaan, sen mukaan kuin on tarkoituksenmukaista, yhdeksi tai useammaksi kiinteistöksi noudattaen soveltuvin osin, mitä jakolaissa (604/51) on säädetty erillisen alueen tilaksi muodostamisesta. Jos kunnan omistukseen siirtynyt alue on asemakaavan mukaista yleistä aluetta, muodostetaan se yleiseksi alueeksi noudattaen, mitä kaavoitusalueiden jakolaissa (101/60) on säädetty yleisen alueen mittauksesta. Mikäli tällaista tietoimitusta ei ole vireillä, on yleisen tien tienpitäjän haettava sitä viipymättä. Yleisen alueen mittaus suoritetaan kuitenkin erikseen kunnan tätä varten vireille panemassa yleisen alueen mittaustoimituksessa.

Mitä edellä tässä pykälässä on säädetty kiinteistöstä, on sovellettava myös tiealueeseen rajoittuvaan erottamattomaan määräalaan ja tilojen yhteiseen alueeseen.

4 §

Mikäli määräystä sellaisen tietoimituksen pitämiseen, jossa kysymys 2§:ssä säädetystä korvauksesta saattaa tulla käsiteltäväksi, ei muusta syystä ole annettu vuoden kuluessa tieoikeuden lakkaamisesta lukien, on korvausta vaativan kolmen kuukauden kuluessa sanotun määräajan päättymisestä pyydettävä tietoimituksen määräämistä yleisistä teistä annetun lain 38§:n mukaisesti.

5 §

Sen estämättä, että entisen yleisen tien alue on tämän lain säännösten nojalla siirtynyt kunnalle tai viereiseen kiinteistöön, saa muukin, joka tarvitsee aluetta yksityiseksi tieksi, toistaiseksi käyttää sitä korvauksetta tienään. Tieoikeuden perustamista koskeva kysymys on käsiteltävä 1§:n 3 momentissa tarkoitetussa toimituksessa, jossa tulee tarpeen mukaan käsitellä ja ratkaista yksityisistä teistä annetussa laissa (358/62) tietoimituksessa käsiteltäväksi ja ratkaistavaksi säädetyt asiat.

Jos oikeus tiealueen käyttämiseen yksityisenä tienä annetaan, ei alueesta ole määrättävä maksettavaksi korvausta, ellei erityisiä syitä ole.

Tietoimituksessa voidaan tarvittaessa määrätä tien kunnossapidosta väliaikaisesti. Tällainen määräys lakkaa olemasta voimassa, kun edellä tarkoitettu tietoimitus on saanut lainvoiman, jollei kunnossapidosta päätettäessä ole sen voimassaolosta toisin määrätty.

8 §

Tämä laki koskee myös yleisen tien liitännäisaluetta, johon tienpitäjällä on tieoikeus, kuitenkin niin, että lakkautettu liitännäisalue siirtyy aina kiinteistön omistajan hallintaan tieoikeuden lakkaamisesta lukien. Alue on 1§:n 3 momentissa tarkoitetussa tietoimituksessa määrättävä kuulumaan siihen kiinteistöön, josta se on otettu tietarkoituksiin, tai jollei sitä kiinteistöä enää ole, siihen kiinteistöön, johon se alueellisesti parhaiten soveltuu.

Tämä laki ei koske aluetta, joka muodostaa tilan, eikä valtiolle omistusoikeuksin tietarkoituksiin lunastettua muuta kuin tiealuetta.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1991.

Hallituksen esitys 36/90
Laki- ja talousvaliok. miet. 40/90
Suuren valiok. miet. 321/90

Helsingissä 26 päivänä huhtikuuta 1991

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Liikenneministeri
Ilkka Kanerva

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.