769/1991

Annettu Helsingissä 26 päivänä huhtikuuta 1991

Asetus lahjoitusten rekisteröimisestä ja kuuluttamisesta

Oikeusministerin esittelystä säädetään 31 päivänä heinäkuuta 1947 annetun lahjanlupauslain (625/47) 6 §:n 2 momentin nojalla, sellaisena kuin se on 26 päivänä huhtikuuta 1991 annetussa laissa (766/91):

1 §
Rekisterin pitäminen

Lahjanlupauslain 6 §:n mukaisesti tuomioistuimille lahjoituksista tehdyistä ilmoituksista pidetään rekisteriä. Rekisterin pitämisen tarkoituksena on saattaa läheisten välisiä lahjoituksia koskevat tiedot julkisiksi.

Rekisteriä pitää oikeusministeriön tietohallintotoimisto.

2 §
Ilmoitusten rekisteröinti ja kuuluttaminen

Tuomioistuimen on viivytyksettä lähetettävä ilmoitukset lahjoituksista oikeusministeriön tietohallintotoimistolle rekisteröintiä ja virallisessa lehdessä julkaistavaa kuulutusta varten. IImoitukset voidaan toimittaa automaattista tietojenkäsittelyä hyväksi käyttäen sen mukaan kuin oikeusministeriö asiasta määrää.

Tietohallintotoimiston on viivytyksettä huolehdittava ilmoitusten rekisteröinnistä ja kuulutusten julkaisemisesta. Kuulutukset on julkaistava virallisessa lehdessä kunkin vuosineljänneksen ensimmäisessä numerossa. Kuulutuksesta on ilmettävä lahjanantajan nimi ja kotipaikka, lahjansaajan nimi, lahjan kohde, ilmoituksen tekoaika ja tuomioistuimen nimi.

3 §
Rekisteriin talletettavat tiedot

Rekisteriin talletetaan seuraavat tiedot:

1) lahjanantajan nimi ja henkilötunnus;

2) lahjansaajan nimi ja henkilötunnus;

3) lahjanantajan kotipaikka;

4) lahjan kohde;

5) lahjan antamisen ajankohta; sekä

6) ilmoituksen tekoaika.

Rekisteriin otetaan lisäksi väestön keskusrekisteristä saatavat tiedot asianomaisten henkilöiden nimen muutoksista.

4 §
Oikeus saada tietoja rekisteristä

Rekisteriin talletetut tiedot ovat julkisia. Jokaisella on oikeus saada todistus rekisterissä olevista tiedoista.

5 §
Tietojen massaluovutus

Oikeusministeriön tietohallintotoimisto voi antaa luvan saada rekisterin tietoja teknisen käyttöyhteyden välityksellä tai muuna henkilörekisterilaissa (471/87) tarkoitettuna massaluovutuksena. Lupa voidaan antaa sellaiselle valtion tai kunnan viranomaiselle, yhteisölle tai elinkeinonharjoittajalle, joka toiminnassaan jatkuvasti tarvitsee rekisterin tietoja hyväksyttävää tarkoitusta varten.

6 §
Tarkempien määräysten ja ohjeiden antaminen

Oikeusministeriö antaa tarkemmat määräykset ja ohjeet rekisterin pitämisestä.

7 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1992.

Helsingissä 26 päivänä huhtikuuta 1991

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Oikeusministeri
Tarja Halonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.