764/1991

Annettu Helsingissä 26 päivänä huhtikuuta 1991

Laki ulosottolain 3 ja 4 luvun muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan ulosottolain 3 luvun 35§ ja 36§:n 1 momentti, sellaisina kuin ne ovat 18 päivänä toukokuuta 1973 annetussa laissa (389/73), sekä

lisätään 4 lukuun uusi 11 a§ seuraavasti:

3 luku

Yleisiä säännöksiä tuomioiden ja päätösten täytäntöönpanosta

35 §

Kun velkoja on hakenut ulosottoa ja havaitaan, että velallisen omaisuutta koskeva oikeustoimi olisi voitu peräyttää konkurssipesään, jos ulosoton sijasta olisi haettu konkurssia, peräytyy oikeustoimi, jolla ulosottoa hakeneen velkojan oikeutta on loukattu, jos velkoja sitä kanteella vaatii. Mitä edellä on säädetty, koskee myös menettelyä, järjestelyä tai muuta toimenpidettä, joka on vaikutukseltaan oikeustoimeen rinnastettava.

Velkojan kanteen johdosta peräytyneeksi julistetun oikeustoimen tarkoittama omaisuus, siitä saatu tuotto tai korko sekä korvaus omaisuuden arvon alenemisesta tai omaisuudesta saadusta hyödystä on luovutettava ulosottomiehelle sikäli kuin se on tarpeen kantajan saatavan suorittamiseksi. Ulosottomiehelle luovutettavat varat ulosmitataan kantajan saatavan suorittamiseksi.

Vastaajalle on palautettava hänen peräytyneellä oikeustoimella luovutetusta omaisuudesta velalliselle maksamansa vastike.

Edellä 2 tai 3 momentin mukaan palautettavan omaisuuden arvon korvaamisesta, tuotosta ja korosta, omaisuuden arvon alenemisen, omaisuudesta saadun hyödyn ja omaisuuteen pantujen kustannusten korvaamisesta sekä oikeustoimen peräytyessä vastaajalle syntyvien velvollisuuksien sovittelemisesta on soveltuvin osin voimassa, mitä takaisinsaannista konkurssipesään annetussa laissa (758/91) säädetään.

Vastaajalle 3 ja 4 momentin mukaan ehkä tuleva määrä, jollei kantaja tai velallinen ole sitä suorittanut, otetaan päältä ulosmitatuista varoista.

36 §

Ulosottovelkojan kanne omaisuuden luovutuksen tai muun oikeustoimen peräyttämisestä 35§:n nojalla on nostettava kuudessa kuukaudessa siitä lukien, kun velkoja sai ulosottomieheltä tiedon siitä, ettei hänen saamisensa ole tullut ulosottoyrityksessä täysin suoritetuksi, taikka, jos on kysymys osituksesta, josta osituskirjaa ei ollut annettu tuomioistuimeen, siitä päivästä lukien, jolloin osituskirja annetaan tuomioistuimeen.


4 luku

Ulosmittauksesta

11 a §

Velallisen oikeutta perintöön tai testamenttiin ei voida häneltä ulosmitata, jos velallinen perittävän kuoleman jälkeen ennen ulosmittausta luopuu oikeudestaan perintökaaren 17 luvun 2 a§:n mukaisesti.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1992.

Tämän lain 3 luvun 35 ja 36§:n 1 momentin säännöksiä ei sovelleta, jos ulosmittausta on haettu ennen tämän lain voimaantuloa. Tämän lain 4 luvun 11 a§:ää ei sovelleta, jos ulosmittaus on toimitettu ennen tämän lain voimaantuloa.

Hallituksen esitys 102/90
Toisen lakivaliok. miet. 13/90
Suuren valiok. miet. 195/90

Helsingissä 26 päivänä huhtikuuta 1991

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Oikeusministeri
Tarja Halonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.