754/1991

Annettu Helsingissä 26 päivänä huhtikuuta 1991

Asetus kaavoitusalueiden jakoasetuksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministerin esittelystä

kumotaan 11 päivänä heinäkuuta 1960 annetun kaavoitusalueiden jakoasetuksen (353/60) 1, 3, 9, 12 ja 107§,

muutetaan 2, 4-7, 8, 14, 15 ja 17§, 18§:n 1 ja 2 momentti, 19 ja 20§, 24§:n 3 momentin 1 kohta, 33, 52-54 ja 57§, 58§:n 1 momentti, 61-65§, 68§:n 1 momentti, 71§:n 1 momentin 1, 7 ja 8 kohta, 71 a§:n 2 momentti, 72§:n 2 momentti, 73§:n 4, 5 ja 8 kohta, 75, 76 ja 79§, 86§:n 1 momentti, 92§, 94§:n 1 momentti, 95§:n 1 momentti, 100§, 109§:n 1 momentti, 111 ja 112§,

sellaisina kuin niistä ovat 15§ osittain muutettuna 26 päivänä syyskuuta 1975 annetulla asetuksella (748/75), 53§ osittain muutettuna 9 päivänä helmikuuta 1990 annetulla asetuksella (124/90), 65§ 19 päivänä maaliskuuta 1982 annetussa asetuksessa (231/82), 71§:n 1 momentin 1 kohta 22 päivänä elokuuta 1980 annetussa asetuksessa (618/80), 71§:n 1 momentin 7 ja 8 kohta mainitussa 26 päivänä syyskuuta 1975 annetussa asetuksessa, 71 a§:n 2 momentti ja 73§:n 5 kohta 10 päivänä toukokuuta 1968 annetussa asetuksessa (268/68), 76§ osittain muutettuna viimeksi mainitulla asetuksella, 111§ 15 päivänä maaliskuuta 1974 annetussa asetuksessa (225/74) ja 112§ 30 päivänä maaliskuuta 1978 annetussa asetuksessa (239/78), seuraavasti:

2 §

Rakennuspaikan osan lunastamistoimitusta koskevassa hakemuksessa on esitettävä selvitys hakijan omistus- tai siihen verrattavasta oikeudesta hänelle kuuluvaan osaan rakennuspaikkaa sekä mainittava ne tilat, joiden aluetta lunastamisen tulisi koskea, näiden tilojen tiedossa olevat omistajat ja heidän postiosoitteensa.

4 §

Jos rakennuspaikan osan lunastamistoimituksessa todetaan, että lunastettavaa aluetta voidaan pienentää tilusvaihdolla, se on tehtävä toimituksen yhteydessä.

5 §

Rakennuspaikan osan lunastamistoimituksessa toimitusmiesten on laadittava lunastushinnasta arviokirja, jossa on erikseen jokaisen omistajan osalta lueteltava lunastettavat tilukset, rakennukset ja laitteet sekä muut etuudet. Lisäksi arviokirjassa on mainittava tiluksen ala ja sen sekä rakennuksen, laitteen tai muun etuuden laatu ja arvo. Arviokirjaan on merkittävä myös lunastettavaan alueeseen kohdistuvan rasite-, nautinta- tai muun sellaisen oikeuden lunastamisesta tai muusta järjestämisestä määrätty korvaus. Jos edellä mainitut merkinnät voidaan sopivasti tehdä pöytäkirjaan, ei erityistä arviokirjaa tarvitse tehdä.

6 §

Harkitessaan, voidaanko rakennuspaikan osan lunastamistoimituksessa lunastushinta määrätä suoritettavaksi kaavoitusalueiden jakolain (101/60) 43§:n 1 momentin mukaisesti tallettamatta luovuttavan tilan omistajalle, toimitusmiesten on muun ohella selvitettävä, vastaako jäljelle jäänyt tila mainitun lain 127§:ssä tarkoitettujen kiinnitysten täyttä arvoa.

7 §

Kun rakennuspaikan osan lunastamistoimitus on maanmittauskonttorissa tarkastuksessa hyväksytty tai, milloin toimituksesta on valitettu, asia on lopullisesti ratkaistu, maanmittauskonttorin on kaavoitusalueiden jakolain 41§:n 1 momentissa mainittua tallettamista tai maksamista varten viipymättä ilmoitettava asiasta lunastamiseen oikeutetulle.

8 §

Kaavoitusalueiden jakolain 44§:n 3 momentissa tarkoitetun merkinnän tekemistä varten kiinnityksissä tapahtuneista muutoksista on maanmittauskonttorin toimituksen tultua merkityksi maarekisteriin tai kiinteistörekisteriin viipymättä tehtävä ilmoitus kiinteistötuomarille tai tuomiokunnan tuomarille.

14 §

Asemakaava-alueella suoritetun maanmittaustoimituksen merkitsemisestä maarekisteriin tai kiinteistörekisteriin maanmittauskonttorin on viipymättä ilmoitettava kunnalle.

15 §

Kiinteistöinsinööri saa kunnan suostumuksella toimittaa kunnan alueella lohkomisen, vapaaehtoisen tilusvaihdon, rajankäynnin ja rasitetoimituksen.

Maanmittaushallitus voi kunnan suostumuksella oikeuttaa kiinteistöinsinöörin, jonka se tämän aikaisemman toiminnan perusteella katsoo tehtävään päteväksi, suorittamaan kaavoitusalueiden jakolain 4§:ssä tarkoitetun pakollisen tilusvaihdon ja uusjaon.

Kiinteistöinsinöörin, joka haluaa ryhtyä suorittamaan maanmittaustoimituksia, tulee toimittaa maanmittaushallitukselle selvitys pätevyydestään ja kunnan suostumus toimitusten suorittamiseen.

Kiinteistöinsinööri suorittaa 1 ja 2 momentissa mainitut toimitukset maanmittaushallituksen ja maanmittauskonttorin johdon ja valvonnan alaisena. Tällöin on kiinteistöinsinöörin virkavelvollisuuksien osalta soveltuvin osin noudatettava maanmittaushallinnosta annettuja säännöksiä ja määräyksiä.

17 §

Tontin- ja yleisen alueen mittausta sekä kaavoitusalueiden jakolain 6 luvussa tarkoitettua rasitteen tai oikeuden perustamista, siirtämistä, muuttamista tai poistamista on haettava kirjallisesti rakennuslautakunnalta.

18 §

Tontinmittausta haettaessa on esitettävä selvitys hakijan omistus- tai hallintaoikeudesta tontin alueeseen tai sen osaan.

Muodostettavan yleisen alueen mittausta koskevassa hakemuksessa on mainittava niiden kiinteistöjen ja alueiden tiedossa olevat omistajat, joista yleinen alue muodostuu.


19 §

Jos rakennuslautakunta hakemusta käsitellessään katsoo 18§:ssä tarkoitettujen muodollisten edellytysten olevan olemassa, se antaa kiinteistöinsinöörille määräyksen toimituksen suorittamiseen.

20 §

Kiinteistöinsinööri saa myös, vaikka rakennuslautakunnalle ei ole tehty hakemusta, ottaa toimituksen suorittaakseen. Edellä 18§:ssä tarkoitettu selvitys on tällöin esitettävä hänelle ennen toimituksen aloittamista.

Vastaanottamastaan toimituksesta kiinteistöinsinöörin on 30 päivän kuluessa ilmoitettava rakennuslautakunnalle.

24 §

Karttaan on merkittävä:

1) kunnan nimi, kaupunginosa tai kunnanosa sekä korttelin ja tontin numerot;


33 §

Eri kaupunginosiin tai kunnanosiin kuuluvat yleisen alueen osat muodostetaan eri kiinteistöiksi, jollei ole tarkoituksenmukaista menetellä toisin.

Milloin kunta haluaa muodostettavan yleisen alueen merkittäväksi kaavoitusalueiden jakolain 118§:n mukaisesti yleisten alueiden rekisteriin tai kiinteistörekisteriin lisäosana siinä jo ennestään olevaan yleiseen alueeseen, on siitä tehtävä merkintä pöytäkirjaan.

52 §

Tontinmittauksen tai rasitetoimituksen tultua lopetetuksi kiinteistöinsinöörin on viipymättä ja viimeistään 30 päivän kuluessa valitusajan päättymisestä tai kaavoitusalueiden jakolain 68§:ssä tarkoitetussa tapauksessa siitä, kun asianosaiset ovat nimikirjoituksillaan hyväksyneet toimituksen, lähetettävä toimitusasiakirjat ja -kartta säädettyjä toimenpiteitä varten rakennuslautakunnalle.

Yleisen alueen mittauksen asiakirjat ja kartta on lähetettävä rakennuslautakunnalle neljän kuukauden kuluessa valitusajan päättymisestä.

Erityisestä syystä rakennuslautakunta voi pidentää 1 momentissa mainittuja määräaikoja.

53 §

Tutkiessaan, onko tarkastettavana oleva toimitus teknisesti oikein suoritettu, rakennuslautakunnan on kiinnitettävä huomiota niihin seikkoihin, joita on mahdollista arvostella toimitusasiakirjain ja -kartan nojalla. Milloin osoittautuu välttämättömäksi, rakennuslautakunta voi hankkia lausunnon maanmittauskonttorilta tai muulta valtion viranomaiselta.

Palauttaessaan toimituksen kiinteistöinsinöörille täydennettäväksi tai korjattavaksi rakennuslautakunnan on samalla määrättävä, millä tavalla virheet on korjattava sekä onko asian käsittely toimituspaikalla uusittava ja missä määrin. Kiinteistöinsinöörin on viipymättä asianmukaisessa järjestyksessä tehtävä korjaukset.

54 §

Hyväksyttyään toimituksen rakennuslautakunnan on tehtävä siitä merkintä toimituksen pöytäkirjaan.

Milloin rakennuslautakunta on kaavoitusalueiden jakolain 71 tai 82§:n mukaan määrännyt tontin tai muodostettavan yleisen alueen merkittäväksi kiinteistönä tonttikirjaan tai kiinteistörekisteriin, on sen tehtävä asiasta merkintä toimituspöytäkirjaan tai liitettävä päätöksen sisältävä ote pöytäkirjastaan toimituksen asiakirjoihin.

Kappale rakennuslautakunnan pöytäkirjan lyhennysotetta on 2 momentissa mainitussa tapauksessa toimitettava kiinteistötuomarille, jonka on, saatuaan ilmoituksen päätöksessä tarkoitetun tontin tai yleisen alueen merkitsemisestä kiinteistönä tonttikirjaan tai kiinteistörekisteriin, tehtävä säädetyt merkinnät kiinnitysasiain pöytäkirjaan ja kiinnitysrekisteriin.

57 §

Mikäli kaavoitusalueiden jakolain tai tämän asetuksen säännöksistä ei muuta johdu, on jakoasetuksen 18-21 luvun säännöksiä maaoikeudesta ja oikeudenkäynnistä soveltuvin osin noudatettava myös, kun tontinmittausta tai yleisen alueen mittausta taikka rasitetoimitusta koskeva valitus on maaoikeuden tai sen puheenjohtajan ratkaistava.

Kuitenkin on:

1) maaoikeuden puheenjohtajan ilmoitettava osoitteensa myös maaoikeuden piiriin kuuluvien kuntien rakennuslautakunnille;

2) jakoasetuksen 174§:ssä tarkoitettu kappale maaoikeuden päätöstä lähetettävä rakennuslautakunnalle;

3) jakoasetuksen 198§:ssä tarkoitettu kappale maaoikeuden päätöstä sekä toimituksen asiakirjat ja kartat lähetettävä kiinteistöinsinöörille rakennuslautakunnan kautta;

4) milloin maaoikeuden päätökseen on rakennuslautakunnalle ilmoitettu tyytymättömyyttä, rakennuslautakunnan viipymättä toimitettava ilmoitus maaoikeuden puheenjohtajalle; sekä

5) jakoasetuksen 204§:n mukaan toimituksen asiakirjoihin liitettävä kappale korkeimman oikeuden tuomiota tai päätöstä, joka on lähetettävä rakennuslautakunnan kautta kiinteistöinsinöörille.

58 §

Toimituksen saatua lainvoiman rakennuslautakunnan on lähetettävä toimituskirjat ja -kartat tonttikirjan pitäjälle säädettyjä toimenpiteitä varten.


61 §

Rakennuslautakunnan ja kiinteistöinsinöörin on pidettävä vireillä olevista, tässä luvussa tarkoitetuista toimituksista vahvistettujen kaavojen mukaisia luetteloita.

62 §

Kiinteistöinsinöörin on vuosittain tammikuun kuluessa ilmoitettava rakennuslautakunnalle edellisenä vuonna vireillä olleiden tontin- ja yleisen alueen mittausten sekä rasitetoimitusten lukumäärät sekä loppuun käsiteltyjen ja seuraavaan vuoteen siirtyneiden toimitusten määrät.

63 §

Rakennuslautakunnan on valvottava, että tässä luvussa tarkoitetut toimitukset suoritetaan viivytyksettä ja voimassa olevien säännösten mukaan.

Milloin kunnassa on useita kiinteistöinsinöörejä, rakennuslautakunta antaa tarvittaessa määräyksiä heille kuuluvien tehtävien hoitamisesta. Edellä 61§:ssä tarkoitettua luetteloa pitää ja 62§:ssä tarkoitetut tiedot sekä muut kiinteistöinsinöörien toimintaa koskevat yleisluontoiset selvitykset antaa kaikkien toimitusten osalta se kiinteistöinsinööri, jonka suoritettavaksi sanotunlaiset tehtävät määrätään.

64 §

Kunnanhallituksen on ilmoitettava kiinteistöinsinöörin valitsemisesta maanmittaushallitukselle.

Milloin rakennuslautakunta on kaavoitusalueiden jakolain 115§:n 2 momentin mukaisesti määrännyt muun viranhaltijan kuin kiinteistöinsinöörin tonttikirjan pitäjäksi, on rakennuslautakunnan ilmoitettava siitä kunnanhallitukselle.

65 §

Tonttikirja pidetään vahvistettavien kaavojen mukaisina irtolehtinä, jotka on sijoitettu tarkoituksenmukaisiin kansioihin, tai automaattisen tietojenkäsittelylaitteiston avulla.

68 §

Tonttirekisteriä pidetään kaupunginosittain tai kunnanosittain sekä rakennuskortteleittain. Kaupunginosat tai kunnanosat järjestetään numerojärjestykseen tai, milloin niillä on vain nimet, nimien mukaiseen aakkosjärjestykseen.


71 §

Tonttirekisterissä varataan jokaista tonttia varten oma lehti (tonttirekisterilehti), johon merkitään:

1) tonttia koskevan asemakaavan ja asemakaavamääräysten vahvistaminen ja tonttijaon hyväksyminen sekä niiden muuttaminen, kaupunginosan tai kunnanosan sekä korttelin numerot tai milloin niitä ei ole, nimet sekä tonttikirjakartan karttalehden numero;


7) tonttia koskevat rasitteet ja niihin verrattavat oikeudet, sellaiset sopimukset, mitkä on määrätty merkittäviksi tonttirekisteriin ja rakennuslautakunnan päätöksellä perustetut, rakennuslain 133§:n 1 momentissa tarkoitetut oikeudet; sekä

8) milloin kaavoitusalueiden jakolain 71§:ssä tarkoitettu rakennuslautakunnan määräys tonttirekisteriin merkitsemisestä taikka kiinteistötuomarin tai oikeuden suostumus tontinmuodostukseen on annettu sekä tonttia koskevia muita tietoja.


71 a §

Yleisestä alueesta kiinteistönä käytettävän nimityksen tarpeellisuuden ja nimityksen määrää kiinteistöinsinööri. Milloin yleinen alue on tarkoitus muodostaa samaksi kuin alue, jolle asemakaavassa on vahvistettu nimi, on tätä käytettävä myös kiinteistön nimityksenä. Muussa tapauksessa on yleisestä alueesta kiinteistönä käytettävä sellaista kunnanhallituksen hyväksymien periaatteiden mukaista nimitystä, joka huomioon ottaen asemakaavassa vahvistetut nimet ja alueet riittävästi yksilöi alueen.

72 §

Yhden hakemiston asemasta voidaan myös laatia aakkosjärjestyksessä pidettävät hakemistot erikseen jokaisessa kaupunginosassa tai kunnanosassa taikka eri kaupunginosien tai eri kunnanosien käsittämissä ryhmissä olevista yleisistä alueista. Sellainen yleinen alue, jonka osia sijaitsee kahden tai useamman hakemiston käsittämällä alueella, merkitään täydellisenä siihen hakemistoon, jonka alueella siitä sijaitsee suurin osa. Toisiin hakemistoihin tehdään viittaus sanottuun hakemistoon.

73 §

Yleisten alueiden rekisterissä varataan jokaista rekisteriyksikköä varten oma lehti (yleisten alueiden rekisterilehti), johon merkitään:


4) kaupunginosan tai kunnanosan nimi tai numero;

5) erotetun yleisen alueen tunnus ja pinta-ala sekä, jollei maanmittaushallitus jonkin kunnan osalta kiinteistöinsinöörin esityksestä ole suostunut merkitsemättä jättämiseen, kiinteistö tai muu alue, josta yleisen alueen mittauksessa muodostettu rekisteriyksikkö tai sen osa on erotettu tai, jos erottaminen on tapahtunut useammasta kuin yhdestä kiinteistöstä tai muusta alueesta, jokaisesta erotetun osan ala;


8) milloin kaavoitusalueiden jakolain 82§:ssä tarkoitettu rakennuslautakunnan määräys yleisten alueiden rekisteriin merkitsemisestä tai kiinteistötuomarin suostumus yleisen alueen muodostamiseen tahi pakkolunastuspäätös on annettu ja milloin merkitseminen yleisten alueiden rekisteriin on tapahtunut sekä yleistä aluetta koskevia muita tietoja.

75 §

Tontinmuodostusluettelon pitämisessä on soveltuvin osin noudatettava, mitä 68 ja 69§:ssä numeroinnista kaupunginosittain tai kunnanosittain sekä rakennuskortteleittain säädetään. Muodostusluetteloon merkitään:

1) tonttikirjakartan karttalehti;

2) milloin tonttijako on hyväksytty ja asiakirjain säilytysmerkki;

3) tontin numero;

4) tontin pinta-ala;

5) milloin tontinmittaus on toimitettu ja asiakirjojen säilytysmerkki;

6) kiinteistöt ja muut alueet, joihin tontti kuuluu; sekä

7) tontin asemakaavan mukainen käyttötarkoitus sekä tonttia koskevia muita tietoja.

76 §

Yleisten alueiden muodostusluettelon pitämisessä on soveltuvin osin noudatettava, mitä 72§:ssä säädetään. Muodostusluetteloon merkitään:

1) tonttikirjakartan karttalehti;

2) muodostettavan yleisen alueen tunnus;

3) huomioon ottaen, mitä 71 a§:n 2 momentissa säädetään, alueen nimitys;

4) alueen pinta-ala sekä, jollei maanmittaushallitus jonkin kunnan osalta kiinteistöinsinöörin esityksestä ole suostunut merkitsemättä jättämiseen, kiinteistöt ja muut alueet, joihin alue kuuluu; sekä

5) milloin yleisen alueen mittaus tai vastaava toimitus on suoritettu sekä aluetta koskevia muita tietoja.

79 §

Milloin rakennuslautakunta on kaavoitusalueiden jakolain 71 tai 82§:n perusteella määrännyt tontin tai muodostettavan yleisen alueen merkittäväksi kiinteistönä tonttikirjaan tai kiinteistörekisteriin on merkitseminen suoritettava kiireellisenä.

86 §

Jos asemakaavaa tai tonttijakoa on muutettu tonttirekisterissä tai kiinteistörekisterissä olevan tontin tai tonttien kohdalta siten, että kaupunginosa tai kunnanosa taikka kortteli, missä tontti sijaitsee, on saanut uuden numeron tai nimen taikka tontti uuden numeron tahi tontti on tullut kuulumaan toiseen kaupunginosaan tai kunnanosaan, mutta kysymyksessä olevan tontin tai tonttien alueet ja rajat ovat jääneet ennalleen, on kiinteistöinsinöörin laadittava asiasta pöytäkirja, jossa on todettava, etteivät tontin tai tonttien alueet eivätkä rajat ole muuttuneet, sekä mitä muutoksia on tontin tai tonttien osalta kaupunginosan tai kunnanosan taikka korttelin numerossa tai nimessä tahi tontin numerossa tapahtunut. Pöytäkirja on lähetettävä rakennuslautakunnalle, jonka on, todettuaan muutokset määrättävä ne merkittäviksi tonttirekisteriin tai kiinteistörekisteriin.


92 §

Rakennuslautakunnan on rakennusasetuksen 109§:ssä tarkoitetusta päätöksestään tai määräyksestään, joka on saanut lainvoiman, lähetettävä jäljennös tonttikirjan pitäjälle 71§:ssä tarkoitetun merkinnän tekemistä varten.

94 §

Kaavoitusalueiden jakolain 119§:ssä tarkoitetusta alueen siirtämisestä yleisten alueiden rekisteriin tai kiinteistörekisteriin päättää rakennuslautakunta. Hakemukseen on liitettävä selvitys omistusoikeudesta alueeseen. Päätöksestään rakennuslautakunnan on ilmoitettava tonttikirjan pitäjälle.


95 §

Rakennuslautakunta määrää tonttikirjassa havaitun virheen tai puutteellisuuden korjaamisesta.


100 §

Tonttikirjaan tai kiinteistörekisteriin kiinteistönä merkitystä tontista tai yleisestä alueesta muuta kuin kuntaa varten pakkolunastettu alue, joka on tarkoitettu muuksi kuin rakennustontiksi, merkitään maarekisteriin tai kiinteistörekisteriin sillä tavoin kuin pakkolunastetusta maarekisteriin merkittävästä yksiköstä säädetään. Maanmittauskonttorin on annettava pakkolunastetusta alueesta tonttikirjaan tai kiinteistörekisteriin tehtäviä merkintöjä varten tarpeelliset tiedot asianomaiselle tonttikirjan tai kiinteistörekisterin pitäjälle.

109 §

Rakennuslautakunnan ja tonttikirjan pitäjän on annettava maanmittaushallitukselle sen vaatimat tarpeelliset tiedot tonttikirjan laatimisesta ja pitämisestä.


111 §

Jäljennökset ja otteet tontin- ja yleisen alueen mittauksen sekä rasitetoimituksen kartasta ja pöytäkirjasta, 86§:ssä tarkoitetusta pöytäkirjasta, 105§:ssä tarkoitetusta esityksestä, 106§:ssä tarkoitetusta täydennetystä tonttikartasta tai täydennetystä tonttijakokartasta sekä tonttikirjasta ja tonttikirjakartasta tai kiinteistörekisteristä ja kiinteistörekisterikartasta antaa tonttikirjan tai kiinteistörekisterin pitäjä, jollei rakennuslautakunta ole toisin määrännyt.

112 §

Mitä tässä asetuksessa säädetään kiinteistötuomarista, koskee kihlakunnanoikeuden tuomiopiiriin kuuluvassa kunnassa tuomiokunnan tuomaria tai kihlakunnanoikeutta.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 1991.

Helsingissä 26 päivänä huhtikuuta 1991

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Maa- ja metsätalousministeri
Toivo T.Pohjala

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.