739/1991

Annettu Helsingissä 19 päivänä huhtikuuta 1991

Laki jätehuoltolain 21 ja 23§:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 31 päivänä elokuuta 1978 annetun jätehuoltolain (673/78) 21§:n 1 ja 3 momentti sekä 23§:n 1 momentti, sellaisina kuin ne ovat, 21§:n 1 momentti 20 päivänä helmikuuta 1987 annetussa laissa (203/87) sekä 21§:n 3 momentti ja 23§:n 1 momentti 24 päivänä tammikuuta 1986 annetussa laissa (65/86), sekä

lisätään 21§:ään, sellaisena kuin se on muutettuna mainituilla 24 päivänä tammikuuta 1986 ja 20 päivänä helmikuuta 1987 annetuilla laeilla, uusi 3 momentti, jolloin muutettu 3 momentti siirtyy 4 momentiksi, seuraavasti:

21 §

Milloin kiinteistön haltijan on 20§:n mukaisesti järjestettävä jätteiden käsittely ja kiinteistöllä syntyy tai siellä käsitellään ominaisuuksiltaan tai laadultaan sellaista jätettä kuin 16§:n 2 momentissa tarkoitetaan taikka poikkeuksellisen paljon muuta jätettä, kiinteistön haltijan on esitettävä ympäristölupamenettelylaissa (735/91) tarkoitetun lupaviranomaisen hyväksyttäväksi suunnitelma kiinteistön jätehuollon järjestämisestä. Jos kiinteistön jätehuolto muuttuu olennaisesti, on esitettävä tarkistettu suunnitelma. Suunnitelmaa ei kuitenkaan tarvitse esittää yleisen jätteiden käsittelypaikan eikä 23§:n 1 momentissa tarkoitetun luvan nojalla tapahtuvan toiminnan osalta eikä myöskään 21 a§:ssä tarkoitetuissa tapauksissa.


Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitettu asia käsitellään ympäristölupamenettelylaissa säädetyssä järjestyksessä.

Edellä 1 momentissa tarkoitettu viranomainen voi suunnitelman hyväksyessään asettaa sen toteuttamiselle jätehuollon, jätteiden uudelleen- tai muun hyötykäytön ja ympäristönsuojelun kannalta tarpeellisia ehtoja.

23 §

Ongelmajätteitä ei saa niiden vaarattomaksi tekemiseksi käsitellä ilman lääninhallituksen myöntämää lupaa (käsittelylupa). Käsittelylupaa koskeva hakemus käsitellään ympäristölupamenettelylaissa säädetyssä järjestyksessä.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1992.

Hallituksen esitys 312/90
Laki- ja talousvaliok. miet. 39/90
Suuren valiok. miet. 308/90

Helsingissä 19 päivänä huhtikuuta 1991

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Ympäristöministeri
Kaj Bärlund

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.