736/1991

Annettu Helsingissä 19 päivänä huhtikuuta 1991

Laki eräistä naapuruussuhteista annetun lain 18 ja 19 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan eräistä naapuruussuhteista 13 päivänä helmikuuta 1920 annetun lain (26/20) 18§:n 2 momentti ja 19§,

sellaisina kuin ne ovat, 18§:n 2 momentti 21 päivänä heinäkuuta 1977 annetussa laissa (581/77) sekä 19§ muutettuna viimeksi mainitulla lailla sekä 16 päivänä elokuuta 1958, 25 päivänä tammikuuta 1982 ja 24 päivänä tammikuuta 1986 annetuilla laeilla (371/58, 70/82 ja 68/86), seuraavasti:

18 §

Edellä 1 momentissa tarkoitettu asia käsitellään siten kuin ympäristölupamenettelylaissa (735/91) säädetään.

19 §

Ennen kuin päätös ympäristölupamenettelylain 2§:n 3 momentissa tarkoitetussa asiassa annetaan, on hakijan kustannuksella toimitettava paikalliskatselmus. Katselmukseen on kutsuttava naapuri, joka omistaa välittömästi vieressä olevan maan. Katselmuksesta on annettava tieto muille, jotka lähistössä omistavat tai nautintaoikeudella hallitsevat maata tai huoneistoa, sillä tavoin kuin kunnalliset ilmoitukset kunnassa julkaistaan.

Edellä 1 momentissa tarkoitetusta hakemuksesta on ympäristönsuojelulautakunnalle taikka sen tehtäviä hoitavalle kunnan muulle toimielimelle varattava tilaisuus antaa lausuntonsa.

Tutkittaessa 1 momentissa tarkoitettua hakemusta on myös otettava huomioon, onko paikka luonnonsuhteitten taikka muiden syiden takia erityisen sovelias laitoksen perustamiseen. Samoin on otettava huomioon, onko sellainen laitos jo ennestään paikkakunnalla olemassa. Jos asian arvostelemiseksi on tarpeen erityinen selvitys, hankitaan se hakijan kustannuksella.

Muutosta rakennuslautakunnan päätökseen haetaan siinä järjestyksessä kuin muutoksenhausta sen päätökseen rakennuslupaa koskevassa asiassa säädetään.


Tämä laki tulee voimaan 19 päivänä huhtikuuta 1992.

Hallituksen esitys 312/90
Laki- ja talousvaliok. miet. 39/90
Suuren valiok. miet. 308/90

Helsingissä 19 päivänä huhtikuuta 1991

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Ympäristöministeri
Kaj Bärlund

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.